Open data bronnen met informatie per postcode

Open data bronnen met informatie per postcode

Bron beschrijving van de gebruikte bronnen voor de informatie per postcode in Nederland

Op AlleCijfers vind je een pagina per postcode met de volgende statistische informatie: inwoners (totaal, leeftijd, geslacht, autochtoon, geboorten), huishoudens (totaal en naar type), woningen (WOZ, bouwjaar, type, eigendom, leegstand), energieverbruik (gas en elektra), inkomen, personen met uitkering, nabijheid en dichtheid alle voorzieningen.

De tabel met definities van alle onderwerpen per postcode vind je onderaan deze pagina.

Bron van de informatie per postcode:

De informatie komt van het CBS die deze gegevens als open data in de vorm van shape files publiceert. Shape files zijn bestanden waarbij de postcode wordt gekoppeld aan de geometrie in de vorm van een (x,y) coördinaat van het rijksdriehoeksstelsel. Aan de postcodes zijn bovendien diverse statistische gegevens gekoppeld. De gegevens zijn daarom niet uit StatLine te downloaden. Er zijn momenteel 3 shape files beschikbaar, voor 2015, 2016 en 2017.

In 2015 zijn er 4053 postcodes. In 2016 zijn het er totaal 4061, deze komen er bij: [2212, 2216, 2232, 4125, 4148, 7732, 9000, 9344]

In 2017 zijn het er totaal 4074, deze komen er bij: [1262, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 5358, 5359, 7515, 9614, 9622, 9875]

In 2017 zijn er (tot nu toe) 34 kolommen met data, in 2016 zijn dat er 79 en in 2015 131.

Voor AlleCijfers zijn de 3 bestanden tot 1 bestand met alle met recent beschikbare gegevens gecombineerd. Vervolgens is voor iedere postcode de gemeente toegevoegd waartoe deze postcode behoort. Op basis hiervan is een selectie van de postcodes per gemeente gemaakt en de informatie voor deze postcodes in een per gemeente te downloaden Excel document opgeslagen.

Aantal postcodes per gemeente:

grafiek met het aantal postcodes per gemeente in Nederland

Bovenstaande grafiek toont in de horizontale as het aantal postcodes per gemeente. De vertikale as toont hoeveel gemeenten dit aantal postcodes hebben. De grafiek toont dus het aantal gemeenten per ‘het aantal postcodes per gemeente’: er zijn 9 gemeenten met 1 postcode, er zijn 13 gemeenten met 2 postcodes, er zijn 36 gemeenten met 3 postcodes, er zijn 42 gemeenten met 4 postcodes… etcetera. Onderaan deze pagina vind je de volledige lijst èn een opsomming van alle gemeenten met het aantal postcodes per gemeente.

De datum waarop de gegevens per postcode voor het laatst zijn bijgewerkt vind je in het overzicht van de meest recente bijwerkingen van de bron data op AlleCijfers.nl.

Bron beschrijving van de gebruikte bronnen voor de informatie per postcode in Nederland.
Blader door de definities:
Interessant? Deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Download alle definities in een Excel document!
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse overzichten.

Download alle definities voor de onderwerpen per postcode in 1 handig Excel document! (het eerste werkblad van het document voor gemeente Waterland bevat de definities)

Tabel met definities van de brondata:

Download hier alle definities in een Excel document (het eerste werkblad van het document voor gemeente Waterland bevat de definities).


