Corona-statistieken gemeente Súdwest Fryslân

Informatie woonplaats Zurich:

Informatie woonplaats Zurich:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Zurich in de gemeente Súdwest Fryslân! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Zurich in de gemeente Súdwest Fryslân!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (5% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Zurich, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Zurich is tussen 2013 en 2020 met 8 personen toegenomen (afgerond is dat 5%): van 153 in 2013 tot 161 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Zurich


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Zurich wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de buurt Zurich. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Zurich

Woonplaats Zurich heeft afgerond een totale oppervlakte van 134 hectare, waarvan 132 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Zurich telt 106 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 20 adressen per km2. Er wonen 81 huishoudens en er zijn in totaal 87 woningen. De woonplaats telt 93 auto's en 18 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Zurich ligt in de gemeente Súdwest Fryslân.

De brondata voor woonplaats Zurich is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Zurich zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Zurich valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 2 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Zurich zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Zurich zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Súdwest Fryslân. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 87 woningen in Zurich
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Zurich:

87 woningen & 104 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Zurich.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Zurich:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 104 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 september 2020. Woonplaats Zurich telt in totaal 104 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Woonplaats Zurich.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

87 woningen & 104 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€20.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Zurich.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Zurich was in 2017 €20.100.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven

Voor de woonplaats Zurich zijn helaas geen gegevens bekend over het aantal bedrijven.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Zurich voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal18aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserijgeen dataaantalgeen data
B-F Nijverheid en energiegeen dataaantalgeen data
G+I Handel en horecageen dataaantalgeen data
H+J Vervoer informatie en communicatiegeen dataaantalgeen data
K-L Financiële diensten onroerend goedgeen dataaantalgeen data
M-N Zakelijke dienstverleninggeen dataaantalgeen data
R-U Cultuur recreatie, overige dienstengeen dataaantalgeen data
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners161aantal2020
Mannen93aantal2020
Vrouwen67aantal2020
0 tot 15 jaar13aantal2020
15 tot 25 jaar16aantal2020
25 tot 45 jaar28aantal2020
45 tot 65 jaar69aantal2020
65 jaar of ouder41aantal2020
Ongehuwd56aantal2020
Gehuwd72aantal2020
Gescheiden15aantal2020
Verweduwd5aantal2020
Geboorte totaal0aantal2019
Geboorte relatief6aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaalgeen dataaantalgeen data
Sterfte relatief6aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners0aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners6aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners13aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.748gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.740gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.070gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.140gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.211gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.140gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.970gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.321gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.070gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.070gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.570gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.140gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.386gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal81aantal2020
Eenpersoonshuishoudens38aantal2020
Huishoudens zonder kinderen31aantal2020
Huishoudens met kinderen16aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,92gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  100aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €24.700Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €20.100Euro2017
40% personen met laagste inkomen50%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen12%percentage2018
Actieven 15-75 jaar57,10 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomengeen datapercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen datapercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomengeen datapercentagegeen data
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen datapercentagegeen data
Personen per soort uitkering; Bijstand0aantal2019
Personen per soort uitkering; AO0aantal2019
Personen per soort uitkering; WW0aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW30aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon146aantal2020
Westers totaal10aantal2020
Niet-westers totaal5aantal2020
Marokkogeen dataaantalgeen data
Nederlandse Antillen en Aruba0aantal2020
Surinamegeen dataaantalgeen data
Turkijegeen dataaantalgeen data
Overig niet-westers5aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk7,34gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt6,87gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf4,93gemiddeld km2019
Afstand tot school4,95gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km0,00gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2327CodeWP2327
RegionaamZurichNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid120aantal per km22020
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal134hectaren2020
Oppervlakte land132hectaren2020
Oppervlakte water2hectaren2020
Mate van stedelijkheid5indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid20gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal93aantal2019
Personenautos brandstof benzine74aantal2019
Personenautos overige brandstof19aantal2019
Personenautos per huishouden1,10gemiddeld2019
Motorfietsen13aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad87aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€146.000Euro2019
Percentage eengezinswoning100%percentage2019
Percentage meergezinswoninggeen datapercentagegeen data
Percentage bewoond91%percentage2019
Percentage onbewoond9%percentage2019
Koopwoningen76%percentage2019
Huurwoningen totaal24%percentage2019
In bezit woningcorporatie9%percentage2019
In bezit overige verhuurders15%percentage2019
Eigendom onbekendgeen datapercentagegeen data
Bouwjaar voor 200095%percentage2019
Bouwjaar vanaf 20005%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Súdwest Fryslân:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Súdwest Fryslân. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Súdwest Fryslân. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!