Corona-statistieken hier

Informatie gemeente Groningen:

Informatie gemeente Groningen:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Groningen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Groningen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (37% groei!)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens worden geladen!Aantal inwoners gemeente Groningen, jaren 1996 tot en met 2020.


Het aantal inwoners in gemeente Groningen is met 63.295 inwoners toegenomen (afgerond is dat 37%): van 169.627 in 1996 tot 232.922 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Groningen
Kaart van de gemeente Groningen met het aantal inwoners per wijk in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Groningen met het aantal inwoners per wijk in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Ten Post en omgeving, 2: Ten Boer en omgeving, 3: Noordoost, 4: Noordwest, 5: Noorddijk en omgeving ...Toon meer... Kaart van de gemeente Groningen met het aantal inwoners per wijk in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Ten Post en omgeving, 2: Ten Boer en omgeving, 3: Noordoost, 4: Noordwest, 5: Noorddijk en omgeving, 6: Oud Noord, 7: Nieuw West, 8: Meerstad en omgeving, 9: Oosterparkwijk, 10: Oud West, 11: Centrum, 12: Hoogkerk en omgeving, 13: Meerdorpen, 14: Oud Zuid, 15: Zuidoost, 16: Helpman en omgeving, 17: Zuidwest, 18: Haren Oost en omgeving, 19: Haren West en omgeving, 20: Glimmen Onnen Noordlaren ...Toon minder...

Over gemeente Groningen

Groningen is een gemeente in de provincie Groningen. Gemeente Groningen heeft afgerond een totale oppervlakte van 19.796 hectare, waarvan 18.560 land en 1.236 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.267 adressen per km2. Er wonen 136.383 huishoudens in gemeente Groningen en de gemeente telt 16 woonplaatsen, 20 wijken en 150 buurten.

De naam Groningen wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Groningen. Zie ook dit overzicht van gebieden. Gemeente Groningen is in 2018 groter geworden door toevoeging van de gemeenten Ten Boer en Haren.

Kenmerken van de 114.733 woningen in gemeente Groningen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken gemeente Groningen:

114.733 woningen & 132.620 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in Groningen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in Groningen voor de periode 2013 tot en met 2020.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).


Bekijk de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:

Adressen: 132.620 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 september 2020. Gemeente Groningen telt in totaal 132.620 adressen, met 131.853 verblijfsobjecten, 177 standplaatsen en 590 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Gemeente Groningen.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

114.733 woningen & 132.620 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd in de gemeente Groningen


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

Het aantal inwoners naar leeftijd is ook beschikbaar per los jaar in plaats van per leeftijdsgroep. Deze informatie is onderdeel van de download voor gemeente Groningen.

Burgerlijke staat - 2020


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Groningen
Cumulatieve cijfers per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona-informatie wordt geladen!Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Groningen: positief op Corona geteste personen (vaak "bevestigde besmettingen" genoemd), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer. Week 2020-49 bevat gegevens tot en met 4 december 2020.

Er zijn 4.530 personen uit de gemeente Groningen positief op Corona getest, er zijn 37 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 7 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 4 december 2020).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Groningen
Aantal overleden personen per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Groningen. Week 2020-47 start op maandag 23 november 2020.

Gemiddeld overleden 32,61 personen per week in 2020 uit de gemeente Groningen (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 47 van 2020).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 187 wijken en buurten in gemeente Groningen. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Groningen als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Groningen als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Criminaliteit - gemeente Groningen


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor gemeente Groningen. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.900)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Groningen.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Villabuurt heeft met €50.700 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Groningen. En buurt De Kring heeft met €10.400 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Groningen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Groningen is €22.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €27.400. Gemeente Groningen telt 161.800 inkomensontvangers op 232.874 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
12,70 % procent van de huishoudens in gemeente Groningen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Groningen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Groningen (gemeente Groningen is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Groningen. De positie van gemeente Groningen is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Europees parlement verkiezingen 23 mei 2019, uitslag gemeente Groningen.

Winnende partij in Groningen: GroenLinks met 18825 stemmen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal stemmen per partij in gemeente Groningen, verkiezingsuitslag van 23 mei 2019.

Bekijk ook de uitslagen van alle andere verkiezingen sinds 2002 die voor gemeente Groningen beschikbaar zijn.

Provinciale Staten verkiezingen 20 maart 2019, uitslag gemeente Groningen.

Grootste partij in Groningen: GroenLinks met 20940 stemmen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal stemmen per partij in gemeente Groningen, verkiezingsuitslag van 20 maart 2019.

Alle uitslagen
Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in gemeente Groningen naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Bevolking in gemeente Groningen: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Groningen voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Groningen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Groningen.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Bedrijven (19.475 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in gemeente Groningen.

Gemeente Groningen telt in totaal 19.475 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Geboorte en sterfte per 1000 inwoners


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal geborenen- en overleden personen per 1000 inwoners in 2020.

De naam van de wijk of buurt wordt zichtbaar als je op de bol klikt. In bijzondere gevallen kunnen wat extremere cijfers ontstaan, zie deze toelichting waarbij ook de gegevens voor heel Nederland getoond worden.

Top 5 gemeente Groningen: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Groningen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal19.475aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij195aantal2019
B-F Nijverheid en energie1.870aantal2019
G+I Handel en horeca3.755aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie2.210aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed1.695aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening6.080aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten3.670aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners232.874aantal2020
Mannen115.838aantal2020
Vrouwen117.036aantal2020
0 tot 15 jaar28.659aantal2020
15 tot 25 jaar50.412aantal2020
25 tot 45 jaar68.952aantal2020
45 tot 65 jaar50.650aantal2020
65 jaar of ouder34.201aantal2020
Ongehuwd152.524aantal2020
Gehuwd55.882aantal2020
Gescheiden16.243aantal2020
Verweduwd8.225aantal2020
Geboorte totaal2.036aantal2019
Geboorte relatief9aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal1.706aantal2019
Sterfte relatief7aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners6aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners8aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.200gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.810gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.530gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.680gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.030gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.680gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.910gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.620gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.160gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement960gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.240gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.420gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.610gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.230gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.020gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.360gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%percentage2013
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker86%percentage2016
Zware drinker15%percentage2016
Overmatige drinker10%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn33%percentage2016
Overgewicht41%percentage2016
Obesitas11%percentage2016
Roker29%percentage2016
Sporter55%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2016
Moeite met rondkomen22%percentage2016
Vrijwilligerswerk30%percentage2016
Mantelzorger11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening33%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt23%percentage2016
Gehoorbeperking4%percentage2016
Gezichtsbeperking5%percentage2016
Mobiliteitsbeperking8%percentage2016
Minstens één beperking12%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie39%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal136.383aantal2020
Eenpersoonshuishoudens80.637aantal2020
Huishoudens zonder kinderen29.938aantal2020
Huishoudens met kinderen25.808aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  161.800aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €27.400Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €22.900Euro2018
40% personen met laagste inkomen48%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen16%percentage2018
Actieven 15-75 jaar52,90 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen63,00 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen10,10 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen15,10 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum12,70 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand10.850aantal2019
Personen per soort uitkering; AO8.910aantal2019
Personen per soort uitkering; WW3.100aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW30.580aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon175.249aantal2020
Westers totaal29.365aantal2020
Niet-westers totaal28.260aantal2020
Marokko1.266aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba3.927aantal2020
Suriname3.401aantal2020
Turkije1.774aantal2020
Overig niet-westers17.892aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,80gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,70gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,50gemiddeld km2019
Afstand tot school0,70gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km9,90gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0014Code2020
RegionaamGroningenNaam2020
Soort regioGemeenteType2020
Bevolkingsdichtheid1.255aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte500gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal19.796hectaren2020
Oppervlakte land18.560hectaren2020
Oppervlakte water1.236hectaren2020
Meest voorkomende postcode0.0postcode2020
Mate van stedelijkheid1indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid3.267gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal92.870aantal2019
Personenautos brandstof benzine67.645aantal2019
Personenautos overige brandstof25.225aantal2019
Personenautos per huishouden0,70gemiddeld2019
Motorfietsen6.210aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad114.733aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€168.000Euro2018
Percentage eengezinswoning40%percentage2019
Percentage meergezinswoning60%percentage2019
Percentage bewoond96%percentage2019
Percentage onbewoond4%percentage2019
Koopwoningen42%percentage2019
Huurwoningen totaal58%percentage2019
In bezit woningcorporatie34%percentage2019
In bezit overige verhuurders24%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200085%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200015%percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Groningen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Groningen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Groningen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Groningen. Met verschillende handige overzichten voor alle 187 wijken en buurten en alle jaren sinds 2013! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, Excel analyse mogelijkheden, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!