Bekijk ook: Sterke daling van de gasprijzen!

Statistieken woonplaats Amsterdam-Duivendrecht

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook beschikbaar voor de gemeente Ouder-Amstel en per postcode, wijk of buurt.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Energielabels / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Verkeersongevallen / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 12 gebieden Ouder-Amstel / Bronnen & definities / Alle woonplaatsen / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (bijna gelijk gebleven: 414 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht, 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht is met 414 personen in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht
Kaart van de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht binnen de gemeente Ouder-Amstel.

Over woonplaats Amsterdam-Duivendrecht

Woonplaats Amsterdam-Duivendrecht heeft afgerond een totale oppervlakte van 530 hectare, waarvan 509 land en 20 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Amsterdam-Duivendrecht telt 1.345 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 628 adressen per km2. Er wonen 213 huishoudens en er zijn in totaal 174 woningen. De woonplaats telt 1.128 auto's en 458 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Amsterdam-Duivendrecht ligt in de gemeente Ouder-Amstel.

De brondata voor woonplaats Amsterdam-Duivendrecht is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Amsterdam-Duivendrecht zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Amsterdam-Duivendrecht valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 3 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Ouder-Amstel. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 174 woningen in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Ouder-Amstel in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

174 woningen & 1.345 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (zeer grote stijging van 85% naar €438.853 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht is met €201.853 gestegen van €237.000 in 2013 tot €438.853 in 2021 (dat is 85%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Amsterdam-Duivendrecht


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Amsterdam-Duivendrecht


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Gymzaal Alexander Dumaslaan

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Gymzaal Alexander Dumaslaan is uitgebracht. Er was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 geen stembureau binnen de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht. Gymzaal Alexander Dumaslaan is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Gymzaal Alexander Dumaslaan bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 23 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij het stembureau Gymzaal Alexander Dumaslaan stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Ouder-Amstel telde bij deze verkiezingen in totaal 11 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Ouder-Amstel. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Ouder-Amstel.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht is met 43 personen afgenomen van 299 in 2013 tot 256 in 2022 (dat is 14%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Amsterdam-Duivendrecht: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Download alle informatie over de gemeente Ouder-Amstel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Ouder-Amstel. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Ouder-Amstel. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Amsterdam-Duivendrecht was in 2020 €30.900.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (458 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht zijn in totaal 458 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 458 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 458 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2021 tot en met oktober 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 4.260 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 4.260 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 4.228 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht 298 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, woonplaats Amsterdam-Duivendrecht.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Adressen: 1.345 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De woonplaats Amsterdam-Duivendrecht telt in totaal 1.345 adressen, met 1.321 verblijfsobjecten, 2 standplaatsen en 22 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

174 woningen & 1.345 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 september 2022.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel B komt het meeste voor in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht: 100 adressen hebben energielabel B. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Ouder-Amstel bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht vallen. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal458Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2021
B-F Nijverheid en energie39Aantal2021
G+I Handel en horeca119Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie75Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed49Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening103Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg23Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten45Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners414Aantal2022
Mannen211Aantal2022
Vrouwen203Aantal2022
0 tot 15 jaar59Aantal2022
15 tot 25 jaar55Aantal2022
25 tot 45 jaar110Aantal2022
45 tot 65 jaar108Aantal2022
65 jaar of ouder82Aantal2022
Ongehuwd239Aantal2022
Gehuwd119Aantal2022
Gescheiden40Aantal2022
Verweduwd16Aantal2022
Westers totaal74Aantal2022
Geboorte totaal3Aantal2020
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal1Aantal2020
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid80,83Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag40Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar96Aantal2020
Opleidingsniveau hoog124Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorg8,40%Percentage2020
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatief70Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.786Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.130Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.110Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.260Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.030Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.161Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.468Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.225Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.317Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.070Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.340Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.550Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.380Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.225Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.196Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.439Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief213Aantal2022
Energielabels Voorlopig59Aantal2022
Energielabels Onbepaald230Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++19Aantal2022
Energielabels A+++2Aantal2022
Energielabels A++9Aantal2022
Energielabels A+4Aantal2022
Energielabels A90Aantal2022
Energielabels B100Aantal2022
Energielabels C27Aantal2022
Energielabels D6Aantal2022
Energielabels E4Aantal2022
Energielabels F2Aantal2022
Energielabels G9Aantal2022
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal213Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens89Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen53Aantal2022
Huishoudens met kinderen62Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,96Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2020
Percentage werknemers84%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers321Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.700Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.900Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen35,50%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen25,90%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar32,60%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen43,70%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen20,90%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen7,00%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,10%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,70%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12,20%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand17Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO9Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW5Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW81Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon256Aantal2022
Niet-westers totaal84Aantal2022
Marokko8Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba3Aantal2022
Suriname25Aantal2022
Turkije4Aantal2022
Overig niet-westers49Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal131Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven17Aantal2021
Milieu overtredingen2Aantal2021
Oplichting21Aantal2021
Verkeersovertredingen50Aantal2021
Vernieling70Aantal2021
Overige misdrijven5Aantal2021
Totaal misdrijven298Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,97Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km40Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand4,67Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,97Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand4,67Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand4,67Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,74Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km35Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,72Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km23Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km159Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand3,43Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km20Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km32Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,81Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km37Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km27Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km123Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,62Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km40Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km227Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km26,90Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km401Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km492Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,96Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km85Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,68Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km55Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,91Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km35Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km55Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km39Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,16Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km38Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,57Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,58Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,60Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,12Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,84Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand9,81Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,84Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,75Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,93Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,99Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,09Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,13Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,09Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,83Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand2,20Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand7,09Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,93Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand4,51Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand2,81Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km44Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km57Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand3,08Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km43Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km55Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand4,04Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km12Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand3,78Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km64Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3569CodeWP3569
RegionaamAmsterdam-DuivendrechtNaamAmsterdam-Duivendrecht
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal530Aantal hectaren2022
Oppervlakte land509Aantal hectaren2022
Oppervlakte water20Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid628Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode502Aantal2022
Adressen totaal1.345Aantal2022
Adressen met woonfunctie19Aantal2022
Panden1.003Aantal2022
Percelen158Aantal2022
Panden voor 17000Aantal2022
Panden 1700 tot 19005Aantal2022
Panden 1900 tot 19250Aantal2022
Panden 1925 tot 19505Aantal2022
Panden 1950 tot 1970105Aantal2022
Panden 1970 tot 198037Aantal2022
Panden 1980 tot 199018Aantal2022
Panden 1990 tot 2000191Aantal2022
Panden 2000 tot 201060Aantal2022
Panden 2010 en later0Aantal2022
Panden 2010 tot 202052Aantal2022
Panden 2020 en later4Aantal2022
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade15Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade171Aantal2021
Verkeersongevallen totaal186Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.128Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine717Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof411Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,70Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen44Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad174Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€438.853Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning40%Percentage2021
Percentage meergezinswoning60%Percentage2021
Percentage bewoond94%Percentage2021
Percentage onbewoond6%Percentage2021
Koopwoningen45%Percentage2021
Huurwoningen totaal54%Percentage2021
In bezit woningcorporatie31%Percentage2021
In bezit overige verhuurders23%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200093%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 20007%Percentage2021

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!