Statistieken Nederland Vlag van Nederland

Statistieken Nederland Vlag van Nederland

Aantal inwoners per jaar
(stijging van 15% naar 17.811.291 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor Nederland. Gegevens voor de jaren 1995 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in Nederland is met 2.387.169 personen toegenomen van 15.424.122 in 1995 tot 17.811.291 in 2023 (dat is 15%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Advertentie:

Aantal inwoners per provincie
Kaart van de provincies in Nederland met het aantal inwoners per provincie weergegeven op een kleurenschaal.

Kaart van het aantal inwoners in Nederland per provincie.

Woningkenmerken
Er zijn 8.125.229 woningen in Nederland.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per gemeente in Nederland in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(zeer grote stijging van 84% naar €369.000 in 2023)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor Nederland. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2023.

Gemiddelde woningwaarde in Nederland, 2005 tot en met 2023.

De gemiddelde woningwaarde in Nederland is met €169.000 toegenomen van €200.000 in 2005 tot €369.000 in 2023 (dat is 84%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde per regio

Bekijk ook de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:

Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in Nederland is €369.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 20% en er zijn 8.125.229 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 12 provincies (bruin). Nederland wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in Nederland: er zijn 3.097.143 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in Nederland.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 9.676.886 totaal in Nederland

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. Nederland telt in totaal 9.676.886 adressen, met 9.628.638 verblijfsobjecten, 35.826 standplaatsen en 12.422 ligplaatsen. 94% van de adressen in Nederland ligt binnen de bebouwde kom en 6% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor Nederland. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Nederland. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in Nederland

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in Nederland. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in Nederland


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De grafiek toont de leeftijdsgroepen die ook per woonplaats, wijk en buurt beschikbaar zijn. Op het niveau van gemeenten, provincies en Nederland zijn ook gegevens over het aantal inwoners per levensjaar beschikbaar. Hiermee kunnen alle gewenste leeftijdsgroepen gemaakt worden. Deze data is eventueel als maatwerk leverbaar.

Burgerlijke staat in Nederland


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor Nederland. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in Nederland is met 156.597 personen toegenomen van 12.995.175 in 1996 tot 13.151.772 in 2022 (dat is 1,21%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Nederland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond Nederland
De meest voorkomende migratie-achtergronden in Nederland in 2022 zijn Westers (1.909.408 inwoners) en Overig (1.143.516 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in Nederland: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Migratie ranglijsten

Bekijk ook de ranglijsten met het hoogste percentage autochtonen of migranten per gemeente, wijk of buurt:

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in Nederland.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor Nederland. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie als Excel document:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten via de download website van OpenInfo.nl. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download alle gegevens over alle jaren voor de gemeenten, wijken en buurten in diverse handige overzichten!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in Nederland zijn C (2.157.654 adressen) en A (1.941.532 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in Nederland. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in Nederland: 2.157.654 adressen hebben energielabel C. De informatie over energielabels per regio zijn onderdeel van de download met alle regionale data voor Nederland. De data over energielabels per adres zijn onderdeel van de download met alle adresgegevens voor Nederland.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in Nederland
Er waren 114.212 verkeersongevallen totaal in 2021 in Nederland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in Nederland. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

22.020 stembureaus

Er zijn 22.020 stembureaus in Nederland, waarvoor gegevens bekend zijn. Bekijk de uitslagen en de locatiedata op de pagina's per stembureau.

Voorlopige uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023 Nederland
Opkomst: 77,6%
Verkiezingsuitslagen Nederland
Uitslagen voor de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021) en het Europees Parlement (2019) in Nederland.
Bedrijven (2.358.600 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in Nederland (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In Nederland zijn in totaal 2.358.600 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Gemiddeld jaarinkomen per inwoner per provincie


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke provincie in Nederland.


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere per provincie.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn bekend per gemeente, wijk en buurt.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in Nederland. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in Nederland
Er zijn 435.613 elektrische auto’s in november 2023 in Nederland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in Nederland op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 435.613 elektrische auto’s in Nederland. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in Nederland die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 9.058.592 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in Nederland in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in Nederland geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 12.876.131 op naam geregistreerde voertuigen in Nederland (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 9.138.217 voertuigen van het type ‘personenauto’ in Nederland in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in Nederland geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor Nederland. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 799.681 misdrijven in Nederland geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in Nederland, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In Nederland zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 9.815.719 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 55 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in Nederland 799.681 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in Nederland in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (92.196 delicten) en Horizontale fraude (86.742 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, Nederland.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 69.969 misdrijven in Nederland geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van Nederland met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in Nederland over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de downloads per gemeente (bekijk het gratis voorbeeld).

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 19,86 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in Nederland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in Nederland.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor Nederland. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in Nederland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in Nederland.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in Nederland genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in Nederland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in Nederland.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in Nederland. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
80% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in Nederland geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor Nederland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in Nederland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
59% van de inwoners van 65 jaar of ouder in Nederland heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor Nederland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in Nederland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
54% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in Nederland voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor Nederland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in Nederland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in Nederland heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor Nederland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in Nederland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in Nederland heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor Nederland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in Nederland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
48% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in Nederland heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor Nederland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in Nederland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
49% van de inwoners van 65 jaar of ouder in Nederland voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor Nederland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in Nederland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in Nederland heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor Nederland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in Nederland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
28% van de inwoners van 65 jaar of ouder in Nederland doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor Nederland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in Nederland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor Nederland voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.358.600Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij80.005Aantal2023
B-F Nijverheid en energie336.380Aantal2023
G+I Handel en horeca393.180Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie179.885Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed178.325Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening543.090Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg390.735Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten257.000Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners17.811.291Aantal2023
Mannen8.850.309Aantal2023
Vrouwen8.960.982Aantal2023
0 tot 15 jaar2.727.377Aantal2023
15 tot 25 jaar2.190.344Aantal2023
25 tot 45 jaar4.507.646Aantal2023
45 tot 65 jaar4.784.757Aantal2023
65 jaar of ouder3.601.167Aantal2023
Ongehuwd8.851.656Aantal2023
Gehuwd6.709.548Aantal2023
Gescheiden1.386.843Aantal2023
Verweduwd863.244Aantal2023
Geboorte totaal167.504Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal170.112Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid529Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag3.565.510Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar5.520.240Aantal2021
Opleidingsniveau hoog4.215.660Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura463.600Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2021
WMO cliënten1.221.820Aantal2020
WMO cliënten relatief70Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.810Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.040Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.870Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.000Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.370Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.200Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.140Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.300Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.280Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement850Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.200Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.420Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.670Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.220Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning990Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.490Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming6%Percentage2021
Energielabels Definitief5.344.928Aantal2023
Energielabels Voorlopig3.074.847Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.056.194Aantal2023
Energielabels A+++++963Aantal2023
Energielabels A++++19.416Aantal2023
Energielabels A+++68.861Aantal2023
Energielabels A++57.771Aantal2023
Energielabels A+90.342Aantal2023
Energielabels A1.941.532Aantal2023
Energielabels B1.352.213Aantal2023
Energielabels C2.157.654Aantal2023
Energielabels D816.669Aantal2023
Energielabels E570.179Aantal2023
Energielabels F564.442Aantal2023
Energielabels G779.733Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2020
Drinker79%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht48%percentage2020
Overgewicht51%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2020
Wekelijkse sporters49%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk50%percentage2020
Lopen naar school of werk25%percentage2020
Fietsen naar school of werk37%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam47%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel eenzaam29%percentage2020
Sociaal eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen14%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk25%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal8.270.244Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens3.266.042Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen2.358.933Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.645.269Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,12Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2021
Percentage werknemers83%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers13.946.000Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.800Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.200Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen40%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen20%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen6,8%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,7%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€87x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand396.600Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO783.380Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW132.720Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW3.588.840Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland12.978.154Aantal2023
Herkomst Europa1.617.454Aantal2023
Herkomst buiten Europa3.215.683Aantal2023
Geboren in Nederland12.978.154Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa604.926Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.451.261Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.012.528Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.764.422Aantal2023
Autochtoon13.151.772Aantal2022
Westers totaal1.909.408Aantal2022
Niet-westers totaal2.529.492Aantal2022
Marokko419.272Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba176.912Aantal2022
Suriname359.814Aantal2022
Turkije429.978Aantal2022
Overig niet-westers1.143.516Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal353.734Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven77.452Aantal2022
Milieu overtredingen2.592Aantal2022
Oplichting105.165Aantal2022
Verkeersovertredingen138.009Aantal2022
Vernieling75.278Aantal2022
Overige misdrijven47.451Aantal2022
Totaal misdrijven799.681Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand6,50Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand7,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km48Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km103Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km51Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km41Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km89Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km65Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km143Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km17,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km41Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km97Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km44Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km23Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km20Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand6,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand10,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand19,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,10Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km22Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand4,80Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km17Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand6,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km44Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeNL00Code2023
RegionaamNederlandNaam2023
Soort regioLandCategorisch type2023
Sorteercode00000000Code2023
Oppervlakte totaal4.154.337Aantal hectaren2023
Oppervlakte land3.364.723Aantal hectaren2023
Oppervlakte water789.614Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.055Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal9.676.886Aantal2023
Adressen met postcode9.475.969Aantal2023
Adressen met woonfunctie8.377.980Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom9.130.580Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom546.306Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom8.037.141Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom342.632Aantal2023
Panden6.423.138Aantal2023
Percelen5.367.627Aantal2023
Panden voor 170028.563Aantal2023
Panden 1700 tot 1900329.798Aantal2023
Panden 1900 tot 1925597.535Aantal2023
Panden 1925 tot 1950859.976Aantal2023
Panden 1950 tot 19701.943.252Aantal2023
Panden 1970 tot 19801.381.443Aantal2023
Panden 1980 tot 19901.229.302Aantal2023
Panden 1990 tot 20001.054.834Aantal2023
Panden 2000 tot 2010881.458Aantal2023
Panden 2010 tot 2020712.126Aantal2023
Panden 2020 en later382.689Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk486Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade17.963Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade95.763Aantal2021
Verkeersongevallen totaal114.212Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal8.917.107Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine7.023.175Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof1.804.535Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte262Aantal2022
Motorfietsen690.724Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad8.125.229Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€369.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning64%Percentage2022
Percentage meergezinswoning36%Percentage2022
Percentage bewoond96%Percentage2022
Percentage onbewoond4%Percentage2022
Koopwoningen57%Percentage2022
Huurwoningen totaal43%Percentage2022
In bezit woningcorporatie29%Percentage2022
In bezit overige verhuurders14%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200082%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2022
Appartement3.097.143Aantal2023
Tussen of geschakelde woning2.400.270Aantal2023
Hoekwoning1.062.780Aantal2023
Tweeonder1kap725.416Aantal2023
Vrijstaande woning1.094.126Aantal2023
Ligplaats12.509Aantal2023
Standplaats36.792Aantal2023
Woningtype verschillend32Aantal2023
Woningtype onbekend40.176Aantal2023
Woningtype n.v.t.1.247.812Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor Nederland, de provincies en alle wijken en buurten als Excel document.

Advertentie:

Corona patiënten in Nederland
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor Nederland: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 144.457 patiënten in Nederland met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 21 november 2023, week 47 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in Nederland
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in Nederland.

Gemiddeld overleden 3.034,39 personen per week in Nederland. Het aantal sterftes in Nederland is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 45 (6 tot en met 12 november) van 2023.

Sterftecijfers
Bevolking naar leeftijd
Grafieken als video-animatie

Video-animatie: inwoners in Nederland sinds 1988.

Bekijk ook de bevolkingsgroei in Nederland voor de periode 1900 - 2060 (werkelijk en prognose).

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gemiddeld inkomen per provincie
Kaart van de provincies in Nederland met het gemiddelde inkomen in Euro per inwoner per provincie weergegeven op een kleurenschaal.

Kaart van het gemiddeld bruto jaarinkomen per inkomensontvanger per provincie in Nederland. Bekijk ook de ranglijst van het gemiddelde inkomen per inwoner per provincie of per gemeente in Nederland.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities