Christelijke Basisschool Het Lichtpunt in Rhoon

Christelijke Basisschool Het Lichtpunt in Rhoon

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Contactgegevens / Leerlingen per jaar / Kaart / Uitstroom / Eindtoets / Kinderopvang / Onderwijsinspectie / Personeel / Zittenblijvers / buurt Portland-Centrum / Bronnen en definities

Christelijke Basisschool Het Lichtpunt biedt primair onderwijs van het type "Basisonderwijs" met de denominatie "Protestants-Christelijk" aan 424 leerlingen in schooljaar 2021-2022.

Scholen gemeente Albrandswaard
Aantal leerlingen per schooljaar (424 leerlingen in schooljaar 2021-2022)
Schooljaren 2010-2011 t/m 2021-2022, Het Lichtpunt

Aantal leerlingen per jaar, Het Lichtpunt. Gegevens voor de schooljaren 2010-2011 tot en met 2021-2022. Het Lichtpunt telt 424 leerlingen in schooljaar 2021-2022.

De prognoses van het aantal leerlingen zijn samen met nog veel meer informatie onderdeel van de uitgebreide PDF rapportage.

Kaart met scholen in de omgeving

Het Lichtpunt (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Basisonderwijs.

Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.
Uitstroom groep 8 naar de middelbare school
2021, Het Lichtpunt


Heel even geduld alsjeblieft...

de uitstroomgegevens

worden geladen!Voor Het Lichtpunt stroomden de groep 8ers in 2021 uit naar de volgende soorten vervolgopleidingen: 18,97% ging naar het speciaal- praktijk of kader onderwijs, 29,31% stroomde uit naar het VMBO en 51,72% ging naar de HAVO of het VWO.

Eindtoetsscores groep 8 per schooljaar t/m 2020-2021

Gebruik de 2 keuzelijsten en selecteer op schooljaar of school/gemeente/Nederland:Heel even geduld alsjeblieft...

de eindtoetsscores

voor Het Lichtpunt worden geladen!De schaal van de grafiek loopt van de minimale tot de maximale waarde die in 2021 in Nederland door scholen van het type Basisonderwijs op de Cito eindtoets is gescoord (zie deze uitleg). Hierbij zijn de laagste 10% scores rood, de volgende 15% oranje en de hoogste 25% scores groen gekleurd (25% van de scholen haalt minder dan 532 punten en 25% van de scholen scoort meer dan 537 punten). Bekijk ook de eindtoetscores van de andere scholen in Rhoon.

Toets types

Toelichting op de toetsresultaten:
De meter toont de resultaten van de eindtoetsen voor 2021: naast de Centrale Eindtoets (voorheen Cito) hebben scholen inmiddels de keuze uit 5 andere toetsen. Dit zijn de IEP, ROUTE 8, AMN, DIA en CESAN. Lees hier welke verschillende schalen en scores deze toets methodieken gebruiken.
In schooljaar 2019-2020 is als gevolg van de Coronamaatregelen geen eindtoets afgenomen.
Uitstroom naar type middelbareschool, percentage leerlingen per jaar
Schooljaren 2012-2013 tot en met 2020-2021, Het Lichtpunt


Heel even geduld alsjeblieft...

het uitstroomoverzicht over de jaren

voor Het Lichtpunt wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont in iedere rij een schooljaar met de uitstroom van leerlingen naar de middelbare school. Hierbij is te zien hoeveel procent van de leerlingen naar welk niveau middelbare school is gegaan. De vergelijking met de uitstroompercentages voor de gemeente Albrandswaard, provincie Zuid-Holland en heel Nederland vind je op de pagina voor Rhoon.

Vergelijk uitstroom

Toelichting op de uitstroom informatie:
Er worden 7 categorieën uitstroom gebruikt:
  1. Praktijk en speciaal onderwijs = PRO: praktijkonderwijs + VSO: voortgezet speciaal onderwijs
  2. Beroeps en kader onderwijs = VMBO BL: basisberoepsgerichte leerweg + Vmbo BL-KL: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg + VMBO KL: kaderberoepsgerichte leerweg
  3. VMBO = VMBO KL-GT: kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (het voormalige mavo) + VMBO GT: gemengde/theoretische leerweg
  4. VMBO GT-HAVO: gemengde/theoretische leerweg en havo
  5. HAVO: hoger algemeen voortgezet onderwijs
  6. HAVO / VWO: hoger algemeen voortgezet onderwijs / voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
  7. VWO: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Om tot 7 categoriën te komen zijn sommige categoriën uit de brondata samengevoegd. Dit is gedaan om de overzichten beter leesbaar te houden. De volledige informatie hierover vind je in het overzicht van samengevoegde categorieën.
Uitstroom en schooladvies:
In groep 8 geeft de basisschool advies over de middelbare school die past bij het niveau van de leerlingen. De school kijkt daarvoor naar heel veel aspecten. Naast de eindtoets gaat dit om de leerprestaties in basisschool jaren als geheel. En om de bredere ontwikkeling van het kind op de basisschool. Er kan dus verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eindtoets score en het schooladvies en daarmee de uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het advies van de leerkrachten.
Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs moet de leerling minimaal plaatsen op het niveau dat de basisschool adviseert.
Cijfers per schooljaar:
Voor Het Lichtpunt zijn uitstroomgegevens bekend over de jaren 2013 tot en met 2021.

Uitstroom groep 8 leerlingen in 2021:
Naar het voortgezet speciaal onderwijs: 0
Naar het praktijkonderwijs: 1
Naar een basisberoepsgerichte leerweg: 2
Naar een VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg: 2
Naar een VMBO kadergerichte leerweg: 6
Naar een VMBO kader- en theoretisch- gecombineerde vervolgopleiding: 0
Naar het VMBO-GT (gemengde/theoretische leerweg, voorheen MAVO): 17
Naar een VMBO-T en HAVO combinatieklas: 5
Naar de HAVO: 12
Naar een HAVO en VWO combinatieklas: 7
Naar het VWO of het gymnasium: 6.
Advies niet mogelijk: 0
Totaal aantal leerlingen met advies: 58
Totaal aantal leerlingen: 58

Percentage zittenblijvers
Schooljaren van 2013 tot en met 2021

12,07% van de groep 8 leeringen van 12 jaar of ouder zat in 2021 meer dan 8 jaar op de basisschool. Onderstaande grafiek toont dit percentage voor de schooljaren 2015 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de zittenblijvers gegevens

worden geladen!Percentage groep 8 leerlingen dat in zijn of haar schoolcarrière is blijven zitten.


Toelichting op de informatie over zittenblijvers / leerlingen die doubleren:
Zittenblijvers worden geteld als kinderen die in groep 8 zitten en die al 9 jaar of langer op de basisschool zitten, en dus op enig moment in hun schoolloopbaan een jaar over hebben gedaan. Met andere woorden: het aantal leerlingen van 12 jaar of ouder, in leerjaar 8, met meer dan 8 verblijfsjaren in het onderwijs in het betreffende schooljaar (bijna altijd is dit 9 jaar omdat je op de basisschool in principe maar 1 keer mag doubleren).
Aantal zittenblijvers
Schooljaren van 2013 tot en met 2021

Onderstaande grafiek toont per schooljaar hoeveel leerlingen er dat jaar in groep 8 zaten. Daarnaast wordt per jaar getoond of- en zo ja hoeveel- leerlingen langer dan 8 jaar over het doorlopen van de basisschool gedaan hebben.


Heel even geduld alsjeblieft...

de lijngrafiek met zittenblijfgegevens

voor Het Lichtpunt wordt geladen!Zittenblijvers per jaar voor Het Lichtpunt.

Bron zittenblijven
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2021-2022, Het Lichtpunt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van Het Lichtpunt in schooljaar 2021-2022.

De meeste (329) leerlingen van Het Lichtpunt wonen in schooljaar 2021-2022 in postcodegebied 3162.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaren 2010-2011 t/m 2021-2022, Het Lichtpunt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

worden geladen!Percentage en aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor Christelijke Basisschool Het Lichtpunt. Klik op de segmenten in de grafiek om het aantal en percentage leerlingen te zien.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2021-2022, Het Lichtpunt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor Het Lichtpunt in Rhoon.

Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: Christelijke Basisschool Het Lichtpunt.

BRIN en vestigingsnummer: 27LR00.

Denominatie: Protestants-Christelijk.

Soort onderwijs: Basisonderwijs.

Schoolnaam: Protestants Christelijke Basisschool het Lichtpunt.

Schoolbestuur: Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Albrandswaard. Bestuursnummer: 59555.

Adres: Binnengracht 4, 3162 WD, Rhoon. Gemeente Albrandswaard, Zuid-Holland. Telefoon: 0102033720.

Website van de school: https://cbshetlichtpunt.nl/

Titel van de website: Welkom | CBS Het Lichtpunt

Organisatiestructuur: Christelijke Basisschool Het Lichtpunt is de enige vestiging binnen de school Protestants Christelijke Basisschool het Lichtpunt en 1 van de 3 vestigingen binnen het bestuur Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Albrandswaard. Daarbij vallen er 3 verschillende scholen onder dit bestuur. Er zijn 6.042 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met 1 vestiging per school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.087 schoolvestigingen).

Personeelsgegevens

Hier worden vier grafieken met personeelsgegevens getoond voor de vestiging Christelijke Basisschool Het Lichtpunt. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE. De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De gegevens zijn beschikbaar per jaar sinds 2011.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor de vestiging Christelijke Basisschool Het Lichtpunt.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor de vestiging Christelijke Basisschool Het Lichtpunt.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor de vestiging Christelijke Basisschool Het Lichtpunt.

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Albrandswaard.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor de vestiging Christelijke Basisschool Het Lichtpunt.

Meer personeelsgegevens
Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Resultaten3: voldoende28 februari 2017Onderzoek PO vestigingHet Lichtpunt
Aanbod4: goed28 februari 2017Onderzoek PO vestigingHet Lichtpunt
Zicht op ontwikkeling3: voldoende28 februari 2017Onderzoek PO vestigingHet Lichtpunt
Didactisch handelen3: voldoende28 februari 2017Onderzoek PO vestigingHet Lichtpunt
Ondersteuning4: goed28 februari 2017Onderzoek PO vestigingHet Lichtpunt

Klik hier en toon alle 12 rijen met inspectieresultaten...

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Basisschool Het Lichtpunt ligt in de buurt Portland-Centrum.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Portland-Centrum getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

3.014 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Albrandswaard is 3.169 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Portland-Centrum: 21,78%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt buurt Portland-Centrum.

Inkomen in buurt Portland-Centrum: €31.000


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Portland-Centrum.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Albrandswaard via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Albrandswaard. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Download de schoolrapportage!
Download hier de rapportage voor deze basisschool via de download website van OpenInfo.nl.

Download de uitgebreide rapportage met veel extra informatie over de school en haar omgeving. Met meer dan 75 diagrammen en grafieken!

Download!
Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt Portland-Centrum wonen 355 jongeren en zijn 366 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 201 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 3 bij gastouders (VGO) en 162 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 1,03 opvangplaats per jongere in de buurt van Het Lichtpunt is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Bron kinderopvang
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij Het Lichtpunt beschikbaar (download de volledige lijst):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Kinderdagverblijf Jip & Janneke108KDVDe Beurs 39 Rhoon
Jip & Janneke90BSODe Beurs 39 Rhoon
De Speeldoos16KDVDe Knip 1 Rhoon
BSO Body & Budo World111BSOLangstraat 2 Rhoon
KDV en BSO Body & Budo World38KDVLangstraat 2 Rhoon
Van Buren - Lasschuit 3VGOHof van Portland 83 Rhoon
Nederlof Koeman4VGOTitanium 38 Rhoon
Herrewijnen6VGOBakkersdijk 11 Barendrecht
Kinderopvang Bimbola's Wildernis59BSOBakkersdijk 1 Barendrecht
KDV De Wildernis16KDVBakkersdijk 1 Barendrecht
"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzichtspagina voor het schoolbestuur Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Albrandswaard.

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Rhoon op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Rhoon.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Christelijke Basisschool Het Lichtpunt in Rhoon op de buurtpagina voor Portland-Centrum.

Aanmelden bij de basisschool in Rhoon?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.