Statistieken wijk Oud-Zuid

Aantal inwoners per jaar
(groei van 5,6% naar 20.250 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de wijk Oud-Zuid. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2014 berekend.

Het aantal inwoners in de wijk Oud-Zuid is met 1.070 personen gestegen van 19.180 in 2013 tot 20.250 in 2022 (dat is 5,6%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over wijk Oud-Zuid

Wijk Oud-Zuid heeft afgerond een totale oppervlakte van 387 hectare, waarvan 369 land en 17 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 4.178 adressen per km2. Er wonen 14.680 huishoudens in wijk Oud-Zuid. Wijk Oud-Zuid is een wijk in de gemeente Groningen.

De naam van deze wijk veranderde van Schilders- en Zeeheldenwijk in 2014 naar Oud-Zuid in 2015. De gemeente Groningen (gemeentecode GM0014) is bij een gemeentelijke herindeling in 2019 groter geworden vanuit de gemeenten Ten Boer en Haren. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Groningen overgegaan. De gegevens van de wijk Oud-Zuid voor de jaren 2013 tot en met 2014 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Oud-Zuid
Kaart van de wijk Oud-Zuid met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Oud-Zuid met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: De Meeuwen, 2: Zeeheldenbuurt, 3: Badstratenbuurt, 4: Oosterpoort, 5: Laanhuizen, 6: Herewegbuurt, 7: Rivierenbuurt, 8: Grunobuurt, 9: Stadspark, 10: Martini Trade Park.

Kenmerken van de 11.304 woningen in de wijk Oud-Zuid
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Groningen in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

11.304 woningen & 13.172 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote groei van 43% naar €232.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Oud-Zuid. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Oud-Zuid, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Oud-Zuid is met €69.922 toegenomen van €162.077 in 2013 tot €232.000 in 2022 (dat is 43%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 13.172 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De wijk Oud-Zuid telt in totaal 13.172 adressen, met 13.094 verblijfsobjecten en 78 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden






Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!







Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Oud-Zuid. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen






Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!







Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de wijk Oud-Zuid. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

11.304 woningen & 13.172 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.

Advertentie:

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de wijk Oud-Zuid

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de wijk Oud-Zuid is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 11 stembureaus in de wijk Oud-Zuid.






Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!







Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 11 stembureaus in de wijk Oud-Zuid.

De gemeente Groningen telde bij deze verkiezingen in totaal 122 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Groningen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Groningen.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Oud-Zuid. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Oud-Zuid, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de wijk Oud-Zuid is met 896 personen afgenomen van 15.601 in 2013 tot 14.705 in 2022 (dat is 5,7%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Bevolking in wijk Oud-Zuid: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.900)




Heel even geduld alsjeblieft...



de inkomensgegevens worden geladen!







Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Oud-Zuid.






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Groningen (wijk Oud-Zuid is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Oud-Zuid is €26.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €29.900. Wijk Oud-Zuid telt 16.800 inkomensontvangers op 20.250 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
9,4% procent van de huishoudens in wijk Oud-Zuid heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Groningen (wijk Oud-Zuid is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (2.375 totaal)






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Oud-Zuid (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Oud-Zuid zijn in totaal 2.375 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Oud-Zuid






Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!







Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Groningen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Oud-Zuid






Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!







Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Groningen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Groningen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Groningen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Gezondheid: gedrag






Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!







Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte






Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!







Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar






Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!







Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de wijk Oud-Zuid.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Oud-Zuid. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:

Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Oud-Zuid






Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!







Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de wijk Oud-Zuid.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Oud-Zuid. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:






Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!







Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Oud-Zuid, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of juli 2021 tot en met december 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 16 januari 2023.

In de wijk Oud-Zuid zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 12.198 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 12.198 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 11.854 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de wijk Oud-Zuid 883 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict





Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!







Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, wijk Oud-Zuid.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten

Advertentie:

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de wijk Oud-Zuid








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Oud-Zuid. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Oud-Zuid vallen.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2






Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!







Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Oud-Zuid voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Oud-Zuid ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Oud-Zuid. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de wijk Oud-Zuid: 2.207 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Groningen bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik






Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!







Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Oud-Zuid.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Oud-Zuid: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Oud-Zuid voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.375Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie120Aantal2021
G+I Handel en horeca255Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie245Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed150Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening680Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg520Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten405Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners20.250Aantal2022
Mannen9.900Aantal2022
Vrouwen10.355Aantal2022
0 tot 15 jaar1.080Aantal2022
15 tot 25 jaar6.750Aantal2022
25 tot 45 jaar7.340Aantal2022
45 tot 65 jaar3.045Aantal2022
65 jaar of ouder2.030Aantal2022
Ongehuwd16.510Aantal2022
Gehuwd2.350Aantal2022
Gescheiden1.035Aantal2022
Verweduwd355Aantal2022
Westers totaal3.605Aantal2022
Geboorte totaal190Aantal2021
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal60Aantal2021
Sterfte relatief3Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid5.481,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag1.590Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar7.390Aantal2020
Opleidingsniveau hoog9.020Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura145Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg2,60%Percentage2020
WMO cliënten930Aantal2021
WMO cliënten relatief47Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.980Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.910Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.230Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.480Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.690Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.180Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.920Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.120Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.180Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.120Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.370Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.670Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.870Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.260Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.140Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.260Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming1%Percentage2014
Energielabels Definitief8.522Aantal2023
Energielabels Voorlopig2.195Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.952Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++143Aantal2023
Energielabels A+++158Aantal2023
Energielabels A++132Aantal2023
Energielabels A+157Aantal2023
Energielabels A2.207Aantal2023
Energielabels B1.633Aantal2023
Energielabels C2.020Aantal2023
Energielabels D1.090Aantal2023
Energielabels E1.138Aantal2023
Energielabels F903Aantal2023
Energielabels G1.136Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn27%percentage2020
Drinker89%percentage2020
Zware drinker14%percentage2020
Overmatige drinker10%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht63%percentage2020
Overgewicht33%percentage2020
Ernstig overgewicht10%percentage2020
Roker27%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn61%percentage2020
Wekelijkse sporters62%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk71%percentage2020
Lopen naar school of werk23%percentage2020
Fietsen naar school of werk62%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel Eenzaam34%percentage2020
Sociaal Eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen19%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren11%percentage2020
Vrijwilligerswerk22%percentage2020
Mantelzorger7%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)10%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid83%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen25%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid22%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt21%percentage2020
Gehoorbeperking2%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen9%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie55%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken28%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal14.680Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens10.520Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen3.050Aantal2022
Huishoudens met kinderen1.115Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,40Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2020
Percentage werknemers87%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers16.800Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.900Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.900Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen48%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar24%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen67%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen7%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen11%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum9,4%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum14%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum17%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€3x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand640Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO580Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW190Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW1.850Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon14.705Aantal2022
Niet-westers totaal1.940Aantal2022
Marokko45Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba230Aantal2022
Suriname165Aantal2022
Turkije85Aantal2022
Overig niet-westers1.405Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal457Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven71Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting111Aantal2022
Verkeersovertredingen117Aantal2022
Vernieling88Aantal2022
Overige misdrijven11Aantal2022
Totaal misdrijven883Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km25Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km37Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand2,90Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km30Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km46Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km12Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km124Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km153Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km13Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km120Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km130Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km13Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km157Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km179Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km28Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km284Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km312Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km25,50Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km30Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km54Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km50Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km86Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km29Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km56Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km26Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km23Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km27Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km17Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km21Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,70Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand7,50Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand1,00Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand1,10Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,40Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand4,70Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km17Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand1Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km21Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK001401Code2022
RegionaamOud-ZuidNaam2022
Soort regioWijkCategorisch type2022
Sorteercode00140100Code2022
Oppervlakte totaal387Aantal hectaren2022
Oppervlakte land369Aantal hectaren2022
Oppervlakte water17Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2014
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid4.178Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal13.172Aantal2023
Adressen met postcode12.669Aantal2023
Adressen met woonfunctie12.144Aantal2023
Panden4.563Aantal2023
Percelen3.809Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19001.581Aantal2023
Panden 1900 tot 19251.649Aantal2023
Panden 1925 tot 19502.624Aantal2023
Panden 1950 tot 19702.055Aantal2023
Panden 1970 tot 1980941Aantal2023
Panden 1980 tot 19901.277Aantal2023
Panden 1990 tot 2000765Aantal2023
Panden 2000 tot 2010610Aantal2023
Panden 2010 tot 2020494Aantal2023
Panden 2020 en later553Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade16Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade116Aantal2021
Verkeersongevallen totaal132Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal5.555Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine4.475Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof1.075Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,40Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte1.503Aantal2022
Motorfietsen455Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad11.304Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€232.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning16%Percentage2022
Percentage meergezinswoning84%Percentage2022
Percentage bewoond95%Percentage2022
Percentage onbewoond5%Percentage2022
Koopwoningen31%Percentage2022
Huurwoningen totaal69%Percentage2022
In bezit woningcorporatie24%Percentage2022
In bezit overige verhuurders44%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200090%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200010%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Groningen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

De gegevens van de wijk Oud-Zuid voor de jaren 2013 tot en met 2014 zijn berekend.

De naam van deze wijk veranderde van Schilders- en Zeeheldenwijk in 2014 naar Oud-Zuid in 2015.

Wijk Oud-Zuid is opnieuw ingedeeld, anders afgebakend of ontstaan. Een deel van de historische gegevens zijn daarom afgeleid en/of berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de wijk. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de wijk. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn in veel gevallen ook berekend. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente Groningen bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.