Definities van de statistieken over adressen

Advertentie:

Definities van de begrippen bij de adresdata
Toelichting bij de regionale cijfers.
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster)
De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn naast alle adressen ook alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd. Bovendien worden diverse kenmerken vastgelegd zoals bouwjaren, oppervlakte en gebruiksdoelen. Zie de uitgebreide beschrijving van de BAG data.
Gebruiksdoelen van adressen:
Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.
Aantal woningen ten opzichte van het aantal adressen met gebruiksdoel wonen:
De cijfers over woningen op de pagina's met regionale statistieken zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. Op Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gebruikte open data bronnen en verdere definities

De regionale data zijn samengesteld op basis van de regionale indelingen en cijfers die door het CBS als open data zijn gepubliceerd. Daarnaast zijn ze aangevuld met regionale data van DUO, het Kadaster, de Open State Foundation, de Kiesraad, het PBL, de politie, de RDW, Rijkswaterstaat, het RIVM en de RVO.

Het overzicht van de bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt is in de tabel met het overzicht van de gebruikte bronnen te vinden. Met een korte beschrijving of verwijzing naar meer informatie per bron. En met de (peil)datum van de gegevens voor iedere bron.