Open data bronnen met informatie over bedrijven en bedrijfsactiviteiten

Open data bronnen met informatie over bedrijven en bedrijfsactiviteiten

Beschrijving van de informatie over bedrijven en bedrijfsactiviteiten per vestiging

De Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008):

Je vindt op AlleCijfers informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code bestaat uit 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteit van een bedrijf is. SBI 2008 is de Nederlandse hiërarchische indeling van economische activiteiten die wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit. De SBI 2008 is de versie die vanaf 2008 gebruikt wordt. De Standaard Bedrijfsindeling 2008 is opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zowel het Centraal Bureau voor de Statistiek als de Kamer van Koophandel bieden open data op het gebied van bedrijven/instellingen waarbij SBI codes gebruikt worden:

Kamer van Koophandel informatie:

De Kamer van Koophandel (KvK) publiceert wekelijks een overzicht met alle ingeschrevenen (vestigingen) in het handelsregister. Zie de KvK Handelsregister Open Data Set. Hierbij zijn diverse bedrijfsgegevens zoals de rechtsvorm en de hoofd- en neven activiteit(en) bekend. Het KvK-register is bedoeld om de rechtszekerheid in het handelsverkeer te borgen. De nadruk van het register ligt daarom vooral op het registreren van juridische entiteiten. Hierdoor komen er veel inschrijvingen voor waar feitelijk geen activiteit (werkgelegenheid) plaatsvindt zoals holdings en pensioen BV’s. Ook zal een bedrijf dat uit meerdere BV’s bestaat vaker in het KvK handelsregister voorkomen. Het handelsregister bevat daardoor relatief veel inschrijvingen.

Onderaan deze pagina vind je een tabel met alle bedrijfsactiviteiten in Nederland.

De Kamer van Koophandel publiceert de gegevens met SBI codes per woonplaats. In de dataset van de Kamer van Koophandel van oktober 2018 komen 2.990.188 handelsvestigingen voor. Hiervoor komen in totaal 955 SBI activiteiten omschrijvingen voor. In de tabel onderaan deze pagina vind je de volledige opsomming van alle 955 unieke activiteiten en het aantal keer dat deze in Nederland voorkomen in de oktober 2018 set, gesorteerd van hoog naar laag.

Centraal Bureau voor de Statistiek informatie:

De data over bedrijven van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is gebaseerd op vestigingen uit het Handelsregister. Het CBS rapporteert de SBI hoofdactiviteiten van de bedrijfsvestigingen per gemeente, wijk en buurt (een gemeente bestaat uit 1 of meer wijken en een buurt bestaat uit 1 of meer wijken -> de som van de bedrijfsvestigingen in een buurt vormt het aantal in de wijk en de som van de wijken is het aantal in de gemeente).

Merk op: niet iedere vestiging van een bedrijf houdt zich bezig met de hoofdactiviteit (SBI) van het bedrijf als geheel. En het CBS definieert een vestiging als elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de activiteiten. Ieder bedrijf bestaat uit ten minste één vestiging. Meerdere locaties van een bedrijf binnen één postcodegebied worden als één vestiging beschouwd. Het aantal vestigingen is afgerond op een veelvoud van vijf. In geval van afrondingen kan het voorkomen, dat de totalen niet precies overeenstemmen met de som der opgetelde getallen. In geval de wijk of buurt van het bedrijf onbekend is, wordt dit bedrijf alleen op gemeentelijk niveau meegeteld. De onderverdeling naar sectoren is alleen vermeld bij 20 of meer bedrijven per buurt.

Onderverdeling van SBI activiteiten in sectoren:

Het CBS hanteert de volgende onderverdeling van SBI activiteiten in sectoren (zie deze documentatie van het CBS) voor alle details over de toekenning van activiteiten aan SBI sectoren):

1. A Landbouw, bosbouw en visserij:

A Landbouw, bosbouw en visserij 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht 02 Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening voor de bosbouw 03 Visserij en kweken van vis en schaaldieren

2. B-F Nijverheid en energie:

B Winning van delfstoffen 06 Winning van aardolie en aardgas 08 Winning van delfstoffen (geen olie en gas) 09 Dienstverlening voor de winning van delfstoffen

C Industrie 10 Vervaardiging van voedingsmiddelen 11 Vervaardiging van dranken 12 Vervaardiging van tabaksproducten 13 Vervaardiging van textiel 14 Vervaardiging van kleding 15 Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen 16 Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) 17 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren 18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media 19 Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking 20 Vervaardiging van chemische producten 21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten 22 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof 23 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten 24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm 25 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) 26 Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur 27 Vervaardiging van elektrische apparatuur 28 Vervaardiging van overige machines en apparaten 29 Vervaardiging van auto’s, aanhangwagens en opleggers 30 Vervaardiging van overige transportmiddelen 31 Vervaardiging van meubels 32 Vervaardiging van overige goederen 33 Reparatie en installatie van machines en apparaten

D Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht 35 Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

E Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 36 Winning en distributie van water 37 Afvalwaterinzameling en -behandeling 38 Afvalinzameling en –behandeling; voorbereiding tot recycling 39 Sanering en overig afvalbeheer

F Bouwnijverheid 41 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling 42 Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) 43 Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

3. G+I Handel en horeca:

De definitie van de sector met “Handel en horeca als hoofd activiteit” is een combinatie van de SBI hoofdactiviteiten G+I die het CBS gebruikt. Dat betekent:

G Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s 45 Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers 46 Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto’s en motorfietsen) 47 Detailhandel (niet in auto’s)

I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 55 Logiesverstrekking 56 Eet- en drinkgelegenheden in combinatie met

4. H+J Vervoer, informatie en communicatie:

H Vervoer en opslag 49 Vervoer over land 50 Vervoer over water 51 Luchtvaart 52 Opslag en dienstverlening voor vervoer 53 Post en koeriers

J Informatie en communicatie 58 Uitgeverijen 59 Productie en distributie van films en televisieprogramma’s; maken en uitgeven van geluidsopnamen 60 Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma’s 61 Telecommunicatie 62 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie 63 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

