Open data bronnen primair onderwijs

Op AlleCijfers.nl vind je heel veel informatie over het primair onderwijs met een pagina per school, plaats en provincie. De informatie komt uit meer dan 25 bronnen. Het primair onderwijs bestaat uit het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

De tabel met definities van alle onderwerpen vind je onderaan deze pagina

Dit zijn de gebruikte bronnen:

 1. Gegevens over de instellingen in het primair onderwijs. Hierbij zijn de aparte bestanden voor vestigingen in het basisonderwijs en vestigingen in het speciaal (voortgezet) onderwijs gebruikt. Per schoolvestiging staan kenmerken van de vestiging weergegeven zoals postcode, plaats, gemeente, provincie, bevoegd gezag, denominatie en internet adres. Een vestiging wordt gezien als een schoollocatie die in aanmerking komt voor bekostiging. Dit betekent dat niet elke plek waar een school staat is geregistreerd als vestiging. Een school heeft in ieder geval altijd een hoofdvestiging (BRIN 4 code, gevolgd door ‘00’) en kan ook een officiële nevenvestiging (zelfde BRIN 4 code, gevolgd door bijvoorbeeld ‘01’) hebben. In dat geval komen beide vestigingen voor in de overzichten. Er zijn echter ook andere schoollocaties, bijvoorbeeld een dislocatie (tijdelijk onderdak ivm bijvoorbeeld ruimtegebrek) en onderwijslocaties (aparte locaties die geen officiële vestiging zijn maar waar de inspectie wel apart toezicht houdt).

 2. Bevoegd gezag onderwijs: het bestuursorgaan dat bevoegd is omtrent die zaak besluiten te nemen, het schoolbestuur. De informatie over de bevoegde gezagen (schoolbesturen) in het primair onderwijs is gebruikt om te tonen welke scholen tot hetzelfde bestuur behoren. Sommige gegevens, zoals personeelsinformatie, zijn ook alleen op het niveau van het schoolbestuur beschikbaar.

 3. Aantal leerlingen naar leeftijd per vestiging in het primair onderwijs. Het aantal leerlingen in het primair onderwijs per schoolvestiging naar leeftijdscategorie. Hierbij zijn de gegevens uit losse datasets per jaar gecombineerd om een verloop in aantallen over de jaren te tonen. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.

 4. School adviezen / uitstroom naar de middelbare school. Het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo) per schoolvestiging en schooladvies voor het voortgezet onderwijs naar type (zoals praktijkonderwijs, kaderberoepsgerichte leerweg, VMBO, HAVO, VWO). Hierbij zijn de gegevens uit losse datasets per jaar gecombineerd om een verloop in aantallen over de jaren te tonen. Bekijk hier een aparte pagina met definities van de verschillende typen uitstroom.

 5. Eindtoets resultaten: bemiddelde eindscores basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. De dataset bevat per schoolvestiging de gemiddelde score voor de eindtoets. De gemiddelde scores worden weergegeven voor alle verschillende eindtoetsen. Er worden inmiddels al 6 soorten eindtoesten gebruikt (Cito, Route 8, IPE, AMN, DIA en CESAN), zie [deze pagina met uitleg] (/definities/centrale-eindtoets-primaironderwijs/).

 6. Informatie over het zittenblijven / doubleren. In dit bestand staat per schoolvestiging in het basisonderwijs (bo) het aantal leerlingen dat is blijven zitten. Een leerling is een zittenblijver als hij/zij op 1 oktober van het peiljaar 12 jaar of ouder is, nog in leerjaar 8 van het basisonderwijs zit en meer dan 8 jaar in het primair onderwijs verblijft. Naast het aantal zittenblijvers, staan ook twee percentages zittenblijven per schoolvestiging weergegeven. Zie ook deze toelichting.

 7. Informatie van de onderwijsinspectie. De onderwijs inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op scholen. Daarnaast wordt het financieel beheer en de kwaliteitszorg en ambitie bij besturen door de inspectie beoordeeld. De inspectie publiceert voor beide open databestanden met de oordelen van de inspectie. Jaarlijks onderzoekt de inspectie een deel van de scholen en besturen. De inspectie heeft het kader op basis waarvan getoetst wordt op 1 augustus 2017 vernieuwd. Op AlleCijfers wordt daarom deels informatie van het vorige toetsingskader en deels informatie van het meest recente kader getoond. De informatie over de verschillende jaren wordt in 1 tabel gecombineerd weergegeven.