Definities van onderwerpen
OnderwerpDefinitie
PostcodeInformatie per 4 cijferige postcode. Het numeriek deel van de postcode (bijvoorbeeld 2514).
Aantal inwonersHet aantal inwoners op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn.
MannenHet aantal mannen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn.
VrouwenHet aantal vrouwen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn.
0 tot 15 jaarInwoners tot 15 jaar op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn.
15 tot 25 jaarInwoners van 15 tot 25 jaar op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn.
25 tot 45 jaarInwoners van 25 tot 45 jaar op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn.
45 tot 65 jaarInwoners van 45 tot 65 jaar op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn.
65 jaar of ouderInwoners van 65 jaar of ouder op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn.
Geboorte totaalHet aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december van het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Levendgeborenen zijn kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Mediaan huishoudinkomenMediaan huishoudinkomen: Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog. Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt. Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
% AutochtonenAutochtonen: Het aandeel inwoners van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het eigen geboorteland. Het aandeel autochtonen wordt gegeven bij aanwezigheid van minimaal 5 autochtonen en minimaal 10 inwoners.
% Westerse allochtonenWesterse allochtonen: Het aandeel inwoners van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren met als herkomstgroepering Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië of Japan. Het aandeel westerse allochtonen wordt gegeven bij aanwezigheid van minimaal 5 westerse allochtonen en minimaal 10 inwoners.
% Niet-westerse allochtonenNiet-westerse allochtonen: Het aandeel inwoners van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren met als herkomstgroepering Afrika, Latjns-Amerika, Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije. Het aandeel niet-westerse allochtonen wordt gegeven bij aanwezigheid van minimaal 5 niet-westerse allochtonen en minimaal 10 inwoners.
HuishoudensHet aantal huishoudens op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Partculiere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De insttutonele huishoudens worden hiertoe niet gerekend.
Huishoudens eenpersoonsHet aantal huishoudens bestaande uit één inwoner.
Huishoudens meerpersoonsHet aantal meerpersoonshuishoudens zonder kinderen.
Huishoudens eenouder kinderenPartculier huishouden bestaande uit één ouder met thuiswonende kinderen.
Huishoudens twee ouders kinderenHuishouden bestaande uit twee ouders met ten minste één thuiswonend kind (en mogelijk ook overige leden).
Gemiddelde huishoudgrooteGemiddelde huishoudgroote: Het aantal in partculiere huishoudens levende inwoners gedeeld door het aantal partculiere huishoudens. Afgerond op één decimaal.
WoningenHet totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen (2015 en later). Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfuncte en eventueel één of meer andere gebruiksfunctes. De gebruiksfunctes van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfuncte zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betref het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.
Woningen voor 1945Aantal woningen gebouwd voor 1945. Woningen naar bouwjaar: Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk als bouwkundig gereed is of wordt opgeleverd. Indien in latere jaren wijzigingen aan een pand worden aangebracht, leidt dit niet tot wijziging van het bouwjaar.
Woningen 1945 tot 1965Aantal woningen gebouwd in de periode tussen 1945 en 1964.
Woningen 1965 tot 1975Aantal woningen gebouwd in de periode tussen 1965 en 1974.
Woningen 1975 tot 1985Aantal woningen gebouwd in de periode tussen 1975 en 1984.
Woningen 1985 tot 1995Aantal woningen gebouwd in de periode tussen 1985 en 1994.
Woningen 1995 tot 2005Aantal woningen gebouwd in de periode tussen 1995 en 2004.
Woningen 2005 tot 2015Aantal woningen gebouwd in de periode tussen 2005 en 2014.
Woningen 2015 en laterAantal woningen gebouwd in de periode tussen 2015 en later.
MeergezinswoningenVoorraad meergezinswoningen op 1 januari. Elke woning die samen met andere woonruimten c.q. bedrijfsruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten, voor zover deze zijn voorzien van een buiten de bedrijfsruimte gelegen toegangsdeur.
Gemiddeld aardgasverbruik per woningGemiddeld aardgasverbruik: Het gemiddeld jaarverbruik voor aardgas van partculiere woningen berekend uit gegevens van de aansluitngenregisters van de energienetbedrijven. De berekening is inclusief woningen die zijn aangesloten op stadsverwarming. Deze woningen hebben een zeer laag of zelfs geen verbruik voor aardgas. Hierdoor valt in gebieden waar stadsverwarming aanwezig is het gemiddeld aardgasverbruik van woningen lager uit dan in gebieden zonder stadsverwarming. De aan het jaarbestand met peilmoment 1 januari gekoppeld gemiddeld elektriciteit verbruik per woning betref de periode over het voorgaand jaar. De cijfers zijn afgerond op vijfigtallen en worden vermeld bij 6 of meer (bewoonde) woningen.
