Definities omgevingsdichtheid (adressen, auto's, bevolking, stedelijkheid)

Advertentie:

Definitie van de verschillende dichtheden:
Toelichting bij de regionale cijfers.
Lokale verdichtingsmaten:
Het doel van de dichtheidsmaten zoals de bevolkingsdichtheid, de omgevingsadressendichtheid en het aantal personenauto's naar oppervlakte is om de mate van concentratie van menselijke activiteiten (wonen, werken, schoolgaan, winkelen, uitgaan etc.) weer te geven.
Bevolkingsdichtheid:
De bevolkingsdichtheid wordt uitgedrukt als het aantal inwoners per vierkante kilometer (km2) binnen een gebied. Het aantal inwoners per km² land is bepaald door het (niet afgeronde) aantal inwoners op 1 januari te delen door de (niet afgeronde) landoppervlakte. De bevolkingsdichtheid is opgenomen indien er 10 of meer inwoners in een gebied voorkomen.
Gemiddelde omgevingsadressendichtheid:
De gemiddelde omgevingsadressendichtheid van een buurt, wijk of gemeente is het gemiddeld aantal adressen per vierkante kilometer binnen een cirkel met een straal van één kilometer op 1 januari. De omgevingsadressendichtheid is een lokale verdichtingsmaat en wordt per BAG-verblijfplaats berekend. Je kunt voor verblijfplaats ook hoofdadres lezen. De omgevingsadressendichtheid van een adres is de som van alle verblijfplaatsen (hoofdadressen) in een straal van 1 kilometer rond dat adres gedeeld door de oppervlakte van die omtrek.
De gemiddelde omgevingsadressendichtheid van een gebied kan lager of juist hoger zijn dan je op basis van het aantal adressen in een gebied verwacht. Het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte van een gebied is dan heel anders dan de gemiddelde omgevingsadressendichtheid doordat er buiten het gebied dunner of dichter bebouwde gebieden liggen die voor het gemiddelde wel meetellen.
De omgevingsadressendichtheid is een maat voor hoe dicht alle verblijfplaatsen op elkaar zijn geplaatst. Voor Nederland is dat het gemiddelde van de omgevingsadressendichtheid van alle verblijfplaatsen. Het is daarom een andere maat dan de dichtheid berekend over het gehele oppervlak.
De gemiddelde omgevingsadressendichtheid van Nederland is 2010 per 1 januari 2020 en is op dat moment gebaseerd op 9.078.236 BAG-verblijfplaatsen. BAG-verblijfplaatsen is de verzameling van verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen. Verblijfsobjecten hebben een woonfunctie of een utiliteitsfunctie (kantoor, bedrijf, etc.). Verblijfplaatsen hebben veelal een hoofdadres en soms een of meer nevenadressen. De BAG kent daarom meer adressen dan verblijfplaatsen.
De omgevingsadressendichtheid wordt door het CBS berekend. De berekening van de omgevingsadressendichtheid van een verblijfplaats is geoperationaliseerd naar de berekening per vierkant van 500 meter bij 500 meter. De berekende omgevingsadressendichtheid per vierkant wordt toegepast op alle verblijfplaatsen binnen dat vierkant. De omgevingsadressendichtheid van een 500 meter bij 500 meter vierkant is de som van alle adressen binnen het vierkant en de twaalf omliggende vierkanten gedeeld door de oppervlakte van deze 13 vierkanten (3,25 km2). De omgevingsadressendichtheid wordt uitgedrukt per km2.
Personenauto's naar oppervlakte:
Het aantal personenauto's per km² land.
Mate van stedelijkheid:
Het CBS gebruikt de omgevingsadressendichtheid om de mate van stedelijkheid van een bepaald gebied te bepalen. Op grond van de omgevingsadressendichtheid is aan iedere buurt, wijk of gemeente een stedelijkheidsklasse toegekend. De volgende klassenindeling wordt gehanteerd:
1: zeer sterk stedelijk >= 2 500 adressen per km²
2: sterk stedelijk 1 500 - 2 500 adressen per km²
3: matig stedelijk 1 000 - 1 500 adressen per km²
4: weinig stedelijk 500 - 1 000 adressen per km²
5: niet stedelijk < 500 adressen per km²
Gebruikte open data bronnen en verdere definities

De regionale data zijn samengesteld op basis van de regionale indelingen en cijfers die door het CBS als open data zijn gepubliceerd. Daarnaast zijn ze aangevuld met regionale data van DUO, het Kadaster, de Open State Foundation, de Kiesraad, het PBL, de politie, de RDW, Rijkswaterstaat, het RIVM en de RVO.

Het overzicht van de bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt is in de tabel met het overzicht van de gebruikte bronnen te vinden. Met een korte beschrijving of verwijzing naar meer informatie per bron. En met de (peil)datum van de gegevens voor iedere bron.