 8. Informatie over de doorstroom van leerlingen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Data die de leerlingstromen beschrijft: hoeveel leerlingen gingen van basisschool x naar middelbare school y? (deze informatie is helaas niet meer beschikbaar).

 9. Informatie over het onderwijs personeel. Op DUO zijn diverse bestanden beschikbaar. Op AlleCijfers tonen we het aandeel mannen en vrouwen, het verloop van de gemiddelde leeftijd per jaar en het type dienstverband (vast of tijdelijk) van het personeel.

 10. Informatie over de afstand tussen de woningen van leerlingen en de school. Per jaar per school is de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen die op de school zitten en de postcode van de schoolvestiging bekend. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.

 11. Prognoses voor het aantal leerlingen per schoolvestiging voor de komende 20 jaar. Deze informatie is onderdeel van de PDF downloads per school.

Bekijk hier alle vergelijkingspagina’s van basisscholen per woonplaats!

De datum waarop de gegevens over het primair onderwijs voor het laatst zijn bijgewerkt vind je in het overzicht van de meest recente bijwerkingen van de bron data op AlleCijfers.nl.

Advertentie:

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle definities voor het onderwijs:
Download hier alle gegevens voor het onderwijs per gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle definities voor de onderwijsinformatie in 1 handig Excel document! (de definities zijn onderdeel van de gratis voorbeeld documenten voor het primair- en voortgezet onderwijs)

Download!
Tabel met definities van de brondata:

Download alle definities voor de onderwijsinformatie in 1 handig Excel document! (de definities zijn onderdeel van de gratis voorbeeld documenten voor het primair- en voortgezet onderwijs).