5. K+L Financiële diensten, onroerend goed:

K Financiële instellingen 64 Financiële instellingen (geen verzekeringen en pensioenfondsen) 65 Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen) 66 Overige financiële dienstverlening Secties en afdelingen Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 - versie 2018 5

L Verhuur van en handel in onroerend goed 68 Verhuur van en handel in onroerend goed

6. M+N Zakelijke dienstverlening:

M Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening 69 Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie 70 Holdings (geen financiële), concerndiensten binnen eigen concern en managementadvisering 71 Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle 72 Speur- en ontwikkelingswerk 73 Reclame en marktonderzoek 74 Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy 75 Veterinaire dienstverlening

N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening 77 Verhuur en lease van auto’s, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen 78 Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer 79 Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus 80 Beveiliging en opsporing 81 Facility management, reiniging en landschapsverzorging 82 Overige zakelijke dienstverlening

7. R-U Cultuur, recreatie, overige diensten:

R Cultuur, sport en recreatie 90 Kunst 91 Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen, natuurbehoud 92 Loterijen en kansspelen 93 Sport en recreatie

S Overige dienstverlening 94 Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs 95 Reparatie van computers en consumentenartikelen 96 Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche T Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik 97 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 98 Niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik

U Extraterritoriale organisaties en lichamen 99 Extraterritoriale organisaties en lichamen

8. Overheid, onderwijs en zorg:
De sectoren overheid, onderwijs en zorg zijn niet in de gegevens van vestigingen per buurt opgenomen vanwege de onbetrouwbaarheid van deze gegevens.

O Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen 84 Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen

P Onderwijs 85 Onderwijs Q Gezondheids- en welzijnszorg 86 Gezondheidszorg 87 Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting 88 Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting

Bron beschrijving van de gebruikte bronnen over bedrijfsactiviteiten.
Blader door de definities:
Interessant? Deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Tabel met overzicht van bedrijfsactiviteiten in Nederland:

