Statistieken postcode 7471

Aantal inwoners per jaar
(2% daling)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 7471, jaren 2003 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in postcode 7471 is tussen 2003 en 2022 met 335 personen afgenomen (afgerond is dat 2%): van 12.410 in 2003 tot 12.075 in 2022.

Over postcode 7471

Postcode 7471 ligt binnen de gemeente Hof van Twente. Postcode 7471 telt 12.075 inwoners en 5.350 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 2,20 personen. Er zijn 5.515 woningen in postcodegebied 7471 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €209.000. Postcodegebied 7471 grenst aan de volgende 3 postcodegebieden: 7472, 7475 en 7495. Bekijk de straatnamen voor postcode 7471 in de tabel met adressen in Hof van Twente. De numerieke (viercijferige) postcode 7471 telt 328 volledige postcodes van zes posities.

Advertentie:

Kaart van het postcodegebied 7471
Kaart van het postcodegebied 7471. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 7471 binnen de gemeente Hof van Twente. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 7471


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 7471 in 2022 is 12.075. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Hof van Twente. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2003 tot en met 2022.

Vrouwen en mannen in postcode 7471


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 6.459 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. Het poostcodegebied 7471 telt in totaal 6.459 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 7471. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor het postcodegebied 7471. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

5.515 woningen & 6.459 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Informatie per "postcode-6" in postcode 7471

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2023 en het aantal inwoners per 2020 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 7471. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 328 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 8 numerieke postcodes in de gemeente Hof van Twente.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
7471AA2350
7471AB115125
7471AC1620
7471AD810
7471AE2825

Toon alle 328 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 7471

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 7471 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
't Schild22
Aalscholverstraat12
Acaciastraat44
Almelreef13
Ambachtsweg7

Toon alle 195 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per postcode, gemeente Hof van Twente


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Hof van Twente bestaat uit 8 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per postcode (postcode 7471 telt 6.459 adressen).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 7471


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2022 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Advertentie:

Autochtoon of migratie in postcode 7471


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 1998-2021 in postcode 7471 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 7471 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 1998-2021.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 7471 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning1.250gemiddeld jaarverbruik2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning2.750gemiddeld jaarverbruik2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens5.350aantal2020
Huishoudens eenpersoons1.765aantal2020
Huishoudens meerpersoons1.780aantal2020
Huishoudens eenouder kinderen325aantal2020
Huishoudens twee ouders kinderen1.465aantal2020
Gemiddelde huishoudgroote2,20gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen40-60 middencategorie2018
% laag huishoudinkomen40%percentage2018
% hoog huishoudinkomen16%percentage2018
Inwoners met WW bijstand AO uitkering1.050aantal inwoners2020
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners12.075aantal2021
Mannen6.025aantal2020
Vrouwen6.100aantal2020
0 tot 15 jaar1.585aantal2021
15 tot 25 jaar1.415aantal2021
25 tot 45 jaar2.505aantal2021
45 tot 65 jaar3.590aantal2021
65 jaar of ouder2.980aantal2021
Geboorte totaal80aantal2019

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond90%percentage2020
% Westerse migratie achtergrond10%percentage2020
% Niet-westerse migratie achtergrond10%percentage2020
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand0,60kilometer2018
Café - aantal 1 KM2,80aantal2018
Café - aantal 3 KM7,00aantal2018
Café - aantal 5 KM7,20aantal2018
Cafetaria - afstand0,40kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM3,00aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM8,30aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM9,50aantal2018
Hotel - afstand3,80kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM1,30aantal2018
Hotel - aantal 10 KM8,00aantal2018
Hotel - aantal 20 KM43,30aantal2018
Restaurant - afstand0,70kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM4,30aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM10,90aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM11,80aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand16,50kilometer2018
Podiumkunsten - afstand1,30kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KM1,00aantal2018
Podiumkunsten - aantal 10 KM1,00aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM12,30aantal2018
Museum - afstand1,20kilometer2018
Museum - aantal 5 KM2,00aantal2018
Museum - aantal 10 KM2,90aantal2018
Museum - aantal 20 KM16,90aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand1,30kilometer2018
Huisartsenpost - afstand14,30kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM1,80aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM5,00aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM5,20aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand14,30kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM2,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand1,30kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM1,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM1,50aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM9,00aantal2018
Apotheek - afstand1,30kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand0,50kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM2,50aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM7,70aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM8,70aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand0,50kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM2,00aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM5,90aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM7,00aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand0,60kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM1,70aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM4,90aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM6,20aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand1,30kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM1,00aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM1,00aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM2,70aantal2018
VMBO - afstand1,30kilometer2018
VMBO - aantal 3 KM1,00aantal2018
VMBO - aantal 5 KM1,00aantal2018
VMBO - aantal 10 KM2,70aantal2018
HAVO VWO - afstand12,90kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KM0,00aantal2018
HAVO VWO - aantal 5 KM0,00aantal2018
HAVO VWO - aantal 10 KM0,00aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand15,60kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KMgeen dataaantalgeen data
Attractiepark - aantal 20 KM5,00aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM23,40aantal2018
Zwembad - afstand5,60kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand22,10kilometer2018
Bioscoop - afstand15,60kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Bioscoop - aantal 10 KMgeen dataaantalgeen data
Bioscoop - aantal 20 KM4,00aantal2018
Sauna - afstand17,60kilometer2018
Zonnebank - afstand10,90kilometer2018
Aantal adressen6.453aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand1,50kilometer2018
Treinstation - afstand1,30kilometer2018
Overstapstation - afstand16,20kilometer2018
Bibliotheek - afstand1,20kilometer2018
Brandweer - afstand1,20kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand0,80kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM1,40aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM5,00aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM5,30aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand0,60kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM6,30aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM16,00aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM17,10aantal2018
Warenhuis - afstand1,10kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM1,00aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM2,60aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM15,40aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode7471string2020
Omgevingsadressendichtheid964gemiddelde2020
Stedelijkheid4categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.515aantal2020
Niet bewoonde woningen170aantal2020
Woningen voor 1945865aantal2020
Woningen 1945 tot 1965755aantal2020
Woningen 1965 tot 19751.145aantal2020
Woningen 1975 tot 1985790aantal2020
Woningen 1985 tot 1995775aantal2020
Woningen 1995 tot 2005415aantal2020
Woningen 2005 tot 2015660aantal2020
Woningen 2015 en later115aantal2020
Meergezinswoningen925aantal2020
% Huurwoningen40%percentage2020
% Koopwoningen60%percentage2020
Huurwoningen corporatie1.400aantal2020
Gemiddelde WOZ waarde€209.000Euro2020

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Hof van Twente.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

Advertentie:

"40-60 midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 7471. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Hof van Twente
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Hof van Twente. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in Hof van Twente
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Hof van Twente:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2022. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Hof van Twente:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Hof van Twente. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Hof van Twente. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Hof van Twente. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 7471