Overzicht van de gebruikte bronnen

Meer dan 250 gebruikte bronnen:

Er zijn ruim 250 bronnen gebruikt voor de pagina’s op AlleCijfers, de informatie downloads en het YouTube kanaal van AlleCijfers.

Bijna alle bronnen bieden jaarlijks of meerdere keren per jaar nieuwe data. Steeds als er nieuwe gegevens verwerkt zijn zal de datum waarvoor die gegevens geldig zijn hier getoond worden. De data in de bronbestanden wordt soms eerst tijdelijk en later definitief gepubliceerd. In dat geval wordt de data hier later ook bijgewerkt.

De hoeveelheid informatie per bron kan sterk verschillen. Soms bevat één bron informatie over meerdere onderwerpen uitgesplitst naar detail regio’s en naar diverse momenten in de tijd. Soms ook bevat een bron heel specifiek één onderwerp voor één moment in de tijd. Vooral bij bronnen met veel informatie wordt op AlleCijfers vaak een selectie van de onderwerpen en jaren getoond. In de downloads zijn veel meer onderwerpen uit de genoemde bronnen opgenomen (voor de gekozen regionale selectie, meestal één gemeente).

Onderstaande tabel toont alle bronnen met de meest recente datum van de gebruikte brongegevens:


Tabel met het overzicht van de brongegevens van alle cijfers.
BronDatum gegevens
Coronavirus patiënten Nederland (RIVM, dagelijks): Aantal uitgevoerde tests, bevestigde besmettingen met het Coronavirus, aantal personen dat in het ziekenhuis is opgenomen (geweest), kenmerken van zieke personen, aantal overleden personen aan het Coronavirus per dag en leeftijdsgroepen van de patiënten. Zie deze nieuwspagina met statistieken over het Coronavirus en COVID-19.1 oktober 2023
Neutrale gasprijzen (PowerNext, Dagelijks): Ontwikkeling in de tijd van de neutrale gasprijs (NGP). Zie de cijfers over de gasprijzen, het gasverbruik en de gasreserves in Nederland.1 oktober 2023
Regionale statistieken Nederland (CBS, 1995-2023): Gegevens over de thema’s bevolking, wonen, onderwijs, arbeid, inkomen, sociale zekerheid, bedrijven, landbouw, vervoer, nabijheid van voorzieningen, milieu en bodemgebruik voor gemeenten en diverse bovengemeentelijke onderverdelingen. Zie de pagina's met informatie voor Nederland en per gemeente.29 september 2023
Gekentekende voertuigen (RDW, 2021-2023): Deze dataset bestaat uit 5 (deel)sets met (technische) voertuiggegevens van alle gekentekende voertuigen uit het Kentekenregister. Dit zijn onder andere de algemene gegevens van het voertuig, verbruiks- en milieudata en de toelatings- en tenaamstellingdatum van het voertuig. Op basis van deze gegevens is een overzichtspagina per automerk en per automodel beschikbaar.15 september 2023
Geregistreerde misdrijven per maand (Politie, 2012-2023): Gegevens van de politie over het aantal geregistreerde misdrijven per maand. De misdrijven zijn uitgesplitst naar het soort misdrijf per wijk en buurt. Bron is de politieregistratie Basis Voorziening Informatie (BVI). Een geregistreerd misdrijf is een misdrijf, door de politie vastgelegd in een proces-verbaal van aangifte of in een ambtshalve opgemaakt proces-verbaal. Misdrijven zijn de feiten, strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht en in tal van bijzondere wetten, waaronder de Opiumwet, de Wegenverkeerswet en de Wet Wapens en munitie. Bekijk de tabel met de definities per type delict.15 september 2023
Kinderopvanglocaties (LRK, 2020-2023): Informatie over kindercentra, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang. Zie de beschrijving op de definitiepagina over de kinderopvanggegevens.4 september 2023
Kaart per school (OpenInfo, 2020-2023): Kaarten van elke PO en VO school met dichtstbijzijnde scholen in de omgeving. Deze kaart wordt gebruikt op de pagina's per basisschool. De onderliggende kaartlagen zijn afkomstig van Stamen.1 september 2023
PO BO schoolvestigingsgegevens (DUO, 2020-2023): Adressen van alle schoolvestigingen in het basisonderwijs. Zie de beschrijving op de definitiepagina over de PO gegevens.1 september 2023
PO SBO, SO en VSO schoolvestigingsgegevens (DUO, 2020-2023): Adressen van alle schoolvestigingen in het in het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Zie de beschrijving op de definitiepagina over de PO gegevens.1 september 2023
VO schoolvestigingsgegevens (DUO, 2020-2023): De adresgegevens van zowel hoofd- als nevenvestigingen van scholen in het voortgezet onderwijs. Zie de beschrijving op de definitiepagina over de VO gegevens.1 september 2023
Gemeente, wijk, buurt regionale cijfers (CBS, 2013-2023): Statistische gegevens voor meer dan 100 onderwerpen van gemeenten, wijken en buurten in Nederland sinds 2013. Voor meer informatie: bekijk de definities van alle onderwerpen.25 augustus 2023
Woonplaatsgegevens (OpenInfo, 2014-2023): De gegevens per woonplaats zijn afgeleid en berekend afgeleid van andere regionale statistieken. Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving over de betekenis van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten voor het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.25 augustus 2023
Aantal inwoners naar leeftijd per postcode (CBS, 1998-2023): Gegevens over de bevolking van Nederland per viercijferige postcode onderverdeeld in leeftijdsgroepen van 5 jaar. Zie de postcode definitie pagina voor de beschrijving van de beschikbare gegevens per postcode.11 augustus 2023