Overzicht van SBI bedrijfsactiviteiten in Nederland
Omschrijving hoofdactiviteitAantal
Financiële holdings357523
Overige belangenbehartiging (rest)156441
Organisatie-adviesbureaus120083
Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw76877
Beleggingsinst. met beperkte toetreding50032
Holdings (geen financiële)49615
Overige paramedische praktijken46413
Ingenieurs/overig techn. ontwerp/advies44239
Beoefening van podiumkunst41624
Ontwikkelen/produceren/uitgeven software40335
Schrijven en overige scheppende kunst38088
Schoonheidsverzorging/pedi-/manicures36993
Admin.kantoren voor aandelen/obligaties32119
Reclamebureaus29582
Advisering ohgv management/bedrijfsv.29369
Haarverzorging28956
Bedrijfsopleiding en -training25881
Overige special. zakelijke dienstverl.25170
Handel/rep. personen-/lichte bedr.auto's24707
Advisering ohgv informatietechnologie23423
Dienstverlening voor uitvoerende kunst22780
Steunfondsen (niet ohgv welzijnszorg)22751
Studiebegeleiding/vorming/onderwijs22738
Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk21737
Thuiszorg20700
Fotografie20528
Overig sport- en recreatieonderwijs20490
Boekhoudkantoren19773
Gezelligheidsverenigingen19681
Praktijken van psychotherapeuten/-logen19482
Bouwtimmeren19478
Lokaal welzijnswerk19195
Overig maatsch.adv./gemeenschapshuizen19031
Houden van melkvee18115
Restaurants18049
Cafetaria,lunch, snackb, ijssalons e.d.17203
Communicatie- en grafisch ontwerp15972
Beheer van onroerend goed15449
Overige dienstverlening (rest)15338
Bemidd. bij handel/huur/verhuur onr.goed14783
Goederenvervoer over weg (geen verhuiz.)14370
Schilderen en glaszetten14272
Overige ideële organisaties (rest)14140
Overige administratiekantoren13654
Handel in eigen onroerend goed13605
Ov. recreatie (rest)(geen jachthavens)13212
Praktijken van fysiotherapeuten12587
Verh. onroerend goed (niet v woonruimte)12490
Praktijken medisch spec./med. dagbehand.12292
Dienstverl. akker- en/of tuinbouw12206
Cafés12027
Praktijken van huisartsen11988
Internethandel kleding, mode-artikelen11778
Landschapsverzorging11702
Advocatenkantoren, bewindv. en curatoren11612
Prod. films (geen televisiefilms)11516
Eventcatering11448
Beleggingsinstell. in financiële activa11132
Interieurreiniging van gebouwen11097
Projectontwikkeling11032
Vervoer per taxi10953
Elektrotechnische bouwinstallatie10659
Praktijken van tandartsen10527
Ov. dienstv. act. ohgv informatietechn.10442
Arbeidsbemiddeling10231
Internethandel overige non-food10231
Kunstzinnige vorming voor amateurs10051
Hobbyclubs9922
Rechtskundige adviesbureaus9302
Interieur- en ruimtelijk ontwerp9094
Afwerking van vloeren en wanden8900
Auto- en motorrijscholen8864
Vertalers en tolken8731
Overige gespec. werkz. in de bouw (rest)8708
Loodg.- en fitterswerk; inst. sanitair7943
Koeriers7934
Vermogensbeheer7883
Maatschappelijk werk7858
Uitzendbureaus7810
Huizen/dagverbl. verstandelijk gehand.7722
Markt- en opinieonderzoekbureaus7667
Basisonderwijs voor leerplichtigen7553
Samenwerkingsorganen ohgv gez.zorg7420
Algemene metaalbewerking7373
Assurantietussenpersonen7339
GH vlees(waren)/wild en gev. (niet lev.)7167
Religieuze organisaties6961
Teelt granen/peulvruchten/olieh. zaden6897
Internethandel huis- en tuinartikelen6700
Industrieel en productontwerp6546
Supermarkten e.d. winkels alg.ass.v.gm.6340
Beleggingsinstellingen in vaste activa6251
Architecten (geen interieurarchitecten)6246
Bedrijfs- en werkgeversorganisaties6209
Stukadoren6143
Belastingconsulenten6066
Winkels in bovenkleding/mode-artikelen6019
GH ov. consumentenart. (non-food) (rest)5860
Metselen en voegen5639
Accountants-administratieconsulenten5621
Uitleenbureaus5619
Grondverzet5549
Brede administratieve dienstverlening5413
Winkels in dameskleding5245
Commissionairs/makelaars in effecten ed5171
DH via overige distributievormen5136
Vriendenkringen ohgv cultuur / fanclubs5128
Participatiemaatschappijen5120
Internethandel alg.assortiment non-food5023
HB gespecialiseerd in overige goederen4871
Organiseren van sportevenementen4761
Stratenmaken4759
Overige zakelijke dienstverlening (rest)4752
Expediteurs/cargadoors/bevrachters e.d.4512
Lease niet-financiële immateriële activa4467
Particuliere beveiliging4447
GH computers, randapparatuur en software4427
GH voedings-/genotmiddelen algemeen ass.4421
Inst. verwarmings-/luchtbehandelingsapp.4399
Vervaardiging van overige meubels4391
Overige vleesveehouderij/zoogkoeienbedr.4295
Gegevensverw./webhosting/aanverw. activ.4291
Akker-/tuinbouw icm fokken/houden dieren4288
Facilitaire activ. voor film-/tv-prod.4283
Webportals4273
Interieurbouw4257
Internethandel voeding en drogisterij4212
Monumentenzorg4085
Internethandel in vrijetijdsartikelen3978
Public relationsbureaus3968
Reisbemiddeling3897
Winkels gespec. in overige art. (rest)3895
Paardensport en maneges3890
Verv. brood en vers banketbakkerswerk3888
Ondersteuning/begeleiding gehandicapten3850
Producenten van podiumkunst3822
Preventieve gezondh.zorg (geen arbobeg.)3790
Winkels bloemen/planten/zaden/tuinbenod.3768
Overk. organen (niet ohgv welzijn/sport)3764
Hotels (geen hotel-rest.)/pens./conf.o.3729
Dakdekken en bouwen van dakconstructies3668
Dienstverlening voor vervoer over land3649
Reparatie van overige consumentenart.3639
Hypotheek-/kredietbem./bankagentschappen3615
Arbobegeleiding en reïntegratie3608
GH elektronische/telecommunicatieapp.3541
Sauna's, solaria, baden e.d.3525
Overige buitensport3517
Maken en uitgeven van geluidsopnamen3478
Dienstverl. voor fokken en houden dieren3473
Markthandel overige voedings- en genotm.3381
Markthandel in overige goederen3370
Secretariële dienstverlening3353
Groothandel in bloemen en planten3353
Overige gespec. reparatie/slepen auto's3204
