Sterfte, oversterfte en doodsoorzaken

Sterfte per jaar
Er zijn in 2022 in Nederland 169.938 personen overleden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per jaar in Nederland over de afgelopen jaren sinds 1995. Gebruik de filters boven de grafiek om de data op geslacht of leefdtijdsgroep te filteren.

In 2022 zijn iets minder dan 170.000 mensen overleden. Dat zijn 14.500 sterftes meer dan verwacht. Hoewel de oversterfte lager uitviel dan tijdens de coronajaren 2020 en 2021 stierven er nog steeds relatief veel mensen. Volgens onderzoek van het CBS kan de oversterfte in 2022 verklaard worden door corona in combinatie met de gevolgen van in 2020 en 2021 uitgestelde zorg en niet uitgevoerde bevolkingsonderzoeken.

Toon per regio

Advertentie:

Sterfte per week
Aantal overleden personen 2017 t/m 2023 week 10.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per week in Nederland over de afgelopen jaren tot en met 2023 week 10 (6 tot en met 12 maart).

In week 10 (6 tot en met 12 maart) overleden naar schatting 3.854 personen. Begin 2019 (de meest recente periode zonder Corona) overleden gemiddeld 3.142 personen per week in deze periode van het jaar. Dit periodegemiddelde is berekend als het gemiddeld aantal personen per week voor week 7 (2019) tot en met week 13 (2019).

Sterfte per 1.000 inwoners
Er waren 9,66 overledenen per 1.000 inwoners in 2022.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in Nederland sinds 1996.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Definities sterfte
Doodsoorzaken per jaar
De meest voorkomende doodsoorzaken in 2022 zijn Nieuwvormingen (39.027 sterftes) en Hart- en vaatziekten (31.310 sterftes).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont de ontwikkeling van het aantal sterftes naar gegroepeerde doodsoorzaken. Gebruik het filter boven de grafiek om het jaar te kiezen waarvoor de data getoond worden. Het totaal voor 2022 geldt tot en met oktober 2022.

De gebruikte gegevens komen uit de dataset met overledenen naar doodsoorzaak met de maand en het jaar overlijden van het CBS.

Definities doodsoorzaken
Sterftes naar doodsoorzaak
Aantal overleden personen naar groepen doodsoorzaken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per jaar in Nederland over de afgelopen jaren sinds 2015. Het totaal voor 2022 geldt tot en met oktober 2022.

De cijfers over doodsoorzaken zijn gebaseerd op data van het CBS. Het CBS verwerkt hiertoe de doodsoorzaakverklaringen van artsen.

Advertentie:

Sterfte per provincie
Er waren 12,53 overledenen per 1.000 inwoners in Limburg in 2021.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal overleden personen per 1.000 inwoners per provincie. Gebruik het filter boven de grafiek om het jaar te kiezen waarvoor de data getoond worden. De tabel helemaal onderaan de pagina toont deze data ook voor alle gemeenten in Nederland.

De gebruikte gegevens komen uit de regionale data van het CBS. Bekijk meer dan 100 andere regionale statistieken voor iedere gemeente, woonplaats, wijk en buurt in Nederland.