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woningGemiddeld elektriciteitsverbruik: Het gemiddeld jaarverbruik voor elektriciteit op individuele aansluitngen van partculiere woningen, berekend uit gegevens van de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven. Collecteve verbruiken van bijvoorbeeld lifinstallates of hal-/galerijverlichtng zijn hierbij niet inbegrepen. Het verbruik is exclusief elektriciteit die eventueel in de partculiere woningen zelf wordt opgewekt bijvoorbeeld door zonnepanelen. De aan het jaarbestand met peilmoment 1 januari gekoppeld gemiddeld elektriciteit verbruik per woning betreft de periode over het voorgaand jaar. De cijfers zijn afgerond op vijfigtallen en worden vermeld bij 6 of meer (bewoonde) woningen.
Inwoners met WW bijstand AO uitkeringInwoners met WW, Bijstand en/of Arbeidsongeschiktheidsuitkering. Inwoners die een WW-uitkering ontvangen, een bijstand- of bijstand gerelateerde uitkering dan wel een arbeidsongeschiktheidsuitkering . Het gaat om uitkeringen aan inwoners tot de AOW-leefijd. Een persoon die meerdere type uitkeringen ontvangt wordt éénmalig geteld.
OmgevingsadressendichtheidOmgevingsadressendichtheid, adressen per km2. Het CBS gebruikt de Omgevingsadressendichtheid (OAD) ter bepaling van de mate van concentrate van menselijke actviteit - wonen, winkelen en werken. De OAD wordt berekend met behulp van alle adressen in Nederland. De OAD van een adres is het aantal adressen binnen een cirkel met een straal van één kilometer rondom dat adres, gedeeld door het oppervlakte van de cirkel. De OAD wordt uitgedrukt in adressen per vierkante kilometer.
StedelijkheidDe stedelijkheid is een categorisering van de Omgevingsadressendichtheid. Er zijn vijf stedelijkheidsklassen: 1. Zeer sterk stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 2 500 of meer adressen/km2). 2. Sterk stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 1 500 tot 2 500 adressen/km2). 3. Matg stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 1 000 tot 1 500 adressen/km2). 4. Weinig stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 500 tot 1 000 adressen/km2). 5. Niet-stedelijk (omgevingsadressendichtheid van minder dan 500 adressen/km2).
% HuurwoningenWoningen die niet bewoond worden door de eigenaar van de woning. Bij woningen waar geen bewoner geregistreerd is, gaat het om woningen waarvan het aannemelijk is dat de woning bestemd is voor de huurmarkt.Woningen naar eigendom: Informate over huur- en koopwoningen wordt samengesteld uit een koppeling tussen de Basisregistrate Adressen en Gebouwen (BAG) en het WOZ-register met een aanvulling uit het woningbestand van het Kadaster.
% KoopwoningenWoningen die eigendom zijn van de (toekomstge) bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Het aandeel is vermeld als percentage van het totaal aantal woningen en wordt vermeld bij 10 woningen of meer per gebied en wanneer het aandeel woningen met eigendom onbekend 50 procent of minder bedroeg.
Huurwoningen corporatieHuurwoningen in eigendom van woningcorporate. Huurwoningen in eigendom van ‘toegelaten instellingen volkshuisvestng’.
LeegstandNiet bewoonde woningen. Woningen waarop de peildatum 1 januari niemand stond ingeschreven in de Basisregistrate Personen (BRP).
Gemiddelde WOZ waardeGemiddelde WOZ-waarde. Met ingang van 1 januari 2015 is de WOZ-waarde het gemiddelde van het aantal objecten met minimaal een woonfuncte. De gemiddelde voorlopige waarde van alle woningen met een bekende WOZ-waarde. Onroerende goederen worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar.
Afstand tot supermarktAfstand tot dichtstbijzijnde grote supermarkt. De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde grote supermarkt, berekend over de weg. Een grote supermarkt is een winkel met meerdere soorten dagelijkse artkelen en een minimale oppervlakte van 150 m2.
AV1_SUPERMAantal grote supermarkten binnen 1 kilometer.
AV3_SUPERMAantal grote supermarkten binnen 3 kilometer.
AV5_SUPERMAantal grote supermarkten binnen 5 kilometer.
AFS_DAGLMDAfstand tot dichtstbijzijnde overige dagelijkse levensmiddelen: De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde overige winkels voor dagelijkse levensmiddelen, berekend over de weg. Voorbeelden van overige winkels voor dagelijkse levensmiddelen zijn groenteboer, bakker, vlaaienwinkel, toko, chocoladewinkel, kofe/theewinkel, delicatessenwinkel, kaaswinkel, mini supermarkt, notenwinkel, poelier, reformwinkel, slagerij, slijterij, tabakswinkel, visboer, zoetwarenwinkel, nachtwinkel, wijnwinkel en ziekenhuiswinkel.
AV1_DAGLMDAantal overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 kilometer.
AV3_DAGLMDAantal overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 kilometer.
AV5_DAGLMDAantal overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 kilometer.
Afstand tot warenhuisAfstand tot dichtstbijzijnde warenhuis: De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde koopwarenhuis, berekend over de weg.
AV5_WARENHAantal warenhuizen binnen 5 kilometer.
AV10WARENHAantal warenhuizen binnen 10 kilometer.
AV20WARENHAantal warenhuizen binnen 20 kilometer.
Afstand tot caféAfstand tot dichtstbijzijnde café. De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde café, kofehuis, coffeeshop, discotheek, seks/nachtclub of partycentrum, berekend over de weg.
AV1_CAFEAantal cafés binnen 1 kilometer.
AV3_CAFEAantal cafés binnen 3 kilometer.
AV5_CAFEAantal cafés binnen 5 kilometer.
Afstand tot cafetariaAfstand tot dichtstbijzijnde cafetaria: De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde cafetaria, fastoodrestaurant, grillroom/shoarmazaak, lunchroom, pannenkoekenhuis of ijssalon, berekend over de weg.
AV1_CAFTARAantal cafetarias binnen 1 kilometer.
AV3_CAFTARAantal cafetarias binnen 3 kilometer.
AV5_CAFTARAantal cafetarias binnen 5 kilometer.
Afstand tot hotelAfstand tot dichtstbijzijnde hotel: De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde hotel, berekend over de weg.