Benzinestations3195
Uitvaartverzorging3148
Teelt aardapp en ov. wortel/knolgewassen3146
Veterinaire dienstverlening3146
GH ov.mach./app./toeb. ind./handel3132
Binnenvaart (vrachtvaart)3127
Dienstverlening voor het onderwijs3091
Glazenwassen3021
Winkels in drogisterij-artikelen3011
Niet-gespec. GH in consumentenartikelen3007
Winkels in fietsen en bromfietsen2998
Circus en variété2946
Speur-/ontw.werk ogv maats./geesteswet.2933
Teelt boomkwekerijgewassen volle grond2865
Verh./lease ov.mach./werkt./ov. goederen2857
Registeraccountants2846
Individuele zaalsport2836
Veldvoetbal2766
Winkels in meubels2756
Vleesvarkensbedrijven2716
Organiseren van congressen en beurzen2707
Verv. metalen constr.werken/delen ervan2679
Dansscholen2668
Groothandel gespec. in overige bouwmat.2665
Pensioenadv.bureaus/beheer pensioenverm.2661
Groothandel in dranken (geen zuivel)2628
Politieke organisaties2592
Apotheken2590
Groothandel in bovenkleding2585
Verhuur van overige woonruimte2552
Zaalsport in teamverband2537
Markthandel in textiel/kleding/schoeisel2532
Carrosserieherstel2531
Rep./onderh. machines specif.bedrijfstak2528
Rep./onderh. mach. voor algemeen gebruik2520
Internethandel consumentenelektronica2469
Winkels in optische artikelen2469
Uitgeverijen van boeken2459
Winkels in schoenen2450
Hotel-restaurants2447
GH/HB auto-ond./-access. (geen banden)2379
Kampeerterreinen2352
Praktijken van verloskundigen2341
HB mach./techn.ben./schepen/vliegtuigen2334
Opslag in distr.centra en overige opslag2289
Winkels art. woninginrichting alg. ass.2283
Verh. vakantiehuisjes en appartementen2272
Reisorganisatie2265
GH med./tandheelk.instr./verpl.art. e.d.2262
Technisch speur- en ontwikkelingswerk2259
Winkels in vlees en vleeswaren2255
Ambulante jeugdzorg2247
Praktijken psychiaters/dagbeh.geest.g.z.2224
Gesp. GH in ov. voedings- en genotm.2219
Info.verstr. ohgv toerisme/reservering2218
Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling2210
Verh. overige consumentenartikelen2168
Teelt snij-bloemen/heesters onder glas  2161
Winkels tweedeh. goederen (geen kleding)2125
Fitnesscentra2110
Beroepsorganisaties2100
Speur-/ontw.werk ohgv gezondh./voeding2024
Groothandel in groenten en fruit2018
Vervaardiging van overige bovenkleding2015
Winkels in dranken2010
Overige bouwinstallatie2009
Sportscholen1978
Beheer van computerfaciliteiten1971
Dienstverlening voor vervoer over water1963
Wegenbouw1943
Denksport1939
Bowlen, kegelen, biljarten e.d.1936
Handel in advertentieruimte en -tijd1908
Verzorgingshuizen1893
HB textiel/kleding/schoeisel/lederwaren1875
Tennis1875
Reparatie van computers/randapparatuur1833
Fokken en houden van schapen1808
Notariskantoren1801
Leggen van elektr.-/telecom.kabels1794
GH landbouwmachines/werktuigen/tractoren1784
Auto- en motorsport1769
Veldsport in teamverband (geen voetbal)1769
Algemeen overheidsbestuur1766
Winkels in juweliersartikelen/uurwerken1760
Overige afwerking van gebouwen1759
Kantines en contractcatering1754
Winkels in sportart. (geen watersport)1739
GH bouwmaterialen algemeen assortiment1724
Slopen van bouwwerken1721
Reparatie en stoffering van meubels1720
Keuring/controle mach./app./materialen1689
Overige reiniging1689
Fokken en houden van paarden en ezels1666
HB in voedings- en genotmiddelen1660
Gesp. winkels in ov. voedings-/genotm.1660
Overkoepelende organen e.d. (sport)1659
Groothandel in huismeubilair1659
Kracht- en vechtsport1659
Uitgeverijen van tijdschriften1657
Winkels dier(benodigdhed)en/hengelsp.art1655
Reparatie en onderhoud van schepen1648
Overige binnensport en omnisport1631
Zee-/kustvaart(vracht/tank; geen sleep)1631
Teelt van voedergewassen1621
Bewerken edelstenen en verv. sieraden1621
Tandtechnische bedrijven1619
Teelt van groenten in de volle grond1615
Groothandel in hout en plaatmateriaal1587
Educatie1577
DH en reparatie motorfiets(onderdel)en1561
Overige drukkerijen (rest)1538
Groothandel in levend vee1521
Welzijnswerk voor ouderen1517
Musea1517
Natuurbehoud1480
Overige sportaccommodaties1469
Over. levensbeschouwelijke organisaties1461
Verh./lease machines/instal.voor de bouw1457
Roei-, kano-, zeil- en surfsport e.d.1451
Verhuur van sport- en recreatieartikelen1436
Winkels in tabaksproducten1433
Wintersport1424
Handel/rep. zwaardere bedrijfsauto's1423
Groothandel in ijzer- en metaalwaren1414
Jeugdzorg (met overnacht. en dagverbl.)1413
Productie van televisieprogramma's1411
Groothandel in parfums en cosmetica1398
Groothandel in emballage1393
Winkels in herenkleding1386
Winkels in telecommunicatieapparatuur1379
Vlechten van betonstaal1363
Winkels in brood en banket1360
Bouwmarkten/winkels bouwmat. alg.ass.1358
Geestelijke gez.-/versl.zorg met overn.1338
Overige telecommunicatie1329
GH appendages/technische toebehoren e.d.1297
GH sportartikelen (geen watersport)1295
Teelt van appels en peren1294
Zwem- en onderwatersport1283
Colportage1270
Verh. personen-/lichte bedrijfsauto's1266
Sporthallen, sportzalen en gymzalen1260
Winkels kranten/tijdschr./kantoorbeh.1258
Reparatie van specifieke auto-onderdelen1254
Geen bedrijfsactiviteit(en)1245
Kunstgalerieën en -expositieruimten1236
Opfokken en/of houden van leghennen1235
Interieurarchitecten1231
Binnenvaart (passagiersvaart/veerd.)1212
Wielersport1207
Brede scholengemeens. voor voortg. ond.1205
Verpleeghuizen1199
GH chem.grondst./chemicaliën ind.toep.1199
Sanering en overig afvalbeheer1191
Houden van vleeskalveren1182
HB in meubels, huish. art. en ijzerwaren1181
Winkels in medische/orthopedische art.1180
Verv. medische instr./hulpmiddelen1180
Winkels in keukens1169
Facility management1162
GH ijzer-/staalschroot/oude non.ferrom.1156
Oppervlaktebeh. en bekleding van metaal1154
Persagentschappen1154