BAG adresgegevens Nederland (Kadaster, 2023): Meest recente adresgegevens uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd. Deze ‘objecttypen’ zijn afgebakend en voorzien van een unieke aanduiding. Onder andere de statistieken over de bouwperiode van panden en de gebruiksdoelen van adressen zijn hiervan afgeleid. Zie de BAG definitie pagina voor meer informatie.9 juli 2023
Bevolkingsontwikkeling per gemeente per jaar (CBS, 1988-2021): Nederlandse bevolking: leeftijdsverdeling en geslacht (bevolkingspiramide) per gemeente: Cijfers over de bevolkingsontwikkeling per gemeente van het CBS. Gebruikt in de uitgebreide download per gemeente en in de PDF rapportage per basisschool.30 mei 2023
Gegevens per postcode (CBS, 2015-2023): Meer dan 100 onderwerpen per postcode. Zie de postcode definitie pagina voor de beschrijving van de beschikbare gegevens per postcode.2 mei 2023
PO eindtoetsscores (DUO, 2014-2022): Gemiddelde eindtoetsscores leerlingen BO en SBO. De gemiddelde score voor de eindtoets per schoolvestiging per schooljaar. De gemiddelde scores worden weergegeven voor de eindtoetsen van Cito, IEP, Route 8, AMN, Cesan en Dia. Zie de definitie pagina over de centrale eindtoets voor meer informatie.14 november 2022
PO uitstroom (DUO, 2011-2022): Primair onderwijs BO en SBO: uitstroom naar de middelbare school ("schooladviezen"): het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo) per schoolvestiging met het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Zie de definitie pagina over uitstroom van PO naar VO voor meer informatie.14 november 2022
Nationaliteiten (CBS, 1995-2022): Nationaliteit van de inwoners van Nederland: uitgesplitst naar het geslacht en de leeftijd van de bevolking per nationaliteit. Bekijk de informatie over het aantal inwoners in Nederland voor meer dan 200 verschillende nationaliteiten.7 juni 2022
Verkiezingsuitslagen (Kiesraad, 1946-2022): Verkiezingsinformatie: aantal zetels en aantal stemmen per partij per gemeente of per stembureau. Alle uitslagen van de verkiezingen voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Waterschap, het Europees parlement en de gemeenteraad. De informatie over de verkiezingsuitslagen per gemeente komt van de Kiesraad die deze gegevens als open data publiceert. De uitslagen per stembureau komen van het dataportaal van OpenState. Zie de bronbeschrijving voor een uitgebreide definitie.16 maart 2022
PO zittenblijvers (DUO, 2013-2021): Gegevens over zittenblijvers per schoolvestiging in het basisonderwijs (bo) het aantal leerlingen dat is blijven zitten. Een leerling is een zittenblijver als hij/zij op 1 oktober van het peiljaar 12 jaar of ouder is, nog in leerjaar 8 van het basisonderwijs zit en meer dan 8 jaar in het primair onderwijs verblijft. Naast het aantal zittenblijvers, staan ook twee percentages zittenblijven per schoolvestiging weergegeven. Zie de definitie pagina over zittenblijven in het onderwijs voor meer informatie.22 december 2021
VO examenkandidaten en geslaagden (DUO, 2015-2021): Per schooljaar het aantal examenkandidaten en geslaagden per schoolvestiging, onderwijstype en opleiding. Zie ook deze analyse van de slagingspercentages voor het examen voor alle middelbare scholen in Nederland.22 december 2021
Gezondheid per gemeente, wijk en buurt (RIVM, 2016, 2020): De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens per gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg. Zie de bronbeschrijving van de gezondheidsmonitor voor meer informatie.25 november 2021
Gemeentelijke herindelingen (OpenInfo, 2008-2021): Overzicht van de herindelingen van gemeenten om historische gegevens naar de nieuwere gemeentelijke indeling te kunnen transformeren. Wikipedia en het CBS zijn hiervoor de belangrijkste bronnen. Zie dit dit overzicht van de gemeentelijke herindelingen sinds 2009.21 oktober 2021
KVK Handelsregister (KVK, 2019): De KVK Handelsregister Open Data Set biedt geanonimiseerde bedrijfsgegevens uit het Handelsregister. Zie de definitie pagina over bedrijven en bedrijfsactiviteiten voor meer informatie.1 september 2020
Bevolkingsontwikkeling prognose Nederland (CBS, 1900-2060): Nederlandse bevolking per leeftijdsgroep sinds 1900 tot en met 2060: historische informatie en prognose. Gebruikt voor de YouTube video met de bevolkingsontwikkeling.5 mei 2019
Beursprijzen voor gas (ICE, Dagelijks): De dagelijkse TTF prijs voor gas, gebaseerd op contracten voor de overdracht van rechten met betrekking tot aardgas voor de komende maand. 1 oktober 2023
Consumentenprijzen voor gas (CBS, Maandelijks): Het gemiddelde maandelijkse tarief dat consumenten per kubieke meter aan variabele kosten betalen. 1 oktober 2023
Coronavirus Intensive Care Nederland (NICE, dagelijks): Aantal patiënten met het Coronavirus met bewezen COVID-19 dat per dag op de Nederlandse IC’s aanwezig was. Hierbij gaat het om de reeds aanwezige COVID-19 patiënten en de nieuwe opgenomen COVID-19 patiënten. 1 oktober 2023