Definities van onderwerpen
OnderwerpStatus / veldnaamDefinitie
VestigingenVestigingsnaamNaam van de schoolvestiging met de woonplaatsnaam.
VestigingenBRIN nummerUnieke code per school zoals geregistreerd in het Basisregister Instellingen (BRIN).
VestigingenVestigingsnummerCombinatie van de BRIN en een nummer per vestiging van de school.
VestigingenStraatnaamStraatnaam van de schoolvestiging
VestigingenHuisnummerHuisnummer van de schoolvestiging
VestigingenPostcodePostcode van de schoolvestiging
VestigingenWoonplaatsnaamWoonplaats van de schoolvestiging
VestigingenTelefoonnummerTelefoonnummer van de schoolvestiging
VestigingenInternetadresInternet adres indien bekend
VestigingenDenominatieDe levensbeschouwing of godsdienst die de schoolvestiging uitdraagt.
VestigingenSoort PODit veld geeft met een afkorting aan welke vorm(en) van primair onderwijs de school biedt: bo = basisonderwijs, sbo = speciaal basisonderwijs, so = speciaal onderwijs, (v)so = speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs & vso = voortgezet speciaal onderwijs. Voor enkele scholen waarvoor alleen nog historische gegevens bekend zijn is de soort primiar onderwijs die geboden werd in onze administratie helaas onbekend.
VestigingenOmschrijving soort POOmschrijving van de soort PO.
VestigingenBestuursnummerBevoegdgezag (schoolbestuur) nummer.
VestigingenBestuursnaamNaam van het bestuur van de school.
VestigingenBuurtnaamNaam van de buurt waar de schoolvestiging ligt op basis van de postcode en de buurtnaam zoals door de gemeente gedefinieerd. Zie AlleCijfers.nl/gemeente-overzicht/ .
VestigingenWijknaamNaam van de wijk waar de schoolvestiging ligt op basis van de postcode en de wijknaam zoals door de gemeente gedefinieerd. Zie AlleCijfers.nl/gemeente-overzicht/ .
VestigingenGemeentecodeCBS code van de gemeente
VestigingenGemeentenaamNaam van de gemeente van de schoolvestiging op basis van de meest recente gemeentelijke indeling
VestigingenProvincienaamProvincie van de schoolvestiging
VestigingenAantal scholen plaatsTotaal aantal primair onderwijs scholen in de woonplaats.
VestigingenAantal scholen gemeenteTotaal aantal primair onderwijs scholen in de gemeente.
Leerlingen_leeftijdVestigingRegistratienummer van de schoolvestiging.
Leerlingen_leeftijdVestigingsnaamNaam van de schoolvestiging met de woonplaatsnaam.
Leerlingen_leeftijdSoort PODit veld geeft met een afkorting aan welke vorm(en) van primair onderwijs de school biedt: bo = basisonderwijs, sbo = speciaal basisonderwijs, so = speciaal onderwijs, (v)so = speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs & vso = voortgezet speciaal onderwijs. Voor enkele scholen waarvoor alleen nog historische gegevens bekend zijn is de soort primiar onderwijs die geboden werd in onze administratie helaas onbekend.
Leerlingen_leeftijdGemeentenaamNaam van de gemeente van de schoolvestiging op basis van de meest recente gemeentelijke indeling
Leerlingen_leeftijdSchooljaarSchooljaar waarvoor de gegevens van toepassing zijn.
Leerlingen_leeftijdTotaalAantal leerlingen totaal. De leeftijden van leerlingen bo en sbo zijn de leeftijden op het moment van 1 oktober van het peiljaar. De leeftijden van de leerlingen vso en so zijn de leeftijden op het moment van 31 december van het peiljaar. De leerlinggegevens zijn volgens 1-cijferbestand WPO (Wet op het Primair Onderwijs) en 1-cijferbestand WEC (Wet op de Expertisecentra) en komen uit BRON (Basisregister Onderwijsnummer, peildatum 1-10). De instellinggegevens komen uit BRIN (Basisregister Instellingen, peildatum 1-10).
Leerlingen_leeftijd0-5Aantal leerlingen in de leeftijdscategorie 0 tot 5 jaar.
Leerlingen_leeftijd6-8Aantal leerlingen in de leeftijdscategorie 6 tot 8 jaar.
Leerlingen_leeftijd9-12Aantal leerlingen in de leeftijdscategorie 9 tot 12 jaar.
Leerlingen_leeftijd13-ouderAantal leerlingen in de leeftijdscategorie 13 jaar en ouder.
Leerlingen_leeftijd<4Aantal leerlingen jonger dan 4 jaar.
Leerlingen_leeftijd4Aantal leerlingen met een leeftijd van 4 jaar.