AV5_HOTELAantal hotels binnen 5 kilometer.
AV10_HOTELAantal hotels binnen 10 kilometer.
AV20_HOTELAantal hotels binnen 20 kilometer.
Afstand tot restaurantAfstand tot dichtstbijzijnde restaurant: De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde restaurant, café-restaurant of afaal/thuisbezorging, berekend over de weg.
AV1_RESTAUAantal restaurants binnen 1 kilometer.
AV3_RESTAUAantal restaurants binnen 3 kilometer.
AV5_RESTAUAantal restaurants binnen 5 kilometer.
Afstand tot buitenschoolse opvangAfstand tot dichtstbijzijnde buitenschoolse opvang: De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde buitenschoolse opvang, berekend over de weg. Hier worden kinderen in de basisschoolleefijd voor en/of na schooltjd, tjdens studie- en adv-dagen van leraren en in de vakantes opgevangen.
AV1_BSOAantal buitenschoolse opvang binnen 1 kilometer.
AV3_BSOAantal buitenschoolse opvang binnen 3 kilometer.
AV5_BSOAantal buitenschoolse opvang binnen 5 kilometer.
Afstand tot kinderdagverblijfAfstand tot dichtstbijzijnde kinderdagverblijf: De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf, berekend over de weg. Op het kinderdagverblijf kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar gedurende één of meer dagdelen per week het hele jaar door worden opgevangen. Er kan voor meer dan 5 uur per dag van het kinderdagverblijf gebruik gemaakt worden en voor maximaal 10 dagdelen per week.
AV1_KDVAantal kinderdagverblijven binnen 1 kilometer.
AV3_KDVAantal kinderdagverblijven binnen 3 kilometer.
AV5_KDVAantal kinderdagverblijven binnen 5 kilometer.
Afstand tot brandweerAfstand tot dichtstbijzijnde brandweerkazerne: De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde brandweerkazerne, berekend over de weg. Exclusief locates van blusboten.
AFS_OPRITAfstand tot dichtstbijzijnde oprit hoofdverkeersweg: De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde oprit van een rijks- of provinciale weg, berekend over de weg. Toegang tot een rijks- of provinciale weg. Als uitgangspunt voor de opriten is het Natonale Wegenbestand (een product van Adviesdienst Verkeer en Vervoer van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) gebruikt.
AFS_TRNOVSAfstand tot dichtstbijzijnde belangrijk overstapstaton: De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde belangrijke overstapstaton, berekend over de weg.
Afstand tot treinstationAfstand tot dichtstbijzijnde treinstaton: De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde treinstaton, berekend over de weg.
Afstand tot attractieparkAfstand tot dichtstbijzijnde atractiepark: De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde pretpark, dierentuin of binnenspeeltuin, berekend over de weg.
AV10ATTRACAantal atracteparken binnen 10 kilometer.
AV20ATTRACAantal atracteparken binnen 20 kilometer.
AV50ATTRACAantal atracteparken binnen 50 kilometer.
Afstand tot bioscoopAfstand tot dichtstbijzijnde bioscoop:
AV5_BIOSAantal bioscopen binnen 5 kilometer. Het gemiddeld aantal bioscopen binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
AV10_BIOSAantal bioscopen binnen 10 kilometer.
AV20_BIOSAantal bioscopen binnen 20 kilometer.
Afstand tot locatie podiumkunstenAfstand tot dichtstbijzijnde locatie podiumkunsten: De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde locates van schouwburgen, concertgebouwen, buurtcentra of pop podia, berekend over de weg. Festvals en locates met podiumkunsten als nevenactviteit worden hierbij niet opgenomen.
AV5_PODIUMAantal locates podiumkunsten binnen 5 kilometer.
AV10PODIUMAantal locates podiumkunsten binnen 10 kilometer.
AV20PODIUMAantal locates podiumkunsten binnen 20 kilometer.
Afstand tot bibliotheekAfstand tot dichtstbijzijnde bibliotheek: De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde bibliotheek, berekend over de weg. Bibliotheken en hun vestgingen zoals deze zijn opgenomen in de database G!DS. Opgenomen zijn de vestgingen en de servicepunten. De miniservicepunten, zelfedieningsbibliotheken en de bibliobussen zijn niet opgenomen. Een vestging voldoet aan de volgende criteria: minimaal 15 uur per week open, digitale toegang tot de gehele collecte en actviteitenaanbod, vraagbemiddeling, culturele/literaire actviteiten, aanbod voor scholieren/instellingen passend bij de keuzes die gemaakt zijn in het spreidings- en- marketngbeleid en studiemogelijkheden. Een servicepunt biedt minimaal het volgende dienstverleningsniveau: is minimaal 4 uur per week open, biedt digitale toegang tot het totale actviteitenaanbod en voorziet in vraagbemiddeling (zowel persoonlijk als via internet).
Afstand tot kunstijsbaanAfstand tot dichtstbijzijnde kunstijsbaan.
Afstand tot poppodiumAfstand tot dichtstbijzijnde poppodium: De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde poppodium, berekend over de weg. Festvals en locates met podiumkunsten als nevenactviteit worden hierbij niet opgenomen.
Afstand tot saunaAfstand tot dichtstbijzijnde sauna.
Afstand tot zonnebankAfstand tot dichtstbijzijnde zonnebank: De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde zonnebank, berekend over de weg.
Afstand tot zwembadAfstand tot dichtstbijzijnde zwembad: De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde zwembad, berekend over de weg. Het zwembad moet voldoen aan de volgende criteria: er is een gebouw aanwezig, de actviteiten zijn commercieel opgezet, en het is het hele jaar openbaar toegankelijk voor minimaal drie dagen per week.