Coronavirus patiënten wereldwijd (ECDC, wekelijks): Aantal bevestigde besmettingen met het Coronavirus en aantal overleden personen aan het het Coronavirus per dag per land wereldwijd. Cijfers van het Europese Centrum voor ziekte preventie en controle (ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control). 1 oktober 2023
Coronavirus vaccinaties wereldwijd (OWID, dagelijks): Gegevens over het aantal vaccinaties per land op basis van de data van "OurWorldInData.org". Per land worden de meest recent bekende gegevens getoond met het aantal toegediende vacins totaal en het aantal personen (per 100 inwoners) dat (volledig) gevaccineerd is. 1 oktober 2023
Coronavirus ziekenhuis en IC info Nederland (LCPS, dagelijks): Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) is tijdens de Corona piek in patiënten opgericht om de werklast van de patiëntenzorg tijdens de crisis zo effectief mogelijk over heel Nederland te spreiden. 1 oktober 2023
Gasvoorraad en gasverbruik in Nederland (GTS, Dagelijks): Gasvoorraad en gasverbruik op basis van het dashboard leveringszekerheid gas van de Gasunie Transport Services. 1 oktober 2023
Overledenen per week (CBS, 2017-2022): Gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week. 1 oktober 2023
Overledenen per week en per gemeente (CBS, 2019-2022): Maatwerk tabel met gegevens over overledenen, provincie en gemeente, per week, in 2019, 2020 2021. 1 oktober 2023
Vlaggen van landen wereldwijd (FOTW (Flags of the World), Huidige situatie): Vlaggen van landen wereldwijd 1 oktober 2023
Wapens en vlaggen binnen Nederland (Wikipedia, Hoge Raad van Adel, Huidige situatie): Wapens en vlaggen van Nederlandse gemeenten en provincies. 1 oktober 2023
Openbareruimtes (Kadaster, 2023): Ligging van openbareruimtes uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De kaart is op 20 centimeter nauwkeurig en bevat veel details, zoals je die in de werkelijkheid ook ziet. Denk aan bomen, wegen en gebouwen. Kortom: de inrichting van de fysieke omgeving. 20 september 2023
Geregistreerde misdrijven per woonplaats (Politie, 2012-2023): Gegevens van de politie over het aantal geregistreerde misdrijven per maand. De misdrijven zijn uitgesplitst naar het soort misdrijf per woonplaats. 15 september 2023
Voertuigen per postcode (RDW, 2022-2023): Voertuigen met brandstoffen per postcode. 15 september 2023
HBO schoolgegevens (DUO, 2020-2023): Adressen HBO instellingen en universiteiten: De adresgegevens van hbo instellingen en universiteiten in Nederland. De gegevens bestaan uit vestigingsadres, correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en de landelijke en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio). 1 september 2023
Longitude en latitude (kaartcoördinaten) van onderwijsvestigingen en instellingen (OpenInfo, 2020-2023): De longitude en latitude (coördinaten van de school / vestiging / onderwijsinstelling op de kaart) zijn toegevoegd op basis van geocodering van het adres middels de Google maps geocoderingsservice (crs 3857). 1 september 2023
MBO schoolgegevens (DUO, 2020-2023): Adressen instellingen MBO: De adresgegevens van instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs, bestaand uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio). 1 september 2023
PO BO schoolgegevens (DUO, 2020-2023): De adressen van hoofdvestigingen van scholen in het basisonderwijs. Dit levert de instellingsnaam van de school waaronder 1 of meerdere vestigingen geadministreerd zijn. Soms hebben de school en de vestigingen allen een verschillende naam, soms hebben ze deels dezelfde en deels verschillende namen, soms hebben ze allen dezelfde naam. 1 september 2023
PO SBO, SO en VSO schoolgegevens (DUO, 2020-2023): De adressen van hoofdvestigingen van scholen in het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Dit levert de instellingsnaam van de school waaronder 1 of meerdere vestigingen geadministreerd zijn. Soms hebben de school en de vestigingen allen een verschillende naam, soms hebben ze deels dezelfde en deels verschillende namen, soms hebben ze allen dezelfde naam. 1 september 2023
PO adressen van samenwerkingsverbanden (DUO, 2020): De adresgegevens van samenwerkingsverbanden in het passend onderwijs in het primair onderwijs. 1 september 2023
PO adressen van scholen per samenwerkingsverband (DUO, 2020): De adressen van scholen per samenwerkingsverband in het primair onderwijs. 1 september 2023
PO adressen van schoolbesturen (DUO, 2020-2023): De adresgegevens van schoolbesturen in het primair onderwijs: basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. De gegevens bestaan uit vestigings- en correspondentieadres, denominatie en administratiekantoornummer. 1 september 2023
PO en VO adressen van besturen van samenwerkingsverbanden (DUO, 2020): Adressen van besturen van samenwerkingsverbanden PO en VO 1 september 2023
VO adressen bevoegde gezagen (DUO, 2020): De adresgegevens van de bevoegde gezagen (schoolbesturen) in het voortgezet onderwijs. De gegevens bestaan uit vestigingsadres, correspondentieadres, denominatie en administratiekantoornummer. 1 september 2023
VO adressen van samenwerkingsverbanden (DUO, 2020): De adresgegevens van samenwerkingsverbanden in het passend onderwijs in het voortgezet onderwijs. 1 september 2023