Leerlingen_leeftijd5Aantal leerlingen met een leeftijd van 5 jaar.
Leerlingen_leeftijd6Aantal leerlingen met een leeftijd van 6 jaar.
Leerlingen_leeftijd7Aantal leerlingen met een leeftijd van 7 jaar.
Leerlingen_leeftijd8Aantal leerlingen met een leeftijd van 8 jaar.
Leerlingen_leeftijd9Aantal leerlingen met een leeftijd van 9 jaar.
Leerlingen_leeftijd10Aantal leerlingen met een leeftijd van 10 jaar.
Leerlingen_leeftijd11Aantal leerlingen met een leeftijd van 11 jaar.
Leerlingen_leeftijd12Aantal leerlingen met een leeftijd van 12 jaar.
Leerlingen_leeftijd13Aantal leerlingen met een leeftijd van 13 jaar.
Leerlingen_leeftijd14Aantal leerlingen met een leeftijd van 14 jaar.
Leerlingen_leeftijd15Aantal leerlingen met een leeftijd van 15 jaar.
Leerlingen_leeftijd16Aantal leerlingen met een leeftijd van 16 jaar.
Leerlingen_leeftijd17Aantal leerlingen met een leeftijd van 17 jaar.
Leerlingen_leeftijd18Aantal leerlingen met een leeftijd van 18 jaar.
Leerlingen_leeftijd19Aantal leerlingen met een leeftijd van 19 jaar.
Leerlingen_leeftijd20Aantal leerlingen met een leeftijd van 20 jaar.
Leerlingen_leeftijd21Aantal leerlingen met een leeftijd van 21 jaar.
Leerlingen_leeftijd22Aantal leerlingen met een leeftijd van 22 jaar.
Leerlingen_leeftijd23Aantal leerlingen met een leeftijd van 23 jaar.
Leerlingen_leeftijd24Aantal leerlingen met een leeftijd van 24 jaar.
Leerlingen_leeftijd25+Aantal leerlingen met een leeftijd van 25 jaar of ouder.
Leerlingen_uit_gemeentePostcode leerlingViercijferige postcode van het huisadres van de leering.
Leerlingen_uit_gemeenteGemeentenaam leerlingNaam van de gemeente van het huisadres van de leerling voor de gekozen gemeente. Alle en uitsluitend leerlingen uit de gekozen gemeente worden getoond.
Leerlingen_uit_gemeenteAantal leerlingenAantal leerlingen per schoolvestiging per postcode (de eerste 4 tekens, het numerieke deel van de postcode) van het opgegeven huisadres van de leerling (waar de leerling woont).
Leerlingen_uit_gemeenteVestigingRegistratienummer van de schoolvestiging.
Leerlingen_uit_gemeenteVestigingsnaamNaam van de schoolvestiging met de woonplaatsnaam.
Leerlingen_uit_gemeenteSoort PODit veld geeft met een afkorting aan welke vorm(en) van primair onderwijs de school biedt: bo = basisonderwijs, sbo = speciaal basisonderwijs, so = speciaal onderwijs, (v)so = speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs & vso = voortgezet speciaal onderwijs. Voor enkele scholen waarvoor alleen nog historische gegevens bekend zijn is de soort primiar onderwijs die geboden werd in onze administratie helaas onbekend.
Leerlingen_uit_gemeenteGemeentenaam schoolNaam van de gemeente van de schoolvestiging op basis van de meest recente gemeentelijke indeling
Leerlingen_uit_gemeenteAantal leerlingen vestiging totaalAantal leerlingen van de schoolvestiging totaal. Dit kan hoger zijn dan de som van het aantal leerlingen uit de gekozen gemeente omdat de vestiging in dat geval ook leerlingen heeft dit niet in de gekozen gemeente wonen.
Leerlingen_uit_gemeenteSchooljaarSchooljaar waarvoor de gegevens van toepassing zijn.
Leerlingen_uit_gemeente_somGemeentenaam schoolNaam van de gemeente van de schoolvestiging waar de leerlingen woonachtig in de gekozen gemeente naartoe gaan.
Leerlingen_uit_gemeente_somAantal leerlingenAantal leerlingen afkomstig uit de gekozen gemeente dat naar schoolvestigingen gelegen in de gemeente gaat.
Leerlingen_postcode_gemeentePostcodeAantal leerlingen per postcode in de gemeente van het opgegeven huisadres van de leerling (waar de leerling woont).
Leerlingen_postcodePostcodeAantal leerlingen per postcode (de eerste 4 tekens, het numerieke deel van de postcode) van het opgegeven huisadres van de leerling (waar de leerling woont).
EindtoetsscoresVestigingRegistratienummer van de schoolvestiging.
EindtoetsscoresVestigingsnaamNaam van de schoolvestiging met de woonplaatsnaam.
