Open data bronnen primair onderwijs

Open data bronnen primair onderwijs

Bron beschrijving van de gebruikte bronnen voor de informatie over het primair onderwijs in Nederland
Bron beschrijving van de gebruikte bronnen voor de informatie over het primair onderwijs in Nederland

Op AlleCijfers.nl vind je heel veel informatie over het primair onderwijs met een pagina per school, plaats en provincie. De informatie komt uit meer dan 25 bronnen. Het primair onderwijs bestaat uit het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

De tabel met definities van alle onderwerpen vind je onderaan deze pagina

Dit zijn de gebruikte bronnen:

 1. Gegevens over de instellingen in het primair onderwijs. Hierbij zijn de aparte bestanden voor vestigingen in het basisonderwijs en vestigingen in het speciaal (voortgezet) onderwijs gebruikt. Per schoolvestiging staan kenmerken van de vestiging weergegeven zoals postcode, plaats, gemeente, provincie, bevoegd gezag, denominatie en internet adres. Een vestiging wordt gezien als een schoollocatie die in aanmerking komt voor bekostiging. Dit betekent dat niet elke plek waar een school staat is geregistreerd als vestiging. Een school heeft in ieder geval altijd een hoofdvestiging (BRIN 4 code, gevolgd door ‘00’) en kan ook een officiële nevenvestiging (zelfde BRIN 4 code, gevolgd door bijvoorbeeld ‘01’) hebben. In dat geval komen beide vestigingen voor in de overzichten. Er zijn echter ook andere schoollocaties, bijvoorbeeld een dislocatie (tijdelijk onderdak ivm bijvoorbeeld ruimtegebrek) en onderwijslocaties (aparte locaties die geen officiële vestiging zijn maar waar de inspectie wel apart toezicht houdt).

 2. Bevoegd gezag onderwijs: het bestuursorgaan dat bevoegd is omtrent die zaak besluiten te nemen, het schoolbestuur. De informatie over de bevoegde gezagen (schoolbesturen) in het primair onderwijs is gebruikt om te tonen welke scholen tot hetzelfde bestuur behoren. Sommige gegevens, zoals personeelsinformatie, zijn ook alleen op het niveau van het schoolbestuur beschikbaar.

 3. Aantal leerlingen naar leeftijd per vestiging in het primair onderwijs. Het aantal leerlingen in het primair onderwijs per schoolvestiging naar leeftijdscategorie. Hierbij zijn de gegevens uit losse datasets per jaar gecombineerd om een verloop in aantallen over de jaren te tonen. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.

 4. School adviezen / uitstroom naar de middelbare school. Het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo) per schoolvestiging en schooladvies voor het voortgezet onderwijs naar type (zoals praktijkonderwijs, kaderberoepsgerichte leerweg, VMBO, HAVO, VWO). Hierbij zijn de gegevens uit losse datasets per jaar gecombineerd om een verloop in aantallen over de jaren te tonen. Bekijk hier een aparte pagina met definities van de verschillende typen uitstroom.

 5. Eindtoets resultaten: bemiddelde eindscores basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. De dataset bevat per schoolvestiging de gemiddelde score voor de eindtoets. De gemiddelde scores worden weergegeven voor alle verschillende eindtoetsen. Er worden inmiddels al 6 soorten eindtoesten gebruikt (Cito, Route 8, IPE, AMN, DIA en CESAN), zie [deze pagina met uitleg] (/definities/centrale-eindtoets-primaironderwijs/).

 6. Informatie over het zittenblijven / doubleren. In dit bestand staat per schoolvestiging in het basisonderwijs (bo) het aantal leerlingen dat is blijven zitten. Een leerling is een zittenblijver als hij/zij op 1 oktober van het peiljaar 12 jaar of ouder is, nog in leerjaar 8 van het basisonderwijs zit en meer dan 8 jaar in het primair onderwijs verblijft. Naast het aantal zittenblijvers, staan ook twee percentages zittenblijven per schoolvestiging weergegeven. Zie ook deze toelichting.

