Bronnen | definities | uitleg | open data | informatie

Bronnen, definities, uitleg, open data, informatie

Hier vind je achtergrond informatie bij de datasets die op AlleCijfers.nl zijn gepubliceerd. Met vermelding van alle gebruikte data bronnen. En met extra uitleg en definities voor diverse onderwerpen. En meer!...

Regionale indelingen, beschrijving van de betekenis van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten voor het verzamelen van gegevens in Nederland.

Gebieden in Nederland: Gemeente, woonplaats, wijk, buurt, postcode, adressen - definities


Definities voor de indeling van Nederland in gemeenten, woonplaatsen, wijken, buurten en postcodes De regionale indeling van Nederland in gemeenten, woonplaatsen, wijken, buurten en postcodes is voor veel informatie op AlleCijfers van groot belang. Daarom op deze pagina een definitie van deze verschillende gebieden: Samengevat Gemeenten zijn wettelijk geregelde bestuurlijke gebieden. Gemeente, wijken en buurten worden gebruikt om statistieken te publiceren. Buurten tellen op tot wijken, wijken tellen op tot de gemeente. Lees verder…

Bron beschrijving van de gebruikte bronnen voor de informatie over de kinderopvang in de buurt van basisscholen.

Open data bronnen kinderopvang - bron data beschrijving


Het Landelijk Register Kinderopvang bevat informatie over kindercentra, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang. Er wordt onderscheid gemaakt in 4 soorten kinderopvangvoorzieningen: BSO: buitenschoolse opvang (7.137 locaties en 291.067 opvangplaatsen) KDV: kinderdagverblijf (9.039 locaties en 281.540 opvangplaatsen) (Peuterspeelzalen zijn per 1-1-2018 kinderdagverblijven geworden in het Landelijk Register Kinderopvang) VGO: voorziening voor gastouderopvang (een gastouder) (28.581 locaties en 149.431 opvangplaatsen) GOB: gastouderbureau (625 locaties, geen eigen opvangplaatsen, deze bureau’s bemiddelen voor de gastouders) De hier vermelde cijfers betreffen het totaal per type voor Nederland en komen uit het Landelijk Register Kinderopvang. Lees verder…

Bron beschrijving van de gebruikte bronnen over bedrijfsactiviteiten.

Open data bronnen met informatie over bedrijven en bedrijfsactiviteiten - bron beschrijving en definities van de onderwerpen


De Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008): Je vindt op AlleCijfers informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code bestaat uit 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteit van een bedrijf is. SBI 2008 is de Nederlandse hiërarchische indeling van economische activiteiten die wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit. Lees verder…

Bron beschrijving van de gebruikte bronnen voor de informatie per postcode in Nederland.

Open data bronnen met informatie per postcode - bron beschrijving en definities van de onderwerpen


Op AlleCijfers vind je een pagina per postcode met de volgende statistische informatie: inwoners (totaal, leeftijd, geslacht, autochtoon, geboorten), huishoudens (totaal en naar type), woningen (WOZ, bouwjaar, type, eigendom, leegstand), energieverbruik (gas en elektra), inkomen, personen met uitkering, nabijheid en dichtheid alle voorzieningen. De tabel met definities van alle onderwerpen per postcode vind je onderaan deze pagina. Bron van de informatie per postcode: De informatie komt van het CBS die deze gegevens als open data in de vorm van shape files publiceert. Lees verder…

Bronbeschrijving van de gebruikte bronnen voor de informatie over de verkiezingen in Nederland.

Open data bronnen verkiezingsuitslagen - bron data beschrijving


Alle uitslagen van de verkiezingen voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Waterschap, het Europees parlement en de gemeenteraad. Per gemeente. Van 2002 tot en met 2019. 20 maart 2019 mocht Nederland weer naar de stembus. Er waren zowel verkiezingen voor de provincialestaten als waterschapsverkiezingen. De officiële uitslagen per gemeente van de Kiesraad zijn voor deze verkiezingen nog niet beschikbaar. Daarom worden voorlopig de uitslagen per provincie getoond. De kandidatenlijsten voor deze verkiezingen zijn voor het eerst als open data aangeboden. Lees verder…

Wat zegt een gemiddelde eigenlijk? En wanneer gebruik je een gewogen gemiddelde, mediaan, percentiel of modus? Lees de uitleg aan de hand van voorbeelden op AlleCijfers.nl!

Gemiddelde, gewogen gemiddelde, mediaan, percentiel en modus: uitleg en voorbeelden - toelichting en definities


Soms zegt één beeld meer dan 1000 woorden: Onderstaande afbeelding toont 4 grafieken met elk 11 data punten. Je ziet duidelijk dat de 11 punten in deze 4 gevallen zeer verschillend zijn. En toch hebben ze hetzelfde gemiddelde, dezelfde mediaan en dezelfde onderlinge samenhang (correlatie)… Lees deze pagina en je begrijpt precies hoe dat kan! Definitie, uitleg en voorbeelden van het gemiddelde: Het gemiddelde is een getal dat het resultaat is van de som van een groep getallen gedeeld door het aantal getallen in de groep. Lees verder…

Gegevens en grafieken kopiëren en plakken voor gebruik in eigen documenten. Afbeelding van het Windows Knipprogramma (snippingtool in het Engels) waarmee schermopnames gemaakt kunnen worden.