Teelt van bloembollen1148
Gezondheidscentra1144
HB landbouwprod., levende dieren e.d.1142
Prod.elektr.zonnecellen/warmtep./waterkr1129
Fokken en houden van overige dieren1115
Winkels in computers/randapp./software1101
Textielsupermarkten1100
Hengelsport1099
Groothandel in farmaceutische producten1091
Winkels in speelgoed1091
Straathandel1090
Winkels in aardappelen/groenten/fruit1088
Winkels in vloerbedekking en gordijnen1073
Ov. Gespec. reiniging gebouw/industrieel1063
Prod. elektriciteit door windenergie1043
DH in auto-onderdelen en -accessoires1042
Verv. geconfectioneerde art. van textiel1041
Ongeregeld personenvervoer over de weg1023
Groothandel in bedrijfsmeubels1022
Winkels in huishoudelijke art. alg. ass.1020
Winkels in schilderijen/kunstvoorwerpen1002
Praktijken tandheelkundig specialisten988
Warenhuizen982
Groothandel in verlichtingsartikelen982
Markthandel in tweedehands goederen981
Winkels in antiek975
Markthandel aardappelen/groenten/fruit971
Volkskredietbanken/commerciële financ.970
Groothandel in gereedschapswerktuigen967
Woningbouwverenigingen en -stichtingen960
Bouw van sport- en recreatievaartuigen958
Brandweer954
Octrooibureaus954
Verv. deuren, ramen en kozijnen van hout948
Kermisattracties946
Groothandel in machines voor de bouw934
Groothandel in meet- en regelapparaten929
Ov.natuurw.speur-/ontw.werk (niet biot.)923
Bandenservicebedrijven922
Winkels in parfums en cosmetica921
Internethandel boek,tijdschrift,cd,dvd919
Winkels in mode-artikelen918
Callcenters915
Concerndiensten binnen eigen concern912
Kredietinformatie- en incassobureaus908
Winkels in onderkleding, foundations ed.898
Winkels in vis893
Teelt van groenten onder glas889
Verv. overige goederen (rest)883
Verhuisvervoer879
Winkels in baby- en kinderkleding876
Verv. ov.machines/app./werkt. specifiek875
Verh. kleding/huishoudelijke artikelen868
Algemene banken859
Politie857
GH mach./app.warmte-/koel-/vriestechniek856
Zee- en kustvisserij845
Exploitatie amusements-/speelautomaten839
GH audio- en video-apparatuur831
Verv. overige producten van metaal829
Verv. overige producten van kunststof823
Reparatie van schoenen en lederwaren823
GH akkerbouwprod./veevoeder (alg. ass.)820
Winkels in buitenlandse voedingsmiddelen818
Gesorteerd mater. voorber. tot recycling815
Biotechnol. speur-/ontwikkelingswerk812
Installatie van elektrische apparatuur803
Verv. overig timmerwerk voor de bouw801
Verv. ov. machines/apparaten alg.gebruik801
Winkels met alg.assort. (geen warenh.)794
Niet-gespec. GH in niet-consumentenart.784
Risicoanalisten en schadetaxateurs772
GH ferrometalen en -halffabrikaten767
Ov. cult. uitleencentra en openb. arch.762
GH machines voedings-/genotmiddelenindu.757
Winkels in natuurvoeding/reformartikelen742
Openbare bibliotheken741
Ov. dienstv. activ. opgv informatie739
Winkels in boeken728
Dienstverl. winning aardolie en aardgas727
Groothandel in verf en verfwaren727
GH was-, poets- en reinigingsmiddelen722
GH juweliersartikelen en uurwerken721
Reparatie van elekt. huishoudelijke app.720
Fokvarkens- vermeerderingsbedrijven717
Leggen van rioleringen/buizen/pijpen ed710
Verv. overige art. van hout/kurk/riet708
Opfokken jongvee voor melkveehouderij706
Radio-omroepen702
Overige financiële intermediatie701
Niet-universitair hoger onderwijs700
HB hout/vlakglas/sanitair/bouwmaterialen698
GH vis, schaal- en weekdieren695
Teelt van potplanten onder glas686
Markthandel bloemen/planten/zaden/tuinb.682
Winkels in parket-/laminaat-/kurkvloeren680
Speur-/ontw.werk ohgv landbouw/visserij678
Winkels in ijzerwaren en gereedschappen677
Groothandel in intern transportmaterieel677
Maatschappelijk opvang met overnachting668
Inst. machines voor algemeen gebruik663
GH woningtextiel en vloerbedekking663
Winkels gespec. in ov. doe-het-zelf-art.660
Tuincentra653
Winkels in kaas643
Textielveredeling640
Wasserijen en linnenverhuur639
Jachthavens637
HB in brandst./ertsen/metalen/chem.prod.635
Pret- en themaparken630
Winkels in chocolade en suikerwerk630
Ondernemingspensioen-/spaarfondsen627
Crematoria, mortuaria en begraafplaatsen622
Overige sportactiviteiten (rest)622
Afvalwaterinzameling en -behandeling620
Winkels in audio- en videoapparatuur618
Speciaal basisonderwijs618
Vervaardiging van bier616
GH koffie/thee/cacao/specer. (geen ruwe)608
GH sanitaire art./sanitair install.mat.607
GH zuivelproducten/spijsoliën en -vetten607
Winkels alg. assortiment wit-/bruingoed605
Verv. meet-/regel-/navigatie-/contr.app,603
Groothandel in mode-artikelen599
Middelbaar beroepsonderwijs599
Uitgeverijen van kranten594
Grafische afwerking en verwante activit592
Bouw van schepen en drijvend materieel590
Drukkerijen van reclame590
Winkels in tweedehands kleding585
Gesloten/deels gesloten varkensbedrijven581
Pakken, sorteren e.d. in loon581
Smeden/persen/stampen/profielwalsen e.d.579
Handel elektriciteit/gas via leidingen578
Operat. lease pers.-/lichte bedr.auto's577
Groothandel in fietsen en bromfietsen577
Universitair hoger onderwijs571
Verv. overige textielproducten (rest)571
Beveiliging via beveiligingssystemen570
Groothandel in werkkleding570
Inzameling van onschadelijk afval568
Huizen/dagverbl. niet-verstand. gehand.568
GH textielwaren algemeen assortiment563
Schadeverzekeringen (excl. zorgverz.)563
GH en HB in motorfiets(onderdel)en561
Vervaardiging van speelgoed en spellen560
Reparatie van uurwerken en juweliersart.558
Payrolling (personeelsbeheer)557
Middelb. ber.onderw. en educatie (comb.)555
Groothandel in speelgoed552
GH verbrandingsmotoren/pompen/compress.547
Dieren-/plantentuinen, kinderboerderijen547
Winkels in verf, verfwaren en behang543
Verh./lease vrachtw./autob./car./aanh.541
Behandeling van onschadelijk afval529
