Statistieken postcode 1114

Aantal inwoners per jaar
(5% daling)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 1114, jaren 2014 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in postcode 1114 is tussen 2014 en 2022 met 5 personen afgenomen (afgerond is dat 5%): van 85 in 2014 tot 80 in 2022.

Over postcode 1114

Postcode 1114 ligt binnen de gemeente Ouder-Amstel. Postcode 1114 telt 80 inwoners en 35 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 1,80 personen. Er zijn 10 woningen in postcodegebied 1114 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €291.000. Postcodegebied 1114 grenst aan de volgende 4 postcodegebieden: 1096, 1101, 1115 en 1191. Bekijk de straatnamen voor postcode 1114 in de tabel met adressen in Ouder-Amstel. De numerieke (viercijferige) postcode 1114 telt 18 volledige postcodes van zes posities.

Advertentie:

Kaart van het postcodegebied 1114
Kaart van het postcodegebied 1114. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 1114 binnen de gemeente Ouder-Amstel. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 1114


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 1114 in 2022 is 80. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Ouder-Amstel. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2014 tot en met 2022.

Vrouwen en mannen in postcode 1114


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 606 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. Het poostcodegebied 1114 telt in totaal 606 adressen, met 582 verblijfsobjecten, 2 standplaatsen en 22 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 1114. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor het postcodegebied 1114. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

10 woningen & 606 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Informatie per "postcode-6" in postcode 1114

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2023 en het aantal inwoners per 2020 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 1114. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 18 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 3 numerieke postcodes in de gemeente Ouder-Amstel.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
1114AA27< 5
1114AB122< 5
1114AC3< 5
1114AD120< 5
1114AE225

Toon alle 18 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 1114

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 1114 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
Borchlandweg14
Buitensingel5
De Flinesstraat15
De passage5
Ellermanstraat69

Toon alle 18 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per postcode, gemeente Ouder-Amstel


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Ouder-Amstel bestaat uit 3 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per postcode (postcode 1114 telt 606 adressen).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 1114


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2022 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Advertentie:

Autochtoon of migratie in postcode 1114


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 1998-2021 in postcode 1114 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 1114 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 1998-2021.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 1114 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woninggeen datagemiddeld jaarverbruikgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woninggeen datagemiddeld jaarverbruikgeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens35aantal2020
Huishoudens eenpersoons20aantal2020
Huishoudens meerpersoons5aantal2019
Huishoudens eenouder kinderen5aantal2020
Huishoudens twee ouders kinderen5aantal2020
Gemiddelde huishoudgroote1,80gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen20-40 onder middencategorie2018
% laag huishoudinkomengeen datapercentagegeen data
% hoog huishoudinkomengeen datapercentagegeen data
Inwoners met WW bijstand AO uitkering10aantal inwoners2020
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners80aantal2021
Mannen35aantal2020
Vrouwen25aantal2020
0 tot 15 jaar5aantal2021
15 tot 25 jaar15aantal2021
25 tot 45 jaar25aantal2021
45 tot 65 jaar20aantal2021
65 jaar of ouder15aantal2021
Geboorte totaalgeen dataaantalgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond60%percentage2020
% Westerse migratie achtergrond30%percentage2020
% Niet-westerse migratie achtergrond10%percentage2020
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand1,40kilometer2018
Café - aantal 1 KM0,10aantal2018
Café - aantal 3 KM12,20aantal2018
Café - aantal 5 KM146,40aantal2018
Cafetaria - afstand0,60kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM1,80aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM35,30aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM298,60aantal2018
Hotel - afstand0,80kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM87,40aantal2018
Hotel - aantal 10 KM398,60aantal2018
Hotel - aantal 20 KM462,40aantal2018
Restaurant - afstand0,70kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM0,90aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM52,60aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM540,60aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand5,60kilometer2018
Podiumkunsten - afstand2,60kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KM11,10aantal2018
Podiumkunsten - aantal 10 KM47,50aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM56,30aantal2018
Museum - afstand3,80kilometer2018
Museum - aantal 5 KM8,80aantal2018
Museum - aantal 10 KM41,70aantal2018
Museum - aantal 20 KM53,40aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand2,10kilometer2018
Huisartsenpost - afstand3,90kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM8,50aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM61,50aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand3,90kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM1,40aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM7,70aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM9,90aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand3,90kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM1,40aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM9,70aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM14,90aantal2018
Apotheek - afstand2,10kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand1,60kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM13,40aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM75,60aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand1,60kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM22,60aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM142,80aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand1,70kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Basisschool - aantal 3 KM6,10aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM46,80aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand2,50kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM2,80aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM23,70aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM64,20aantal2018
VMBO - afstand2,50kilometer2018
VMBO - aantal 3 KM2,70aantal2018
VMBO - aantal 5 KM16,70aantal2018
VMBO - aantal 10 KM45,30aantal2018
HAVO VWO - afstand2,60kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KM1,50aantal2018
HAVO VWO - aantal 5 KM15,40aantal2018
HAVO VWO - aantal 10 KM42,70aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand3,00kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM5,90aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM9,90aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM51,70aantal2018
Zwembad - afstand2,60kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand4,60kilometer2018
Bioscoop - afstand3,40kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KM3,40aantal2018
Bioscoop - aantal 10 KM13,80aantal2018
Bioscoop - aantal 20 KM16,00aantal2018
Sauna - afstand3,50kilometer2018
Zonnebank - afstand3,10kilometer2018
Aantal adressen502aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand1,20kilometer2018
Treinstation - afstand1,80kilometer2018
Overstapstation - afstand1,80kilometer2018
Bibliotheek - afstand2,10kilometer2018
Brandweer - afstand2,20kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand1,60kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Supermarkt - aantal 3 KM10,30aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM62,60aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand1,20kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM0,10aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM43,10aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM337,30aantal2018
Warenhuis - afstand3,80kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM4,30aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM22,90aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM33,00aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode1114string2020
Omgevingsadressendichtheid1.359gemiddelde2020
Stedelijkheid3categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad10aantal2020
Niet bewoonde woningen5aantal2020
Woningen voor 1945geen dataaantalgeen data
Woningen 1945 tot 1965geen dataaantalgeen data
Woningen 1965 tot 1975geen dataaantalgeen data
Woningen 1975 tot 1985geen dataaantalgeen data
Woningen 1985 tot 1995geen dataaantalgeen data
Woningen 1995 tot 2005geen dataaantalgeen data
Woningen 2005 tot 2015geen dataaantalgeen data
Woningen 2015 en latergeen dataaantalgeen data
Meergezinswoningengeen dataaantalgeen data
% Huurwoningengeen datapercentagegeen data
% Koopwoningengeen datapercentagegeen data
Huurwoningen corporatiegeen dataaantalgeen data
Gemiddelde WOZ waarde€291.000Euro2019

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Ouder-Amstel.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

Advertentie:

"20-40 onder midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 1114. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Ouder-Amstel
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Ouder-Amstel. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in Ouder-Amstel
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Ouder-Amstel:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2022. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Ouder-Amstel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Ouder-Amstel. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Ouder-Amstel. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Ouder-Amstel. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 1114