Gemeenten
Definities bij de data over aantallen sterftes
Overleden personen
Een overledene is een persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend. De aantallen zijn gebaseerd op de bevolking van Nederland. Dit zijn personen die zijn geregistreerd in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont in het bevolkingsregister opgenomen. Voor het aantal sterftes naar leeftijd wordt gerekend met de leeftijd op 31 december in het jaar van overlijden indien de persoon nog in leven zou zijn geweest. De leeftijd wordt berekend als jaar van overlijden min geboortejaar.
Sterfte relatief: overledenen per 1.000 inwoners
De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen in Nederland of een deelgebied van Nederland (provincie, gemeente, woonplaats, wijk of buurt) in de periode van 1 januari tot en met 31 december ten op zichte van het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar. Het relatieve aantal overledenen kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal overledenen gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In een kleinere regio met een verpleeghuis kunnen op 1 januari 100 mensen wonen, maar door overlijdensgevallen komen er steeds nieuwe inwoners (bewoners van het verpleeghuis). Zo kan het aantal overlijdensgevallen ook 100 zijn, terwijl er inmiddels al vele mensen in die regio (of dat verpleeghuis) hebben gewoond.
Oversterfte en verwachte sterfte zoals door het CBS bepaald
Er is sprake van oversterfte wanneer het waargenomen aantal overledenen hoger is dan het verwachte aantal overledenen in dezelfde periode. Het CBS bepaalt de verwachte sterfte door de data van vorige jaren te gebruiken en deze te corrigeren voor de vergrijzing van de bevolking. Bij de verwachte aantallen op week basis wordt bovendien gerekend op basis van de gemiddelde sterfte in die week en de zes omliggende weken. Bovendien wordt de data hierbij gecorrigeerd voor de gemiddelde weektemperatuur. De aanname is dat een hogere temperatuur hoger in de winter leidt tot 1 procent minder sterfte terwijl een hogere temperatuur boven de 16,5 graad juist zorgt voor 2 procent extra sterfte per graad. Zie ook de volledige beschrijving op de website van het CBS.
Weeknummering bij jaarovergang
De aangehouden weeknummering volgt de standaard NEN2772 (ISO 8601), waarbij de week begint op maandag en de eerste week in het jaar die week is die vier of meer dagen in dat jaar heeft. De weekcijfers tellen hierdoor niet altijd precies op tot de jaarcijfers. Zo valt 31 december van 2018 bijvoorbeeld in week 1 van 2019 en zo vallen de laatste twee dagen van december 2019 in de eerste week van 2020.
Definities bij de data over doodsoorzaken
Doodsoorzaken
De cijfers over doodsoorzaken komen van het CBS. Het CBS ontvangt van bijna alle overlijdens (circa 99 procent) de doodsoorzaakverklaringen van de in Nederland overleden ingezetenen.
Ingezetenen van Nederland zijn personen die ten tijde van het overlijden ingeschreven waren in de BRP (Basisregistratie Personen).
Met de doodsoorzaak wordt de onderliggende doodsoorzaak bedoeld. Bij overlijden door ziekte is de onderliggende doodsoorzaak de ziekte of aandoening waardoor het overlijden van de persoon ultiem is veroorzaakt. Bij overlijden door letsel als gevolg van een uitwendige (niet natuurlijke) doodsoorzaak (bijvoorbeeld een ongeval, geweld of zelfdoding) worden de omstandigheden als doodsoorzaak geregistreerd. Dat is de reden dat bijvoorbeeld verwondingen en fracturen niet bij de doodsoorzaken zijn opgenomen. De doodsoorzaken worden door het CBS gegroepeerd volgens internationaal afgesproken ICD-10 codes van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
Het klinisch beeld is de verzameling bevindingen van de arts, bij anamnese (het medisch vraaggesprek), lichamelijk onderzoek en eventueel nader onderzoek, die typerend is voor een bepaalde ziekte.
Doodsoorzaak: Corona (COVID-19)
In 2020 is er in verband met de COVID-19-pandemie een aparte categorie aan het systeem voor de registratie van doodsoorzaken toegevoegd. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft toen twee extra codes aangemaakt voor gebruik in de doodsoorzakenstatistieken: U07.1 voor vastgestelde COVID-19, waarbij het coronavirus is geïdentificeerd door laboratoriumonderzoek. En U07.2 voor vermoedelijke COVID-19, waarbij geen laboratoriumonderzoek is uitgevoerd ter identificatie van het virus of waarbij het resultaat van het laboratoriumonderzoek niet eenduidig was. Overlijden aan COVID-19 is gedefinieerd als overlijden aan een aandoening gerelateerd aan COVID-19. Dit wil zeggen dat COVID-19 wordt aangemerkt als doodsoorzaak in alle gevallen van natuurlijk overlijden waarbij COVID-19 op het doodsoorzakenformulier is vermeld in de oorzakelijke keten. Wanneer COVID-19 en een andere aandoening op het doodsoorzakenformulier staan vermeld als aandoeningen die deel uitmaken van de oorzakelijke keten, wordt COVID-19 aangemerkt als doodsoorzaak. Dit wijkt af van de algemene regel dat altijd de onderliggende doodsoorzaak wordt vastgelegd.
Doodsoorzaak: Nieuwvormingen
Met sterfte aan nieuwvormingen wordt bedoeld het totale aantal overlijdensgevallen aan kwaadaardige nieuwvormingen (kanker) en niet kwaadaardige nieuwvormingen geclassificeerd in C00-C97 en D00-D48 codes van de ICD-10. Het aandeel van kwaadaardige nieuwvormingen (kanker) omvat ongeveer 96 procent.
Doodsoorzaak: Ziekten van hart- en vaatstelsel
Met sterfte aan ziekten van hart- en vaatstelsel wordt bedoeld alle overlijdensgevallen geclassificeerd in I00-I99 codes van de ICD-10.
Doodsoorzaak: Psychische stoornissen en ziekten van zenuwstelsel en zintuigen
Met sterfte aan psychische stoornissen en ziekten van het zenuwstelsel wordt bedoeld alle overlijdensgevallen geclassificeerd in F00-F99 en G00-H95 codes van de ICD-10.
Doodsoorzaak: Ziekten van de ademhalingsorganen
Met sterfte aan ziekten van de ademhalingsorganen wordt bedoeld alle overlijdensgevallen geclassificeerd in J00-J99 codes van de ICD-10.
Doodsoorzaak: Niet natuurlijke doodsoorzaken (ook uitwendige doodsoorzaken genoemd)
Hiertoe behoren de overlijdens ten gevolge van moord en doodslag, zelfdoding, ongevallen (verkeersongevallen, privéongevallen en andere ongevallen), gebeurtenissen waarvan de opzet onbekend is en overige uitwendige oorzaken van sterfte, codes V01-Y89 van de ICD-10.
Doodsoorzaak: Zelfdoding
Met de sterfte door zelfdoding worden de overlijdensgevallen bedoeld waarbij het slachtoffer zelf een handeling heeft verricht met als uitdrukkelijk doel zich zelf van het leven te beroven.
Doodsoorzaak: Wegverkeersongevallen
Een dode in het wegverkeer is gedefinieerd als een weggebruiker die is overleden als gevolg van een plotseling optredende gebeurtenis op de openbare weg, verband houdend met het verkeer, waarbij ten minste één rijdend voertuig betrokken was. Het slachtoffer is binnen 30 dagen na het ongeluk overleden en was op het moment van overlijden ingezetene van Nederland.
Doodsoorzaak: Accidentele val
Een accidentele val is een ongeval waarbij iemand onopzettelijk valt, struikelt of uitglijdt. Bij overlijden door een accidentele val overlijdt iemand binnen dertig dagen na de val. Wanneer mensen meer dan 30 dagen na de val overlijden, is de doodsoorzaak ’laat gevolg van een val’, deze cijfers zijn niet inbegrepen bij het aantal overledenen door een accidentele val. Ook vallen met een vervoermiddel tellen niet mee, dat zijn vervoersongevallen. Overlijden door een accidentele val hangt samen met een hoge leeftijd en met bepaalde ziekten. Vooral bij mensen met dementie of een andere zogenaamde degeneratieve aandoening (de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson of multiple sclerose) komen fatale vallen vaak voor. Uit de CBS data blijkt dat vier op de tien mensen die in 2021 aan een accidentele val overleden één van deze aandoeningen als onderliggende dan wel bijdragende doodsoorzaak.
Overige doodsoorzaken
Dit zijn alle doodsoorzaken met uitzondering van de in bovenstaande genoemde doodsoorzaken.
Tabel met data voor Nederland en per provincie en gemeente:

Onderstaande tabel toont het aantal overledenen per regio per jaar. Hierbij wordt het totaal aantal sterftes en het relatief aantal sterftes getoond. Het relatief aantal sterftes is bepaald als het aantal overleden personen in een gebied per 1.000 inwoners. Door op de kolomnamen te klikken wordt de tabel gesorteerd en door het zoekveld te gebruiken wordt de tabel gefilterd.

