Statistieken postcode 1015

Aantal inwoners per jaar
(0% kleine daling)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 1015, jaren 2003 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in postcode 1015 is tussen 2003 en 2022 met 80 personen afgenomen (afgerond is dat 0%): van 14.990 in 2003 tot 14.910 in 2022.

Over postcode 1015

Postcode 1015 ligt binnen de gemeente Amsterdam. Postcode 1015 telt 14.910 inwoners en 9.765 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 1,50 personen. Er zijn 9.920 woningen in postcodegebied 1015 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €521.000. Postcodegebied 1015 grenst aan de volgende 4 postcodegebieden: 1012, 1013, 1016 en 1052. Bekijk de straatnamen voor postcode 1015 in de tabel met adressen in Amsterdam. De numerieke (viercijferige) postcode 1015 telt 355 volledige postcodes van zes posities.

Advertentie:

Kaart van het postcodegebied 1015
Kaart van het postcodegebied 1015. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 1015 binnen de gemeente Amsterdam. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 1015


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 1015 in 2022 is 14.910. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Amsterdam. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2003 tot en met 2022.

Vrouwen en mannen in postcode 1015


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 11.315 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. Het poostcodegebied 1015 telt in totaal 11.315 adressen, met 11.153 verblijfsobjecten, 1 standplaats en 161 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 1015. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor het postcodegebied 1015. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

9.920 woningen & 11.315 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Informatie per "postcode-6" in postcode 1015

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2023 en het aantal inwoners per 2020 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 1015. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 355 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 10 numerieke postcodes in de gemeente Amsterdam.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
1015AA4345
1015AB5880
1015AC5050
1015AD4455
1015AE2435

Toon alle 355 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 1015

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 1015 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
Anjeliersstraat380
Bergstraat19
Blauwburgwal35
Bloemgracht238
Boomstraat185

Toon alle 69 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per postcode, gemeente Amsterdam


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Amsterdam bestaat uit 81 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen voor de 10 grootste postcodes in de gemeente Amsterdam (postcode 1015 behoort met 11.315 adressen tot de top 10).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 1015


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2022 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Advertentie:

Autochtoon of migratie in postcode 1015


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 1998-2021 in postcode 1015 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 1015 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 1998-2021.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 1015 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning960gemiddeld jaarverbruik2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning1.880gemiddeld jaarverbruik2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens9.765aantal2020
Huishoudens eenpersoons6.290aantal2020
Huishoudens meerpersoons2.060aantal2020
Huishoudens eenouder kinderen490aantal2020
Huishoudens twee ouders kinderen845aantal2020
Gemiddelde huishoudgroote1,50gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen40-60 middencategorie2018
% laag huishoudinkomen51%percentage2018
% hoog huishoudinkomen20%percentage2018
Inwoners met WW bijstand AO uitkering1.160aantal inwoners2020
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners14.910aantal2021
Mannen7.535aantal2020
Vrouwen7.330aantal2020
0 tot 15 jaar1.195aantal2021
15 tot 25 jaar1.760aantal2021
25 tot 45 jaar5.245aantal2021
45 tot 65 jaar4.155aantal2021
65 jaar of ouder2.555aantal2021
Geboorte totaal125aantal2019

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond60%percentage2020
% Westerse migratie achtergrond30%percentage2020
% Niet-westerse migratie achtergrond10%percentage2020
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand0,10kilometer2018
Café - aantal 1 KM82,60aantal2018
Café - aantal 3 KM545,80aantal2018
Café - aantal 5 KM730,30aantal2018
Cafetaria - afstand0,20kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM89,10aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM595,80aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM904,40aantal2018
Hotel - afstand0,30kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM364,70aantal2018
Hotel - aantal 10 KM409,10aantal2018
Hotel - aantal 20 KM489,20aantal2018
Restaurant - afstand0,10kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM190,10aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM1.147,10aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM1.772,00aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand1,70kilometer2018
Podiumkunsten - afstand0,50kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KM40,60aantal2018
Podiumkunsten - aantal 10 KM51,50aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM65,00aantal2018
Museum - afstand0,30kilometer2018
Museum - aantal 5 KM38,30aantal2018
Museum - aantal 10 KM43,80aantal2018
Museum - aantal 20 KM62,60aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand0,20kilometer2018
Huisartsenpost - afstand3,80kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM11,60aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM59,10aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM137,10aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand3,80kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM2,10aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM6,00aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM13,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand1,30kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM3,10aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM8,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM18,00aantal2018
Apotheek - afstand0,40kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand0,30kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM7,00aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM63,40aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM142,10aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand0,30kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM15,10aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM122,30aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM320,50aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand0,40kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM3,40aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM32,70aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM93,30aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand0,60kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM9,00aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM39,70aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM73,80aantal2018
VMBO - afstand0,60kilometer2018
VMBO - aantal 3 KM6,00aantal2018
VMBO - aantal 5 KM23,80aantal2018
VMBO - aantal 10 KM53,80aantal2018
HAVO VWO - afstand0,60kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KM6,20aantal2018
HAVO VWO - aantal 5 KM26,80aantal2018
HAVO VWO - aantal 10 KM42,90aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand2,80kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM4,80aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM10,90aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM53,80aantal2018
Zwembad - afstand0,60kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand6,40kilometer2018
Bioscoop - afstand0,90kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KM12,00aantal2018
Bioscoop - aantal 10 KM14,70aantal2018
Bioscoop - aantal 20 KM20,00aantal2018
Sauna - afstand0,70kilometer2018
Zonnebank - afstand0,50kilometer2018
Aantal adressen11.299aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand3,10kilometer2018
Treinstation - afstand1,40kilometer2018
Overstapstation - afstand1,40kilometer2018
Bibliotheek - afstand1,10kilometer2018
Brandweer - afstand1,00kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand0,30kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM9,90aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM58,10aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM145,10aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand0,10kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM115,20aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM538,20aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM972,50aantal2018
Warenhuis - afstand0,90kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM12,70aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM23,50aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM42,90aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode1015string2020
Omgevingsadressendichtheid11.029gemiddelde2020
Stedelijkheid1categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad9.920aantal2020
Niet bewoonde woningen1.235aantal2020
Woningen voor 19457.305aantal2020
Woningen 1945 tot 1965110aantal2020
Woningen 1965 tot 1975235aantal2020
Woningen 1975 tot 1985765aantal2020
Woningen 1985 tot 19951.075aantal2020
Woningen 1995 tot 2005335aantal2020
Woningen 2005 tot 201585aantal2020
Woningen 2015 en later10aantal2020
Meergezinswoningen9.440aantal2020
% Huurwoningen70%percentage2020
% Koopwoningen30%percentage2020
Huurwoningen corporatie3.365aantal2020
Gemiddelde WOZ waarde€521.000Euro2020

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

Advertentie:

"40-60 midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 1015. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Amsterdam
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Amsterdam. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in Amsterdam
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Amsterdam:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2022. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Amsterdam. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Amsterdam. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 1015