Corona-statistieken gemeente Groningen

Informatie Oosterparkwijk:

Informatie Oosterparkwijk:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de Oosterparkwijk in de gemeente Groningen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de Oosterparkwijk in de gemeente Groningen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (11% groei!)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Oosterparkwijk, jaren 2013 tot en met 2020. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2014 berekend.

Het aantal inwoners in Oosterparkwijk is met 1.289 inwoners toegenomen (afgerond is dat 11%): van 11.006 in 2013 tot 12.295 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de Oosterparkwijk
Kaart van de Oosterparkwijk met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de Oosterparkwijk met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Vogelbuurt, 2: Florabuurt, 3: Gorechtbuurt, 4: Bloemenbuurt, 5: Damsterbuurt.

Over Oosterparkwijk

Oosterparkwijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 165 hectare, waarvan 149 land en 16 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 4.161 adressen per km2. Er wonen 8.230 huishoudens in Oosterparkwijk. Oosterparkwijk is een wijk in de gemeente Groningen.

Gemeente Groningen is in 2018 groter geworden door toevoeging van de gemeenten Ten Boer en Haren. De gegevens van de Oosterparkwijk voor de jaren 2013 tot en met 2014 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 7.450 woningen in de Oosterparkwijk
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken Oosterparkwijk:

7.450 woningen & 8.146 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in Oosterparkwijk (€136.000 in 2018).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de Oosterparkwijk voor de jaren 2013 tot en met 2018.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 8.146 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Oosterparkwijk telt in totaal 8.146 adressen, met 8.119 verblijfsobjecten en 27 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Oosterparkwijk.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

7.450 woningen & 8.146 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€21.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Oosterparkwijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Groningen (Oosterparkwijk is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Oosterparkwijk is €21.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €24.800. Oosterparkwijk telt 10.100 inkomensontvangers op 12.295 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
19,20 % procent van de huishoudens in Oosterparkwijk heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Groningen (Oosterparkwijk is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (665 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsgegevens worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in Oosterparkwijk.

Oosterparkwijk telt in totaal 665 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd in Oosterparkwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

Burgerlijke staat - Oosterparkwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Groningen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Groningen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Groningen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Goudenregenplein 16


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij voor de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 zoals uitgebracht bij het Stembureau Goudenregenplein 16.


De grafiek toont het aantal uitgebrachte stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Goudenregenplein 16 is uitgebracht. Er liggen 5 stembureau's binnen Oosterparkwijk. Stembureau Goudenregenplein 16 is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van Oosterparkwijk ligt. De gemeente Groningen telde bij deze verkiezingen in totaal 170 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Groningen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Groningen.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de Oosterparkwijk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Oosterparkwijk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - Oosterparkwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor Oosterparkwijk. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Definities misdaad
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Oosterparkwijk, 2012 tot en met 2020.

In de Oosterparkwijk zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 6.967 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 6.967 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 6.853 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de Oosterparkwijk 618 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, Oosterparkwijk.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in Oosterparkwijk naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in Oosterparkwijk: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en Oosterparkwijk voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in Oosterparkwijk ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Oosterparkwijk.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 Oosterparkwijk: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Oosterparkwijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal665Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2019
B-F Nijverheid en energie55Aantal2019
G+I Handel en horeca100Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie85Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening240Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten155Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners12.295Aantal2020
Mannen6.060Aantal2020
Vrouwen6.235Aantal2020
0 tot 15 jaar1.290Aantal2020
15 tot 25 jaar2.580Aantal2020
25 tot 45 jaar5.020Aantal2020
45 tot 65 jaar2.355Aantal2020
65 jaar of ouder1.050Aantal2020
Ongehuwd9.340Aantal2020
Gehuwd1.710Aantal2020
Gescheiden960Aantal2020
Verweduwd285Aantal2020
Westers totaal1.555Aantal2020
Geboorte totaal130Aantal2019
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal60Aantal2019
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2019
Opleidingsniveau laag1.990Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar3.880Aantal2019
Opleidingsniveau hoog4.730Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura290Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2019
Wmo-cliënten1.005Aantal2019
Wmo-cliënten relatief82%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners7Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners8Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.790Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.680Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.220Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.250Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.340Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.710Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.050Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal970Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement930Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.060Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.220Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.280Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning930Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.070Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker86%percentage2016
Zware drinker18%percentage2016
Overmatige drinker10%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn29%percentage2016
Overgewicht40%percentage2016
Obesitas12%percentage2016
Roker35%percentage2016
Sporter55%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam48%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2016
Moeite met rondkomen28%percentage2016
Vrijwilligerswerk28%percentage2016
Mantelzorger8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening32%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt23%percentage2016
Gehoorbeperking4%percentage2016
Gezichtsbeperking5%percentage2016
Mobiliteitsbeperking8%percentage2016
Minstens één beperking13%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal8.230Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens5.505Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen1.550Aantal2020
Huishoudens met kinderen1.175Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,50Gemiddeld aantal2020
Bevolkingsdichtheid8.273Aantal per km²2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2019
Percentage werknemers90%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 10%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  10.100Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €24.800Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €21.200Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen52%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen11%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar50,40 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen73,50 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen5,40 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen22,50 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum19,20 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand1.070Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO700Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW220Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW930Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon8.785Aantal2020
Niet-westers totaal1.955Aantal2020
Marokko65Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba275Aantal2020
Suriname215Aantal2020
Turkije140Aantal2020
Overig niet-westers1.255Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,50Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt0,50Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,30Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,60Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km11Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km7Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km26Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km42Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand5,00Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,70Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand0,90Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand0,90Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km29Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km48Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km109Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km155Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,60Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,40Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km9Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km126Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km140Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,30Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km10Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km139Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km170Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,50Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km14Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km240Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km279Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km24,10Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km31Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km53Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km41Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km92Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km5Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km26Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km63Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km28Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,70Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km11Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km23Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km26Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,70Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km17Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,20Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km7Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km11Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,30Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand2,60Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,30Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand5,80Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,30Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,70Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand1,80Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand2,30Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,80Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,50Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand0,60Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand2,20Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand2,50Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,60Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand2,30Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand2,30Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand1,50Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km17Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand1,30Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand1,90Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand2,70Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km26Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK001404Code2020
RegionaamOosterparkwijkNaam2020
Soort regioWijkCategorisch type2020
Sorteercode00140400Code2020
Oppervlakte totaal165Aantal hectaren2020
Oppervlakte land149Aantal hectaren2020
Oppervlakte water16Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode0.0Naam2020
Dekkingspercentage1%Percentage2014
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid4.161Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal3.170Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine2.635Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof540Aantal2020
Personenauto's per huishouden0Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte2.134Aantal2020
Motorfietsen295Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad7.450Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€136.000Gemiddeld in Euro2018
Percentage eengezinswoning20%Percentage2019
Percentage meergezinswoning80%Percentage2019
Percentage bewoond95%Percentage2019
Percentage onbewoond5%Percentage2019
Koopwoningen23%Percentage2019
Huurwoningen totaal77%Percentage2019
In bezit woningcorporatie52%Percentage2019
In bezit overige verhuurders25%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200081%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Groningen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

De gegevens van de Oosterparkwijk voor de jaren 2013 tot en met 2014 zijn berekend.

De naam van wijk WK001404 veranderde van Wijk 04 Oosterparkwijk in 2014 naar Oosterparkwijk in 2015.

Oosterparkwijk is opnieuw ingedeeld, anders afgebakend of ontstaan. Een deel van de historische gegevens zijn daarom afgeleid en/of berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de wijk. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de wijk. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn in veel gevallen ook berekend. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente Groningen bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.