 7. Informatie van de onderwijsinspectie. De onderwijs inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op scholen. Daarnaast wordt het financieel beheer en de kwaliteitszorg en ambitie bij besturen door de inspectie beoordeeld. De inspectie publiceert voor beide open databestanden met de oordelen van de inspectie. Jaarlijks onderzoekt de inspectie een deel van de scholen en besturen. De inspectie heeft het kader op basis waarvan getoetst wordt op 1 augustus 2017 vernieuwd. Op AlleCijfers wordt daarom deels informatie van het vorige toetsingskader en deels informatie van het meest recente kader getoond. De informatie over de verschillende jaren wordt in 1 tabel gecombineerd weergegeven.

 8. Informatie over de doorstroom van leerlingen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Data die de leerlingstromen beschrijft: hoeveel leerlingen gingen van basisschool x naar middelbare school y? (deze informatie is bij DUO momenteel helaas niet meer beschikbaar).

 9. Informatie over het onderwijs personeel. Op DUO zijn diverse bestanden beschikbaar. Op AlleCijfers tonen we het aandeel mannen en vrouwen, het verloop van de gemiddelde leeftijd per jaar en het type dienstverband (vast of tijdelijk) van het personeel.

 10. Informatie over de afstand tussen de woningen van leerlingen en de school. Per jaar per school is de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen die op de school zitten en de postcode van de schoolvestiging bekend. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.

 11. Prognoses voor het aantal leerlingen per schoolvestiging voor de komende 20 jaar. Deze informatie is onderdeel van de PDF downloads per school.

 12. Leerlingen naar gewicht uit de gewichtenregeling basisonderwijs. Het gewicht wordt afgeleid van het opleidingsniveau van de ouder(s). Basisscholen krijgen hiermee extra financiering voor bekostiging van leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Definities van de leerlinggewichten: Gewicht 0.0:Leerling zonder leerlinggewicht. Gewicht 0.3:Leerling van wie beide ouders niet meer dan maximaal het niveau praktijkonderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs van de basisberoeps of de kaderberoepsgerichte leerweg. Gewicht 1.2: Leerling van wie een ouder alleen basisonderwijs heeft en van wie de andere ouder maximaal praktijkonderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs heeft. Deze informatie is onderdeel van de PDF downloads per school.

 13. Informatie over de referentieniveaus voor rekenen, taal en lezen. Referentieniveaus omschrijven welke vaardigheden leerlingen moeten hebben voor taal en rekenen. Deze informatie is onderdeel van de PDF downloads per school.

Bekijk hier alle vergelijkings pagina’s van basisscholen per woonplaats!

De datum waarop de gegevens over het primair onderwijs voor het laatst zijn bijgewerkt vind je in het overzicht van de meest recente bijwerkingen van de bron data op AlleCijfers.nl.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle definities voor het onderwijs:
Download hier alle gegevens voor het onderwijs per gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle definities voor de onderwijsinformatie in 1 handig Excel document! (de definities zijn onderdeel van de gratis voorbeeld documenten voor het primair- en voortgezet onderwijs)

Download!
Tabel met definities van de brondata:

Download alle definities voor de onderwijsinformatie in 1 handig Excel document! (de definities zijn onderdeel van de gratis voorbeeld documenten voor het primair- en voortgezet onderwijs).