Regionaam2021 sterfte totaal2021 sterfte relatief2020 sterfte totaal2020 sterfte relatief2019 sterfte totaal2019 sterfte relatief2018 sterfte totaal2018 sterfte relatief2017 sterfte totaal2017 sterfte relatief2016 sterfte totaal2016 sterfte relatief2015 sterfte totaal2015 sterfte relatief2014 sterfte totaal2014 sterfte relatief2013 sterfte totaal2013 sterfte relatief2012 sterfte totaal2012 sterfte relatief
Nederland170.97210,00168.67810,00151.8859,00153.3639,00150.2148,00148.9979,00147.1348,00139.2238,00141.2458,00140.8138,40
Provincie Groningen6.20110,645.7249,795.4249,335.0689,614.9748,884.8439,544.7978,584.5998,314.6458,775.4609,40
Provincie Friesland7.06910,936.45310,046.2569,736.35210,025.9359,375.9049,665.6298,925.3828,395.3958,975.8829,10
Provincie Drenthe5.87611,845.55111,325.14310,395.34010,645.2029,955.08410,534.9759,734.6178,844.7809,514.8409,90
Provincie Overijssel11.6889,9511.5629,9410.4789,0910.5109,1110.2548,4910.1348,709.9858,169.6237,949.7308,009.4218,30
Provincie Flevoland2.9457,092.7406,422.4696,042.4866,202.2825,052.3776,062.2604,872.1365,012.2405,022.2135,60
Provincie Gelderland21.28710,1820.94310,0319.0799,2018.9489,2618.4408,6117.9698,9317.6968,2316.8038,0417.0728,0217.3358,60
Provincie Utrecht11.3238,3411.1798,2610.1767,5110.1447,499.9927,209.8837,699.7347,119.3686,799.3206,798.9337,20
Provincie Noord-Holland25.8859,0125.4128,9322.9648,0823.2718,1522.7017,7823.1038,4722.7357,8121.2847,4421.6407,5122.1188,10
Provincie Zuid-Holland34.2889,1534.7349,3530.8718,3330.9728,6630.1667,8330.0838,4829.6327,8827.8037,5728.0557,7329.4118,30
Provincie Zeeland4.73312,284.13910,883.93410,304.04310,653.9449,943.88510,103.9309,903.5328,653.8109,503.7539,80
Provincie Noord-Brabant25.6809,9126.41510,3722.5548,9822.7199,2722.2768,6121.8339,0321.4348,3720.2537,9819.8907,9120.4568,30
Provincie Limburg13.92512,5313.62512,2112.00710,8111.85410,7511.78310,0811.48010,3111.77310,0010.8639,3310.9709,2910.9919,80
Gemeente Groningen1.8468,001.8058,001.7067,001.3457,001.3976,001.3197,001.3366,001.3636,001.3106,001.3827,10
Gemeente Almere1.2236,001.0845,001.0255,001.0165,009424,009805,009324,008574,009354,009735,00
Gemeente Stadskanaal43514,0044014,0042713,0042913,0039912,0040913,0040012,0037211,0037011,0038811,80
Gemeente Veendam33012,0031011,0031812,0030911,0033011,0032212,0030210,0030410,0032011,0031711,40
Gemeente Zeewolde1476,001155,001035,001105,00863,00814,00873,00793,00954,00984,60
Gemeente Achtkarspelen30611,002358,002348,002529,002288,0027410,002408,002147,002207,002448,70
Gemeente Ameland3910,00236,00267,005014,00328,00329,00277,00267,00206,00298,20
Gemeente Harlingen20213,0018512,0017011,0016911,0019912,0018312,0018511,0017410,0017010,0018011,40
Gemeente Heerenveen53311,0054711,0049410,0056211,0050710,0057311,0051510,004979,003808,004269,80
Gemeente Leeuwarden1.23510,001.1009,001.18110,001.0509,001.0139,009489,009258,009078,008859,008558,90
Gemeente Ooststellingwerf31312,0027611,0028011,0029612,0032412,0030912,0032512,0027710,0027510,0026210,10
Gemeente Opsterland29710,0029010,002749,002759,002689,002639,002658,002538,002558,002648,80
Gemeente Schiermonnikoog1415,001415,0089,001516,001010,0078,0055,001414,001514,001212,70
Gemeente Smallingerland55410,005189,005259,004839,005239,005219,004668,004668,004658,004688,40
Gemeente Terschelling5611,00408,00388,00429,00418,006012,00469,00357,00459,005812,20
Gemeente Vlieland87,001110,001110,001110,001311,002422,001412,0065,0056,0065,40
Gemeente Weststellingwerf30212,0033013,0028611,0029612,0028311,0030512,0028211,0026010,0030511,0027110,50
Gemeente Assen69010,0068310,0065710,0069810,0068110,006179,006309,005568,005508,006329,40
Gemeente Coevorden46013,0044813,0040811,0041512,0037310,0042712,0040111,0039611,0036010,0036910,30
Gemeente Emmen1.33913,001.24412,001.17311,001.18811,001.17210,001.14311,001.09210,001.0809,001.11510,001.12410,30
Gemeente Hoogeveen67112,0059711,005209,0058410,005429,0055110,005219,004858,004959,004828,80
Gemeente Meppel38911,003229,0033310,0033910,0034710,0031810,002928,002928,002959,003109,50
Gemeente Almelo85812,0079511,0070210,0069010,0074210,0074510,007049,006338,007059,006318,70
Gemeente Borne23710,0024410,002119,001938,002069,002089,002009,001757,002009,001748,00
Gemeente Dalfsen2649,002679,002238,002228,002528,002057,002207,002228,002258,001826,60
Gemeente Deventer9589,001.03410,009409,009019,008989,008078,008668,008348,008358,008188,30
Gemeente Enschede1.62310,001.63110,001.54010,001.4489,001.4649,001.4669,001.4799,001.3818,001.3808,001.4389,10
Gemeente Haaksbergen29412,0028512,0024310,0023110,002389,0027911,002419,0025310,002108,002259,20
Gemeente Hardenberg5649,005269,004728,005379,004978,005119,004637,004577,004908,004527,60
Gemeente Hellendoorn39811,0039011,003339,0040011,003289,003259,003419,003389,0036510,003108,70
Gemeente Hengelo85211,0086811,0080310,0082410,007509,007649,007048,006748,007459,006838,40
Gemeente Kampen4398,004769,003987,004639,003586,003887,003777,003677,003506,003687,20
Gemeente Losser25811,0026112,0022310,002039,0022810,0022310,0024110,002109,0024010,002259,90
Gemeente Noordoostpolder4339,003938,003558,003538,003477,003648,003597,003447,003507,003387,30
Gemeente Oldenzaal38612,0035011,0034711,002949,0034210,0031310,003139,002798,003009,002929,10
Gemeente Ommen17510,0018110,001398,001609,0017910,0017310,001619,001689,001106,001558,90
Gemeente Raalte41811,0039510,0036210,0038910,003449,003279,002887,003138,003208,003168,60
Gemeente Staphorst1197,001257,001137,001288,001468,001097,001046,001066,00956,00885,40
Gemeente Tubbergen21610,0021310,001929,001979,001537,001628,001637,001919,001607,001718,10
Gemeente Urk1206,001326,00884,001085,00874,00945,00904,00995,00854,00804,20
Gemeente Wierden24410,002209,002229,002159,001897,002018,001938,001988,001908,001747,30
Gemeente Zwolle1.0708,001.0368,009537,009888,009777,009137,009677,009307,009457,008857,30
