Corona-statistieken hier

Informatie gemeente Ouder Amstel:

Informatie gemeente Ouder Amstel:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Ouder Amstel! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Ouder Amstel!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (19% groei!)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens worden geladen!Aantal inwoners gemeente Ouder Amstel, jaren 1996 tot en met 2020.


Het aantal inwoners in gemeente Ouder Amstel is met 2.332 inwoners toegenomen (afgerond is dat 19%): van 11.697 in 1996 tot 14.029 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Ouder Amstel
Kaart van de gemeente Ouder Amstel met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Ouder Amstel met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Duivendrecht, 2: Industriegebied Amstel, 3: Verspreide Huizen in de Duivendrechtsche Polder, 4: Ouderkerk aan de Amstel, 5: Verspreide Huizen in de Bullewijker Polder, 6: Verspreide Huizen Langs de Bullewijk en de Hole, 7: Verspreide Huizen in de Rondehoeppolder.

Over gemeente Ouder Amstel

Ouder Amstel is een gemeente in de provincie Noord-Holland. Gemeente Ouder Amstel heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.578 hectare, waarvan 2.408 land en 171 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.312 adressen per km2. Er wonen 6.314 huishoudens in gemeente Ouder Amstel en de gemeente telt 3 woonplaatsen, 1 wijk en 7 buurten.

Kenmerken van de 6.155 woningen in de gemeente Ouder Amstel
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken gemeente Ouder Amstel:

6.155 woningen & 7.222 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in Ouder Amstel (€393.000 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Ouder Amstel voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 7.222 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Gemeente Ouder Amstel telt in totaal 7.222 adressen, met 7.168 verblijfsobjecten, 10 standplaatsen en 44 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor Gemeente Ouder Amstel.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

6.155 woningen & 7.222 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Ouder Amstel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Ouder Amstel bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Ouder Amstel


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Ouder Amstel
Cumulatieve cijfers per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona-informatie wordt geladen!Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Ouder Amstel: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 1.195 personen uit de gemeente Ouder Amstel positief op Corona getest, er zijn 33 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 5 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 10 mei 2021, week 19 2021).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Ouder Amstel
Aantal overleden personen per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Ouder Amstel.

Gemiddeld overleden 2,25 personen per week uit de gemeente Ouder Amstel (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 16 van 2021).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021, uitslag gemeente Ouder Amstel
Winnende partij in Ouder Amstel: VVD met 23,60 procent van de stemmen


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Percentage per partij in de gemeente Ouder Amstel, verkiezingsuitslag van 17 maart 2021.

Bekijk ook de uitslagen per stembureau en voor heel veel andere verkiezingen voor de gemeente Ouder Amstel.

Europees parlement verkiezingen 23 mei 2019, uitslag gemeente Ouder Amstel
Grootste partij in Ouder Amstel: PvdA met 1106 stemmen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal stemmen per partij in de gemeente Ouder Amstel, verkiezingsuitslag van 23 mei 2019.

Alle uitslagen
Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.400)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Ouder Amstel.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Ouderkerk aan de Amstel heeft met €35.800 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Ouder Amstel. En buurt Duivendrecht heeft met €29.300 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Ouder Amstel.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Ouder Amstel is €33.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €42.000. Gemeente Ouder Amstel telt 10.600 inkomensontvangers op 14.026 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,70 % procent van de huishoudens in gemeente Ouder Amstel heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Holland


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Holland (gemeente Ouder Amstel is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Holland. De positie van gemeente Ouder Amstel is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in gemeente Ouder Amstel naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Ouder Amstel: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Ouder Amstel voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Ouder Amstel ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Ouder Amstel.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Bedrijven (2.110 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in gemeente Ouder Amstel.

Gemeente Ouder Amstel telt in totaal 2.110 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de gemeente Ouder Amstel.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Ouder Amstel. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Ouder Amstel, 2012 tot en met 2020.