Laad-/los-/oversl.ac. niet voor zeevaart528
Groothandel in watersportartikelen527
Overige logiesverstrekking526
Medische laboratoria/trombosediensten ed526
Reparatie van communicatieapparatuur520
Prepress- en premedia-activiteiten518
GH boeken/tijdschriften/overig drukwerk516
Vervaardiging van imitatiesieraden514
Dienstverlening voor de luchtvaart514
Reproductie van opgenomen media511
GH elektrische huishoudelijke apparaten503
Winkels in watersportartikelen503
Verv. koffers, tassen, zadels e.d.502
Winkels in fotografische artikelen501
Groothandel/handelsbemiddeling in banden490
Overige keuring en controle487
Groothandel in schoenen486
Handel in en reparatie van caravans480
GH vloeibare en gasvormige brandstoffen475
GH scheepsbenodigdheden/visserij-art.473
Imp. nieuwe personen-/lichte bedr.auto's468
Natuursteenbewerking467
Zwembaden462
Verv. producten van beton voor de bouw456
Groothandel in autosloopmateriaal455
GH bestrijdingsmiddelen/kunstmeststoffen451
Supportersverenigingen (sport)448
Verv. elektronische componenten448
Bosbouw447
Verv. elektr. lampen en verlichtingsapp.447
Opfokken en/of houden van vleeskuikens445
Handel/reparatie aanhangwagens/opleggers440
Verv. mach./werktuigen land- en bosbouw434
Personenvervoer door de lucht433
GH glas, porselein en aardewerk433
GH kledingstoffen en fournituren432
Reparatie van consumentenelektronica425
Teelt van perkplanten onder glas424
Openb.best.ohgv gez.z./ond./cult./welz.424
Vervaardiging van muziekinstrumenten423
Inst. elektronische en optische app.416
Voorbereidend middelbaar beroepsonderw.414
Coöperatief georganiseerde banken411
Teelt van overige meerjarige gewassen410
Theaters en schouwburgen409
Vormen en bewerken van vlakglas408
Winkels breiwol/handwerken/fournituren405
Winkels in muziekinstrumenten400
Verv. overige voedingsmiddelen (rest)397
Vleesverwerking (niet tot maaltijden)393
Verv. apparaten industriële koeltechniek392
Fokken en houden van geiten392
Groothandel in verwarmingsapparaten388
Vervaardiging van bedrijfsmeubels388
Verv. overige elektrische apparatuur387
Verv. kunststofproducten voor de bouw386
Draadloze telecommunicatie386
GH overige oude materialen/afvalstoffen384
GH zaden, pootgoed en peulvruchten379
Winkels in lederwaren en reisartikelen378
Binnenvaart (sleep- en duwvaart)378
Groothandel in zand en grind377
Verv. hijs-, hef- en transportwerktuigen377
Overige uitgeverijen (niet van software)374
Verv. farmaceutische producten371
Atletiek368
Natte waterbouw367
Geregeld besloten pers.vervoer over weg365
Verh./lease landbouwmachines/-werktuigen362
Inst. machines voor spec. bedrijfstak361
GH non-ferrometalen en -halffabrikaten358
GH kantoormachines (geen computers)358
Beroepssportlieden357
Opslag in koelhuizen e.d.355
Verhuur en lease van schepen355
Groothandel in vlakglas354
Auto-onderdelenservicebedrijven354
Slachterijen (geen pluimvee-)352
Draadgebonden telecommunicatie350
Ov. dienstv. ohgv verz./pensioenf.349
Prod.elektr.(therm./kern-/warmtekracht)348
Spaarkassen347
Deurwaarderskantoren347
Sociale werkvoorziening345
Werknemersorganisaties343
Verv. zuivelprod. (geen consumptie-ijs)341
Binnenvaart (tankvaart)338
Laad-/los-/overslagactiv. voor zeevaart335
Carrosseriebouw335
Opsporing334
Verv. metalen deuren/vensters/kozijnen332
Sportvelden330
Verv. kant-en-klaarmaaltijden en snacks328
Primaire houtbewerking (zagen, schaven)325
Vervaardiging van gereedschap323
Verv. baby-/sportkleding en kledingacc.322
Winkels in houten bouw-/tuinmaterialen319
Keuring/controle agr. prod./voedingsmid.318
Chemische wasserijen en ververijen318
Beh./expl transp.netten el./gas/warm w.318
Vervaardiging van keukenmeubels317
Verv. computers en randapparatuur316
Wassalons en -verzendinrichtingen315
GH suiker, chocolade en suikerwerk312
Speciaal onderwijs in expertisecentra311
Reparatie van elektrische apparatuur310
Winkels in verlichtingsartikelen309
Groothandel in tegels en plavuizen309
Verv. chocolade en suikerwerk305
Zee-/kustvaart (passagiersvaart /veerd.)304
Winkels gespec. in overige huish.art.302
Groothandel in optische artikelen302
Bioscopen301
Zeil- en surfscholen294
Groothandel in consumptie-aardappelen289
Afstandsonderwijs285
Winkels in babyartikelen alg. assort.285
Winkels in witgoed284
Groothandel in witgoed282
Verv. houdbaar banketbakkerswerk277
Vervaardiging van consumentenelektronica275
Teelt van aardbeien in de volle grond274
Winkels in tegels272
Biotechnol. speur-/ontw.werk ov. toepas.272
GH minerale olieproducten (geen brandst)272
Vervaardiging van sportartikelen271
Heien en andere funderingswerkzaamheden270
Opfokken en/of houden van ouderdieren270
Pers.vervoer per spoor (geen tram/metro)269
Winkels in audio- en video-opnamen268
Teelt van paddenstoelen267
Groothandel in beeld- en geluidsdragers262
Verv. machines prod. voedings-/genotm.262
Bedrijfspensioenfondsen259
Schoorsteenvegen258
Praktijkonderwijs256
Winkels in glas-/porselein-/aardewerk256
Gesp. GH ov.grondst.voedings- en genotm.254
Post zonder univ. dienstverplichting252
Vervaardiging van parfums en cosmetica251
Veilingen huisraad/kunst/antiek e.d.250
Verv. platen,folie,buizen e.d.(kunstst.)249
GH huishoudtextiel en beddengoed247
Teelt overige sierplanten in volle grond246
Vervaardiging van hang- en sluitwerk245
Openb.interlokaal pers.vervoer over weg240
Verv. elektromotoren/generatoren/transf.240
Groothandel in hooi, stro en ruwvoeder239
Winkels in wild en gevogelte239
Teelt snij-bloemen/heesters volle grond 239
Winkels in onderd.voor el.huish.app.234
Databanken233
Verv. huishoudelijk en sieraardewerk232
Algemene ziekenhuizen224
Winning van zand, grind en klei223
GH overige akkerbouwproducten223
Verv./bew overig glas incl. techn. glasw222