Gemeente Aalten31011,0028911,002569,0027710,002689,002559,002579,002449,002459,002358,60
Gemeente Apeldoorn1.70310,001.78011,001.61410,001.58110,001.5249,001.57710,001.5289,001.4499,001.5259,001.4959,50
Gemeente Arnhem1.4609,001.4069,001.3278,001.3719,001.2828,001.2268,001.2147,001.2418,001.2258,001.2588,40
Gemeente Barneveld5179,004708,004668,004247,004267,004558,003857,003867,004157,003937,30
Gemeente Beuningen2128,001947,002389,002068,002068,001747,001887,001616,001656,001686,60
Gemeente Brummen23711,0022511,0022211,0022111,002059,0021410,002069,001929,001959,001949,10
Gemeente Buren27810,002519,002138,001867,001967,001957,002258,001907,002057,002098,10
Gemeente Culemborg2589,002388,002499,002489,002087,002208,002438,002067,002057,001987,20
Gemeente Doesburg14013,0014913,00948,001069,0011810,0011210,001039,001069,001008,001129,70
Gemeente Doetinchem65211,0059810,0055610,0059310,0057810,0055710,005569,004658,005008,004898,70
Gemeente Druten18110,001568,001458,001669,001598,001408,001367,001236,001156,001387,60
Gemeente Duiven2209,002098,001938,001928,001987,001787,001666,001746,001756,001425,60
Gemeente Ede1.0679,009818,009248,009158,009098,009058,008617,008617,008157,008778,00
Gemeente Elburg2169,0023110,002129,001928,001898,001738,001787,001878,001707,001637,30
Gemeente Epe38412,0039612,0034510,0035511,0034410,0034011,003219,003169,003059,003009,20
Gemeente Ermelo32812,0033112,0029811,0032612,0027310,0026310,0026910,002549,0026510,002338,90
Gemeente Harderwijk47210,004038,003828,003678,003607,003848,003557,003427,003507,003357,40
Gemeente Hattem12010,0012410,0012911,001159,00947,001039,001119,001058,001058,001058,90
Gemeente Heerde20911,0026014,0024513,0020111,0020010,0020411,0019510,0019810,001659,0018310,00
Gemeente Heumen1529,0016610,0015910,001298,001549,001429,001509,001167,001157,001146,90
Gemeente Lochem46014,0044513,0040112,0038211,0039011,0037311,0041612,0037311,0040512,0037311,20
Gemeente Maasdriel24210,002349,002088,002269,002158,002038,002289,002018,001656,002058,50
Gemeente Nijkerk3668,002997,003147,002847,002866,002907,002696,002716,002756,002776,90
Gemeente Nijmegen1.5649,001.5559,001.3528,001.3928,001.4388,001.2988,001.3507,001.2197,001.3107,001.2997,80
Gemeente Oldebroek2008,0024410,001737,001968,001888,001868,001586,001516,001456,001516,60
Gemeente Putten24610,002259,002048,002169,002279,002199,002158,001486,001807,001777,40
Gemeente Renkum40513,0046115,0037512,0039313,0038912,0039813,0041113,0041513,0040012,0041013,00
Gemeente Rheden62814,0063915,0060914,0061014,0061013,0056013,0055412,0053312,0057013,0057913,30
Gemeente Rozendaal53,00148,00117,001811,001711,00149,00159,0063,00106,00138,60
Gemeente Scherpenzeel949,00929,00818,00737,00747,00637,00727,00697,00707,00596,30
Gemeente Tiel45511,0042910,003589,003508,003638,003468,003588,003107,003307,003107,40
Gemeente Voorst25110,0024310,0025110,0025711,002279,0023110,002249,002068,002259,002309,70
Gemeente Wageningen42911,0043711,0039510,0041511,003438,0036210,003749,003519,003709,0037410,00
Gemeente Westervoort1369,001399,001057,001218,001439,001278,001389,001077,001107,001187,70
Gemeente Winterswijk35312,0031411,0029910,0030210,0034011,0028910,0030110,0029910,002859,002879,90
Gemeente Wijchen39310,0041010,003468,003428,003598,003378,003348,002947,003107,003338,10
Gemeente Zaltbommel2348,002519,002107,002037,002258,002027,002067,002097,001907,001967,30
Gemeente Zevenaar50211,0048111,0046411,0042410,002969,0032410,003079,002517,003009,002698,30
Gemeente Zutphen52011,0046910,0049810,0046510,004669,004429,004259,004479,004258,004299,10
Gemeente Nunspeet27810,0034512,002469,002569,002589,0025610,002479,002258,002057,002368,90
Gemeente Dronten3368,003338,002997,003108,002806,002727,002626,002175,002305,002355,80
Gemeente Amersfoort1.2158,001.1537,001.0827,001.1267,001.0947,001.0777,001.1077,001.0506,001.0757,009556,40
Gemeente Baarn35714,0034014,0031713,0030612,0032713,0031713,0029312,0028811,0028011,0031713,00
Gemeente De Bilt54112,0054113,0051412,0052712,0050511,0055413,0052812,0046311,0052512,0050111,90
Gemeente Bunnik1409,001309,00986,001137,001147,001057,001037,001117,00855,001077,40
Gemeente Bunschoten1567,001979,001366,001296,001316,001316,001246,001306,001406,001216,00
Gemeente Eemnes869,00596,00748,00556,00616,00566,00434,00525,00505,00495,60
Gemeente Houten3046,003246,002655,003086,003016,002836,003006,002505,002855,002364,90
Gemeente Leusden31010,002548,002358,002559,002398,002177,002157,002147,002257,002237,70
Gemeente Lopik1027,00896,00866,00816,00896,00856,00835,00654,00654,00705,00
Gemeente Montfoort745,00896,00906,00836,00906,00846,00554,00614,00705,00755,50
Gemeente Renswoude214,00346,00306,00204,00326,00326,00316,00234,00153,00234,70
Gemeente Rhenen22611,0019510,001618,001819,001638,001568,001517,001538,001256,001407,30
Gemeente Soest48010,0049011,004249,0045510,004429,0045410,004309,0046710,004159,004179,20
Gemeente Utrecht2.0766,002.0686,001.9235,001.8385,001.9295,001.8866,001.9145,001.8235,001.9005,001.8555,80
Gemeente Veenendaal5979,006079,004978,005158,004837,005058,004677,004416,004106,004637,40
Gemeente Woudenberg1118,001199,001068,0013410,00917,001139,001038,001038,00756,00746,10
Gemeente Wijk bij Duurstede1838,001838,001667,001938,001576,001607,001385,001566,001556,001325,70
Gemeente IJsselstein3059,0032910,002939,002658,002216,002467,002186,002336,001905,002166,30
Gemeente Zeist78012,0079112,0074212,0071611,0073611,0067511,0069111,0063910,0066010,0064610,50
Gemeente Nieuwegein4777,004547,004347,004547,004116,003796,004016,004517,003956,004016,60
Gemeente Aalsmeer2377,002779,002709,002799,002748,002438,002307,002287,002207,002116,90
Gemeente Alkmaar1.0269,009699,008998,008988,008627,009799,008958,007567,007658,007848,30
Gemeente Amstelveen88810,0091610,007909,007929,008449,0085310,008659,008009,008259,0084810,10
