Definitie van migratieachtergrond

Definitie van de verschillende begrippen rond migratie
Toelichting bij de regionale cijfers.

Migratieachtergrond:
Het begrip "migratieachtergrond" wordt gebruikt om te verwijzen naar mensen van wie ten minste één van de ouders in het buitenland is geboren, ongeacht hun eigen geboorteplaats. Een migratieachtergrond verwijst naar de situatie waarin iemand zelf of ten minste één van zijn of haar ouders in een ander land is geboren en/of afkomstig is uit een andere culturele of etnische groep dan de meerderheid van de bevolking in het land waarin ze wonen. Het betekent dat iemand of zijn/haar familie op een bepaald punt in hun leven heeft besloten om hun land van herkomst te verlaten en naar een ander land te verhuizen, hetzij om economische, politieke of persoonlijke redenen.
Nederlander met een migratieachtergrond:
"Nederlander met een migratieachtergrond" is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").
Westerse en Niet Westerse landen:
Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen en verdere definities

De regionale data zijn samengesteld op basis van cijfers die door het CBS als open data zijn gepubliceerd.

Het overzicht van de bronnen die voor alle cijfers zijn gebruikt is in deze tabel te vinden. Met een korte beschrijving of verwijzing naar meer informatie per bron. En met de (peil)datum van de gegevens voor iedere bron.

De definities van alle onderwerpen zijn te vinden in de tabel met de definities van alle onderwerpen.