Gegevens en grafieken kopiëren van internet en in eigen documenten plakken - data en grafieken gebruik


Uitleg over het kopiëren van gegevens en grafieken voor eigen gebruik: Zie je op AlleCijfers.nl gegevens en grafieken die je wilt gebruiken? Leuk, dat is prima! Lees deze korte uitleg hoe je dit eenvoudig doet, er zijn meerdere opties: 1. Gegevens kopiëren en plakken Gegevens uit tabellen op AlleCijfers.nl kun je in eigen documenten overnemen door ze te selecteren, te kopiëren en te plakken. Selecteren kan met je muis (of je vinger bij aanraakschermen): klik linksbovenin de tabel met gegevens, houd de muisknop (of je vinger) ingeduwd en sleep naar de laatste gegevens die je wilt kopiëren. Lees verder…

Uitleg over de manier waarop AlleCijfers.nl is gemaakt.

Hoe is AlleCijfers.nl gemaakt? - uitleg en achtergrond


Open data en open source: Het mooie is dat de programma’s en gegevensbronnen die voor AlleCijfers.nl zijn gebruikt voor iedereen beschikbaar zijn. Het is echt iets om trots op te zijn dat de Nederlandse overheid zoveel gegevens via ‘open data’ beschikbaar stelt! Alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt worden in het overzicht van alle bronnen vermeld. Het overzicht van alle veranderingen en toevoegingen aan AlleCijfers vind je in de wijzigingsgeschiedenis. Lees verder…

Uitleg over de agile manier van werken.

Agile werkwijze: gericht op het snel opleveren van waarde - definities


Alle veranderingen aan AlleCijfers vinden op een “agile” manier plaats. Agile werken is sterk gericht op het opleveren van waarde. Zodra een minimale kwaliteit is bereikt wordt iets afgerond en opgeleverd. Daarna wordt gekeken welk werk er (in zijn totaliteit) verder is. Het meest belangrijke werk wordt gekozen om in een volgend increment uit te voeren en af te ronden. Op deze manier wordt het onderhanden werk (“work in progress”) beperkt gehouden. Lees verder…

Cijfers over je gemeente, wijk en buurt op AlleCijfers.nl.

Alle cijfers over je gemeente, wijk of buurt! Bronnen en definities van alle onderwerpen. - definities


Op AlleCijfers.nl vind je héél véél informatie jouw gemeente, wijk of buurt. Er is veel informatie per gebied rond diverse thema’s. Zoals bevolking, bijvoorbeeld de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,…, omgeving: landgebruik, afstand tot voorzieningen, woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,…), economie (inkomen van de inwoners, aantal bedrijfdvestigingen naar type) en diverse andere thema’s zoals autobezit en energieverbruik. De tabel met definities van alle onderwerpen vind je onderaan deze pagina. Lees verder…

Alle wijken en buurten in

Overzicht van het meest recente jaar per onderwerp uit de kerncijfers waarvoor data beschikbaar is. - definities


Het Centraal Bureau voor de Statistiek ververst de data die in de kerncijfers over wijken en buurten beschikbaar is meerdere keren per jaar. Dan komen in de bestanden over de afgelopen jaren gegevens beschikbaar die eerder nog niet voor dat jaar beschikbaar waren. De informatie op AlleCijfers.nl en de informatie in de downloads wordt hiermee regelmatig geactualiseerd. Zie ook het overzicht van alle brondata en wanneer deze het laatst is bijgewerkt. Lees verder…

Bron beschrijving van de gebruikte bronnen voor de informatie over het voortgezet onderwijs in Nederland.

Open data bronnen voortgezet onderwijs - onderwijs data definties


Op AlleCijfers.nl vind je veel informatie over het voortgezet onderwijs met een pagina per school en een pagina per plaats. Het voortgezet onderwijs bestaat uit: Praktijkonderwijs, bedoeld voor leerlingen van 12 tot 20 jaar, zonder vaste opleidingsduur. Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), dat 4 jaar duurt. Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), dat 5 jaar duurt. Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), dat 6 jaar duurt. De tabel met definities van alle onderwerpen vind je onderaan deze pagina Lees verder…

Bron beschrijving van de gebruikte bronnen voor de informatie over het primair onderwijs in Nederland.

Open data bronnen primair onderwijs - onderwijs data definties


Op AlleCijfers.nl vind je heel veel informatie over het primair onderwijs met een pagina per school, plaats en provincie. De informatie komt uit meer dan 25 bronnen. Het primair onderwijs bestaat uit het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De tabel met definities van alle onderwerpen vind je onderaan deze pagina Dit zijn de gebruikte bronnen: Gegevens over de instellingen in het primair onderwijs. Hierbij zijn de aparte bestanden voor vestigingen in het basisonderwijs en vestigingen in het speciaal (voortgezet) onderwijs gebruikt. Lees verder…

Informatie over de schooladviezen die groep 8 leerlingen krijgen voor doorstroom van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Schooladviezen voor leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs - onderwijs data definties


Leerlingen krijgen in groep 8 een schooladvies. Dit schooladvies bepaalt de uitstroom naar type middelbare school vanuit het basisonderwijs want in het advies staat op welk niveau de leerlingen door kunnen leren. Het advies is leidend voor toelating op de middelbare school. Het advies wordt gebaseerd op resultaten van een kind uit eerdere jaren op de school, op het gedrag en de ontwikkeling van een kind en in veel gevallen op de eindtoets resultaten.

Lees verder…

Cijfers over de centrale eindtoets in het primair onderwijs op AlleCijfers.nl.

Centrale eindtoets voor leerlingen in het primair onderwijs - onderwijs data definties


Alle leerlingen van groep 8 maken in april een verplichte eindtoets. Met de eindtoets laten leerlingen zien wat ze in 8 jaar basisschool geleerd hebben.

Lees verder…

Informatie over de zittenblijvers in het primair onderwijs.

Zittenblijven in het basisonderwijs - onderwijs data definities


De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap heeft een nieuw ‘open data’ bestand gepubliceerd. Hierin wordt het aantal zittenblijvers per schoolvestiging in het basisonderwijs gerapporteerd. In de gegevens is per schoolvestiging in het basisonderwijs het aantal leerlingen weergegeven dat is blijven zitten. Een leerling is een zittenblijver als hij/zij op 1 oktober van het peiljaar 12 jaar of ouder is, nog in leerjaar 8 van het basisonderwijs zit en meer dan 8 jaar in het primair onderwijs verblijft. Lees verder…

Uitleg over het gebruik van cookies op AlleCijfers.nl.

Cookies op AlleCijfers.nl - uitleg cookie gebruik


Het grootste deel van AlleCijfers.nl functioneert zonder cookies. Zie de beschrijving van de wijze waarop AlleCijfers is gemaakt. Op AlleCijfers.nl worden echter 2 belangrijke web diensten van Google gebruikt die met cookies werken: Google Adsense: een advertentie service waarmee site eigenaren een inkomen uit door Google georganiseerde advertenties kunnen genereren. Google Analytics: een rapportage en analyse service waarmee het gebruik van websites bestudeerd kan worden. Het gaat dan om algemene, niet aan personen te relateren gegevens zoals welke pagina’s hoe vaak bekeken worden, hoe vaak er tussen types pagina wordt doorgeklikt, etcetera. Lees verder…

Overzicht van ideeën voor toevoegingen en verbeteringen van AlleCijfers.nl.

Wijzigingsideeën voor AlleCijfers.nl - mogelijke toevoegingen en verbeteringen


Welke informatie mag op AlleCijfers.nl echt niet ontbreken? En welke data moet duidelijker of anders weergegeven worden? Heb je ideeën voor een heel nieuw onderwerp of toevoegingen- of wijzigingen- aan een bestaand onderwerp? Laat het me weten alsjeblieft. Alle suggesties zijn welkom! En kun je hulp gebruiken bij het zoeken naar data en het structureren, analyseren en als informatie presenteren? Bekijk dan de data-verzamelaar service In onderstaande tabel vind je een overzicht van de openstaande ideeën voor wijzigingen: (uitgevoerde wijzigingen zijn opgenomen in het overzicht van de wijzigingsgeschiedenis van AlleCijfers. Lees verder…

Logboek van de wijzingsgeschiedenis van AlleCijfers.nl.

Wijzigingen op AlleCijfers.nl - overzicht van wijzigingen


De informatie op AlleCijfers groeit in kleine stapjes. Iteratief door met een grove structuur te beginnen en deze in steeds meer detail in te vullen. En incrementeel, door de inhoud onderdeel na onderdeel toe te voegen. Elke wijziging is zo klein mogelijk en heeft minimale afhankelijkheden met andere wijzigingen. Zo kan een afgerond deel zo snel mogelijk gepubliceerd worden. Er zijn verschillende soorten wijzigingen: technische wijzigingen aan de wijze waarop AlleCijfers wordt gemaakt, functionele wijzigingen aan de website en inhoudelijke wijzigingen aan de data op AlleCijfers. Lees verder…

Overzicht van de voor AlleCijfers gebruikte bronnen.

Gebruikte bronnen op AlleCijfers.nl - overzicht van bronnen


De informatie op AlleCijfers komt uit meer dan 25 bronnen. De meeste bronnen bieden jaarlijks nieuwe data maar het kan ook (veel) frequenter. Aan de andere kant zijn sommige bronnen slechts eenmalig beschikbaar. De data in de bronbestanden wordt soms eerst tijdelijk en later definitief gepubliceerd. De hoeveelheid informatie per bron kan sterk verschillen. Soms bevat één bron informatie over meerdere onderwerpen uitgesplitst naar detail regio’s en naar diverse momenten in de tijd. Lees verder…
© AlleCijfers 2016-2019 Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!