Gemeente Amsterdam5.9147,005.7637,005.2486,005.3746,005.1696,005.5177,005.4536,005.2446,005.4106,005.5357,00
Gemeente Bergen (Noord-Holland)41714,0047816,0042414,0041414,0044114,0041314,0038912,0036112,0041013,0042614,00
Gemeente Beverwijk45011,0045611,0039910,0043010,003819,003529,003829,003268,003558,003929,80
Gemeente Blaricum11710,00857,00858,001009,00959,00919,009610,00818,00808,00798,70
Gemeente Bloemendaal34415,0031513,0029913,0029012,0030013,0028413,0029013,0028412,0030013,0030213,60
Gemeente Castricum36010,0038411,003399,0035210,0037710,0034210,0034810,003259,003159,003008,70
Gemeente Diemen2368,002498,002208,001796,002157,002017,001887,001847,001857,001787,10
Gemeente Edam-Volendam3179,0034710,003038,003048,002506,002507,001996,001725,002057,002197,60
Gemeente Enkhuizen19711,0020711,001629,0018610,001538,001589,001769,001669,001809,001558,50
Gemeente Haarlem1.5249,001.5119,001.4069,001.4829,001.4759,001.4739,001.5139,001.3628,001.4059,001.4559,50
Gemeente Haarlemmermeer1.1447,001.1287,001.0347,001.0097,009266,009657,009056,009066,008505,008255,70
Gemeente Heemskerk45112,0044811,0039910,0043711,003759,0045111,0040010,003869,003809,003899,90
Gemeente Heemstede36913,0040315,0034112,0031812,0035813,0033212,0034913,0027310,0029511,0029611,30
Gemeente Heiloo27411,0026311,001898,0023010,002038,0023510,002028,002079,001958,001868,20
Gemeente Den Helder69812,0061411,0058210,0058110,0056310,0055310,0057610,005139,005559,005349,40
Gemeente Hilversum95811,0092210,0087910,0091610,0090110,0088510,0092110,0089410,0086510,0087410,20
Gemeente Hoorn74710,006899,006799,006359,006338,006219,006148,005808,005808,005447,60
Gemeente Huizen47011,0048812,0042510,0043611,003899,003899,004129,003658,003408,003608,70
Gemeente Landsmeer988,001069,00999,001079,00928,00686,00918,00706,00858,00817,80
Gemeente Laren28025,0028926,0023421,0022220,0024321,0023922,0022320,0022220,0023021,0024121,70
Gemeente Medemblik48311,004219,004009,003658,004139,003548,004119,003678,003257,003047,00
Gemeente Oostzaan9310,00919,00768,00758,00818,00637,00707,00647,00606,00586,40
Gemeente Opmeer958,00978,00908,00918,001129,00898,00968,00928,00857,00817,10
Gemeente Ouder-Amstel1219,00927,00977,001138,00906,001209,001279,0013910,001259,0013710,30
Gemeente Purmerend93611,0080310,0077310,0077410,007379,007269,006738,006838,006758,007299,20
Gemeente Schagen52311,0046910,0046510,0045510,003898,004259,003738,003447,003858,0018710,00
Gemeente Texel13110,0013710,0013910,0014811,0014810,0015712,0014610,001148,0013510,001198,70
Gemeente Uitgeest1128,001027,00796,00957,00866,00786,00745,00725,00856,00796,10
Gemeente Uithoorn2558,002378,002117,002228,002418,002117,002197,002037,001956,002177,70
Gemeente Velsen76211,0076211,0070210,0066710,0068710,0070410,0067910,006669,006709,006459,60
Gemeente Weesp24012,0022712,0022512,001819,001859,0019410,0018510,001799,001709,001689,30
Gemeente Zandvoort22413,0023414,0022613,0023814,0022713,0025915,0023614,0020612,0023013,0023414,10
Gemeente Zaanstad1.4309,001.56110,001.2678,001.3098,001.3188,001.3719,001.3568,001.2428,001.2908,001.2478,40
Gemeente Alblasserdam22711,0019210,0019310,001548,001859,001749,001849,001648,001407,001728,80
Gemeente Alphen aan den Rijn9739,009438,008698,008438,008177,008428,008227,007527,005157,005267,20
Gemeente Barendrecht3738,003928,003096,003347,003206,003046,002926,002525,003056,002775,90
Gemeente Drechterland1628,001719,001488,001447,001547,001739,001417,001548,001407,001708,80
Gemeente Brielle18110,001589,001599,001448,001599,0018111,001559,001539,001408,001519,30
Gemeente Capelle aan den IJssel68910,0071511,006099,006179,006109,005779,006189,005257,005959,005878,90
Gemeente Delft7928,008128,007287,007808,007437,007377,007397,007237,007507,007427,50
Gemeente Dordrecht1.30811,001.26911,001.0939,001.13110,001.1359,001.1039,001.0789,001.0028,001.0759,001.0899,20
Gemeente Gorinchem38210,003359,003399,003309,003208,003139,0036110,003078,002958,002717,70
Gemeente Gouda72710,0078011,0069610,006489,007089,006299,006439,006308,006058,006409,00
Gemeente Den Haag4.5578,004.5398,004.0918,004.2288,004.1567,004.2718,004.2708,004.0798,004.0257,004.1808,30
Gemeente Hardinxveld-Giessendam18410,0020511,0017610,001579,001538,001669,001689,001397,001458,001488,40
Gemeente Hellevoetsluis3769,003429,003479,003599,002997,003038,002867,002696,003107,003168,00
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht2608,002518,002287,002237,002307,002097,001986,001715,001455,002077,30
Gemeente Stede Broec1959,001889,002009,001859,001918,001628,001728,001466,001557,001446,70
Gemeente Hillegom27813,0021910,0021810,0023411,0021610,0020710,002009,0021710,001959,002049,80
Gemeente Katwijk5649,006149,005368,005789,005208,005519,005077,005128,005308,004837,70
Gemeente Krimpen aan den IJssel33111,0035212,0028310,0028810,002719,002689,002709,002699,002608,002689,30
Gemeente Leiden1.0569,001.0088,009928,009568,008837,008437,009137,008857,008757,008457,10
Gemeente Leiderdorp2539,002499,002399,0026310,002398,002218,002097,002057,001957,001937,20
Gemeente Lisse2129,0023110,001878,002019,001888,001928,001707,001888,001858,001787,90
Gemeente Maassluis35210,0036311,0032910,0033010,0034010,0032210,002788,002808,002708,002828,80
Gemeente Nieuwkoop2208,002649,002027,002208,001726,002228,002188,001896,001756,001766,50
Gemeente Noordwijk44710,0041510,003859,0028211,0026310,002048,002539,002389,002459,002389,30
Gemeente Oegstgeest2108,0026611,002058,0024210,002319,0022410,002249,002209,002058,002229,70
Gemeente Oudewater838,00868,00828,00929,00878,00949,0010910,00717,00909,00989,90
Gemeente Papendrecht2889,0032110,002658,002929,002768,002428,002708,002357,002206,002517,80
Gemeente Ridderkerk57312,0063214,0048811,0049811,0051311,0043610,0046610,004008,004209,004469,90
Gemeente Rotterdam6.0189,006.53710,005.4648,005.6049,005.6088,005.5989,005.5788,005.2288,005.6459,005.5929,10
