Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Samenwerkingsschool Meeroevers in Meerstad

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Contactgegevens / Leerlingen per jaar / Kaart / Uitstroom / Eindtoets / Kinderopvang / Onderwijsinspectie / Personeel / Zittenblijvers / buurt De Wierden / Bronnen en definities / Download / PDF rapportage

Samenwerkingsschool Meeroevers biedt primair onderwijs van het type "Basisonderwijs" met de denominatie "Openbaar" aan 351 leerlingen in schooljaar 2021-2022.

Scholen gemeente Groningen
Aantal leerlingen per schooljaar (351 leerlingen in schooljaar 2021-2022)
Schooljaren 2012-2013 t/m 2021-2022, Meeroevers

Aantal leerlingen per jaar, Meeroevers. Gegevens voor de schooljaren 2012-2013 tot en met 2021-2022. Meeroevers telt 351 leerlingen in schooljaar 2021-2022.

De prognoses van het aantal leerlingen zijn samen met nog veel meer informatie onderdeel van de uitgebreide PDF rapportage.

Kaart met scholen in de omgeving

Meeroevers (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Basisonderwijs.

Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.
Uitstroom groep 8 naar de middelbare school
2022, Meeroevers


Heel even geduld alsjeblieft...

de uitstroomgegevens

worden geladen!Voor Meeroevers stroomden de groep 8ers in 2022 uit naar de volgende soorten vervolgopleidingen: 15,15% ging naar het speciaal- praktijk of kader onderwijs, 36,36% stroomde uit naar het VMBO en 48,48% ging naar de HAVO of het VWO.

Eindtoetsscores groep 8 per schooljaar t/m 2021-2022

Gebruik de 2 keuzelijsten en selecteer op schooljaar of school/gemeente/Nederland:Heel even geduld alsjeblieft...

de eindtoetsscores

voor Meeroevers worden geladen!De schaal van de grafiek loopt van de minimale tot de maximale waarde die in 2022 in Nederland door scholen van het type Basisonderwijs op de AMN eindtoets is gescoord (zie deze uitleg). Hierbij zijn de laagste 10% scores rood, de volgende 15% oranje en de hoogste 25% scores groen gekleurd (25% van de scholen haalt minder dan 386 punten en 25% van de scholen scoort meer dan 418 punten). Bekijk ook de eindtoetscores van de andere scholen in Meerstad.

Toets types

Toelichting op de toetsresultaten:
De meter toont de resultaten van de eindtoetsen voor 2022: naast de Centrale Eindtoets (voorheen Cito) hebben scholen inmiddels de keuze uit 5 andere toetsen. Dit zijn de IEP, ROUTE 8, AMN, DIA en CESAN. Lees hier welke verschillende schalen en scores deze toets methodieken gebruiken.
In schooljaar 2019-2020 is als gevolg van de Coronamaatregelen geen eindtoets afgenomen.
Uitstroom naar type middelbareschool, percentage leerlingen per jaar
Schooljaren 2015-2016 tot en met 2021-2022, Meeroevers


Heel even geduld alsjeblieft...

het uitstroomoverzicht over de jaren

voor Meeroevers wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont in iedere rij een schooljaar met de uitstroom van leerlingen naar de middelbare school. Hierbij is te zien hoeveel procent van de leerlingen naar welk niveau middelbare school is gegaan. De vergelijking met de uitstroompercentages voor de gemeente Groningen, provincie Groningen en heel Nederland vind je op de pagina voor Meerstad.

Vergelijk uitstroom

Toelichting op de uitstroom informatie:
Er worden 7 categorieën uitstroom gebruikt:
  1. Praktijk en speciaal onderwijs = PRO: praktijkonderwijs + VSO: voortgezet speciaal onderwijs
  2. Beroeps en kader onderwijs = VMBO BL: basisberoepsgerichte leerweg + Vmbo BL-KL: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg + VMBO KL: kaderberoepsgerichte leerweg
  3. VMBO = VMBO KL-GT: kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (het voormalige mavo) + VMBO GT: gemengde/theoretische leerweg
  4. VMBO GT-HAVO: gemengde/theoretische leerweg en havo
  5. HAVO: hoger algemeen voortgezet onderwijs
  6. HAVO / VWO: hoger algemeen voortgezet onderwijs / voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
  7. VWO: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Om tot 7 categoriën te komen zijn sommige categoriën uit de brondata samengevoegd. Dit is gedaan om de overzichten beter leesbaar te houden. De volledige informatie hierover vind je in het overzicht van samengevoegde categorieën.
Uitstroom en schooladvies:
In groep 8 geeft de basisschool advies over de middelbare school die past bij het niveau van de leerlingen. De school kijkt daarvoor naar heel veel aspecten. Naast de eindtoets gaat dit om de leerprestaties in basisschool jaren als geheel. En om de bredere ontwikkeling van het kind op de basisschool. Er kan dus verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eindtoets score en het schooladvies en daarmee de uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het advies van de leerkrachten.
Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs moet de leerling minimaal plaatsen op het niveau dat de basisschool adviseert.
Cijfers per schooljaar:
Voor Meeroevers zijn uitstroomgegevens bekend over de jaren 2016 tot en met 2022.

Uitstroom groep 8 leerlingen in 2022:
Naar het voortgezet speciaal onderwijs: 0
Naar het praktijkonderwijs: 1
Naar een basisberoepsgerichte leerweg: 1
Naar een VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg: 1
Naar een VMBO kadergerichte leerweg: 2
Naar een VMBO kader- en theoretisch- gecombineerde vervolgopleiding: 9
Naar het VMBO-GT (gemengde/theoretische leerweg, voorheen MAVO): 3
Naar een VMBO-T en HAVO combinatieklas: 7
Naar de HAVO: 1
Naar een HAVO en VWO combinatieklas: 3
Naar het VWO of het gymnasium: 5.
Advies niet mogelijk: 0
Totaal aantal leerlingen met advies: 33
Totaal aantal leerlingen: 33

Percentage zittenblijvers
Schooljaren van 2013 tot en met 2021

17,24% van de groep 8 leeringen van 12 jaar of ouder zat in 2021 meer dan 8 jaar op de basisschool. Onderstaande grafiek toont dit percentage voor de schooljaren 2015 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de zittenblijvers gegevens

worden geladen!Percentage groep 8 leerlingen dat in zijn of haar schoolcarrière is blijven zitten.


Toelichting op de informatie over zittenblijvers / leerlingen die doubleren:
Zittenblijvers worden geteld als kinderen die in groep 8 zitten en die al 9 jaar of langer op de basisschool zitten, en dus op enig moment in hun schoolloopbaan een jaar over hebben gedaan. Met andere woorden: het aantal leerlingen van 12 jaar of ouder, in leerjaar 8, met meer dan 8 verblijfsjaren in het onderwijs in het betreffende schooljaar (bijna altijd is dit 9 jaar omdat je op de basisschool in principe maar 1 keer mag doubleren).
Aantal zittenblijvers
Schooljaren van 2013 tot en met 2021

Onderstaande grafiek toont per schooljaar hoeveel leerlingen er dat jaar in groep 8 zaten. Daarnaast wordt per jaar getoond of- en zo ja hoeveel- leerlingen langer dan 8 jaar over het doorlopen van de basisschool gedaan hebben.


Heel even geduld alsjeblieft...

de lijngrafiek met zittenblijfgegevens

voor Meeroevers wordt geladen!Zittenblijvers per jaar voor Meeroevers.

Bron zittenblijven
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2021-2022, Meeroevers


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van Meeroevers in schooljaar 2021-2022.

De meeste (279) leerlingen van Meeroevers wonen in schooljaar 2021-2022 in postcodegebied 9613.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaren 2012-2013 t/m 2021-2022, Meeroevers


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

worden geladen!Percentage en aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor Samenwerkingsschool Meeroevers. Klik op de segmenten in de grafiek om het aantal en percentage leerlingen te zien.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2021-2022, Meeroevers


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor Meeroevers in Meerstad.

Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: Samenwerkingsschool Meeroevers.

BRIN en vestigingsnummer: 30PF00.

Denominatie: Openbaar.

Soort onderwijs: Basisonderwijs.

