Informatie gemeente Ameland:

Informatie gemeente Ameland:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Ameland! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Ameland!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (toename van 10% naar 3.755 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Ameland. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Ameland, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Ameland is met 342 personen toegenomen van 3.413 in 1996 tot 3.755 in 2022 (dat is 10%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Ameland
Kaart van de gemeente Ameland met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Ameland met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Buren, 2: Verspreide huizen Nes, 3: Verspreide huizen Ballum, 4: Verspreide huizen Hollum, 5: Nes, 6: Ballum, 7: Hollum.

Over de gemeente Ameland

De gemeente Ameland is een gemeente in de provincie Friesland. Gemeente Ameland heeft afgerond een totale oppervlakte van 26.850 hectare, waarvan 5.911 land en 20.939 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 255 adressen per km2. Er wonen 1.768 huishoudens in de gemeente Ameland en de gemeente telt 4 woonplaatsen, 1 wijk en 7 buurten.

Kenmerken van de 1.753 woningen in de gemeente Ameland
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Ameland in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

1.753 woningen & 4.316 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 33% naar €248.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Ameland. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Ameland, 2005 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Ameland is met €61.000 toegenomen van €187.000 in 2005 tot €248.000 in 2020 (dat is 33%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 4.316 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De gemeente Ameland telt in totaal 4.316 adressen, met 4.308 verblijfsobjecten en 8 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Ameland. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Ameland. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.753 woningen & 4.316 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Ameland


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Ameland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Ameland


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Ameland
Cumulatieve cijfers per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona-informatie wordt geladen!Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Ameland: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 1.076 personen uit de gemeente Ameland positief op Corona getest, er zijn 13 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er is 1 overledene met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 27 mei 2022, week 21 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Ameland
Aantal overleden personen per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Ameland.

Gemiddeld overleden 0,58 personen per week uit de gemeente Ameland (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 18 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.800) gemeente Ameland


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Ameland.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Nes heeft met €24.800 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Ameland. En buurt Hollum heeft met €23.000 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Ameland.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Ameland is €23.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €28.400. Gemeente Ameland telt 3.000 inkomensontvangers op 3.755 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
2,90% procent van de huishoudens in gemeente Ameland heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Friesland gemeente Ameland


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Friesland (gemeente Ameland is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Friesland. De positie van gemeente Ameland is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Ameland voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Ameland ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Ameland.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Ameland. Gegevens voor de jaren 1997 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Ameland, 1997 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de gemeente Ameland is met 133 personen gestegen van 3.306 in 1997 tot 3.439 in 2021 (dat is 4,02%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Ameland: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Verkiezingsuitslagen gemeente Ameland
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), de Provinciale Staten (2019), het waterschap (2019) en het Europees Parlement (2014) in de gemeente Ameland.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019, de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 en de Europees Parlement verkiezingen van 22 mei 2014.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Ameland:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
AmelandEén78736,45%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Algemeen Belang Ameland50323,30%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA25711,90%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Ameland '8223811,02%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA2149,91%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1607,41%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD75326,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA45315,71%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D6635212,21%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV2639,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA2067,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB1324,58%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD1304,51%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP1264,37%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD973,36%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA21943,26%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks933,23%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU602,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt511,77%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS150,52%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje110,38%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP90,31%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter80,28%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots80,28%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten60,21%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG40,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ130,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK20,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol20,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter20,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Vrij en Sociaal Nederland20,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht10,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA31718,22%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD29116,72%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD27515,80%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Provinciaal Belang Fryslân22012,64%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA18110,40%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV995,69%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks603,45%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS573,28%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D66553,16%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP472,70%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FNP382,18%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD372,13%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU352,01%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk Fryslân261,49%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP20,11%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk42225,03%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA34520,46%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD24114,29%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA19611,63%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger1599,43%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS1307,71%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP824,86%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD663,91%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU452,67%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA37726,79%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
VVD22716,13%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
PvdA21215,07%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
PVV16011,37%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
D661299,17%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
SP775,47%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
GroenLinks684,83%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
PvdD644,55%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
CU SGP412,91%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
50PLUS261,85%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Anti EU(ro) Partij110,78%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Artikel5060,43%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Piraten60,43%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
De Groenen20,14%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Liberaal Democratische Partij10,07%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Ameland. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Ameland: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Ameland.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Ameland het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Ameland van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (555 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in gemeente Ameland.

Gemeente Ameland telt in totaal 555 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Ameland.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Ameland. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Ameland, 2012 tot en met 2020.

In de gemeente Ameland zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 1.147 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 31 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.147 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.108 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. Voor 1,14% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 1.147 of minder misdrijven geregistreerd. In 2020 werden in de gemeente Ameland 93 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, gemeente Ameland.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Ameland


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor gemeente Ameland. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 13 wijken en buurten in gemeente Ameland. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Ameland als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Ameland als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Ameland: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Ameland voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal555Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij45Aantal2020
B-F Nijverheid en energie65Aantal2020
G+I Handel en horeca195Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie35Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed40Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening95Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten75Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.755Aantal2022
Mannen1.885Aantal2021
Vrouwen1.861Aantal2021
0 tot 15 jaar558Aantal2021
15 tot 25 jaar411Aantal2021
25 tot 45 jaar877Aantal2021
45 tot 65 jaar1.013Aantal2021
65 jaar of ouder887Aantal2021
Ongehuwd1.746Aantal2021
Gehuwd1.562Aantal2021
Gescheiden224Aantal2021
Verweduwd214Aantal2021
Westers totaal239Aantal2021
Geboorte totaal30Aantal2020
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal23Aantal2020
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid63Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag590Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar1.590Aantal2020
Opleidingsniveau hoog630Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura50Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg5,70%Percentage2020
WMO cliënten235Aantal2020
WMO cliënten relatief63Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.100Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.580Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.350Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.860Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.860Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.460Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.440Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.400Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.570Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.250Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.110Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.420Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.290Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.850Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.250Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.710Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht44%percentage2020
Overgewicht54%percentage2020
Ernstig overgewicht13%percentage2020
Roker19%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn64%percentage2020
Wekelijkse sporters38%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk66%percentage2020
Lopen naar school of werk24%percentage2020
Fietsen naar school of werk56%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam37%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam6%percentage2020
Emotioneel Eenzaam17%percentage2020
Sociaal Eenzaam24%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Vrijwilligerswerk34%percentage2020
Mantelzorger11%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid82%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie37%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken12%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.768Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens702Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen554Aantal2021
Huishoudens met kinderen512Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie74%Percentage2020
Percentage werknemers73%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 27%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers3.000Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.400Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.800Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen43,50%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen11,30%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar30,50%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen40,20%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen17,00%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen3,10%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,90%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,90%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,00%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€180x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO100Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW90Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW790Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon3.439Aantal2021
Niet-westers totaal68Aantal2021
Marokko6Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba2Aantal2021
Suriname2Aantal2021
Turkije0Aantal2021
Overig niet-westers58Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand28,90Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand46,50Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand46,50Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand29,00Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2018
Café afstand1,30Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km8Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km15Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km18Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km8,50Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km13Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km18Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand1,50Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,60Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,60Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand29,40Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand4,50Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand21,30Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand5,00Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand19,10Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand39,60Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand44,60Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand6,40Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand44,20Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand32,10Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km0Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand58Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand44,00Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand43Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand5,00Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km9Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0060Code2021
RegionaamAmelandNaam2021
Soort regioGemeenteCategorisch type2021
Sorteercode00600000Code2021
Diefstal per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal26.850Aantal hectaren2021
Oppervlakte land5.911Aantal hectaren2021
Oppervlakte water20.939Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid255Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode4.301Aantal2021
Adressen totaal4.316Aantal2021
Panden3.310Aantal2021
Percelen2.987Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.905Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.700Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof205Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte32Aantal2020
Motorfietsen315Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.753Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€248.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning80%Percentage2020
Percentage meergezinswoning20%Percentage2020
Percentage bewoond87%Percentage2020
Percentage onbewoond13%Percentage2020
Koopwoningen67%Percentage2021
Huurwoningen totaal32%Percentage2021
In bezit woningcorporatie0%Percentage2020
In bezit overige verhuurders31%Percentage2020
Eigendom onbekend1%Percentage2021
Bouwjaar voor 200089%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Ameland. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 april 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Ameland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Ameland. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Ameland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!