Corona-statistieken hier

Informatie over Nederland:

Informatie over Nederland:

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor Nederland. Deze onderwerpen zijn op AlleCijfers ook per gemeente, woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor Nederland. Deze onderwerpen zijn op AlleCijfers ook per gemeente, woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Aantal inwoners per jaar (12% groei!)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens worden geladen!Aantal inwoners Nederland, jaren 1996 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in Nederland is met 1.914.684 inwoners toegenomen (afgerond is dat 12%): van 15.493.889 in 1996 tot 17.408.573 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in Nederland


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

Aantal inwoners per provincie
Kaart van de provincies in Nederland met het aantal inwoners per provincie weergegeven op een kleurenschaal.

Kaart van het aantal inwoners in Nederland per provincie.

Gemiddeld inkomen per provincie
Kaart van de provincies in Nederland met het gemiddelde inkomen in Euro per inwoner per provincie weergegeven op een kleurenschaal.

Kaart van het gemiddeld bruto jaarinkomen per inkomensontvanger per provincie in Nederland.

Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021, uitslag Nederland


heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Uitslag Nederland, aantal zetels per partij, 17 maart 2021.

Bekijk ook alle uitslagen van de verkiezingen per gemeente sinds 1980.

Bevolking naar leeftijd (1988-2019)
Video-animatie: inwoners in Nederland van 1988 - 2019.

Bekijk ook de bevolkingsgroei in Nederland voor de periode 1900 - 2060 (werkelijk en prognose).

Kenmerken van de 7.814.912 woningen in Nederland
Informatie over de woningen in Nederland op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken Nederland:

7.814.912 woningen & 9.189.427 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in Nederland.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in Nederland voor de periode 2013 tot en met 2020.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).


Bekijk de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:

Adressen: 9.189.427 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 september 2020. Nederland telt in totaal 9.189.427 adressen, met 9.151.056 verblijfsobjecten, 26.158 standplaatsen en 12.213 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Nederland.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

7.814.912 woningen & 9.189.427 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectie criteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in Nederland naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Bevolking, inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Bedrijven (1.646.160 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in Nederland.

Nederland telt in totaal 1.646.160 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Definities
Burgerlijke staat - 2020


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor Nederland voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.646.160aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij75.980aantal2019
B-F Nijverheid en energie258.780aantal2019
G+I Handel en horeca339.210aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie144.620aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed162.990aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening443.265aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten221.315aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners17.407.585aantal2020
Mannen8.648.031aantal2020
Vrouwen8.759.554aantal2020
0 tot 15 jaar2.726.099aantal2020
15 tot 25 jaar2.143.743aantal2020
25 tot 45 jaar4.308.904aantal2020
45 tot 65 jaar4.836.284aantal2020
65 jaar of ouder3.392.555aantal2020
Ongehuwd8.474.556aantal2020
Gehuwd6.713.002aantal2020
Gescheiden1.361.007aantal2020
Verweduwd859.020aantal2020
Geboorte totaal169.680aantal2019
Geboorte relatief10aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal151.885aantal2019
Sterfte relatief9aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2019
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2019
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2019
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.730gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.970gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.830gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.950gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.270gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.950gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.120gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.180gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.180gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement770gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.100gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.320gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.540gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.040gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning930gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.370gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming6%percentage2019
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker81%percentage2016
Zware drinker10%percentage2016
Overmatige drinker7%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2016
Overgewicht50%percentage2016
Obesitas15%percentage2016
Roker22%percentage2016
Sporter49%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2016
Moeite met rondkomen20%percentage2016
Vrijwilligerswerk29%percentage2016
Mantelzorger14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening35%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2016
Gehoorbeperking5%percentage2016
Gezichtsbeperking6%percentage2016
Mobiliteitsbeperking11%percentage2016
Minstens één beperking16%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie45%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid74%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal7.997.800aantal2020
Eenpersoonshuishoudens3.079.778aantal2020
Huishoudens zonder kinderen2.302.921aantal2020
Huishoudens met kinderen2.615.101aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  13.543.000aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €32.299Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €26.000Euro2018
40% personen met laagste inkomen40%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen20%percentage2018
Actieven 15-75 jaar60,40 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen40,00 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen20,00 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen7,90 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,10 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand431.360aantal2019
Personen per soort uitkering; AO735.350aantal2019
Personen per soort uitkering; WW230.180aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW3.065.800aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon13.186.880aantal2020
Westers totaal1.828.645aantal2020
Niet-westers totaal2.392.060aantal2020
Marokko408.864aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba164.664aantal2020
Suriname356.402aantal2020
Turkije416.864aantal2020
Overig niet-westers1.045.266aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,00gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,90gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,60gemiddeld km2019
Afstand tot school0,70gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km10,90gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeNL00Code2020
RegionaamNederlandNaam2020
Soort regioLandType2020
Bevolkingsdichtheid517aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte253gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal4.154.338hectaren2020
Oppervlakte land3.367.109hectaren2020
Oppervlakte water787.228hectaren2020
Meest voorkomende postcode0.0postcode2020
Mate van stedelijkheid2indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid2.010gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal8.530.585aantal2019
Personenautos brandstof benzine6.804.125aantal2019
Personenautos overige brandstof1.726.460aantal2019
Personenautos per huishouden1,10gemiddeld2019
Motorfietsen665.880aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad7.814.912aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€248.000Euro2019
Percentage eengezinswoning64%percentage2019
Percentage meergezinswoning36%percentage2019
Percentage bewoond96%percentage2019
Percentage onbewoond4%percentage2019
Koopwoningen57%percentage2019
Huurwoningen totaal42%percentage2019
In bezit woningcorporatie29%percentage2019
In bezit overige verhuurders13%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200084%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200016%percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor Nederland, de provincies en alle wijken en buurten als Excel document.

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie als Excel document:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten via de download website van OpenInfo.nl. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download alle gegevens over alle jaren voor de gemeenten, wijken en buurten in diverse handige overzichten!

Download!