Definities van onderwerpen
OnderwerpStatus / veldnaamDefinitie
01-ScholenLaatst bijgewerkt op 8 september 2019Informatie per schoolvestiging zoals straat, postcode, plaats, gemeente, provincie, bevoegd gezag, denominatie en internet adres. Hierbij zijn de aparte bestanden voor vestigingen in het basisonderwijs en vestigingen in het speciaal (voortgezet) onderwijs gecombineerd. Historische gegevens van inmiddels gesloten scholen zijn ook opgenomen. Deze worden met de status ' passief' aangeduid.
02-Leerling-aantallenBijgewerkt tot en met schooljaar 2018-2019Het aantal leerlingen in het primair onderwijs per schoolvestiging naar leeftijdscategorie. Hierbij zijn de gegevens uit losse datasets per jaar gecombineerd om een verloop in aantallen over de jaren te tonen. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
03-ToetsInfoBijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018Eindtoets resultaten: gemiddelde eindscores basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. De dataset bevat per schoolvestiging de gemiddelde score voor de eindtoets. De gemiddelde scores worden weergegeven voor alle verschillende eindtoetsen. Er worden inmiddels al 6 soorten eindtoesten gebruikt (Cito, Route 8, IEP, AMN, DIA en CESAN).
04-UitstroomBijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018Het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo) per schoolvestiging en schooladvies voor het voortgezet onderwijs naar typ. Leerlingen krijgen in groep 8 een schooladvies. Dit schooladvies bepaalt de uitstroom naar type middelbare school vanuit het basisonderwijs want in het advies staat op welk niveau de leerlingen door kunnen leren. Het advies is leidend voor toelating op de middelbare school. Het advies wordt gebaseerd op resultaten van een kind uit eerdere jaren op de school, op het gedrag en de ontwikkeling van een kind en in veel gevallen op de eindtoets resultaten. Deze gegevens zijn door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap als nieuw ‘open data’ bestand gepubliceerd. In dit bestand wordt het schooladvies per schoolvestiging gerapporteerd. DUO definieert schooladvies als het advies voor het voortgezet onderwijs voor een leerling in groep 8 van het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. De mogelijke adviezen zijn apart opgenomen (zie onderstaande veld definities of de uitleg op AlleCijfers.nl).
05-ZittenblijvenBijgewerkt tot en met schooljaar 2017-2018In dit bestand staat per schoolvestiging in het basisonderwijs (bo) het aantal leerlingen dat is blijven zitten. Een leerling is een zittenblijver als hij/zij op 1 oktober van het peiljaar 12 jaar of ouder is, nog in leerjaar 8 van het basisonderwijs zit en meer dan 8 jaar in het primair onderwijs verblijft. Naast het aantal zittenblijvers, staan ook twee percentages zittenblijven per schoolvestiging weergegeven. Naast het aantal zittenblijvers, staan ook twee percentages zittenblijven per schoolvestiging weergegeven: (1) Het aandeel zittenblijvers in leerjaar 8 op de schoolvestiging t.o.v. alle leerlingen in leerjaar 8. En (2) het gemiddeld aandeel zittenblijvers per leerjaar op de schoolvestiging gebaseerd op de zittenblijvers in leerjaar 8.
06-InspectieGegevens per vestiging van de onderwijsinspectie uit 2016, 2017 en 2018Informatie van de onderwijsinspectie. De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op scholen/opleidingen op basis van standaarden (voor 2018 werden standaarden indicatoren genoemd). Het aantal standaarden en welke standaarden de onderwijsinspectie tijdens een onderzoek beoordeelt kan per onderzoek verschillen. De standaarden en de resultaten worden per vestiging getoond.