Gemeente Rijswijk65312,0067712,0058711,0060812,0055310,0060512,0062012,0058612,0053511,0061813,10
Gemeente Schiedam82210,0079310,0078910,0078910,007609,0074710,007339,006778,007309,0079310,40
Gemeente Sliedrecht32613,0033713,0025210,0029612,0028111,0029612,0026010,002309,0026510,0024310,00
Gemeente Albrandswaard1917,002078,001576,001918,001726,001827,001787,001666,001656,001877,50
Gemeente Westvoorne19713,0017512,0016011,0016311,0014610,0017913,0015911,0015210,0015511,0015110,90
Gemeente Vlaardingen85612,0083011,0080911,0077311,0076710,0079011,0073410,0071410,007059,0073510,40
Gemeente Voorschoten25210,0028311,002359,0026610,002158,0024110,002138,002178,002309,002148,70
Gemeente Waddinxveen2147,001947,001947,001967,001636,001686,001987,001807,001706,001746,90
Gemeente Wassenaar37914,0036214,0034513,0032512,0034113,0032112,0030711,0030912,0028010,0032712,70
Gemeente Woerden4599,004398,004028,003767,003867,003807,003627,003637,003256,003426,80
Gemeente Zoetermeer1.0078,001.0028,009037,009197,008526,008667,008566,008156,008056,007686,30
Gemeente Zoeterwoude829,008210,00688,00799,00789,00658,00597,00658,00759,00647,90
Gemeente Zwijndrecht53612,0055812,0047111,0047011,0044510,0046911,004309,004239,004259,003928,80
Gemeente Borsele22510,001828,001778,001828,001828,001597,001687,001637,001707,001587,00
Gemeente Goes49013,0044112,0041311,0044812,0037610,0039611,0040310,003359,0040511,0039610,70
Gemeente West Maas en Waal19510,0021211,001779,0018510,001839,001538,0018710,001729,001608,001669,00
Gemeente Hulst32212,0032012,0027710,0028911,0029810,0028310,0029510,002709,0029010,002609,40
Gemeente Kapelle1129,001058,001119,001008,00957,001169,001018,00796,00907,00877,00
Gemeente Middelburg59412,004389,0049210,0047810,004429,004419,004048,004168,004008,004369,20
Gemeente Reimerswaal1918,001778,001577,001838,001627,001838,001617,001647,001657,001567,20
Gemeente Terneuzen73113,0066712,0064512,0064212,0063011,0062611,0065812,005329,0060010,0059610,90
Gemeente Tholen2459,0026510,002088,002309,002228,001918,002118,002218,002258,002369,20
Gemeente Veere25512,0021310,0022310,0022910,0022310,0023611,0023010,001918,001908,002009,10
Gemeente Vlissingen63914,0053612,0045810,0053012,0050211,0053912,0052211,004429,0051511,0050911,40
Gemeente De Ronde Venen42810,003558,003748,003939,003087,003127,003227,003057,003257,003097,20
Gemeente Tytsjerksteradiel37612,0033711,0032210,0036111,0033710,0032310,0032310,0033410,0033010,0034010,60
Gemeente Asten17711,0017110,001519,0018111,001529,001509,001156,001418,001257,001509,10
Gemeente Baarle-Nassau8713,008913,007010,006810,006910,00599,007411,007811,007010,00548,00
Gemeente Bergen op Zoom77111,0078912,006219,0064110,0069010,0068710,006459,006059,005959,005878,90
Gemeente Best2117,002789,002498,002268,002036,002177,002027,002077,002057,001956,80
Gemeente Boekel1009,0010910,00909,00868,00888,00979,00878,00969,00656,00797,90
Gemeente Boxtel37911,0037312,0030610,0032911,002879,0031110,0031710,002718,002608,002608,60
Gemeente Breda1.79910,001.83510,001.6919,001.6729,001.6589,001.6379,001.6569,001.5648,001.6059,001.4978,40
Gemeente Deurne37512,0035711,003019,003059,003059,003009,002808,002798,002558,002538,00
Gemeente Pekela17014,001119,0011710,001169,0013210,0014011,0013710,0013110,0016512,0014911,60
Gemeente Dongen31412,0029611,0025710,002419,002248,002339,002449,002078,002108,002028,00
Gemeente Eersel18810,0020311,001679,001568,001558,0021512,001669,001588,001659,001407,70
Gemeente Eindhoven2.2149,002.23210,001.9939,001.9879,001.9758,001.9529,001.9978,001.8808,001.9058,001.9398,90
Gemeente Etten-Leur4049,0042110,003969,003719,003638,003849,003648,003137,003357,003337,90
Gemeente Geertruidenberg23811,0021110,0021410,0020810,001969,0024511,002129,001918,002109,001999,30
Gemeente Gilze en Rijen25610,002228,002108,002279,002188,002449,001917,002148,002007,001837,10
Gemeente Goirle23810,0026011,002079,002079,001888,001979,002149,001837,001807,002069,00
Gemeente Helmond8719,008709,007118,007218,007278,007218,007278,006757,006707,006517,30
Gemeente Den Bosch1.50010,001.49310,001.3319,001.3519,001.2238,001.2178,001.1057,001.1067,001.0757,001.1468,10
Gemeente Heusden4229,004239,003648,003378,003528,003318,003247,002876,003007,003027,00
Gemeente Hilvarenbeek1449,0015410,001168,0015310,001268,001137,001157,001077,001107,00895,90
Gemeente Loon op Zand26711,0027412,002209,0024911,0025911,002139,002149,002259,002159,002279,80
Gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten2109,002119,001898,0022810,001948,001808,002179,001647,001807,001617,10
Gemeente Oirschot1789,0022512,0018710,0017910,001699,001639,001588,001689,001709,001538,60
Gemeente Oisterwijk38712,0028411,0029311,0028511,0027710,0026710,0029511,002589,002308,002449,50
Gemeente Oosterhout57710,0058210,005009,0053110,005389,004849,004909,004869,004358,004829,00
Gemeente Oss8769,0092410,007588,007819,007057,007799,007468,006227,006657,006437,60
Gemeente Rucphen29013,0027612,0025011,0026112,0027612,0028913,0026211,0024210,002109,0022610,10
Gemeente Sint-Michielsgestel29810,0028810,0027910,0028010,0031511,002589,0028610,002599,002308,002368,40
Gemeente Someren1819,0022612,001578,001618,001809,001518,001699,001487,001407,001518,10
Gemeente Son en Breugel17210,0020112,0017010,0016010,001659,0016210,001428,001378,001358,001398,70
Gemeente Steenbergen27811,0025010,0025610,0023810,0026511,0022510,002179,002279,002209,001948,30
Gemeente Waterland17610,0018210,001569,001639,001347,001408,001398,001237,001156,001227,20
Gemeente Tilburg2.0249,002.21910,001.8148,001.8869,001.8688,001.8319,001.7448,001.6858,001.6758,001.6758,10
Gemeente Valkenswaard39413,0039013,0035712,0035612,0032210,0030910,0032110,002919,003059,002829,20
Gemeente Veldhoven43710,004059,003848,003678,003758,003929,003568,003317,003006,003087,00