VO schoolgegevens (DUO, 2020-2023): De adresgegevens van hoofdvestigingen van scholen in het voortgezet onderwijs. Dit levert de instellingsnaam van de school waaronder 1 of meerdere vestigingen geadministreerd zijn. 1 september 2023
VP adressen van scholen per samenwerkingsverband (DUO, 2020): De adressen van scholen per samenwerkingsverband in het voortgezet onderwijs. 1 september 2023
Voertuigverkopen per maand (RAI, 1983-2023): Maandelijkse verkoopcijfers van auto's op basis van de actuele verkoopcijfers van de verschillende marktsectoren van de RAI Vereniging. 1 september 2023
WO schoolgegevens (DUO, 2020-2023): WO schoolgegevens. 1 september 2023
Aantal inwoners naar positie in huishouden per postcode (CBS, 1998-2023): Gegevens over de bevolking van Nederland per viercijferige postcode uitgesplitst naar naar geslacht en positie in het huishouden. 29 augustus 2023
Gemeente, wijk, buurt regionale cijfers 2023 (CBS, 2023): Statistische gegevens voor meer dan 100 onderwerpen van gemeenten, wijken en buurten in Nederland. 25 augustus 2023
Aantal huishoudens naar samenstelling per postcode (CBS, 1998-2023): Gegevens over de bevolking van Nederland per viercijferige postcode uitgesplitst naar samenstelling van het huishouden. 16 augustus 2023
Aantal inwoners naar migratieachtergrond per postcode (CBS, 1998-2023): Gegevens over de bevolking van Nederland per viercijferige postcode uitgesplitst naar migratie-achtergrond. 16 augustus 2023
Energielabels per adres (RVO, 2023): Maandelijkse data met de actuele situatie van geregistreerde energielabels en energieprestaties in Nederland, waarbij per gebouw de meest recente en geldige registratie is opgenomen. 1 augustus 2023
Inspectie van het Onderwijs (eind) oordelen Besturen (onderwijsinspectie, 2015-2023): Toezichtinformatie van de Inspectie van het Onderwijs over onderwijsbesturen (bevoegdgezagen). 1 augustus 2023
Inspectie van het Onderwijs (eind) oordelen PO VO SO (onderwijsinspectie, 2015-2023): Toezichtinformatie van de Inspectie van het Onderwijs over scholen en vestigingen. Open data bestanden met (eind)oordelen (voorheen toezichtarrangementen) per schooljaar. Dit zijn de uitkomsten van de beoordeling van de inspectie per object van toezicht. De onderwijs inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op scholen. Daarnaast wordt het financieel beheer en de kwaliteitszorg en ambitie bij besturen door de inspectie beoordeeld. De inspectie publiceert voor beide open databestanden met de oordelen van de inspectie. Jaarlijks onderzoekt de inspectie een deel van de scholen en besturen. Deze gegevens zijn sinds 2015 verzameld en bewaard.1 augustus 2023
Gemeente, wijk, buurt regionale cijfers 2017 (CBS, 2017): Statistische gegevens voor meer dan 100 onderwerpen van gemeenten, wijken en buurten in Nederland. 14 juli 2023
BAG panden (Kadaster, 2023): Gebouwen, geharmoniseerd, gevuld met relevante gebouwen en bouwwerken, afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). 9 juli 2023
Gemeente, wijk, buurt regionale cijfers 2021 (CBS, 2021): Statistische gegevens voor meer dan 100 onderwerpen van gemeenten, wijken en buurten in Nederland. 4 juli 2023
Gemeente, wijk, buurt regionale cijfers 2018 (CBS, 2018): Statistische gegevens voor meer dan 100 onderwerpen van gemeenten, wijken en buurten in Nederland. 30 juni 2023
Gemeente, wijk, buurt regionale cijfers 2019 (CBS, 2019): Statistische gegevens voor meer dan 100 onderwerpen van gemeenten, wijken en buurten in Nederland. 30 juni 2023
Gemeente, wijk, buurt regionale cijfers 2022 (CBS, 2022): Statistische gegevens voor meer dan 100 onderwerpen van gemeenten, wijken en buurten in Nederland. 30 juni 2023
Gemeente, wijk, buurt nabijheid van voorzieningen (CBS, 2015-2022): Cijfers over de gemiddelde reisafstanden voor inwoners van Nederland van hun woonadres naar de dichtstbijzijnde voorzieningen (bijvoorbeeld een school, huisarts of bibliotheek). Gecombineerd met cijfers over het aantal voorzieningen dat zich binnen een bepaalde afstand van het woonadres bevindt. Deze gegevens zijn berekend als gemiddelde over alle personen van het gebied. Losse bestanden per jaar gecombineerd tot 1 tabel met alle jaren voor alle regio's. 16 juni 2023
Wereldwijde bevolking (WBG, 1960-2050): Aantal inwoners per land wereldwijd (WBG, World Bank Group). 12 mei 2023
Geografie gemeenten, wijken en buurten 2023 (CBS, 2023): Deze bestanden per gemeente, wijk en buurt bevatten de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in GIS-formaat. Deze publicatie betreft een eerste versie van de cijfers. De gemeentegrenzen komen uit de Basis Registratie Kadaster (BRK). De onderliggende kaartlagen zijn afkomstig van Stamen. © Centraal Bureau voor de Statistiek, © ESRI Nederland. 2 mei 2023
Geografie gemeenten, wijken en buurten meest recent (CBS, 2023): Deze bestanden per gemeente, wijk en buurt bevatten de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in GIS-formaat. Deze publicatie betreft een eerste versie van de cijfers. De gemeentegrenzen komen uit de Basis Registratie Kadaster (BRK). De onderliggende kaartlagen zijn afkomstig van Stamen. © Centraal Bureau voor de Statistiek, © ESRI Nederland. 2 mei 2023