Weging en meting221
GH overige intermediaire producten216
Teelt houtig klein fruit in volle grond215
GH huis-/wilde dieren/siervissen/-vogels214
Visverwerking213
GH machines voor de grafische industrie212
Vervaardiging van veevoeders211
Verv. verpakkingsmiddelen van kunststof210
Verv. kunststof in primaire vorm209
Verv. motoren/turbines(niet voor voert.)208
Categorale ziekenhuizen206
Binnenvisserij201
Verv. verpakkingsmiddelen(papier/karton)201
Havo en vwo200
Overige uitgeverijen van software200
Distributie van films en tv-producties199
Vervaardiging van stortklare beton198
Groothandel in snacks196
Bouw overige civieltechnische werken195
Verv. aanhangwagens en opleggers194
Verv. niet-elektr(on)ische auto-onderd.191
Rep./onderh. overige transportmiddelen188
Verv. fietsen en invalidenwagens188
Winkels in kledingsstoffen188
Vervaardiging van houten emballage187
Verv. art. van draad/kettingen/veren186
Verv. overige organ. basischemicaliën184
(Code nog niet vastgesteld)182
Groothandel in muziekinstrumenten182
Banenpools (werkgelegenheidsprojecten)182
Verw.groente/fruit (geen sap/maaltijden)181
GH kampeerartikelen (geen caravans)181
Winning van aardolie178
Nationale post met univer. dienstverpl.178
Vervaardiging van communicatieapparatuur173
Waarborgfondsen173
Kunstuitleencentra172
Dienstverlening voor de bosbouw172
Groothandel in fotografische artikelen171
Verv. stalen buizen, pijpen e.d.171
Vervaardiging van auto's170
Teelt specerij-/aromatische/med.gewassen169
Jeugdherbergen en vakantiekampen169
Fokken en houden van edelpelsdieren169
Groothandel in papier en karton168
Ambulancediensten en centrale posten166
Verv. verf/vernis e.d/drukinkt/mastiek160
Overige pensioenfondsen160
Rep./onderh. pneumatisch/elektr.gereeds.160
GH papier-/kartonwaren(geen verpak.mat.)160
Winning en distributie van water159
Vervaardiging van schoenen158
Verv. optische instrumenten en apparaten158
Levensverzekeringen (geen herverzekeren)158
Kweken van zeevis en -schaaldieren158
Verhuur en lease van vliegtuigen157
Vervaardiging van consumptie-ijs155
Drukkerijen van boeken e.d.155
Groothandel in eieren150
Teelt van steenvruchten148
Vervaardiging van meel (geen zetmeel)146
Verv. sterk alcoholische dranken146
Opslag in tanks145
Rep. elektronische/optische apparatuur144
Winkels in overige elektr. huish. app.144
Groothandel in onderkleding143
Verv. hydraulische apparatuur143
Verhuur van automaten141
GH ruwe plant. en dierlijke oliën e.d.140
Verwerking van koffie en thee139
Groothandel in granen138
Verv. schakel- en verdeelinrichtingen137
Verv. overige chemische producten (rest)137
Naturaverzekeringen137
Verh./lease computers/kantoorapparatuur136
Loterijen/kansspelen(geen amusem.autom.)136
Verv. zeep/wasmid./poets-/reinigingsmid.135
Groothandel in bakkerijgrondstoffen135
Verv. gereedschapswerkt. metaalbewerk.134
Winkels in naai- en breimachines131
Reparatie en onderhoud van vliegtuigen129
Verv. voeders voor huisdieren128
Groothandel in meng- en krachtvoeder126
Evenementenhallen124
GH tabaksproducten/rokersbenodigdheden124
Teelt van perkplanten in de volle grond124
GH veevoeder(geen ruw-/meng-/krachtvoer)123
GH textielgrondstoffen/-halffabrikaten121
Verplichte sociale verzekeringen120
Verv. specerijen/sauzen/kruiderij/zoutr.120
Financiële lease118
Exploitatie van bossen117
Winkels in huishoudtextiel117
Verv. producten van rubber (geen banden)116
Installatie van overige toebehoren115
Bouw van kunstwerken112
Verv. bestralingsapp./elektromed. app.111
GH leer en halffabrikaten van leer110
Teelt van aardbeien onder glas109
Groothandel in vaste brandstoffen108
Verv.overige prod. van beton/gips/cement106
Behandeling van gewassen na de oogst106
Verv. overige papier- en kartonwaren106
Bouw boven- en ondergrondse spoorwegen105
Zorgverzekeringen105
Vervaardiging van appendages104
Verv. overige niet-metaalh. minerale pr.103
Import van nieuwe bedrijfsauto's102
Groothandel in metaalertsen102
Zee- en kustsleepvaart100
Teelt overige eenjarige gewassen (rest)99
Beheer van financiële markten99
Videotheken98
Distr. elektr./gasv.brandst. via leiding97
Hypotheekbanken en bouwfondsen97
Marketmakers97
Vervaardiging van aluminium97
Verv. kunstmeststoffen/stikstofverbind.97
Televisie-omroepen96
Reparatie van producten van metaal95
Vervaardiging van werkkleding95
Verv. gehomogeniseerde voeding95
Verv. niet-hydraulische pompen en compr.95
Verv. vliegtuigen en onderdelen daarvoor94
Teelt van vezelgewassen94
Opfokken en/of houden overig pluimvee94
Verv. ijzer, staal en ferrolegeringen93
Vervaardiging van motor- en bromfietsen91
Aardolieraffinage91
Kweken van zoetwatervis en -schaaldieren91
Vervaardiging van vloerkleden en tapijt90
Verv. metalen tanks en reservoirs88
Winkels in kampeerart. (geen caravans)87
Verv. frisdranken; prod. gebotteld water87
Verzorgen van vistochten86
Druiventeelt85
Veilingen land-/tuinbouw/visserijprod.81
Behandeling van zaden voor vermeerdering80
Reparatie van overige apparatuur79
Verv. machines voor bouw/delfstofwinning78
Goederenvervoer door de lucht76
Winning van overige delfstoffen (rest)76
Jacht72
Verv. plant. en dierlijke oliën/vetten72
Verv. elektrische huishoudapparaten71
Verv. overige elektr(on)ische kabel69
Groothandel in huiden en vellen69
Verduurzamen van hout69
Ministerie van Justitie/gevangeniswezen69
Vervaardiging van matrassen68
Vervaardiging van uurwerken68
Verv. niet-elektrische huishoudapparaten68
Verv. tandwielen, lagers en ov. drijfw.67
Verv. overige transportmiddelen (rest)66
Rechtspraak66
Ontwikkelwinkels66
Verv. keramische producten voor de bouw65
Pluimveeslachterijen65
Verv. farmaceutische grondstoffen63
Vervaardiging van wijn uit druiven63
Vervaardiging van industriële gassen59
Verhuur van leesportefeuilles59
Verv. gereedschapswerkt niet metaalbew.59
Vervaardiging van holglas58
Verv. overige anorg. basischemicaliën58
Verv. synthetische en kunstmatige vezels57
Verv. papier en karton voor verpakking57
Beroepspensioenfondsen56
Uitgeverijen van computerspellen56
Vervaardiging van onderkleding54
Vervaardiging van informatiedragers53
Drukkerijen van dagbladen52
Effectenkredietinstellingen51
Wisselmakelaars/ov. kredietverstrekking51
Verv. industriële ovens en branders50
Vervaardiging van mortel in droge vorm50
Verv. gebreide en gehaakte kleding49
Drukkerijen van tijdschriften49
Drukkerijen van formulieren49
Ontwikkelcentrales49
Openbaar bestuur ohgv het bedrijfsleven49
Extraterritoriale organisaties/lichamen49
Vervaardiging van kleding van leer49
Gieten van lichte metalen49
GH textielindustrie-/naai-/breimachines49
Verv. ketels/radiatoren voor centr.verw.48
Weven van textiel47
Bewerken en spinnen van textielvezels47
Looien/bew. leer; bereiden/verven bont47
Verv. petrochemische producten47
Verv. fineer/plaatmateriaal op houtbasis46
Verv. panelen voor parketvloeren46
Verv. batterijen en accumulatoren46
Fokken en houden van melkvee45
Verv. elektronische printplaten45
Vervaardiging van fruit- en groentesap45
Verv. machines prod.textiel/kleding/leer45
Vervaardiging van glasvezels44
Gieten van overige non-ferrometalen43
Vervaardiging van aardappelproducten43
Productie van aardgas42
Verv. elektr(on)ische onderdelen auto's41
Vervaardiging van deegwaren41
Inzameling van schadelijk afval40
Verv. grafisch papier en karton40
Groothandel in behang40
Behandeling van schadelijk afval40
Vervaardiging van edelmetalen40
Verv. koord, bindgaren, touw en netten40
Spaarbanken39
Vervaardiging van kleur- en verfstoffen37
Dienst. winning delfstof (geen olie/gas)37
Goederenvervoer per spoor36
Aardolieverwerking (geen -raffinage)36
Verv. lijm en bereide kleefmiddelen36
Gieten van ijzer36
Verv. overige keramische prod. (rest)35
Sloop van schepen, witgoed, computers ed34
Verv. pneumatisch en elektrisch handger.33
Telecommunicatie via satelliet33
Verv. papier/karton (niet grafisch/verp)32
Verv. bouten, schroeven en moeren32
Installatie van ketels en tanks31
Drukkerijen van verpakkingen31
Vervaardiging van tabaksproducten31
Universitair medische centra31
Verv. kabels van optische vezels30
Verwerking van cacao30
Inst. pneumatisch en elektrisch gereeds.30
Verv. verdelgingsmid./ov.landbouwchem.30
Verv. rollend spoor- en tramwegmaterieel30
Transport via pijpleidingen29
Proefboren29
Verv. cider en overige vruchtenwijnen28
Vervaardiging van vlakglas27
Verv. kantoorbenodigdheden van papier27
Verv. machines kunststof-/rubberindust.26
Verv. vuurvaste keramische producten25
Vervaardiging van stalen vaten e.d.25
Verv. machines productie papier/karton25
Vervaardiging van golfpapier en -karton24
Verv. machines voor de metallurgie24
Huishoudens als werkg. huish. personeel24
Verv.overige niet-gedist.gegiste dranken23
Verv. isolatoren en isolatiemateriaal23
Verv. zetmeel en zetmeelproducten22
Teelt van houtig klein fruit onder glas22
Verv. rubberbanden/loopvlakvernieuwing22
Verv. gebreide en gehaakte stoffen22
Vervaardiging van etherische oliën22
Vervaardiging van lood, zink en tin22
Openbaar vervoer binnen steden21
Verv. verpakkingsmid. van licht metaal21
Verv. kantoormachines en -apparatuur20
Slaan van munten en medailles19
Vervaardiging van borstelwaren19
Groothandel in ruwe tabak19
Winning van aardgas19
Koudvervormen en koudfelsen19
Fokken/houden runderen (geen melkvee)17
Verv. keramische tegels en plavuizen17
Verv. synth. rubber in primaire vorm17
Verv. technisch en industrieel textiel16
Verv. producten van gips voor de bouw16
Verv. gebonden textielvlies en artikelen16
Verv. huishoudelijke/sanitaire papierw.16
Verv. overige non-ferrometalen16
Gemeentelijke woningbedrijven15
Herverzekering15
Verv. schakelaars/stekkers/stopcontacten15
Fokken en houden van varkens15
Vervaardiging van kalkzandsteen12
Vervaardiging van wapens en munitie12
Vervaardiging van sanitair aardewerk12
Verv. scharen, messen en bestek12
Vervaardiging van cement11
Prod./distr/ van stoom en gekoelde lucht10
Verv. producten van vezelcement10
Vervaardiging van suiker10
Vervaardiging van papierpulp10
Verv. schuur-, slijp- en polijstmiddelen8
Defensie8
Winning van turf7
Centrale banken7
Vervaardiging van behangselpapier7
Vervaardiging van artikelen van bont6
Fokken en houden van pluimvee6
Kinderopvang6
Teelt groenten, wortel- en knolgewassen6
Verv. overig technisch aardewerk6
Verv. margarine en overige spijsvetten6
Fokken en houden van schapen en geiten5
Prod.diensten part.huish. eigen gebruik5
Gieten van staal5
Teelt gewassen voor verv. dranken5
Vervaardiging van koper5
Vervaardiging van kalk en gips5
Teelt van sierplanten5
Mouterijen5
Prod. goederen part.huish. eigen gebruik4
Koudtrekken van draad4
Verv. stoomketels (niet voor centr.verw)4
Teelt van overige eenjarige gewassen4
Verv. gebreide/gehaakte kousen en sokken4
Koudtrekken van staven3
Buitenlandse zaken3
Verv. kruit/springstoffen/lucifers3
Teelt ov. boomvruchten/kleinfruit/noten3
Vervaardiging van cokesovenproducten3
Koudwalsen van bandstaal3
Ontwikkelen/produceren maatwerksoftware2
Verzekeringsbeurzen2
Sociaal-cultureel werk2
Specifiek maatschappelijk werk2
Exploitatie van gemeenschapshuizen1
Overkoepelende organen ohgv gez.zorg1
Teelt van pit- en steenvruchten1
Inst. verlichting/telecom/alarm in geb.1
Ov. dienstv. act. ohgv inform.tech.1
Software consultancy1
Informatieverstrekking ohgv toerisme1
Overkoepelende organen e.d. (welzijnsw.)1
Architecten1
Overig technisch ontwerp en advies1
© AlleCijfers 2016-2019 Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!