Schoolnaam: Samenwerkingsschool Meeroevers.

Schoolbestuur: Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen. Bestuursnummer: 69669.

Adres: Meeroeverslaan 312, 9613 AE, Meerstad. Gemeente Groningen, Groningen. Telefoon: 0502306061.

Website van de school: https://www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl/

Titel van de website: Samenwerkingsschool Meeroevers

Beschrijving van de website: De leukste school in Meerstad! Bij ons krijg je heel veel kansen om te leren en te groeien. Dat geldt voor jou maar ook voor ons als leerkrachten.

Organisatiestructuur: Samenwerkingsschool Meeroevers is de enige vestiging binnen de school Samenwerkingsschool Meeroevers en 1 van de 11 vestigingen binnen het bestuur Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen. Daarbij vallen er 11 verschillende scholen onder dit bestuur. Er zijn 6.025 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met 1 vestiging per school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.069 schoolvestigingen).

Personeelsgegevens

Hier worden vier grafieken met personeelsgegevens getoond voor de vestiging Samenwerkingsschool Meeroevers. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE. De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De gegevens zijn beschikbaar per jaar sinds 2011.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor de vestiging Samenwerkingsschool Meeroevers.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor de vestiging Samenwerkingsschool Meeroevers.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor de vestiging Samenwerkingsschool Meeroevers.

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor de vestiging Samenwerkingsschool Meeroevers.

Meer personeelsgegevens
Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
KwaliteitsonderzoekVoldoende07 oktober 2015Toezicht PO vestigingSamenwerkingsschool Meeroevers
De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.3: voldoende07 oktober 2015Onderzoek PO vestigingSamenwerkingsschool Meeroevers
De taalresultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.3: voldoende07 oktober 2015Onderzoek PO vestigingSamenwerkingsschool Meeroevers
De sociale competenties van de leerlingen liggen op een niveau dat mag worden verwacht.5: niet te beoordelen07 oktober 2015Onderzoek PO vestigingSamenwerkingsschool Meeroevers
De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8.3: voldoende07 oktober 2015Onderzoek PO vestigingSamenwerkingsschool Meeroevers

Klik hier en toon alle 28 rijen met inspectieresultaten...

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Basisschool Meeroevers ligt in de buurt De Wierden.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt De Wierden getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

661 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Groningen is 7.109 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt De Wierden: 32,64%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt De Wierden.

Meer over buurt De Wierden
Inkomen in buurt De Wierden: €29.700


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt De Wierden.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Groningen via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Groningen. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Download de schoolrapportage!
Download hier de rapportage voor deze basisschool via de download website van OpenInfo.nl.

Download de uitgebreide rapportage met veel extra informatie over de school en haar omgeving. Met meer dan 75 diagrammen en grafieken!

Download!
Kinderopvang in de omgeving van de school

In de wijk Meerstad en omgeving wonen 980 jongeren en zijn 350 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 206 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 24 bij gastouders (VGO) en 120 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,36 opvangplaats per jongere in de wijk van Meeroevers is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Alle locaties
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij Meeroevers beschikbaar (bekijk de volledige lijst voor de gemeente Groningen):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
SKSG Krullevaar77BSOMeeroeverslaan 312 Meerstad
SKSG Krullevaar52KDVMeeroeverslaan 312 Meerstad
Nijdam Jager6VGOMeeroeverslaan 243 Meerstad
SKSG Break Out29BSOHoofdweg 163 Harkstede GN
Kindercentrum Engelbert25KDVWoldjerspoorweg 5a Groningen
BSO Engelbert30BSOWoldjerspoorweg 5a Groningen
Kindercentrum Engelbert, locatie Hummelhof8KDVWoldjerspoorweg 5a Groningen
BSO 't Hummelhof8BSOWoldjerspoorweg 5a Groningen
Rodenburg6VGOHet Spui 2 Meerstad
SKSG Groenewei68KDVSwifter 27 Meerstad
"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzichtspagina voor het schoolbestuur Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen.

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Meerstad op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Meerstad.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Samenwerkingsschool Meeroevers in Meerstad op de buurtpagina voor De Wierden.

Aanmelden bij de basisschool in Meerstad?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.