Gegevens per numerieke postcode (CBS, 2015-2023): Extra onderwerpen per postcode-4. 2 mei 2023
MBO onderwijspersoneel in FTE (DUO, 2011-2022): Het onderwijspersoneel in het middelbaar beroeps onderwijs uitgedrukt in FTE. Zie de beschrijving bij Onderwijspersoneel PO in FTE.19 april 2023
MBO onderwijspersoneel in personen (DUO, 2011-2022): Het onderwijspersoneel in het middelbaar beroeps onderwijs uitgedrukt in aantal personen. Zie de beschrijving bij Onderwijspersoneel PO in FTE.19 april 2023
PO onderwijspersoneel in FTE (DUO, 2011-2022): Het onderwijspersoneel in het primair onderwijs uitgedrukt in aantal FTE per soort onderwijs, instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals de gemiddelde leeftijd van het personeel en het soort dienstverband (vast of tijdelijk). De aantallen staan weergegeven voor 8 jaar. De gegevens hebben betrekking op onderwijsinstellingen mét leerlingen en gegevens van instellingen zonder leerlingen die vallen onder een bevoegd gezag van minimaal 1 instelling met leerlingen. Bij meerdere dienstverbanden per persoon per brin nummer, wordt de functie met de grootste betrekkingsomvang als ‘hoofdfunctie’ gedefinieerd. Deze hoofdfunctie bepaalt de indeling van de persoon in een functiegroep. De aantallen staan weergegeven voor 8 jaar. De selectie is op basis van de reguliere formatie inclusief leraren in opleiding. Vervangers, gastdocenten, stagiairs en uitzendkrachten zijn niet meegeteld. Bovenschools personeel wordt wel meegeteld (zie brinnummer). Het onderwijstype is onderverdeeld in de volgende categorieën: bao (basisonderwijs), sbao (speciaal basisonderwijs) en wec ((voortgezet) speciaal onderwijs). Als het brin nummer van een instelling in de betreffende periode door een fusie is veranderd, dan wordt het personeel van die betreffende instelling voor alle jaren onder het brin nummer dat geldt na fusie vermeld. Als het brin nummer van een instelling in de periode door een splitsing is veranderd, dan wordt het personeel van die betreffende instelling voor alle jaren onder het brin nummer dat gold vóór de splitsing vermeld. Als in de kolom BRIN NUMMER de waarde 'bovenschools' staat vermeld, dan betreft het personeel in dienst van een bevoegd gezag dat door dit bevoegd gezag niet bij een specifieke instelling is ingedeeld. Doorgaans verricht dit personeel werkzaamheden voor meer dan één instelling of ter ondersteuning van het bevoegd gezag.19 april 2023
PO onderwijspersoneel in personen (DUO, 2011-2022): Het onderwijspersoneel in het primair onderwijs uitgedrukt in aantal personen. Zie de beschrijving bij Onderwijspersoneel PO in FTE.19 april 2023
VO onderwijspersoneel in FTE (DUO, 2011-2022): Het onderwijspersoneel in het voorgezet onderwijs uitgedrukt in FTE. Zie de beschrijving bij Onderwijspersoneel PO in FTE.19 april 2023
VO onderwijspersoneel in personen (DUO, 2011-2022): Het onderwijspersoneel in het voorgezet onderwijs uitgedrukt in aantal personen. Zie de beschrijving bij Onderwijspersoneel PO in FTE.19 april 2023
VO op- en afstromers (DUO, 2015-2021): Gegevens per schoolvestiging in het voortgezet onderwijs over het aantal leerlingen dat afstroomt en het aantal leerlingen dat opstroomt. Afstroom: Leerlingen die naar een lager schooltype zijn gegaan, maar naar een volgend leerjaar. Opstroom: Leerlingen die naar een hoger schooltype zijn gegaan. Volgorde schooltypes: 1. Brug 2. Vmbo b 3. Vmbo k 4. Vmbo g/t 5. Havo (incl brug 3) 6. Vwo . Leerlingen in de eerste beide leerjaren hebben schooltype Brug, tenzij het categorale scholen betreft. Leerlingen in het derde jaar met als schooltype Brug worden tot Havo gerekend. Leerlingen in schooltype Brug kunnen niet op- of afstromen, omdat niet kan worden bepaald dat ze een schooltype omhoog of omlaag gaan. Ze kunnen wel blijven zitten (het leerjaar blijft gelijk en het schooltype blijft Brug). 7 april 2023
VO zittenblijvers (DUO, 2015-2021): Gegevens per schoolvestiging in het voortgezet onderwijs over het aantal leerlingen dat blijft zitten. Een leerling die in hetzelfde leerjaar is gebleven in hetzelfde of een lager schooltype: inclusief vertraagde afstroom. Examenleerlingen zitten hier ook in, dus gezakte leerlingen worden als zittenblijver gezien. 7 april 2023
Gemeente, wijk, buurt regionale cijfers 2020 (CBS, 2020): Statistische gegevens voor meer dan 100 onderwerpen van gemeenten, wijken en buurten in Nederland. 6 april 2023
HBO ingeschrevenen (DUO, 2018-2023): Het aantal ingeschrevenen (natuurlijke personen) in het hoger beroepsonderwijs naar studiejaar en geslacht. 14 maart 2023
WO ingeschrevenen (DUO, 2018-2023): Het aantal ingeschrevenen (natuurlijke personen) in het wetenschappelijk onderwijs naar studiejaar en geslacht. 14 maart 2023
BRK percelen (Kadaster, 2023): Kadastrale percelen zijn gebieden die worden bepaald door kadastrale registers of een equivalent daarvan. De gegevens over percelen komen uit de Basisregistratie Kadaster (BRK). De Kadastrale kaart toont de kadastrale grenzen per perceel en de oppervlakte en enkele administratieve gegevens per perceel. Het BRK biedt een overzicht van de ligging van de kadastrale percelen in Nederland. 7 maart 2023