EindtoetsscoresSoort PODit veld geeft met een afkorting aan welke vorm(en) van primair onderwijs de school biedt: bo = basisonderwijs, sbo = speciaal basisonderwijs, so = speciaal onderwijs, (v)so = speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs & vso = voortgezet speciaal onderwijs. Voor enkele scholen waarvoor alleen nog historische gegevens bekend zijn is de soort primiar onderwijs die geboden werd in onze administratie helaas onbekend.
EindtoetsscoresGemeentenaamNaam van de gemeente van de schoolvestiging op basis van de meest recente gemeentelijke indeling
EindtoetsscoresSchooljaarSchooljaar waarvoor de gegevens van toepassing zijn.
EindtoetsscoresType toetsHet gebrukte type eindtoest (Cito, Route 8, IPE, AMN, DIA of CESAN).
EindtoetsscoresGemiddelde scoreGemiddelde score per school vestiging per schooljaar.
UitstroomVestigingRegistratienummer van de schoolvestiging.
UitstroomVestigingsnaamNaam van de schoolvestiging met de woonplaatsnaam.
UitstroomSoort PODit veld geeft met een afkorting aan welke vorm(en) van primair onderwijs de school biedt: bo = basisonderwijs, sbo = speciaal basisonderwijs, so = speciaal onderwijs, (v)so = speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs & vso = voortgezet speciaal onderwijs. Voor enkele scholen waarvoor alleen nog historische gegevens bekend zijn is de soort primiar onderwijs die geboden werd in onze administratie helaas onbekend.
UitstroomGemeentenaamNaam van de gemeente van de schoolvestiging op basis van de meest recente gemeentelijke indeling
UitstroomJaarHet kalenderjaar waarop de uitstroom cijfers betrekking hebben (het kalenderjaar waarin de leerlingen van het PO naar het VO zijn gegaan).
UitstroomVSOVSO: voortgezet speciaal onderwijs
UitstroomPROPRO: praktijkonderwijs
UitstroomVMBO BVMBO BL: basisberoepsgerichte leerweg
UitstroomVMBO B KVMBO BL-KL: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
UitstroomVMBO KVMBO KL: kaderberoepsgerichte leerweg
UitstroomVMBO K GTVMBO KL-GT: kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (het voormalige mavo)
UitstroomVMBO GTVMBO GT: gemengde/theoretische leerweg
UitstroomVMBO GT HAVOVMBO GT-HAVO: gemengde/theoretische leerweg en havo
UitstroomHAVOHAVO: hoger algemeen voortgezet onderwijs
UitstroomHAVO VWOHAVO / VWO: hoger algemeen voortgezet onderwijs / voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
UitstroomVWOVWO: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
UitstroomAdvies niet mogelijkHet aantal leerlingen waarvoor de school heeft aangegeven dat een specifiek advies niet mogelijk is (bijvoorbeeld vanwege schakelklassen).
UitstroomAdvies totaalHet totaal aantal leerlingen met een schooladvies + het aantal leerlingen waarvoor de school heeft aangegeven dat een specifiek advies niet mogelijk is.
ZittenblijvenVestigingRegistratienummer van de schoolvestiging.
ZittenblijvenVestigingsnaamNaam van de schoolvestiging met de woonplaatsnaam.
ZittenblijvenSoort PODit veld geeft met een afkorting aan welke vorm(en) van primair onderwijs de school biedt: bo = basisonderwijs, sbo = speciaal basisonderwijs, so = speciaal onderwijs, (v)so = speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs & vso = voortgezet speciaal onderwijs. Voor enkele scholen waarvoor alleen nog historische gegevens bekend zijn is de soort primiar onderwijs die geboden werd in onze administratie helaas onbekend.
ZittenblijvenGemeentenaamNaam van de gemeente van de schoolvestiging op basis van de meest recente gemeentelijke indeling
ZittenblijvenSchooljaarHet schooljaar waarvoor de zittenblijversgegevens gelden.
ZittenblijvenZittenblijversAantal zittenblijvers: het aantal leerlingen van 12 jaar of ouder, in leerjaar 8, met meer dan 8 verblijfsjaren in het onderwijs.
ZittenblijvenLeerlingenAantal leerlingen in leerjaar 8.
Zittenblijven% zittenblijvers% zittenblijven algemeen (leerlingen van 12 jaar of ouder, in leerjaar 8, met meer dan 8 verblijfsjaren in het onderwijs / totaal leerlingen in leerjaar 8).
Zittenblijven% zittenblijvers per leerjaarGemiddeld % zittenblijvers per leerjaar (% zittenblijven algemeen/ 8).
InspectieVestigingRegistratienummer van de schoolvestiging.
InspectieVestigingsnaamNaam van de schoolvestiging met de woonplaatsnaam.
InspectieSoort PODit veld geeft met een afkorting aan welke vorm(en) van primair onderwijs de school biedt: bo = basisonderwijs, sbo = speciaal basisonderwijs, so = speciaal onderwijs, (v)so = speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs & vso = voortgezet speciaal onderwijs. Voor enkele scholen waarvoor alleen nog historische gegevens bekend zijn is de soort primiar onderwijs die geboden werd in onze administratie helaas onbekend.
InspectieGemeentenaamNaam van de gemeente van de schoolvestiging op basis van de meest recente gemeentelijke indeling
InspectieOnderzoeksnummerNummer van het onderzoek dat de inspectie heeft uitgevoerd.
InspectieType onderzoek / indicatorNaam van het type onderzoek. De inspectie voert verschillende soorten onderzoeken uit die we per onderzoekstype registreren: - Scholen/instellingen waarbij we op basis van de beschikbare informatie risico’s vermoeden in de onderwijskwaliteit, krijgen na overleg met het bestuur een kwaliteitsonderzoek. Als tijdens het kwaliteitsonderzoek blijkt dat de basiskwaliteit zwak of zeer zwak is, dan wordt het toezicht geïntensiveerd totdat er weer sprake is van voldoende basiskwaliteit. Tijdens zo’n geïntensiveerde toezichtperiode kunnen zogenaamde tussentijdse kwaliteitsonderzoeken uitgevoerd worden. De geïntensiveerde trajecten worden afgesloten met een onderzoek naar kwaliteitsverbetering. - Stelselonderzoeken. De informatie die we tijdens stelselonderzoeken verzamelen, verwerken we in de Staat van het Onderwijs, het verslag dat de inspectie jaarlijks publiceert over ontwikkelingen en trends in het onderwijs. Dergelijke onderzoeken kunnen gecombineerd worden met een ander type onderzoek, bijvoorbeeld een kwaliteitsonderzoek. - Onderzoeken in het kader van de verplichting dat elke school/instelling ten minste eenmaal per vier jaar (po, so, vo) of 3 jaar (mbo) bezocht wordt door de inspectie. - Themaonderzoeken. We onderzoeken soms bepaalde thema’s. Dergelijke onderzoeken kunnen gecombineerd worden met een ander type onderzoek, bijvoorbeeld een kwaliteitsonderzoek. - Er worden ook zogenaamde pilotonderzoeken uitgevoerd bij scholen en besturen. Dat zijn onderzoeken waarin voorlopige waarderingskaders en/of nieuwe werkwijzen worden uitgeprobeerd zodat ze geëvalueerd en verbeterd kunnen worden. De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op scholen/opleidingen op basis van indicatoren / standaarden. Het aantal standaarden en welke standaarden de onderwijsinspectie tijdens een onderzoek beoordeelt kan per onderzoek verschillen. De selectie hangt af van het type onderzoek en van de situatie bij het bestuur en op de school/opleiding. Inhoud van de indicator of standaard. Dit veld kan ook gebruikt worden voor beschrijvingen van onderdelen die beoordeeld zijn op andere niveaus dan standaard of indicatorniveau.
InspectieResultaatDe toegekende score (soms in combinatie met de numerieke score). De numerieke score 1 kan bijvoorbeeld o.a. ‘onvoldoende’, ‘voldoende’ of ‘goed’ betekenen. De score ‘N.t.b.’ bij po betekent: niet te beoordelen.
InspectieDatumPublicatiedatum van het onderzoek: de datum waarop het rapport op de Toezichtkaart van de school op de website van de inspectie is gepubliceerd.
InspectieOnderzoeksobjectDe naam van het object van onderzoek uit de administratie van de inspectie. Dit kan de naam van de schoolvestiging zijn of de naam van een afdeling van de school (bij PO is het meestal de schoolvestiging, bij VO betreft het vaak een afdeling zoals VMBO. HAVO of VWO).
InspectieType objectDe code van het (deel van) het kader dat gebruikt is tijdens het onderzoek. Zie de uitleg bij de variabele Kader.
InspectieBronToezicht of Onderzoek. De rijen met 'toezicht' komen uit de data van de onderwijsinspectie over de gegeven eindoordelen. De rijen met 'onderzoek' zijn gebaseerd op de brondata met betrekking tot de onderzoeksdetails.