Gemeente Vught36812,0037014,0029511,0030211,0030111,0029811,0034113,0029611,0030011,0031712,30
Gemeente Waalre1669,0017910,0017210,001549,001368,0017810,001599,001529,001559,001529,10
Gemeente Waalwijk48810,0055011,004389,0052811,004409,004079,004058,004229,004008,003808,20
Gemeente Woensdrecht25512,0022610,0021310,001869,001938,002019,002149,002009,001908,002009,20
Gemeente Zundert22710,0024511,0023411,0023211,0022810,0021310,001959,001878,001909,001908,90
Gemeente Wormerland17511,0015510,001238,001499,001489,001369,001479,001117,001056,001368,60
Gemeente Landgraaf54915,0048313,0042811,0043712,0041711,0038110,003719,003439,003759,0039110,30
Gemeente Beek17911,0020113,0018412,0015510,001479,001399,001579,001388,001509,001489,00
Gemeente Beesel15812,001259,001179,0012910,001229,001239,001239,00987,001158,001128,20
Gemeente Bergen (Limburg)14511,0013210,0015212,0013510,001189,001219,0015511,001269,001158,001007,50
Gemeente Brunssum41215,0039214,0033112,0039714,0039113,0037513,0038513,0037312,0036512,0033111,40
Gemeente Gennep19612,0020012,0017310,0020412,0018810,0020212,0017810,001337,001709,001528,80
Gemeente Heerlen1.26915,001.16813,001.06612,001.08713,001.05412,001.06612,001.04111,001.01711,001.01011,001.02611,50
Gemeente Kerkrade76417,0073216,0065814,0066715,0065914,0063514,0068314,0057012,0064013,0057512,20
Gemeente Maastricht1.39012,001.48212,001.29811,001.22510,001.30010,001.22910,001.29310,001.26010,001.1909,001.24010,20
Gemeente Meerssen25314,0026414,0021711,0022912,0020210,0018110,0019210,0019410,001658,001839,40
Gemeente Mook en Middelaar719,00699,00668,00547,00546,00496,00546,00536,00607,00506,40
Gemeente Nederweert17010,0017210,001257,001469,001257,001489,001478,001156,001257,001348,00
Gemeente Roermond70012,0063411,0060310,005439,005639,0055010,0063211,005199,005609,005409,60
Gemeente Simpelveld12312,00929,00798,0010110,00958,0010910,0011710,0011110,0012511,001049,50
Gemeente Stein34314,0030712,0024310,0027511,0028811,0025110,0027410,002509,002058,0025910,10
Gemeente Vaals15015,0013313,0010911,0012312,0012012,0012313,0014715,0013714,0011011,0010711,00
Gemeente Venlo1.06610,001.03910,0097110,0097010,009959,009539,009819,009059,008858,009189,20
Gemeente Venray43910,0041610,003598,003638,003437,003298,003548,003067,003207,003387,90
Gemeente Voerendaal12410,0014712,0012110,001099,0012810,001149,00987,001209,001108,00907,10
Gemeente Weert60712,0057912,0050410,004739,004819,004589,004669,004529,004759,004369,00
Gemeente Valkenburg aan de Geul26716,0024415,0022914,0021313,0022913,0021313,0024014,0021612,0023513,0021812,90
Gemeente Lelystad6869,006839,005998,005898,005407,005868,005306,005407,005457,004896,50
Gemeente Horst aan de Maas42210,0045511,0041910,003729,003508,003338,003678,003157,003608,003267,80
Gemeente Oude IJsselstreek50913,0052413,0046812,0049212,0043010,0045011,0042110,0041410,0045011,0043911,00
Gemeente Teylingen3529,003209,003088,002808,003058,003349,003068,003098,002958,003108,70
Gemeente Utrechtse Heuvelrug62112,0063213,0060012,0051710,0059212,0058812,0058812,0052911,0058512,0055111,40
Gemeente Oost Gelre32011,0031611,0029410,002689,0029710,0029710,002919,002899,002809,002678,90
Gemeente Koggenland2059,001969,001878,001918,001968,001808,001858,001958,001556,001838,20
Gemeente Lansingerland4327,004237,003896,003846,003686,003486,003135,002614,003255,002855,10
Gemeente Leudal43712,0045113,0036210,0039311,003409,0036510,003529,003619,003309,003148,60
Gemeente Maasgouw36215,0032414,0027412,0027312,0026711,0026211,002349,0025210,002259,0026010,80
Gemeente Gemert-Bakel2729,002789,002468,002548,002498,002378,002478,002368,002307,002207,60
Gemeente Halderberge36512,0034811,0030010,0031110,002909,0030710,002438,002628,002558,002739,30
Gemeente Heeze-Leende17811,0018111,0016510,0016510,001519,0017311,001489,0015810,001358,001358,80
Gemeente Laarbeek23010,0025711,0021710,002059,0022110,001959,002139,001878,001657,001647,60
Gemeente Reusel-De Mierden1068,001098,00776,00998,00876,001028,00765,00745,00907,00907,10
Gemeente Roerdalen26613,0022611,0020110,0022311,0022710,0021710,0021610,002009,001959,001969,30
Gemeente Roosendaal87211,0079810,0078810,0078910,0078910,0074110,007639,0077410,007609,0077510,00
Gemeente Schouwen-Duiveland49515,0039212,0039112,0037211,0039511,0033410,0037411,003389,0038011,003379,90
Gemeente Aa en Hunze28311,0027411,0028011,0028311,0026510,0027411,002509,002409,002359,0026010,10
Gemeente Borger-Odoorn28511,0027811,0026210,0025510,0029111,0026911,0026810,002319,002309,0026210,20
Gemeente De Wolden30312,0026811,002269,0027511,0024510,0026911,002179,002209,0026511,002259,50
Gemeente Noord-Beveland12016,008612,008311,008111,0010113,0011115,008811,008611,008511,00699,20
Gemeente Wijdemeren26911,0025110,0027011,0025211,0025310,0025811,0023710,002159,0024510,002309,90
Gemeente Noordenveld38812,0036912,0031810,0033110,002918,002849,0032010,002949,002959,002839,10
Gemeente Twenterand34910,0032510,0032310,003149,002697,003219,002838,002908,002958,002928,60
Gemeente Westerveld24512,0024212,0023412,0021611,0023712,0021912,0023612,0022711,0023512,0022912,00
Gemeente Lingewaard45410,004309,003818,004019,003557,003678,003327,003337,003357,003828,30
Gemeente Cranendonck24812,0024912,001879,0020410,0021310,0019710,001728,001708,001859,001597,80
Gemeente Steenwijkerland47811,0044410,0046911,0042810,004129,0045110,004169,004039,003708,003959,10
Gemeente Moerdijk43712,0039511,0037010,0038010,003479,003179,003589,003208,002907,003369,20
Gemeente Echt-Susteren42613,0038412,0036612,0035511,0037611,0034111,0040312,0033610,0032010,003119,70
Gemeente Sluis31414,0031714,0029913,0027912,0031613,0027011,0031513,0029512,0029512,0031313,10
Gemeente Drimmelen2559,0028210,002419,002509,002238,002489,002479,002298,002308,002168,10
Gemeente Bernheze31310,0037512,002789,0030310,002739,002709,002598,002699,002458,002317,80
Gemeente Alphen-Chaam939,0010410,00949,00768,00888,00697,00676,00616,00707,00778,00
Gemeente Bergeijk1729,0017810,001428,001518,001568,001579,001638,001417,001156,001377,50
Gemeente Bladel1889,0023111,001718,0020110,001889,001678,0020910,001718,001557,001728,80
Gemeente Gulpen-Wittem18313,0021315,0016011,0018313,0018713,0017812,0015810,0014710,0015010,0014910,30
Gemeente Tynaarlo44313,0045513,0036511,0041712,0042712,0035311,0038211,003139,0035510,0036011,10
Gemeente Midden-Drenthe38011,0037111,0036711,0033910,003319,0036011,0036610,002838,0035010,003049,10
Gemeente Overbetuwe3868,004048,003648,003457,003166,003427,003136,002966,003056,003006,50
Gemeente Hof van Twente47514,0041712,0036911,0039811,0040711,0038211,0039611,0037710,0038510,0035410,00
Gemeente Neder-Betuwe2109,002109,001848,001828,001687,001918,001376,001858,001607,001657,30
Gemeente Rijssen-Holten3529,0037510,003078,003208,002967,003008,002987,002697,002857,002947,80
Gemeente Geldrop-Mierlo39210,0040310,0039310,003709,003739,0037310,003539,003599,003358,003138,10
Gemeente Olst-Wijhe20811,0019911,0017410,001699,0018610,0017410,0018410,001629,001558,001317,40
Gemeente Dinkelland28411,0030211,002459,002439,002549,002399,002389,002338,002459,002218,50
Gemeente Westland9338,009629,007757,007827,008337,007727,007987,007056,007957,007006,80
Gemeente Midden-Delfland1447,001377,001397,001297,001497,001216,001568,001206,00905,001045,70
Gemeente Berkelland49311,0048011,0047911,0048011,0045910,0042710,004009,003698,003958,004099,10
Gemeente Bronckhorst43812,0042512,0035110,0037110,003449,0036410,003369,003579,003509,003619,70
Gemeente Sittard-Geleen1.27314,001.29714,001.17513,001.05011,001.06411,001.08312,001.05711,0098810,001.04011,001.10011,70
Gemeente Kaag en Braassem2278,002188,002158,002138,001977,002128,002088,002098,001756,001827,10
Gemeente Dantumadiel27114,0020211,0020111,0023412,0023112,001799,001859,0021811,0019510,001809,40
Gemeente Zuidplas3528,003428,002736,003208,002896,002797,002917,002566,002806,002867,00
Gemeente Peel en Maas4069,0050512,004029,003779,003708,003658,003508,003387,003457,003057,00
Gemeente Oldambt56415,0049513,0045612,0052714,0045611,0048813,0044711,0045911,0045511,0044811,50
Gemeente Zwartewaterland1697,002039,001758,001557,001396,001487,001456,001607,001305,001476,70
Gemeente Súdwest-Fryslân94611,0091410,0088410,0090010,007759,007789,008069,007468,0082510,007719,30
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk2888,002818,002728,002628,002467,002377,002357,002226,002256,002116,40
Gemeente Eijsden-Margraten26710,0029511,002349,0024310,0025310,0025710,002439,002208,002058,0025010,00
Gemeente Stichtse Vecht5909,006089,005148,005478,005288,005499,005238,005027,004507,004717,40
Gemeente Hollands Kroon4539,004098,003778,004038,003968,003638,003527,003647,003206,003226,80
Gemeente Leidschendam-Voorburg82311,0080611,0075510,006829,007209,0075210,006749,006548,006408,006909,50
Gemeente Goeree-Overflakkee53511,0055811,0052511,0047310,004469,004299,004679,004298,004258,00
Gemeente Pijnacker-Nootdorp3707,003236,003166,002986,002945,003196,002775,002875,002655,002625,20
Gemeente Nissewaard7659,007849,007108,006628,006858,006708,005906,004506,394606,89
Gemeente Krimpenerwaard4969,005139,004758,004568,004518,004829,004508,003607,663157,51
Gemeente De Fryske Marren58411,0049610,004689,0051610,004518,004859,003508,533407,663659,16
Gemeente Gooise Meren61911,0066011,005489,0055510,005319,0057110,0052010,044809,555009,94
Gemeente Berg en Dal47714,0045213,0044713,0043613,0043912,0044413,0037711,3139111,6940711,98
Gemeente Meierijstad7619,0091711,007209,006859,007088,005258,295307,804707,175108,41
Gemeente Waadhoeke51911,0045010,0043910,0046510,003558,723109,273308,292957,592857,70
Gemeente Westerwolde40615,0030612,0029312,0031813,0026512,2625512,3525011,1622510,7026012,63
Gemeente Midden-Groningen66011,0060510,0058010,0061910,0056510,425209,865459,524808,9652510,42
Gemeente Beekdaelen50814,0046413,0038111,0035011,5833010,4533010,783058,892708,562959,19
Gemeente Montferland43412,0040511,0039911,0034710,0036910,003229,003489,003169,003008,003038,70
Gemeente Altena5179,0055410,004448,003407,803858,173407,913757,753557,703157,12
Gemeente West Betuwe49410,0050210,003687,003458,273357,702756,773056,792806,702906,75
Gemeente Vijfheerenlanden60110,0061311,0053110,0046510,044759,724459,374358,934258,624058,43
Gemeente Hoeksche Waard85210,0085810,007969,006759,296608,696358,955507,605707,855608,60
Gemeente Het Hogeland50411,0049510,0049010,0040010,014059,5643010,633708,533608,623609,27
Gemeente Westerkwartier64610,005929,005629,004809,085058,724157,834758,244007,503857,63
Gemeente Noardeast-Fryslân51411,0048511,004159,003759,933459,283309,253408,843208,193559,07
Gemeente Molenlanden3738,003057,003237,003456,721955,572257,052005,962056,082006,11
Gemeente Eemsdelta64014,0056512,2047511,9152512,3552011,6254512,6053511,8250511,1149511,38
Gemeente Dijk en Waard7107,996607,585006,525256,884655,974756,654806,154205,234455,57
Gemeente Land van Cuijk93010,1799511,196608,936509,106859,156559,406008,245507,735608,37
Gemeente Maashorst59010,2265010,954509,074559,194458,584508,884458,264057,733607,12

Advertentie:

Gebruikte bronnen en meer informatie

Als bron voor bovenstaande tabel zijn de sterftecijfers van het CBS gebruikt. De data wordt getoond voor de 10 jaar meest recente jaren waarvoor data beschikbaar is. Zie ook het overzicht van bronnen. Opmerkingen:

1. De meest recente cijfers hebben een voorlopig karakter. Deze cijfers kunnen nog iets wijzigen.
2. Het aantal overledenen per jaar kan fluctueren, met name voor kleine gemeentes. Een (sterke) verhoging in een jaar kan daarom berusten op toeval.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld rechts bovenin de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Sterfte per week
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo