Definities van de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de regionale gezondheidsmonitor

Advertentie:

Definities van de onderwerpen ‘psychische klachten’, ‘suïcide gedachten laatste 12 maanden’, ‘hoog risico op angst of depressie’, ‘matig/hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’:
Toelichting bij de regionale cijfers uit de gezondheidsmonitor in de categorie ‘Psychische gezondheid’.
Psychische klachten:
Percentage personen dat aangeeft psychische klachten te hebben.
Het hebben van psychische klachten is gemeten met de Mental Health Inventory 5 (MHI-5). De MHI-5 is een internationale standaard voor een specifieke meting van de mentale gezondheid bestaande uit vijf vragen. De MHI-5 is feitelijk een deelschaal van de Short Format 36 (SF-36) een uitvoerige internationale standaard voor de meting van gezondheid. De MHI-5 betreft vragen die steeds betrekking hebben op hoe men zich in de afgelopen vier weken voelde. Gevraagd is:
- Voelde je je erg zenuwachtig?
- Voelde je je kalm en rustig?
- Voelde je je neerslachtig en somber?
- Voelde je je gelukkig?
- Zat je zo erg in de put dat niets je kon opvrolijken?
Iedere vraag heeft de volgende zes antwoordcategorieën: voortdurend – meestal – vaak – soms – zelden – nooit. Op basis van deze vijf vragen wordt een somscore berekend welke loopt van 0 (zeer ongezond) t/m 100 (perfect gezond). Voor de cijfers die hier zijn gepresenteerd afkomstig uit de Gezondheidsmonitors is een respondent gekwalificeerd als psychisch ongezond oftewel het hebben van psychische klachten bij een MHI-5 score van minder dan of gelijk aan 60.
Het CBS gebruikt een ander afkappunt voor het presenteren van cijfers afkomstig uit de CBS Gezondheidsenquête en kwalificeert respondenten als het hebben van psychische klachten bij een score van minder dan 60. Met dit verschil dient rekening te worden gehouden bij het vergelijken van de MHI-5 resultaten afkomstig van deze beide bronnen.
Cijfers over 2012 2016 en 2020 zijn niet beschikbaar.
Suïcide gedachten laatste 12 maanden:
Heeft de laatste 12 mnd er een enkele keer tot heel vaak serieus over gedacht een eind te maken aan diens leven
Cijfers over 2012 2016 en 2020 zijn niet beschikbaar.
Hoog risico op angst of depressie:
Percentage met een hoog risico op een angststoornis of depressie/ Dit is gebaseerd op een veel gebruikte vragenlijst voor screening van angst en depressie (Kessler-10 vragenlijst). De antwoorden worden samengevat in een score.
Vragenlijst:
Iedere vraag heeft 5 antwoordcategorieën: 1 ’Altijd’; 2 ’Meestal’; 3 ’Soms’; 4 ’Af en toe’; 5 ’Nooit’ 9 ’onbekend’
Bij antwoord 1 ’altijd’ krijg je in dit geval de hoogste score 5 bij antwoord 5 ’nooit’ krijgt de laagste score 1.
(Bij 3 of meer items Impossible krijgt de indicator de waarde Impossible. Bij 1 of 2 items Impossible wordt de waarde geïmputeerd o.b.v. de gemiddelde score op dat item)
De volgende vragen gaan over hoe u zich voelde in de afgelopen 4 weken?
Hoe vaak voelde u zich erg vermoeid zonder duidelijke reden?
Hoe vaak voelde u zich zenuwachtig?
Hoe vaak was u zo zenuwachtig dat u niet tot rust kon komen?
Hoe vaak voelde u zich hopeloos?
Hoe vaak voelde u zich rusteloos of ongedurig?
Hoe vaak voelde u zich zo rusteloos dat u niet meer stil kon zitten?
Hoe vaak voelde u zich somber of depressief?
Hoe vaak had u het gevoel dat alles veel moeite kostte?
Hoe vaak voelde u zich zo somber dat niets hielp om u op te vrolijken?
Hoe vaak vond u zichzelf afkeurenswaardig minderwaardig of waardeloos?
De antwoorden op de K10 worden samengevat in een score tussen de 10-50.
10 t/m 15: geen of laag risico
16 t/m 29: matig risico
30 t/m 50: hoog risico op een angststoornis of depressie.
Indicator code: GGADA203
Let op: de percentages zijn gebaseerd op een modelmatige schatting.
Matig/hoog risico op angst of depressie:
Het hebben van een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie onder personen van 18 jaar en ouder. Dit is gebaseerd op een veel gebruikte vragenlijst voor screening van angst en depressie (Kessler-10 vragenlijst). De antwoorden worden samengevat in een score. Vragenlijst: Iedere vraag heeft 5 antwoordcategorieën: 1 ’Altijd’; 2 ’Meestal’; 3 ’Soms’; 4 ’Af en toe’; 5 ’Nooit’ 9 ’onbekend’ Bij antwoord 1 ’altijd’ krijg je in dit geval de hoogste score 5 bij antwoord 5 ’nooit’ krijgt de laagste score 1.
(Bij 3 of meer items missing krijgt de indicator de waarde missing. Bij 1 of 2 items missing wordt de waarde geïmputeerd obv de gemiddelde score op dat item) De volgende vragen gaan over hoe u zich voelde in de afgelopen 4 weken?
Hoe vaak voelde u zich erg vermoeid zonder duidelijke reden?
Hoe vaak voelde u zich zenuwachtig?
Hoe vaak was u zo zenuwachtig dat u niet tot rust kon komen?
Hoe vaak voelde u zich hopeloos?
Hoe vaak voelde u zich rusteloos of ongedurig?
Hoe vaak voelde u zich zo rusteloos dat u niet meer stil kon zitten?
Hoe vaak voelde u zich somber of depressief?
Hoe vaak had u het gevoel dat alles veel moeite kostte?
Hoe vaak voelde u zich zo somber dat niets hielp om u op te vrolijken?
Hoe vaak vond u zichzelf afkeurenswaardig minderwaardig of waardeloos?
De antwoorden op de K10 worden samengevat in een score tussen de 10-50.
10 t/m 15: geen of laag risico
16 t/m 29: matig risico
30 t/m 50: hoog risico op een angststoornis of depressie.
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken:
Percentage personen dat de afgelopen 4 weken (heel) veel stress heeft ervaren.
Gebruikte open data bronnen, verdere definities en gerelateerde pagina's

Op de pagina over de gezondheidszorg is het mogelijk om de data uit de gezondheidsmonitor tussen Nederland, provincies en gemeenten te vergelijken.

De regionale data uit de gezondheidsmonitor zijn samengesteld op basis van cijfers die door het RIVM in samenwerking met het CBS als open data zijn gepubliceerd.

De bronvermelding en de definities van alle onderwerpen uit de gezondheidsmonitor zijn te vinden op de achtergrondpagina over de gezondheidsgegevens per gemeente, wijk en buurt obv de gezondheidsmonitor van het RIVM met de definities van alle onderwerpen.

Het overzicht van de bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt is in de tabel met het overzicht van de gebruikte bronnen te vinden. Met een korte beschrijving of verwijzing naar meer informatie per bron. En met de (peil)datum van de gegevens voor iedere bron.