Statistieken postcode 4587

Aantal inwoners per jaar
(2% daling)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 4587, jaren 2003 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in postcode 4587 is tussen 2003 en 2022 met 75 personen afgenomen (afgerond is dat 2%): van 3.235 in 2003 tot 3.160 in 2022.

Over postcode 4587

Postcode 4587 ligt binnen de gemeente Hulst. Postcode 4587 telt 3.160 inwoners en 1.430 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 2,20 personen. Er zijn 1.640 woningen in postcodegebied 4587 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €190.000. Postcodegebied 4587 grenst aan de volgende 6 postcodegebieden: 4569, 4584, 4585, 4586, 4588 en 4589. Bekijk de straatnamen voor postcode 4587 in de tabel met adressen in Hulst. De numerieke (viercijferige) postcode 4587 telt 104 volledige postcodes van zes posities.

Advertentie:

Kaart van het postcodegebied 4587
Kaart van het postcodegebied 4587. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 4587 binnen de gemeente Hulst. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 4587


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 4587 in 2022 is 3.160. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Hulst. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2003 tot en met 2022.

Vrouwen en mannen in postcode 4587


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 1.737 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. Het poostcodegebied 4587 telt in totaal 1.737 adressen, met 1.735 verblijfsobjecten en 2 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 4587. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor het postcodegebied 4587. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.640 woningen & 1.737 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Informatie per "postcode-6" in postcode 4587

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2023 en het aantal inwoners per 2020 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 4587. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 104 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 10 numerieke postcodes in de gemeente Hulst.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
4587AA920
4587AB1525
4587AC330
4587AD65
4587AE1830

Toon alle 104 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 4587

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 4587 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
Anemoonstraat6
Anjerstraat53
Antoniusstraat51
Beatrixstraat22
Brouwerijstraat20

Toon alle 71 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per postcode, gemeente Hulst


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Hulst bestaat uit 17 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen voor de 10 grootste postcodes in de gemeente Hulst (postcode 4587 behoort met 1.737 adressen tot de top 10).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 4587


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2022 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Advertentie:

Autochtoon of migratie in postcode 4587


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 1998-2021 in postcode 4587 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 4587 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 1998-2021.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 4587 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning1.310gemiddeld jaarverbruik2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning2.590gemiddeld jaarverbruik2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens1.430aantal2020
Huishoudens eenpersoons490aantal2020
Huishoudens meerpersoons490aantal2020
Huishoudens eenouder kinderen70aantal2020
Huishoudens twee ouders kinderen370aantal2020
Gemiddelde huishoudgroote2,20gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen40-60 middencategorie2018
% laag huishoudinkomen40%percentage2018
% hoog huishoudinkomen18%percentage2018
Inwoners met WW bijstand AO uitkering200aantal inwoners2020
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners3.160aantal2021
Mannen1.540aantal2020
Vrouwen1.610aantal2020
0 tot 15 jaar425aantal2021
15 tot 25 jaar305aantal2021
25 tot 45 jaar650aantal2021
45 tot 65 jaar910aantal2021
65 jaar of ouder870aantal2021
Geboorte totaal15aantal2019

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond80%percentage2020
% Westerse migratie achtergrond10%percentage2020
% Niet-westerse migratie achtergrondgeen datapercentagegeen data
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand0,60kilometer2018
Café - aantal 1 KM2,70aantal2018
Café - aantal 3 KM4,40aantal2018
Café - aantal 5 KM5,00aantal2018
Cafetaria - afstand1,00kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM1,90aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM2,80aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM2,90aantal2018
Hotel - afstand1,20kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM1,90aantal2018
Hotel - aantal 10 KM2,00aantal2018
Hotel - aantal 20 KM8,70aantal2018
Restaurant - afstand0,80kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM0,70aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM1,20aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM4,90aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand17,80kilometer2018
Podiumkunsten - afstand17,80kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Podiumkunsten - aantal 10 KMgeen dataaantalgeen data
Podiumkunsten - aantal 20 KM1,90aantal2018
Museum - afstand11,10kilometer2018
Museum - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Museum - aantal 10 KMgeen dataaantalgeen data
Museum - aantal 20 KM2,90aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand1,00kilometer2018
Huisartsenpost - afstand16,70kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM1,30aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM1,80aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM1,90aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand16,40kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM1,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand10,60kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM0,10aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM2,00aantal2018
Apotheek - afstand1,10kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand0,80kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM1,20aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM1,90aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM2,00aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand0,80kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM1,20aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM2,20aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM3,00aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand1,00kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM0,70aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM1,20aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM2,00aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand10,90kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KMgeen dataaantalgeen data
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM0,20aantal2018
VMBO - afstand11,30kilometer2018
VMBO - aantal 3 KMgeen dataaantalgeen data
VMBO - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
VMBO - aantal 10 KM0,10aantal2018
HAVO VWO - afstand10,90kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KMgeen dataaantalgeen data
HAVO VWO - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
HAVO VWO - aantal 10 KM0,10aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand45,90kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KMgeen dataaantalgeen data
Attractiepark - aantal 20 KMgeen dataaantalgeen data
Attractiepark - aantal 50 KM3,70aantal2018
Zwembad - afstand12,70kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand123,90kilometer2018
Bioscoop - afstand17,80kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Bioscoop - aantal 10 KMgeen dataaantalgeen data
Bioscoop - aantal 20 KM0,90aantal2018
Sauna - afstand16,70kilometer2018
Zonnebank - afstand11,00kilometer2018
Aantal adressen1.735aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand1,20kilometer2018
Treinstation - afstand44,60kilometer2018
Overstapstation - afstand48,20kilometer2018
Bibliotheek - afstand1,10kilometer2018
Brandweer - afstand1,20kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand1,00kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM0,80aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM0,90aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM1,00aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand0,80kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM2,80aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM3,70aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM3,80aantal2018
Warenhuis - afstand11,40kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Warenhuis - aantal 10 KMgeen dataaantalgeen data
Warenhuis - aantal 20 KM2,90aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode4587string2020
Omgevingsadressendichtheid428gemiddelde2020
Stedelijkheid5categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.640aantal2020
Niet bewoonde woningen160aantal2020
Woningen voor 1945300aantal2020
Woningen 1945 tot 1965360aantal2020
Woningen 1965 tot 1975295aantal2020
Woningen 1975 tot 1985215aantal2020
Woningen 1985 tot 1995155aantal2020
Woningen 1995 tot 2005200aantal2020
Woningen 2005 tot 201570aantal2020
Woningen 2015 en later45aantal2020
Meergezinswoningen175aantal2020
% Huurwoningen30%percentage2020
% Koopwoningen70%percentage2020
Huurwoningen corporatie295aantal2020
Gemiddelde WOZ waarde€190.000Euro2020

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Hulst.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

Advertentie:

"40-60 midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 4587. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Hulst
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Hulst. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in Hulst
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Hulst:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2022. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Hulst:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Hulst. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Hulst. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Hulst. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 4587