In de gemeente Ouder Amstel zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 9.547 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 9.547 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 9.445 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de gemeente Ouder Amstel 922 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, gemeente Ouder Amstel.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Ouder Amstel


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor gemeente Ouder Amstel. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 12 wijken en buurten in gemeente Ouder Amstel. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Ouder Amstel als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Ouder Amstel als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Ouder Amstel: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Ouder Amstel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.110Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij40Aantal2019
B-F Nijverheid en energie190Aantal2019
G+I Handel en horeca365Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie290Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed260Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening710Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten255Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners14.026Aantal2020
Mannen6.856Aantal2020
Vrouwen7.170Aantal2020
0 tot 15 jaar2.321Aantal2020
15 tot 25 jaar1.700Aantal2020
25 tot 45 jaar3.015Aantal2020
45 tot 65 jaar4.081Aantal2020
65 jaar of ouder2.909Aantal2020
Ongehuwd7.086Aantal2020
Gehuwd5.256Aantal2020
Gescheiden1.018Aantal2020
Verweduwd666Aantal2020
Westers totaal1.869Aantal2020
Geboorte totaal147Aantal2019
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal97Aantal2019
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid583Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag2.020Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar3.690Aantal2019
Opleidingsniveau hoog4.740Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura290Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2019
Wmo-cliënten465Aantal2019
Wmo-cliënten relatief33%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.860Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.010Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.080Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.270Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.910Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.080Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.180Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.390Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.270Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.010Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.220Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.470Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.690Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.300Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.070Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.380Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker85%percentage2016
Zware drinker10%percentage2016
Overmatige drinker9%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn36%percentage2016
Overgewicht45%percentage2016
Obesitas11%percentage2016
Roker18%percentage2016
Sporter56%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam41%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2016
Moeite met rondkomen17%percentage2016
Vrijwilligerswerk30%percentage2016
Mantelzorger14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening32%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt22%percentage2016
Gehoorbeperking3%percentage2016
Gezichtsbeperking5%percentage2016
Mobiliteitsbeperking8%percentage2016
Minstens één beperking12%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal6.314Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens2.316Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen1.717Aantal2020
Huishoudens met kinderen2.281Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2019
Percentage werknemers79%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 21%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  10.600Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€42.000Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.400Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen33%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen31%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar61,00 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen31,50 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen32,90 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen5,10 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,70 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand180Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO410Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW210Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW2.690Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon10.084Aantal2020
Niet-westers totaal2.073Aantal2020
Marokko204Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba128Aantal2020
Suriname507Aantal2020
Turkije140Aantal2020
Overig niet-westers1.094Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,00Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt0,70Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,70Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,70Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km25Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand4,20Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand1,00Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand4,20Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand4,20Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km22Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km14Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km108Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand4,00Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km18Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km35Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,80Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km24Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,60Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km20Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km96Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,60Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km22Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km126Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km16,80Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km292Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km478Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km11Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km59Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km37Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km23Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,90Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km48Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,90Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km33Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,40Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km32Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,60Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand1,60Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,30Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand7,00Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,30Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,90Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,50Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,30Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,50Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,10Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand3,70Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand7,30Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand0,90Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand4,20Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand7,30Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand1,80Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km34Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km53Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand3,30Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km33Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km54Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand3,90Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand3,40Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km56Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0437Code2020
RegionaamOuder AmstelNaam2020
Soort regioGemeenteCategorisch type2020
Sorteercode04370000Code2020
Oppervlakte totaal2.578Aantal hectaren2020
Oppervlakte land2.408Aantal hectaren2020
Oppervlakte water171Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode0.0Naam2020
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.312Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal7.005Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine5.655Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.350Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte291Aantal2020
Motorfietsen515Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad6.155Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€393.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning61%Percentage2019
Percentage meergezinswoning39%Percentage2019
Percentage bewoond96%Percentage2019
Percentage onbewoond4%Percentage2019
Koopwoningen56%Percentage2019
Huurwoningen totaal44%Percentage2019
In bezit woningcorporatie32%Percentage2019
In bezit overige verhuurders11%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200088%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Ouder Amstel. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Ouder Amstel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Ouder Amstel. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Ouder Amstel. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!