Inspectie van het Onderwijs onderzoeksscores schooljaar 2021-2022 (onderwijsinspectie, 2022): Standaarden primair, speciaal, voortgezet onderwijs en mbo 2021/2022 31 januari 2023
MBO deelnemers (leerlingaantallen) (DUO, 2022): Het aantal mbo deelnemers over de afgelopen 5 jaar per instelling, bestuur (bevoegd gezag), plaats en gemeente van de instelling en type mbo (combinatie leerweg en intensiteit van de opleiding; voltijd of deeltijd). 18 januari 2023
Geregistreerde misdrijven per jaar (Politie, 2012-2022): Gegevens van de politie over het aantal geregistreerde misdrijven per jaar. De misdrijven zijn uitgesplitst naar het soort misdrijf per wijk en buurt. 16 januari 2023
PO afstand adres leerling en school (DUO, 2012-2022): Gemiddelde afstand in meters tussen woonadres leerling en postcode van de schoolvestiging. 22 december 2022
PO en VO leerlingaantallen per bestuur (DUO, 2010-2011 tm 2022-2023): Het aantal leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs per schoolvestiging per schooljaar per schoolbestuur (bevoegdgezag). 22 december 2022
PO leerlingaantallen naar leeftijd (DUO, 2010-2011 tm 2022-2023): Het aantal leerlingen in het primair onderwijs per schoolvestiging per schooljaar per leeftijd van de leerling. 22 december 2022
PO leerlingaantallen naar postcode (DUO, 2010-2011 tm 2022-2023): Het aantal leerlingen in het primair onderwijs per schoolvestiging per schooljaar per postcode van het huisadres van de leerling. 22 december 2022
VO leerlingaantallen (DUO, 2010-2011 tm 2022-2023): Het aantal leerlingen in het voorgezet onderwijs. Er is voor ieder jaar een aparte bron. En er zijn aparte bronnen gebruikt voor verschillende overzichten van het aantal leerlingen: het aantal leerlingen per leeftijd en postcode wordt in verschillende bronnen gerapporteerd. 22 december 2022
Gebiedsindelingen (CBS, 2008-2023): Voor ieder jaar wordt een afzonderlijke tabel gebruikt met de in dat jaar actieve gemeenten en alle bijbehorende gebiedsindelingen. Data van het CBS. Iedere tabel bevat de officiële codes en namen van gemeenten en de bijbehorende namen en codes van andere regionale indelingen zoals arbeidsmarktregio's, arrondissementen, COROP-gebieden, de samenwerkingsgebieden voor gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD), jeugdzorgregio's, de Kamer van Koophandel regio's, landbouwgebieden, landsdelen, provincies en regionale eenheden van de politie. 2 december 2022
Geografie gemeenten, wijken en buurten 2022 (CBS, 2022): Deze bestanden per gemeente, wijk en buurt bevatten de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in GIS-formaat. Deze publicatie betreft een eerste versie van de cijfers. De gemeentegrenzen komen uit de Basis Registratie Kadaster (BRK). De onderliggende kaartlagen zijn afkomstig van Stamen. © Centraal Bureau voor de Statistiek, © ESRI Nederland. 21 september 2022
PO prognoses van het aantal leerlingen (DUO, 2011-2041): Prognoses per schoolvestiging in het regulier en speciaal basisonderwijs. 24 juni 2022
Geboortelanden (CBS, 1996-2022): Cijfers over de bevolking in Nederland per geboorteland uitgesplitst naar geslacht, leeftijden en regio's. 3 juni 2022
Migratieachtergrond (CBS, 1996-2022): Migratieachtergrond van de inwoners in Nederland: uitgesplitst naar het geslacht en de leeftijd van de bevolking per land waarmee een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf. 31 mei 2022
PO referentieniveau (DUO, 2016-2021): Leerlingen naar referentieniveau taal en rekenen. Per schoolvestiging per schooljaar het aantal leerlingen in het basisonderwijs naar behaald referentieniveau voor taal en rekenen. Referentieniveaus omschrijven welke vaardigheden leerlingen moeten hebben voor taal en rekenen. Het referentiekader bestaat uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (F-niveau) is de basis die zo veel mogelijk leerlingen moeten beheersen. Het streefniveau (S-niveau) is voor leerlingen die meer aankunnen. Voor meer informatie zie: www.taalenrekenen.nl . 23 mei 2022
Woonplaatsindelingen (CBS, 2018-2022): Overzicht van woonplaatsen in Nederland. De bron voor de namen van woonplaatsen is de woonplaatsindeling volgens de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Deze brondata van het CBS geeft een overzicht van woonplaatsen die op 1 januari van het jaar in Nederland bestonden. Naast de woonplaatsnaam zijn ook de namen van de gemeente, de provincie en het landsdeel waartoe de woonplaats behoort opgenomen in de tabel. De bron voor de namen van woonplaatsen is de woonplaatsindeling volgens de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De BAG-gegevens zijn continu aan verandering onderhevig en kunnen maandelijks worden aangepast. In deze publicatie van Woonplaatsen in Nederland zijn de woonplaatsen opgenomen die op 1 januari 2019 bestonden volgens het BAG-extract van 8 februari 2019. Op 1 januari 2019 waren er in Nederland 2500 woonplaatsen in 355 gemeenten. 1 april 2022
Verkiezingsuitslagen per type (Kiesraad, 1946-2022): Alle uitslagen van de verkiezingen voor de Tweede Kamer, de Gemeenteraad, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het Waterschap. Alle uistlagen sinds de tweede oorlog per gemeente, per provincie en voor heel Nederland. 16 maart 2022
BAG adresgegevens voor heel Nederland: stand januari per jaar (Kadaster, 2013-2022): Momentopname van de adressen uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) in Nederland per januari van ieder jaar. 24 januari 2022
Inspectie van het Onderwijs onderzoeksscores schooljaar 2020-2021 (onderwijsinspectie, 2021): Standaarden primair, speciaal, voortgezet onderwijs en mbo 2020/2021 20 januari 2022
Geografie gemeenten, wijken en buurten 2021 (CBS, 2021): Deze bestanden per gemeente, wijk en buurt bevatten de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in GIS-formaat. Deze publicatie betreft een eerste versie van de cijfers. De gemeentegrenzen komen uit de Basis Registratie Kadaster (BRK). De onderliggende kaartlagen zijn afkomstig van Stamen. © Centraal Bureau voor de Statistiek, © ESRI Nederland. 21 oktober 2021
Kaartlagen (Stamen, 2021): De onderliggende kaartlagen op alle kaarten zijn afkomstig van Stamen. 21 oktober 2021
Inspectie van het Onderwijs onderwijsresultaten Voortgezet Onderwijs (onderwijsinspectie, 2016-2021): Jaarlijks produceert de Inspectie van het Onderwijs overzichten van de onderwijsresultaten voor de vestigingen in het voortgezet onderwijs in Nederland. De onderliggende onderwijsresultaten vo vormen de basis voor de beoordeling van de standaard Onderwijsresultaten 1 in het toezichtkader van de inspectie. 15 september 2021
Namen van gebieden en locaties. (Kadaster, 2021): Namen van functionele objecten (zoals parken en gebouwencomplexen), toponiemen (zoals streken, heuvels en terpen) en hydrografische namen (zoals zeearmen) op basis van de Basisregistratie Topografie (BRT) TOPNL bestanden van het Kadaster. 10 juni 2021
Inspectie van het Onderwijs onderzoeksscores schooljaar 2019-2020 (onderwijsinspectie, 2020): Standaarden 2019/2020: oordelen op de standaarden van scholen en afdelingen op basis van afzonderlijke toezichtsrapporten. 16 december 2020
Geografie gemeenten, wijken en buurten 2020 (CBS, 2020): Deze bestanden voor 2020 en per gemeente, wijk en buurt bevatten de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in GIS-formaat. Deze publicatie betreft een eerste versie van de cijfers. De gemeentegrenzen komen uit de Basis Registratie Kadaster (BRK). De onderliggende kaartlagen zijn afkomstig van Stamen. © Centraal Bureau voor de Statistiek, © ESRI Nederland. 2 oktober 2020
Energielabels. (RVO, 2020): Maandelijks bestand met alle actuele energielabels. Het bestand bevat een overzicht van de actuele situatie van geregistreerde energielabels en energieprestaties in Nederland, waarbij per gebouw alleen de meest recente en geldige registratie is opgenomen. Dit bestand bevat een overzicht van de actuele situatie van geregistreerde energielabels en energieprestaties in Nederland. Van alle geregistreerde gebouwen is het meest recente energielabel en/of energieprestatie opgenomen in het totaalbestand. Bij het label zijn de labelklasse en/of de energieprestatie-indicatoren vermeld. Data leverancier: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 1 juli 2020
PO achterstandsscores per school (CBS, 2020): Achterstandsscores per basisschoolvestiging in 2019. 10 juni 2020
Regio-indeling samenwerkingsverbanden (Overheid.nl, 2020): Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO. Toekenning van postcode 4 gebieden aan samenwerkingsverbanden. Gebruikt om een kruistabel tussen de samenwerkingsgebieden te maken waarbij het aantal leerlingen dat in hun verzorgingsgebied onderwijs volgt is afgezet tegen het aantal leerlingen dat in dit gebied woont. 10 maart 2020
PO leerlingaantallen naar gewicht (DUO, 2010-2019): Het aantal leerlingen in het primair onderwijs per schoolvestiging per schooljaar per gewicht uit de gewichtenregeling. 19 december 2019
Inspectie van het Onderwijs onderzoeksscores schooljaar 2018-2019 (onderwijsinspectie, 2019): Standaarden 2018/2019: oordelen op de standaarden van scholen en afdelingen op basis van afzonderlijke toezichtsrapporten. 17 december 2019
Top 2000 van Radio 2 (Radio2, 1999-2019): Noteringen per jaar met gegevens per artiest, titel en jaar van uitgave van het nummer. 14 december 2019
Antenneregister (Antennebureau, huidige situatie): Locaties van antennes in Nederland. 2 december 2019
Geografie gemeenten, wijken en buurten 2017 (CBS, 2017): Deze bestanden voor 2017 en per gemeente, wijk en buurt bevatten de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in GIS-formaat. Deze publicatie betreft een tweede en laatste versie met een update van de cijfers. De gemeentegrenzen komen uit de Basis Registratie Kadaster (BRK). De onderliggende kaartlagen zijn afkomstig van Stamen. © Centraal Bureau voor de Statistiek, © ESRI Nederland. 18 november 2019
Geografie gemeenten, wijken en buurten 2018 (CBS, 2018): Deze bestanden voor 2018 en per gemeente, wijk en buurt bevatten de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in GIS-formaat. Deze publicatie betreft een eerste versie met een update van de cijfers. De gemeentegrenzen komen uit de Basis Registratie Kadaster (BRK). De onderliggende kaartlagen zijn afkomstig van Stamen. © Centraal Bureau voor de Statistiek, © ESRI Nederland. 18 november 2019