Afstand tot basisschoolAfstand tot dichtstbijzijnde basisschool: De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde basisschool, berekend over de weg. Het basisonderwijs omvat naast de reguliere basisscholen ook de scholen voor kinderen van mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats, de zogenaamde rijdende scholen en de ligplaatsscholen voor varende kleuters. Het speciaal basisonderwijs en de speciale scholen zijn niet meegenomen. In Nederland zijn er ongeveer 10 rijdende scholen. Deze scholen hebben allen als ofciële vestgingsgemeente Geldermalsen. Het aantal basisscholen in Geldermalsen is hierdoor hoog, vooral in het oostelijke deel. Ook in buurten van de omliggende gemeenten Buren, Culemborg en Neerijnen is het effect van deze scholen nog zichtbaar. De cijfers zijn gebaseerd op het adressenbestand van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met vestgingen van basisscholen. Als bekend is dat er onderwijs gevolgd kan worden op een dependance en dit een effect heef van meer dan 500 meter op de berekende gemiddelde afstand, zijn deze gegevens van de buurten en wijken aanvullend geheim gemaakt.
AV1_ONDBASAantal basisscholen binnen 1 kilometer.
AV3_ONDBASAantal basisscholen binnen 3 kilometer.
AV5_ONDBASAantal basisscholen binnen 5 kilometer.
AFS_ONDHVAfstand tot dichtstbijzijnde school HAVO/VWO. De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde HAVO/VWO school, berekend over de weg. Dit zijn scholen waar leerlingen door de overheid bekostgde voltjd voortgezet onderwijs kunnen volgen als hoger algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (HAVO/VWO).
AV3_ONDHVAantal scholen HAVO/VWO binnen 3 kilometer.
AV5_ONDHVAantal scholen HAVO/VWO binnen 5 kilometer.
AV10_ONDHVAantal scholen HAVO/VWO binnen 10 kilometer.
AFS_ONDVMBAfstand tot dichtstbijzijnde school VMBO. De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde VMBO school, berekend over de weg. Dit zijn scholen waar leerlingen door de overheid bekostgde voltjd voortgezet onderwijs kunnen volgen als voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO). Praktjkonderwijsscholen en speciale scholen zijn niet meegenomen.
AV3_ONDVMBAantal scholen VMBO binnen 3 kilometer.
AV5_ONDVMBAantal scholen VMBO binnen 5 kilometer.
AV10ONDVMBAantal scholen VMBO binnen 10 kilometer.
Afstand tot middelbare schoolAfstand tot dichtstbijzijnde voortgezet onderwijs: De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde VMBO, HAVO of VWO school, berekend over de weg. Dit zijn scholen waar leerlingen door de overheid bekostgde voltjd voortgezet onderwijs kunnen volgen. Praktjkonderwijsscholen en speciale scholen zijn niet meegenomen.
AV3_ONDVRTAantal scholen voortgezet onderwijs binnen 3 kilometer.
AV5_ONDVRTAantal scholen voortgezet onderwijs binnen 5 kilometer.
AV10ONDVRTAantal scholen voortgezet onderwijs binnen 10 kilometer.
AFS_HAPRAKAfstand tot dichtstbijzijnde huisartsenpraktjk. De gemiddelde afstand van alle inwoners tot de dichtstbijzijnde huisartsenpraktjk, berekend over de weg. Een huisartsenpraktjk is een pand of ruimte waarin één of meer huisartsen (samen)werken. De afstand tot dependances wordt meegewogen.
AV1_HAPRAKAantal huisartsenpraktjken binnen 1 kilometer: Het gemiddeld aantal huisartsenpraktjken binnen 1 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
AV3_HAPRAKAantal huisartsenpraktjken binnen 3 kilometer: Het gemiddeld aantal huisartsenpraktjken binnen 3 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
AV5_HAPRAKAantal huisartsenpraktjken binnen 5 kilometer: Het gemiddeld aantal huisartsenpraktjken binnen 5 kilometer over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Afstand tot ziekenhuisAfstand tot dichtstbijzijnde ziekenhuis excl. Buitenpolikliniek: De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis, berekend over de weg. In een ziekenhuis kunnen patënten voor meer dan 24 uur opgenomen worden en er kunnen grote operates worden uitgevoerd. Een buitenpolikliniek is een locate van een ziekenhuis waar niet bedlegerige patënten worden behandeld of gecontroleerd. Patënten worden er niet voor meer dan 24 uur opgenomen en er worden geen grote operates uitgevoerd.
AV5_ZIEK_EAantal ziekenhuizen excl. Buitenpolikliniek binnen 5 kilometer.
AV10ZIEK_EAantal ziekenhuizen excl. Buitenpolikliniek binnen 10 kilometer.
AV20ZIEK_EAantal ziekenhuizen excl. buitenpolikliniek binnen 20 kilometer.
AFS_ZIEK_IAfstand tot dichtstbijzijnde ziekenhuis incl. buitenpolikliniek.
AV5_ZIEK_IAantal ziekenhuizen incl. buitenpolikliniek binnen 5 kilometer.
AV10ZIEK_IAantal ziekenhuizen incl. buitenpolikliniek binnen 10 kilometer.
AV20ZIEK_IAantal ziekenhuizen incl. buitenpolikliniek binnen 20 kilometer.
AFS_APOTHAfstand tot apotheek? (niet gevonden in bron beschrijving CBS)
AFS_MUSAfstand tot museum? (niet gevonden in bron beschrijving CBS)
AV5_MUSAantal musea binnen 5 kilometer? (niet gevonden in bron beschrijving CBS)
AV10_MUSAantamusea binnen 10 kilometer? (niet gevonden in bron beschrijving CBS)
AV20_MUSAantal musea binnen 20 kilometer? (niet gevonden in bron beschrijving CBS)
GemeentenaamGemeente die bij de postcode hoort (aan de CBS bron data toegevoegd op basis van de meest recente informatie uit de kerncijfers voor gemeenten, wijken en buurten).
GemeentenaamZoeken
GemeentenaamURL
GemeenteCode
Aantal jaarAantal jaar waarvoor gegevens over de postcode beschikbaar zijn.
2015True of False of gegevens voor dit jaar voor deze postcode beschikbaar zijn.
2016True of False of gegevens voor dit jaar voor deze postcode beschikbaar zijn.
2017True of False of gegevens voor dit jaar voor deze postcode beschikbaar zijn.
BronCentraal Bureau voor de Statistiek. Statistische gegevens per vierkant en postcode.
Opsomming van gemeenten met het aantal postcodes per gemeente:

Opsomming van gemeenten met het aantal postcodes per gemeente: Oostzaan: 1 postcode, Uitgeest: 1 postcode, Schiermonnikoog: 1 postcode, Scherpenzeel: 1 postcode, Eemnes: 1 postcode, Woudenberg: 1 postcode, Vlieland: 1 postcode, Renswoude: 1 postcode, Rozendaal: 1 postcode, Boekel: 2 postcodes, Laren: 2 postcodes, Blaricum: 2 postcodes, Beesel: 2 postcodes, Urk: 2 postcodes, Enkhuizen: 2 postcodes, Montfoort: 2 postcodes, Pekela: 2 postcodes, Putten: 2 postcodes, Cromstrijen: 2 postcodes, Hillegom: 2 postcodes, Westervoort: 2 postcodes, Hattem: 2 postcodes, Diemen: 3 postcodes, Ermelo: 3 postcodes, Vaals: 3 postcodes, Ouder Amstel: 3 postcodes, Oud Beijerland: 3 postcodes, Simpelveld: 3 postcodes, Oirschot: 3 postcodes, Someren: 3 postcodes, Noordwijkerhout: 3 postcodes, Strijen: 3 postcodes, Stein: 3 postcodes, Bunnik: 3 postcodes, Bunschoten: 3 postcodes, Oegstgeest: 3 postcodes, Stede Broec: 3 postcodes, onbekend: 3 postcodes, Hardinxveld Giessendam: 3 postcodes, Westvoorne: 3 postcodes, Landerd: 3 postcodes, Appingedam: 3 postcodes, Midden Delfland: 3 postcodes, Asten: 3 postcodes, Baarle Nassau: 3 postcodes, Landsmeer: 3 postcodes, Haarlemmerliede En Spaarnwoude: 3 postcodes, Zandvoort: 3 postcodes, Heeze Leende: 3 postcodes, Waddinxveen: 3 postcodes, Beek: 3 postcodes, Haaksbergen: 3 postcodes, Waalre: 3 postcodes, Leiderdorp: 3 postcodes, Lisse: 3 postcodes, Heiloo: 3 postcodes, Aalsmeer: 3 postcodes, Zoeterwoude: 3 postcodes, Onderbanken: 4 postcodes, Ijsselstein: 4 postcodes, Oudewater: 4 postcodes, Kapelle: 4 postcodes, Korendijk: 4 postcodes, Doesburg: 4 postcodes, Heerde: 4 postcodes, Mill En Sint Hubert: 4 postcodes, Laarbeek: 4 postcodes, Nuth: 4 postcodes, Landgraaf: 4 postcodes, Nuenen Gerwen En Nederwetten: 4 postcodes, Noordwijk: 4 postcodes, Haaren: 4 postcodes, Elburg: 4 postcodes, Grave: 4 postcodes, Mook En Middelaar: 4 postcodes, Loon Op Zand: 4 postcodes, Goirle: 4 postcodes, Duiven: 4 postcodes, Geertruidenberg: 4 postcodes, Reusel De Mierden: 4 postcodes, Hendrik Ido Ambacht: 4 postcodes, Alblasserdam: 4 postcodes, Wijk Bij Duurstede: 4 postcodes, Ameland: 4 postcodes, Weesp: 4 postcodes, Barendrecht: 4 postcodes, Bedum: 4 postcodes, Beemster: 4 postcodes, Bergeijk: 4 postcodes, Voorschoten: 4 postcodes, Voerendaal: 4 postcodes, Uithoorn: 4 postcodes, Boxtel: 4 postcodes, Brielle: 4 postcodes, Heumen: 4 postcodes, Staphorst: 4 postcodes, Son En Breugel: 4 postcodes, Sliedrecht: 4 postcodes, Rhenen: 4 postcodes, Rijssen Holten: 4 postcodes, Bergen L: 5 postcodes, Olst Wijhe: 5 postcodes, Vught: 5 postcodes, Lansingerland: 5 postcodes, Halderberge: 5 postcodes, Baarn: 5 postcodes, Wassenaar: 5 postcodes, Harlingen: 5 postcodes, Oisterwijk: 5 postcodes, Woensdrecht: 5 postcodes, Wormerland: 5 postcodes, Zundert: 5 postcodes, Hilvarenbeek: 5 postcodes, Hellevoetsluis: 5 postcodes, Zwartewaterland: 5 postcodes, Werkendam: 5 postcodes, Vlagtwedde: 5 postcodes, Gilze En Rijen: 5 postcodes, Bladel: 5 postcodes, Lopik: 5 postcodes, Valkenburg Aan De Geul: 5 postcodes, Beuningen: 5 postcodes, Nederweert: 5 postcodes, Best: 5 postcodes, Borne: 5 postcodes, Bloemendaal: 5 postcodes, Gennep: 5 postcodes, Meerssen: 5 postcodes, Castricum: 5 postcodes, Nunspeet: 5 postcodes, Noord Beveland: 6 postcodes, Rijnwaarden: 6 postcodes, Wijdemeren: 6 postcodes, Teylingen: 6 postcodes, Krimpen Aan Den Ijssel: 6 postcodes, Papendrecht: 6 postcodes, Nijkerk: 6 postcodes, Losser: 6 postcodes, Neder Betuwe: 6 postcodes, Valkenswaard: 6 postcodes, Langedijk: 6 postcodes, Roerdalen: 6 postcodes, Rucphen: 6 postcodes, Schinnen: 6 postcodes, Menterwolde: 6 postcodes, Leerdam: 6 postcodes, Leusden: 6 postcodes, Oldebroek: 6 postcodes, Pijnacker Nootdorp: 6 postcodes, Wierden: 6 postcodes, Steenbergen: 6 postcodes, Lingewaal: 6 postcodes, Eersel: 6 postcodes, Haren: 6 postcodes, Heemstede: 6 postcodes, Bernheze: 6 postcodes, Brummen: 6 postcodes, Brunssum: 6 postcodes, Cranendonck: 6 postcodes, Heerhugowaard: 6 postcodes, Bellingwedde: 6 postcodes, Bodegraven Reeuwijk: 6 postcodes, Giessenlanden: 6 postcodes, Binnenmaas: 6 postcodes, Aalten: 6 postcodes, Epe: 6 postcodes, Albrandswaard: 6 postcodes, Druten: 6 postcodes, Dronten: 6 postcodes, Dalfsen: 7 postcodes, Aalburg: 7 postcodes, Leeuwarderadeel: 7 postcodes, Twenterand: 7 postcodes, Texel: 7 postcodes, Drimmelen: 7 postcodes, Opmeer: 7 postcodes, Maassluis: 7 postcodes, Reimerswaal: 7 postcodes, Renkum: 7 postcodes, Het Bildt: 7 postcodes, Roermond: 7 postcodes, Culemborg: 7 postcodes, Woudrichem: 7 postcodes, Veendam: 7 postcodes, Zwijndrecht: 7 postcodes, Veenendaal: 7 postcodes, Alphen Chaam: 7 postcodes, Hellendoorn: 7 postcodes, Huizen: 7 postcodes, Weert: 7 postcodes, Zederik: 7 postcodes, Waalwijk: 8 postcodes, Gemert Bakel: 8 postcodes, Meppel: 8 postcodes, Houten: 8 postcodes, Geldrop Mierlo: 8 postcodes, Deurne: 8 postcodes, Sint Anthonis: 8 postcodes, West Maas En Waal: 8 postcodes, Dongen: 8 postcodes, Hof Van Twente: 8 postcodes, Drechterland: 8 postcodes, Oldenzaal: 8 postcodes, Heusden: 8 postcodes, Purmerend: 8 postcodes, Sint Michielsgestel: 8 postcodes, Ten Boer: 8 postcodes, Maasgouw: 8 postcodes, Lingewaard: 8 postcodes, Vianen: 8 postcodes, Uden: 8 postcodes, Tholen: 8 postcodes, Utrechtse Heuvelrug: 8 postcodes, Bergen Nh: 8 postcodes, Katwijk: 8 postcodes, Soest: 8 postcodes, Grootegast: 8 postcodes, Cuijk: 8 postcodes, Stadskanaal: 8 postcodes, Vlaardingen: 8 postcodes, Veldhoven: 9 postcodes, Zeewolde: 9 postcodes, Amstelveen: 9 postcodes, Oost Gelre: 9 postcodes, Zuidplas: 9 postcodes, Den Helder: 9 postcodes, Voorst: 9 postcodes, Vlissingen: 9 postcodes, Zevenaar: 9 postcodes, Waterland: 9 postcodes, Ridderkerk: 9 postcodes, Rijswijk: 9 postcodes, Capelle Aan Den Ijssel: 9 postcodes, De Bilt: 9 postcodes, Beverwijk: 9 postcodes, Echt Susteren: 9 postcodes, Wageningen: 9 postcodes, Hengelo: 9 postcodes, Harderwijk: 9 postcodes, Etten Leur: 9 postcodes, Hoogezand Sappemeer: 9 postcodes, Hoorn: 9 postcodes, Marum: 9 postcodes, Nieuwegein: 9 postcodes, Helmond: 9 postcodes, Gorinchem: 9 postcodes, Gouda: 9 postcodes, Heemskerk: 9 postcodes, Zutphen: 9 postcodes, Leek: 9 postcodes, Kerkrade: 10 postcodes, Maasdriel: 10 postcodes, Dantumadiel: 10 postcodes, Middelburg: 10 postcodes, De Ronde Venen: 10 postcodes, Gooise Meren: 10 postcodes, Kaag En Braassem: 10 postcodes, Peel En Maas: 10 postcodes, Neerijnen: 10 postcodes, Nieuwkoop: 10 postcodes, Doetinchem: 11 postcodes, Goes: 11 postcodes, Lochem: 11 postcodes, Dordrecht: 11 postcodes, Berkelland: 11 postcodes, Geldermalsen: 11 postcodes, Tiel: 11 postcodes, Rheden: 11 postcodes, Boxmeer: 11 postcodes, Edam Volendam: 11 postcodes, Dinkelland: 11 postcodes, Wijchen: 11 postcodes, Raalte: 11 postcodes, Oosterhout: 11 postcodes, Hilversum: 11 postcodes, Leidschendam Voorburg: 12 postcodes, Koggenland: 12 postcodes, Kollumerland En Nieuwkruisland: 12 postcodes, Meierijstad: 12 postcodes, Eijsden Margraten: 12 postcodes, Terschelling: 12 postcodes, Almelo: 12 postcodes, Winterswijk: 12 postcodes, Winsum: 12 postcodes, Barneveld: 12 postcodes, Krimpenerwaard: 12 postcodes, Ommen: 12 postcodes, Gulpen Wittem: 12 postcodes, Menameradiel: 13 postcodes, Overbetuwe: 13 postcodes, Veere: 13 postcodes, Ferwerderadiel: 13 postcodes, Velsen: 13 postcodes, Tubbergen: 13 postcodes, Montferland: 13 postcodes, Delft: 13 postcodes, De Wolden: 13 postcodes, Woerden: 13 postcodes, Ooststellingwerf: 13 postcodes, Zaltbommel: 13 postcodes, Zeist: 13 postcodes, Berg En Dal: 13 postcodes, Achtkarspelen: 13 postcodes, Roosendaal: 13 postcodes, Slochteren: 14 postcodes, Oude Ijsselstreek: 14 postcodes, Kampen: 14 postcodes, Assen: 14 postcodes, Goeree Overflakkee: 14 postcodes, Bergen Op Zoom: 14 postcodes, Schiedam: 14 postcodes, Heerlen: 14 postcodes, Moerdijk: 14 postcodes, Molenwaard: 14 postcodes, Borsele: 15 postcodes, Nissewaard: 15 postcodes, Eemsmond: 15 postcodes, Buren: 15 postcodes, Schagen: 15 postcodes, Westland: 16 postcodes, Horst Aan De Maas: 16 postcodes, Noordoostpolder: 16 postcodes, Tytsjerksteradiel: 16 postcodes, Opsterland: 16 postcodes, Alphen Aan Den Rijn: 16 postcodes, Sluis: 16 postcodes, Leiden: 16 postcodes, Hulst: 16 postcodes, Leudal: 16 postcodes, Venray: 17 postcodes, Ede: 17 postcodes, De Marne: 17 postcodes, Zoetermeer: 17 postcodes, Loppersum: 17 postcodes, Delfzijl: 17 postcodes, Bronckhorst: 17 postcodes, Zuidhorn: 17 postcodes, Stichtse Vecht: 18 postcodes, Maastricht: 18 postcodes, Franekeradeel: 18 postcodes, Amersfoort: 18 postcodes, Zaanstad: 18 postcodes, Schouwen Duiveland: 19 postcodes, Tynaarlo: 19 postcodes, Hollands Kroon: 19 postcodes, Terneuzen: 19 postcodes, Hoogeveen: 20 postcodes, Oldambt: 20 postcodes, Haarlem: 20 postcodes, Smallingerland: 20 postcodes, Lelystad: 20 postcodes, Venlo: 21 postcodes, Medemblik: 21 postcodes, Westerveld: 21 postcodes, Noordenveld: 22 postcodes, Deventer: 23 postcodes, Nijmegen: 24 postcodes, Enschede: 24 postcodes, Zwolle: 25 postcodes, Sittard Geleen: 25 postcodes, Breda: 26 postcodes, Coevorden: 26 postcodes, Arnhem: 26 postcodes, Borger Odoorn: 26 postcodes, Weststellingwerf: 27 postcodes, Midden Drenthe: 27 postcodes, Tilburg: 28 postcodes, Heerenveen: 28 postcodes, Emmen: 29 postcodes, Haarlemmermeer: 29 postcodes, Oss: 29 postcodes, Littenseradiel: 29 postcodes, Den Bosch: 30 postcodes, Dongeradeel: 30 postcodes, Alkmaar: 31 postcodes, Apeldoorn: 33 postcodes, Steenwijkerland: 33 postcodes, Hardenberg: 33 postcodes, Eindhoven: 34 postcodes, Groningen: 34 postcodes, Aa En Hunze: 35 postcodes, Almere: 42 postcodes, Leeuwarden: 45 postcodes, Utrecht: 47 postcodes, De Fryske Marren: 54 postcodes, Den Haag: 61 postcodes, Rotterdam: 76 postcodes, Amsterdam: 81 postcodes, Súdwest Fryslân: 82 postcodes.


Er zijn 9 gemeenten met 1 postcode, er zijn 13 gemeenten met 2 postcodes, er zijn 36 gemeenten met 3 postcodes, er zijn 42 gemeenten met 4 postcodes, er zijn 30 gemeenten met 5 postcodes, er zijn 39 gemeenten met 6 postcodes, er zijn 22 gemeenten met 7 postcodes, er zijn 29 gemeenten met 8 postcodes, er zijn 30 gemeenten met 9 postcodes, er zijn 10 gemeenten met 10 postcodes, er zijn 15 gemeenten met 11 postcodes, er zijn 13 gemeenten met 12 postcodes, er zijn 16 gemeenten met 13 postcodes, er zijn 10 gemeenten met 14 postcodes, er zijn 5 gemeenten met 15 postcodes, er zijn 10 gemeenten met 16 postcodes, er zijn 8 gemeenten met 17 postcodes, er zijn 5 gemeenten met 18 postcodes, er zijn 4 gemeenten met 19 postcodes, er zijn 5 gemeenten met 20 postcodes, er zijn 3 gemeenten met 21 postcodes, er is 1 gemeente met 22 postcodes, er is 1 gemeente met 23 postcodes, er zijn 2 gemeenten met 24 postcodes, er zijn 2 gemeenten met 25 postcodes, er zijn 4 gemeenten met 26 postcodes, er zijn 2 gemeenten met 27 postcodes, er zijn 2 gemeenten met 28 postcodes, er zijn 4 gemeenten met 29 postcodes, er zijn 2 gemeenten met 30 postcodes, er is 1 gemeente met 31 postcodes, er zijn 3 gemeenten met 33 postcodes, er zijn 2 gemeenten met 34 postcodes, er is 1 gemeente met 35 postcodes, er is 1 gemeente met 42 postcodes, er is 1 gemeente met 45 postcodes, er is 1 gemeente met 47 postcodes, er is 1 gemeente met 54 postcodes, er is 1 gemeente met 61 postcodes, er is 1 gemeente met 76 postcodes, er is 1 gemeente met 81 postcodes, er is 1 gemeente met 82 postcodes.

© AlleCijfers 2016-2019 Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!