07-PersoneelBijgewerkt tot en met schooljaar 2018-2019Informatie over het onderwijspersoneel per schoolbestuur cq gevoegdgezag (niet per vestiging, alleen voor scholen met 1 vestiging is dit per vestiging). Op AlleCijfers wordt het aandeel mannen en vrouwen, het verloop van de gemiddelde leeftijd per jaar en het type dienstverband (vast of tijdelijk) van het personeel getoond.
01-ScholenNaam (origineel)Vestigingsnaam van de school zoals deze origineel in de brondata voorkomt (voor weergave op AlleCijfers zijn de namen vaak iets verkort en van afkortingen ontdaan)
01-ScholenNaam (met plaats)Naam van de schoolvestiging met daarin de plaatsnaam verwerkt. Deze naam wordt op de werkbladen met gegevens gebruikt.
01-ScholenBRINUnieke code per school zoals geregistreerd in het Basisregister Instellingen (BRIN).
01-ScholenNummer vestigingCombinatie van de BRIN en een nummer per vestiging van de school.
01-ScholenStraatStraatnaam van de schoolvestiging
01-ScholenNummerHuisnummer van de schoolvestiging
01-ScholenPostcodePostcode van de schoolvestiging
01-ScholenWoonplaatsWoonplaats van de schoolvestiging
01-ScholenTelefoonTelefoonnummer van de schoolvestiging
01-ScholenInternetadresInternet adres indien bekend
01-ScholenDenominatieDe levensbeschouwing of godsdienst die de schoolvestiging uitdraagt.
01-ScholenSoort PODit veld geeft met een afkorting aan welke vorm(en) van primair onderwijs de school biedt: bo = basisonderwijs, sbo = speciaal basisonderwijs, so = speciaal onderwijs, (v)so = speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs & vso = voortgezet speciaal onderwijs. Voor enkele scholen waarvoor alleen nog historische gegevens bekend zijn is de soort primiar onderwijs die geboden werd in onze administratie helaas onbekend.
01-ScholenOmschrijving soort POOmschrijving van de soort PO.
01-ScholenBevoegdgezagSchoolbestuur.
01-ScholenBestuurNaam van het bestuur van de school.
01-ScholenBuurtNaam van de buurt waar de schoolvestiging ligt op basis van de postcode en de buurtnaam zoals door de gemeente gedefinieerd. Zie AlleCijfers.nl/gemeente-overzicht/ .
01-ScholenWijkNaam van de wijk waar de schoolvestiging ligt op basis van de postcode en de wijknaam zoals door de gemeente gedefinieerd. Zie AlleCijfers.nl/gemeente-overzicht/ .
01-ScholenGemeenteGemeente van de schoolvestiging
01-ScholenProvincieProvincie van de schoolvestiging
01-ScholenAantal scholen plaatsTotaal aantal primair onderwijs scholen in de woonplaats.
01-ScholenAantal scholen gemeenteTotaal aantal primair onderwijs scholen in de gemeente.
02-Leerling-aantallenTotaal 2010-2011Aantal leerlingen totaal (veld namen als voorbeeld voor schooljaar 2010-2011 en op dezelfde wijze aanwezig voor de andere schooljaren).
02-Leerling-aantallen0-5-2010-2011Aantal leerlingen in de leeftijdscategorie 0 tot 5 jaar.
02-Leerling-aantallen6-8-2010-2011Aantal leerlingen in de leeftijdscategorie 6 tot 8 jaar.
02-Leerling-aantallen9-12-2010-2011Aantal leerlingen in de leeftijdscategorie 9 tot 12 jaar.
02-Leerling-aantallen13-ouder-2010-2011Aantal leerlingen in de leeftijdscategorie 13 jaar en ouder.
02-Leerling-aantallenTotaalPlaats2010-2011Totaal aantal leerlingen in de woonplaats per schooljaar.
02-Leerling-aantallenTotaalGemeente2010-2011Totaal aantal leerlingen in de gemeente per schooljaar.
02-Leerling-aantallenTotaalProvincie2010-2011Totaal aantal leerlingen in de provincie per schooljaar.
02-Leerling-aantallenTotaalLand2010-2011Totaal aantal leerlingen in Nederland per schooljaar.
03-EindtoetsSchooljaarSchooljaar voor de toetsresultaten.
03-EindtoetsType toetsHet gebrukte type eindtoest (Cito, Route 8, IPE, AMN, DIA of CESAN).
03-EindtoetsGemiddelde scoreGemiddelde score per school vestiging per schooljaar.
04-UitstroomJaarHet schooljaar waarop de uitstroom cijfers betrekking hebben.
04-UitstroomVSOVSO: voortgezet speciaal onderwijs
04-UitstroomPROPRO: praktijkonderwijs
04-UitstroomVMBO BVMBO BL: basisberoepsgerichte leerweg
04-UitstroomVMBO B KVMBO BL-KL: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
04-UitstroomVMBO KVMBO KL: kaderberoepsgerichte leerweg
04-UitstroomVMBO K GTVMBO KL-GT: kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (het voormalige mavo)
04-UitstroomVMBO GTVMBO GT: gemengde/theoretische leerweg
04-UitstroomVMBO GT HAVOVMBO GT-HAVO: gemengde/theoretische leerweg en havo
04-UitstroomHAVOHAVO: hoger algemeen voortgezet onderwijs
04-UitstroomHAVO VWOHAVO / VWO: hoger algemeen voortgezet onderwijs / voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
04-UitstroomVWOVWO: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
04-UitstroomAdvies niet mogelijkHet aantal leerlingen waarvoor de school heeft aangegeven dat een specifiek advies niet mogelijk is (bijvoorbeeld vanwege schakelklassen).
04-UitstroomAdvies totaalHet totaal aantal leerlingen met een schooladvies + het aantal leerlingen waarvoor de school heeft aangegeven dat een specifiek advies niet mogelijk is.
05-ZittenblijvenJaarHet schooljaar waarvoor de zittenblijversgegevens betrekking gelden.
05-ZittenblijvenAantal zittenblijvers per jaarAantal leerlingen van 12 jaar of ouder, in leerjaar 8, met meer dan 8 verblijfsjaren in het onderwijs.
05-ZittenblijvenAantal leerlingen in leerjaar 8 per jaarAantal leerlingen in leerjaar 8.
05-ZittenblijvenPercentage zittenblijvers in 8 jaar % zittenblijven algemeen (leerlingen van 12 jaar of ouder, in leerjaar 8, met meer dan 8 verblijfsjaren in het onderwijs / totaal leerlingen in leerjaar 8).
05-ZittenblijvenPercentage zittenblijvers gemiddeld per leerjaarGemiddeld % zittenblijven in per leerjaar (% zittenblijven algemeen/ 8).
06-InspectieBestandsjaarSchooljaar waarop het bestand betrekking heeft. Hierbij wordt uitgegaan van de vaststellingsdatum van rapporten in de periode vanaf 1 september t/m 31 augustus.
06-InspectiePublicatiedatumRapportDe datum waarop het rapport op de Toezichtkaart van de school op de website van de inspectie is gepubliceerd.
06-InspectieOnderzoeksnummerNummer van het onderzoek dat de inspectie heeft uitgevoerd.
06-InspectieTypeOnderzoekNaam van het type onderzoek. De inspectie voert verschillende soorten onderzoeken uit die we per onderzoekstype registreren: - Scholen/instellingen waarbij we op basis van de beschikbare informatie risico’s vermoeden in de onderwijskwaliteit, krijgen na overleg met het bestuur een kwaliteitsonderzoek. Als tijdens het kwaliteitsonderzoek blijkt dat de basiskwaliteit zwak of zeer zwak is, dan wordt het toezicht geïntensiveerd totdat er weer sprake is van voldoende basiskwaliteit. Tijdens zo’n geïntensiveerde toezichtperiode kunnen zogenaamde tussentijdse kwaliteitsonderzoeken uitgevoerd worden. De geïntensiveerde trajecten worden afgesloten met een onderzoek naar kwaliteitsverbetering. - Stelselonderzoeken. De informatie die we tijdens stelselonderzoeken verzamelen, verwerken we in de Staat van het Onderwijs, het verslag dat de inspectie jaarlijks publiceert over ontwikkelingen en trends in het onderwijs. Dergelijke onderzoeken kunnen gecombineerd worden met een ander type onderzoek, bijvoorbeeld een kwaliteitsonderzoek. - Onderzoeken in het kader van de verplichting dat elke school/instelling ten minste eenmaal per vier jaar (po, so, vo) of 3 jaar (mbo) bezocht wordt door de inspectie. - Themaonderzoeken. We onderzoeken soms bepaalde thema’s. Dergelijke onderzoeken kunnen gecombineerd worden met een ander type onderzoek, bijvoorbeeld een kwaliteitsonderzoek. - Er worden ook zogenaamde pilotonderzoeken uitgevoerd bij scholen en besturen. Dat zijn onderzoeken waarin voorlopige waarderingskaders en/of nieuwe werkwijzen worden uitgeprobeerd zodat ze geëvalueerd en verbeterd kunnen worden.
06-InspectieStandaard (voor 2018 werd dit de indicator genoemd)De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op scholen/opleidingen op basis van indicatoren / standaarden. Het aantal standaarden en welke standaarden de onderwijsinspectie tijdens een onderzoek beoordeelt kan per onderzoek verschillen. De selectie hangt af van het type onderzoek en van de situatie bij het bestuur en op de school/opleiding. Inhoud van de indicator of standaard. Dit veld kan ook gebruikt worden voor beschrijvingen van onderdelen die beoordeeld zijn op andere niveaus dan standaard of indicatorniveau.
06-InspectieScoreNumeriekDe toegekende numerieke score (1, 2, 3, 4 of 5). De numerieke score kan verschillende betekenissen hebben. De betekenis van een bepaalde numerieke score bij een bepaalde indicator/standaard is te zien bij de variabele ‘Score’.
06-InspectieScoreDe betekenis van de toegekende score (soms in combinatie met de numerieke score). De numerieke score 1 kan bijvoorbeeld o.a. ‘onvoldoende’, ‘voldoende’ of ‘goed’ betekenen. De score ‘N.t.b.’ bij po betekent: niet te beoordelen.
06-InspectieNiveauKaders hebben een gelaagde opbouw. Scores kunnen worden toegekend op het niveau van: - indicator (bij po, so, vo, mbo); - domein (bij po en so).
06-InspectieIndicatortypeIndicator = een indicator of standaard uit een kader. In de database hebben onderdelen op overkoepelende niveaus die beoordeeld kunnen worden ook het indicatortype Indicator. Normindicator = een indicator die een doorslaggevende rol speelt bij de beoordeling of een school zwak of zeer zwak is. Kernindicator = een indicator die behoort tot het kernkader, een deelverzameling die de kern vormt van een kader.
06-InspectieKadercodeDe code van het (deel van) het kader dat gebruikt is tijdens het onderzoek. Zie de uitleg bij de variabele Kader.
06-InspectieKaderDe inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs aan de hand van een vastgesteld kader per onderwijssector. Om de paar jaar wordt zo’n kader vernieuwd. Meestal wordt in de naam van het kader vermeld in welk jaar het kader in gebruik genomen is. Meer informatie over de kaders die nu gebruikt worden en in de afgelopen jaren zijn gebruikt, is te vinden op de website van de inspectie. Omdat toezichtkaders veel indicatoren bevatten, worden in het onderzoeksregistratiesysteem van de inspectie vanwege de overzichtelijkheid sets van indicatoren uit het kader aangeboden aan inspecteurs, zodat zij scores gemakkelijker kunnen invullen. Inspecteurs selecteren bij elk onderzoek de set(s) indicatoren die zij voor dat onderzoek nodig hebben. In de naam van de sets is soms het jaar vermeld waarin zij in gebruik genomen zijn.
06-InspectieOnderzoeksdatumDatum waarop het onderzoek is uitgevoerd. Bij de sectoren po, so en vo is de onderzoeksdatum in principe de eerste datum van de uitvoering van een onderzoek op een school. Bij de sector mbo is dit de laatste datum van de uitvoering van een onderzoek op een instelling.
06-InspectieVaststellingsdatumRapportDe datum waarop het rapport van een onderzoek definitief is vastgesteld.
06-InspectieOnderzoeksDatumOnderzoeksdatum.
07-PersoneelBRINBRIN nummer van de school (komt overeen met de eerste 4 karakters van de schoolvestigingen)
07-PersoneelBestuurNaam van het bestuur
07-PersoneelLeeftijd naar jaarCombinatie van leeftijdsgroep en schooljaar
07-PersoneelAantalAantal personeelsleden naar leeftijd in een schooljaar