Geografie gemeenten, wijken en buurten 2019 (CBS, 2019): Deze bestanden voor 2019 en per gemeente, wijk en buurt bevatten de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in GIS-formaat. Deze publicatie betreft een eerste versie van de cijfers. De gemeentegrenzen komen uit de Basis Registratie Kadaster (BRK). De onderliggende kaartlagen zijn afkomstig van Stamen. © Centraal Bureau voor de Statistiek, © ESRI Nederland. 18 november 2019
Inspectie van het Onderwijs data schorsingen en verwijderingen (onderwijsinspectie, 2019): Gegevens over de aantallen schorsingen en verwijderingen per object van toezicht. 31 oktober 2019
Jeugdzorg (CBS, 2019): Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura: Cijfers over het aantal jongeren dat jeugdzorg in natura (jeugdhulp in natura, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering) heeft gekregen en het aantal trajecten waarin deze jeugdzorg in natura is verleend. 31 oktober 2019
PO financiële gegevens per bestuur (DUO, 2019): Een overzicht van de balans en staat van baten en lasten, alsmede door DUO berekende kengetallen van de afgelopen 5 jaar 16 september 2019
MBO vestigingsgegevens (DUO, 2019): MBO vestigingsgegevens. 18 juni 2019
Inspectie van het Onderwijs onderzoeksscores schooljaar 2017-2018 (onderwijsinspectie, 2018): Standaarden 2017/2018: oordelen op de standaarden van scholen en afdelingen op basis van afzonderlijke toezichtsrapporten. 15 april 2019
Verkiezingskandidaten (OpenState, 2019): Kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen 2019. 1 april 2019
Energielabels. (CBS, 2014-2018): Energielevering aan woningen en bedrijven naar postcode 6. Bron: Leveringen van elektriciteit en aardgas via het openbare net. Gemiddelde aardgaslevering aan woningen. Gemiddelde aardgaslevering aan woningen, temperatuurgecorrigeerd. Gemiddelde elektriciteitslevering aan woningen. Gemiddelde aardgaslevering aan bedrijven. Gemiddelde elektriciteitslevering aan bedrijven. 15 maart 2019
Energieverbruik woningen. (CBS, 2010-2016): Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten. 15 maart 2019
Gemeente, wijk, buurt regionale cijfers voor de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016 (CBS, 2013-2016): Statistische gegevens voor meer dan 100 onderwerpen van gemeenten, wijken en buurten in Nederland. De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. 1 februari 2019
Tijdsbesteding aan gamen door de jeugd (Nederlands Jeugd Instituut, 2017): Het Nederlands Jeugd Instituut deelt cijfers en trends over onderwerpen op het gebied van jeugd en opvoeding en voorzieningen in de jeugdsector. 1 februari 2019
Bedrijventerreinen (IBIS, 2019): IBIS (Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem). Gegevens over bedrijvenlocaties gebaseerd op de gegevens van de IBIS-werklocaties. Op de website www.ibis-bedrijventerreinen.nl vindt u informatie over bedrijvenlocaties gebaseerd op de gegevens van de IBIS-werklocaties. U kunt alle gegevens die door de provincies jaarlijks bij de gemeenten zijn verzameld vrij toegankelijk raadplegen. Het eerste jaar waarvoor dit geldt is 2005. Het doel van de IBIS-inventarisatie is tweeledig: inventariseren van en informeren over alle uitgiftes op nieuwe bedrijvenlocaties in Nederland. De IBIS geeft tevens informatie over de planning van nieuwe werklocaties. 25 januari 2019
Inspectie van het Onderwijs onderzoeksscores historisch (onderwijsinspectie, 2015-2018): Kwaliteitsindicatoren: oordelen op de standaarden van scholen en afdelingen op basis van afzonderlijke toezichtsrapporten. 12 december 2018
Geografie gemeenten, wijken en buurten 2013 tot en met 2016 (CBS, 2013-2016): Deze historische bestanden per jaar en per gemeente, wijk en buurt bevatten de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in GIS-formaat. Deze bestanden hebben een finale versie en blijven verder ongewijzigd. De gemeentegrenzen komen uit de Basis Registratie Kadaster (BRK). De onderliggende kaartlagen zijn afkomstig van Stamen. © Centraal Bureau voor de Statistiek, © ESRI Nederland. 1 december 2018
Gebiedsindeling Amsterdam in stadsdelen. (OIS, 2019): Open data gemeente Amsterdam Gemeente afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek. 5 december 2017
Onderzoek naar gokgedrag in Nederland. (Bureau Intraval, 2016): Onderzoek naar het aantal mensen dat gokt in Nederland. Cijfers over het percentage mensen dat weleens heeft gegokt en het type spel dat gespeeld werd. 1 februari 2017

Is er nog een interessante open data bron die niet mag ontbreken? Laat het weten en wellicht kan de informatie verder uitgebreid worden! Zie ook het overzicht van de openstaande ideeën voor wijzigingen. Er wordt regelmatig nieuwe informatie toegevoegd, zie het overzicht van alle uitgevoerde wijzigingen.

En kun je hulp gebruiken bij het verwerken van data en/of het vinden van extra informatie? Misschien biedt de maatwerk informatie service uitkomst. Neem vrijblijvend contact op!

Advertentie:

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Belangrijke dataleveranciers van de informatie op AlleCijfers.nl: