Corona-statistieken gemeente Groningen

Informatie woonplaats Groningen:

Informatie woonplaats Groningen:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Groningen in de gemeente Groningen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Groningen in de gemeente Groningen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (3% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Groningen, jaren 2013 tot en met 2019.

Het aantal inwoners in woonplaats Groningen is tussen 2013 en 2019 met 6.930 personen toegenomen (afgerond is dat 3%): van 195.355 in 2013 tot 202.285 in 2019. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Groningen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2019 per leeftijdscategorie.

De naam Groningen wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Groningen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Groningen

Woonplaats Groningen heeft afgerond een totale oppervlakte van 8.372 hectare, waarvan 7.876 land en 502 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Groningen telt 116.488 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.041 adressen per km2. Er wonen 122.600 huishoudens en er zijn in totaal 102.176 woningen. De woonplaats telt 64.485 auto's en 16.960 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Groningen ligt in de gemeente Groningen.

De brondata voor woonplaats Groningen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Groningen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Groningen valt samen met deze 14 wijken: wijk Centrum, wijk Oud Zuid, wijk Oud West, wijk Oud Noord, Oosterparkwijk, wijk Zuidoost, wijk Helpman en omgeving, wijk Zuidwest, wijk Hoogkerk en omgeving, wijk Nieuw West, wijk Noordwest, wijk Noordoost, wijk Noorddijk en omgeving, wijk Meerdorpen. Zie dit overzicht van gebieden voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Groningen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Groningen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 102.176 woningen in Groningen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Groningen:

102.176 woningen & 116.488 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Groningen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2018.


WOZ waarde Groningen:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 116.488 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 januari 2020. Woonplaats Groningen telt in totaal 116.488 adressen, met 115.792 verblijfsobjecten, 151 standplaatsen en 545 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Groningen.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

102.176 woningen & 116.488 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.727)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Groningen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Groningen was in 2018 €22.727.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (16.960 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Groningen.

Woonplaats Groningen telt in totaal 16.960 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal16.960aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij60aantal2019
B-F Nijverheid en energie1.585aantal2019
G+I Handel en horeca3.355aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie2.035aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed1.375aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening5.280aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten3.290aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners202.285aantal2019
Mannen100.865aantal2019
Vrouwen101.405aantal2019
0 tot 15 jaar23.540aantal2019
15 tot 25 jaar47.415aantal2019
25 tot 45 jaar62.045aantal2019
45 tot 65 jaar42.795aantal2019
65 jaar of ouder26.440aantal2019
Ongehuwd137.695aantal2019
Gehuwd43.965aantal2019
Gescheiden14.140aantal2019
Verweduwd6.450aantal2019
Geboorte totaal1.750aantal2018
Geboorte relatief9aantal per 1000 inwoners2018
Sterfte totaal1.325aantal2018
Sterfte relatief7aantal per 1000 inwoners2018
Diefstal per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners6aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners8aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.209gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.882gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.573gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.739gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.938gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.505gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.981gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.515gemiddeld kWh2018
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.200gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.020gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.361gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.586gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.753gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.251gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.102gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.349gemiddeld m³2018
Percentage woningen met stadsverwarming5%percentage2017
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal122.600aantal2019
Eenpersoonshuishoudens75.525aantal2019
Huishoudens zonder kinderen25.825aantal2019
Huishoudens met kinderen21.230aantal2019
Gemiddelde huishoudensgrootte1,65gemiddeld2019
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  161.100aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €27.196Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €22.727Euro2018
40% personen met laagste inkomen48%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen15%percentage2018
Actieven 15-75 jaar52,94 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen63,51 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen9,86 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen15,62 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum13,02 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand10.470aantal2019
Personen per soort uitkering; AO8.120aantal2019
Personen per soort uitkering; WW2.750aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW23.690aantal2017
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon150.105aantal2019
Westers totaal26.145aantal2019
Niet-westers totaal26.035aantal2019
Marokko1.225aantal2019
Nederlandse Antillen en Aruba3.735aantal2019
Suriname3.280aantal2019
Turkije1.600aantal2019
Overig niet-westers16.125aantal2019
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,71gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,59gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,43gemiddeld km2019
Afstand tot school0,66gemiddeld km2017
Scholen binnen 3 km10,65gemiddeld2017
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1070CodeWP1070
RegionaamGroningenNaam2019
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid2.570aantal per km22019
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal8.372hectaren2019
Oppervlakte land7.876hectaren2019
Oppervlakte water502hectaren2019
Mate van stedelijkheid2indicator 1-52019
Omgevingsadressendichtheid2.041gemiddeld per km22019
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal64.485aantal2019
Personenautos brandstof benzine51.005aantal2019
Personenautos overige brandstof13.480aantal2019
Personenautos per huishouden0,54gemiddeld2019
Motorfietsen5.065aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad102.176aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€167.215Euro2018
Percentage eengezinswoning36%percentage2019
Percentage meergezinswoning64%percentage2019
Percentage bewoond96%percentage2019
Percentage onbewoond4%percentage2019
Koopwoningen38%percentage2019
Huurwoningen totaal62%percentage2019
In bezit woningcorporatie37%percentage2019
In bezit overige verhuurders25%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200085%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200015%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Groningen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Groningen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Groningen. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!