Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Statistieken buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder in de gemeente Ouder-Amstel. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder in de gemeente Ouder-Amstel. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-lijst / Adressen-statistiek / Bevolking / Corona / Energielabels / Gezondheid / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkeersongevallen / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 12 gebieden Ouder-Amstel / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (afname van 13% naar 65 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder, 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder is met 10 personen gedaald van 75 in 2013 tot 65 in 2022 (dat is 13%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder
Kaart van de gemeente Ouder-Amstel met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Ouder-Amstel met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Duivendrecht, 2: Industriegebied Amstel, 3: Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder, 4: Ouderkerk aan de Amstel, 5: Verspreide huizen in de Bullewijker polder, 6: Verspreide huizen langs De Bullewijk en De Hole, 7: Verspreide huizen in de Rondehoeppolder.

Over de buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder

Buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder heeft afgerond een totale oppervlakte van 427 hectare, waarvan 413 land en 14 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 471 adressen per km2. Er wonen 30 huishoudens in buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder. Postcode 1114 is de meest voorkomende postcode in buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder. Buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder ligt binnen Wijk 00 in de gemeente Ouder-Amstel. De polder Klein Duivendrechtsche Polder valt gedeeltelijk binnen de buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder.

Kenmerken van de 28 woningen in de buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Ouder-Amstel in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

28 woningen & 913 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (groei van 7% naar €815.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder. Gegevens voor de jaren 2020 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder, 2020 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder is met €53.000 toegenomen van €762.000 in 2020 tot €815.000 in 2021 (dat is 7%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in cijfers en grafieken in handige Excel overzichten voor de gemeente Ouder-Amstel.
Adressen: 913 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder telt in totaal 913 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

28 woningen & 913 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Sportvereniging sv Ouderkerk

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Sportvereniging sv Ouderkerk is uitgebracht. Er was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 geen stembureau binnen de buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder. Sportvereniging sv Ouderkerk is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Sportvereniging sv Ouderkerk bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 6 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij het stembureau Sportvereniging sv Ouderkerk stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Ouder-Amstel telde bij deze verkiezingen in totaal 11 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Ouder-Amstel. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Ouder-Amstel.

Inwoners naar leeftijd - buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Ouder-Amstel bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Download alle informatie over de gemeente Ouder-Amstel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Ouder-Amstel. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Ouder-Amstel. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder is met 8 personen afgenomen van 68 in 2013 tot 60 in 2022 (dat is 12%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2021 tot en met oktober 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 november 2022.

In de buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 849 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 849 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 832 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder 63 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder vallen. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 september 2022.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder: 37 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Ouder-Amstel bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal85Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2021
B-F Nijverheid en energie0Aantal2021
G+I Handel en horeca10Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening15Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg5Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten15Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners65Aantal2022
Mannen40Aantal2022
Vrouwen30Aantal2022
0 tot 15 jaar10Aantal2022
15 tot 25 jaar10Aantal2022
25 tot 45 jaar10Aantal2022
45 tot 65 jaar20Aantal2022
65 jaar of ouder20Aantal2022
Ongehuwd40Aantal2022
Gehuwd25Aantal2022
Gescheiden5Aantal2022
Verweduwd5Aantal2022
Westers totaal0Aantal2022
Geboorte totaal0Aantal2020
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal0Aantal2020
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid16,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag0Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar20Aantal2020
Opleidingsniveau hoog20Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.480Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.780Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning4.380Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.500Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal2.080Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.200Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.750Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.160Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief4Aantal2022
Energielabels Voorlopig59Aantal2022
Energielabels Onbepaald26Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++0Aantal2022
Energielabels A+++0Aantal2022
Energielabels A++0Aantal2022
Energielabels A+0Aantal2022
Energielabels A37Aantal2022
Energielabels B1Aantal2022
Energielabels C3Aantal2022
Energielabels D0Aantal2022
Energielabels E2Aantal2022
Energielabels F4Aantal2022
Energielabels G16Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn36%percentage2020
Drinker87%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht54%percentage2020
Overgewicht43%percentage2020
Ernstig overgewicht9%percentage2020
Roker10%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2020
Wekelijkse sporters61%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk50%percentage2020
Lopen naar school of werk25%percentage2020
Fietsen naar school of werk36%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam40%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam6%percentage2020
Emotioneel Eenzaam19%percentage2020
Sociaal Eenzaam25%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2020
Moeite met rondkomen6%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Vrijwilligerswerk29%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid84%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen27%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid24%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt23%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen9%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie33%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie3%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal30Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens5Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen10Aantal2022
Huishoudens met kinderen10Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers100Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvangergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Gemiddeld inkomen per inwonergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
40% personen met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% personen met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Actieven 15-75 jaargeen dataPercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO0Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW20Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon60Aantal2022
Niet-westers totaal5Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal25Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven5Aantal2021
Milieu overtredingen3Aantal2021
Oplichting6Aantal2021
Verkeersovertredingen17Aantal2021
Vernieling5Aantal2021
Overige misdrijven1Aantal2021
Totaal misdrijven63Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand4,10Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand4,10Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand4,10Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km41Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand4,60Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km16Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km32Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km28Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km52Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km4,40Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km366Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km492Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km24Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km19Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand2,50Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km50Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km34Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km36Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,60Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand7,50Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand8,20Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand5,90Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand7,80Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand5,30Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand8,90Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand2,20Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km41Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km54Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand4,60Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km38Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km56Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand5,40Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand4,80Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km65Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU04370007Code2022
RegionaamVerspreide huizen in de Duivendrechtsche polderNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Sorteercode04370007Code2022
Oppervlakte totaal427Aantal hectaren2022
Oppervlakte land413Aantal hectaren2022
Oppervlakte water14Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcode1114.0Naam2022
Dekkingspercentage6%Percentage2022
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid471Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode89Aantal2022
Adressen totaal913Aantal2022
Adressen met woonfunctie31Aantal2022
Panden885Aantal2022
Percelen50Aantal2022
Panden voor 17000Aantal2022
Panden 1700 tot 190012Aantal2022
Panden 1900 tot 19252Aantal2022
Panden 1925 tot 19509Aantal2022
Panden 1950 tot 19704Aantal2022
Panden 1970 tot 19803Aantal2022
Panden 1980 tot 19907Aantal2022
Panden 1990 tot 20007Aantal2022
Panden 2000 tot 201026Aantal2022
Panden 2010 en later20Aantal2020
Panden 2010 tot 202016Aantal2022
Panden 2020 en later3Aantal2022
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade41Aantal2021
Verkeersongevallen totaal43Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal55Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine35Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof20Aantal2020
Personenauto's per huishoudengeen dataAantalgeen data
Personenauto's naar oppervlakte13Aantal2020
Motorfietsen0Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad28Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€815.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning89%Percentage2021
Percentage meergezinswoning11%Percentage2021
Percentage bewoond86%Percentage2021
Percentage onbewoond14%Percentage2021
Koopwoningen71%Percentage2021
Huurwoningen totaal29%Percentage2021
In bezit woningcorporatie0%Percentage2021
In bezit overige verhuurders29%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200089%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Ouder-Amstel. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Verspreide huizen in de Duivendrechtsche polder. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Ouder-Amstel.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Binnenweg2 - 221191AAOuderkerk aan de Amstel
Borchlandweg6 - 211114BDAmsterdam-Duivendrecht
Buitensingel2 - 61114BEAmsterdam-Duivendrecht
Burgemeester Stramanweg971191EAOuderkerk aan de Amstel
De passage1 - 111114BHAmsterdam-Duivendrecht

Toon alle 12 rijen met adressen...