Informatie over Nederland:

Informatie over Nederland:

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor Nederland. Deze onderwerpen zijn op AlleCijfers ook per gemeente, woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor Nederland. Deze onderwerpen zijn op AlleCijfers ook per gemeente, woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Aantal inwoners per jaar (toename van 13% naar 17.475.415 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor Nederland. Gegevens voor de jaren 1995 tot en met 2021.

Inwoners in Nederland, 1995 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in Nederland is met 2.051.293 personen gestegen van 15.424.122 in 1995 tot 17.475.415 in 2021 (dat is 13%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in Nederland


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

Aantal inwoners per provincie
Kaart van de provincies in Nederland met het aantal inwoners per provincie weergegeven op een kleurenschaal.

Kaart van het aantal inwoners in Nederland per provincie.

Gemiddeld inkomen per provincie
Kaart van de provincies in Nederland met het gemiddelde inkomen in Euro per inwoner per provincie weergegeven op een kleurenschaal.

Kaart van het gemiddeld bruto jaarinkomen per inkomensontvanger per provincie in Nederland.

Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021, uitslag Nederland


heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Uitslag Nederland, aantal zetels per partij, 17 maart 2021.

Bekijk ook alle uitslagen van de verkiezingen per gemeente sinds 1980.

Bevolking naar leeftijd
Grafieken als video-animatie

Video-animatie: inwoners in Nederland sinds 1988.

Bekijk ook de bevolkingsgroei in Nederland voor de periode 1900 - 2060 (werkelijk en prognose).

Kenmerken van de 7.966.331 woningen in de Nederland
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per gemeente in Nederland in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

7.966.331 woningen & 9.491.298 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote groei van 36% naar €271.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor Nederland. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in Nederland, 2005 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in Nederland is met €71.000 gestegen van €200.000 in 2005 tot €271.000 in 2020 (dat is 36%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Woningwaarde per regio

Bekijk ook de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:

Adressen: 9.491.298 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. Nederland telt in totaal 9.491.298 adressen, met 9.450.240 verblijfsobjecten, 28.773 standplaatsen en 12.285 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor Nederland.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

7.966.331 woningen & 9.491.298 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor Nederland. Gegevens voor de jaren 1997 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland, 1997 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in Nederland is met 156.689 personen gestegen van 13.012.818 in 1997 tot 13.169.507 in 2021 (dat is 1,20%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in Nederland: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Migratie ranglijsten

Bekijk ook de ranglijsten met het hoogste percentage autochtonen of migranten per gemeente, wijk of buurt:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Bedrijven (1.724.690 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in Nederland.

Nederland telt in totaal 1.724.690 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gemiddeld jaarinkomen per inwoner per provincie


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke provincie in Nederland.


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere per provincie.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn bekend per gemeente, wijk en buurt.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de Nederland.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Nederland. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Burgerlijke staat - 2021


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in Nederland, 2012 tot en met 2020.

In de Nederland zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 8.267.643 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 54 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 8.267.643 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 8.096.552 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de Nederland 795.420 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, Nederland.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten.

Definities delicten
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor Nederland voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.724.690Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij76.940Aantal2020
B-F Nijverheid en energie277.345Aantal2020
G+I Handel en horeca350.425Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie153.135Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed167.070Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening469.750Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten230.020Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners17.475.415Aantal2021
Mannen8.686.536Aantal2021
Vrouwen8.788.879Aantal2021
0 tot 15 jaar2.711.731Aantal2021
15 tot 25 jaar2.139.221Aantal2021
25 tot 45 jaar4.347.005Aantal2021
45 tot 65 jaar4.819.923Aantal2021
65 jaar of ouder3.457.535Aantal2021
Ongehuwd8.558.739Aantal2021
Gehuwd6.678.969Aantal2021
Gescheiden1.377.923Aantal2021
Verweduwd859.784Aantal2021
Westers totaal1.858.730Aantal2021
Geboorte totaal168.681Aantal2020
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal168.678Aantal2020
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid519Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag3.663.210Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar5.505.600Aantal2020
Opleidingsniveau hoog4.100.340Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura429.210Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2020
WMO cliënten1.221.820Aantal2020
WMO cliënten relatief70Aantal per 1000 inwoners2020
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.730Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.970Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.830Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.950Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.270Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.950Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.120Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.180Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.180Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement770Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.100Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.320Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.540Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.040Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning930Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.370Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming6%Percentage2019
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2020
Drinker78%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht47%percentage2020
Overgewicht51%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2020
Wekelijkse sporters49%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk50%percentage2020
Lopen naar school of werk25%percentage2020
Fietsen naar school of werk37%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam47%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel Eenzaam29%percentage2020
Sociaal Eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen14%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk25%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal8.043.443Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens3.097.117Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen2.331.454Aantal2021
Huishoudens met kinderen2.614.872Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2019
Percentage werknemers84%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers13.688.600Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.300Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.000Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar30,80%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen40,00%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen20,00%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen7,70%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,00%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€52x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand421.110Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO732.950Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW238.650Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW3.122.870Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon13.169.507Aantal2021
Niet-westers totaal2.447.178Aantal2021
Marokko414.186Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba171.413Aantal2021
Suriname358.266Aantal2021
Turkije422.030Aantal2021
Overig niet-westers1.081.283Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2020
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 5 km18Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpost afstand6,40Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuis met poli afstand4,80Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand7,10Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km24Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km9Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km53Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km111Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand2,60Gemiddelde afstand in km2020
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 20 km21Gemiddeld aantal2020
Café afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 3 km30Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 5 km61Gemiddeld aantal2020
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km7Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km49Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km101Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Restaurants binnen 1 km10Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 3 km68Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 5 km141Gemiddeld aantal2020
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 5 km18,50Gemiddelde afstand in km2020
Hotels binnen 10 km42Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 20 km99Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km22Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km49Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km16Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km36Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 5 km24Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,40Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km20Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,50Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,30Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2020
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,10Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,80Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand5,10Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand13,50Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,00Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand3,20Gemiddelde afstand in km2020
Kunstijsbaan afstand18,50Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand4,00Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km22Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand4,80Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km17Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand6,40Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2020
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2020
Attractie afstand5,70Gemiddelde afstand in km2020
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 50 km38Gemiddeld aantal2020
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2020
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeNL00Code2021
RegionaamNederlandNaam2021
Soort regioLandCategorisch type2021
Sorteercode00000000Code2021
Diefstal per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2019
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2019
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2019
Oppervlakte totaal4.154.338Aantal hectaren2021
Oppervlakte land3.367.109Aantal hectaren2021
Oppervlakte water787.228Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2021
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid2.024Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode9.307.071Aantal2021
Adressen totaal9.491.298Aantal2021
Panden6.361.296Aantal2021
Percelen5.302.129Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal8.677.910Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine6.954.270Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.723.640Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte258Aantal2020
Motorfietsen679.850Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad7.966.331Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€271.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning64%Percentage2020
Percentage meergezinswoning36%Percentage2020
Percentage bewoond96%Percentage2020
Percentage onbewoond4%Percentage2020
Koopwoningen57%Percentage2021
Huurwoningen totaal43%Percentage2021
In bezit woningcorporatie29%Percentage2020
In bezit overige verhuurders13%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200083%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor Nederland, de provincies en alle wijken en buurten als Excel document.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 december 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie als Excel document:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten via de download website van OpenInfo.nl. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download alle gegevens over alle jaren voor de gemeenten, wijken en buurten in diverse handige overzichten!

Download!