Definitie van bedrijven en bedrijfsactiviteiten

Advertentie:

Definitie van de verschillende soorten bedrijven en bedrijfsactiviteiten
Toelichting bij de regionale cijfers.
Standaard Bedrijfsindeling (SBI):
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
SBI 2008 is de Nederlandse hiërarchische indeling van economische activiteiten die door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit. De SBI 2008 is de versie die vanaf 2008 gebruikt wordt. In deze gegevens wordt de hoofdactiviteit (SBI) van de vestiging gebruikt. Niet iedere vestiging van een bedrijf houdt zich bezig met de hoofdactiviteit (SBI) van het bedrijf als geheel. Om te weten welke activiteiten worden uitgevoerd in een regio is de hoofdactiviteit (SBI) van de vestiging gebruikt. In data zijn de vestigingen (naast de totalen) ook naar de volgende zeven sectoren onderverdeeld: A Landbouw, bosbouw en visserij B-F Nijverheid en energie G+I Handel en horeca H+J Vervoer, informatie en communicatie K-L Financiële diensten, onroerend goed M-N Zakelijke dienstverlening R-U Cultuur, recreatie, overige diensten De sectoren overheid, onderwijs en zorg zijn niet opgenomen vanwege de onbetrouwbaarheid van deze gegevens. De 7 sectoren van het SBI waarnaar de aantallen vestigingen worden onderverdeeld is een combinatie van de hoofdactiviteiten die het CBS gebruikt. Bijvoorbeeld: De definitie van de sector met "Handel en horeca als hoofd activiteit" is die van de onderdelen G+I Handel en horeca uit de SBI . Dat betekent: I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 55 Logiesverstrekking 56 Eet- en drinkgelegenheden in combinatie met G Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s 45 Handel in en reparatie van auto's, motorfietsen en aanhangers 46 Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) 47 Detailhandel (niet in auto's).
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Wat is de basis voor het aantal bedrijfsvestigingen naar activiteit in de gemeente wijk en buurt data? Zijn dit alle KvK inschrijvingen (inclusief zzp-ers en inschrijvingen zoals pensioen BV’s)? Of is er een selectie gemaakt? Tellen bijvoorbeeld alleen bedrijven vanaf 5 FTE mee?
De gebruikte data komt van het CBS. Het CBS definieert een bedrijf als:‘De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden’.
Er bestaan verschillende cijfers over het aantal bedrijven in Nederland vanwege de verschillende basisregistraties die beschikbaar zijn. De belangrijkste zijn het Handelsregister van de Kamers van Koophandel (KvK) en de registratie van de Belastingdienst. De aantallen bedrijven variëren doordat de doelstellingen van deze basisregistraties verschillen en omdat er verschillende definities van een bedrijf worden gehanteerd. Dit leidt ook tot verschillen in bedrijfsgrootte, branche-indeling en dus aantallen bedrijven. De KvK heeft als doelstelling het bevorderen van het economisch verkeer, terwijl de Belastingdienst als doelstelling heeft het innen van belastingen.
Het CBS, de KvK en de Belastingdienst hebben samen het Nieuwe Handelsregister (NHR) opgericht. Het NHR wordt beheerd door de KvK en het CBS gebruikt dit ook voor haar cijfers over de aantallen bedrijven, bedrijfsvestigignen, de bedrijfsgrootte en de bedrijfsactiviteiten. Het CBS classificeert bedrijven op basis van hun hoofdactiviteit of branche (de SBI-classificatie). Dit betekent dat de branche (SBI) waarin de meeste personen werkzaam zijn, bepaalt onder welke branche het gehele bedrijf valt. De SBI is gebaseerd op de Europese activiteitenindeling.
Het Handelsregister van de KvK registreert alle juridische eenheden die verplicht zijn om zich in te schrijven. Dit betekent dat alle hoofd- en nevenvestigingen van een bedrijf als aparte inschrijvingen worden geregistreerd. Zelfs pensioen- en loonlijst BV’s worden afzonderlijk in het register opgenomen. Wanneer een bedrijf een extra BV opricht voor een nevenactiviteit, registreert het Handelsregister een nieuwe inschrijving, oftewel een nieuw ‘bedrijf’ volgens de KvK. De KvK registreert ook de branche (SBI) van elke inschrijving. Hierdoor zijn de aantallen inschrijvingen bij de KvK hoger dan de aantallen bedrijven bij het CBS.
Gebruikte open data bronnen en verdere definities

De regionale data zijn samengesteld op basis van de regionale indelingen en cijfers die door het CBS als open data zijn gepubliceerd. Daarnaast zijn ze aangevuld met regionale data van DUO, het Kadaster, de Open State Foundation, de Kiesraad, het PBL, de politie, de RDW, Rijkswaterstaat, het RIVM en de RVO.

Het overzicht van de bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt is in de tabel met het overzicht van de gebruikte bronnen te vinden. Met een korte beschrijving of verwijzing naar meer informatie per bron. En met de (peil)datum van de gegevens voor iedere bron.