Statistieken postcode 2641

Bekijk de informatie over meer dan 50 onderwerpen voor de postcode 2641. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over meer dan 50 onderwerpen voor de postcode 2641. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Over postcode 2641

Postcode 2641 ligt binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Postcode 2641 telt 14.650 inwoners en 6.175 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 2,30 personen. Er zijn 6.195 woningen in postcodegebied 2641 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €308.000. Postcodegebied 2641 grenst aan de volgende 10 postcodegebieden: 2629, 2631, 2642, 2643, 2645, 2651, 2716, 2718, 2719 en 3046. Bekijk de straatnamen voor postcode 2641 in de tabel met adressen in Pijnacker-Nootdorp. De numerieke (viercijferige) postcode 2641 telt 390 volledige postcodes van zes posities.

Aantal inwoners per jaar (10% groei)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 2641, jaren 2003 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in postcode 2641 is tussen 2003 en 2022 met 1.390 personen toegenomen (afgerond is dat 10%): van 13.260 in 2003 tot 14.650 in 2022.

Kaart van het postcodegebied 2641
Kaart van het postcodegebied 2641. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 2641 binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 2641


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 2641 in 2022 is 14.650. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2003 tot en met 2022.

Vrouwen en mannen in postcode 2641


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 7.500 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. Het poostcodegebied 2641 telt in totaal 7.500 adressen, met 7.499 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 2641. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor het postcodegebied 2641. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

6.195 woningen & 7.500 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Informatie per "postcode-6" in postcode 2641

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2022 en het aantal inwoners per 2020 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 2641. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 390 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 6 numerieke postcodes in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
2641AA2030
2641AB2945
2641AC2020
2641AD3040
2641AE2950

Toon alle 390 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 2641

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 2641 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
Aalberselaan6
Acaciahof46
Acacialaan69
Achterburg14
Ackershof56

Toon alle 224 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per postcode, gemeente Pijnacker-Nootdorp


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Pijnacker-Nootdorp bestaat uit 6 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per postcode (postcode 2641 telt 7.500 adressen).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 2641


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2022 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Autochtoon of migratie in postcode 2641


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 2021 in postcode 2641 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 2641 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 2021.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 2641 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning1.260gemiddeld jaarverbruik2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning2.810gemiddeld jaarverbruik2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens6.175aantal2020
Huishoudens eenpersoons1.850aantal2020
Huishoudens meerpersoons2.030aantal2020
Huishoudens eenouder kinderen420aantal2020
Huishoudens twee ouders kinderen1.855aantal2020
Gemiddelde huishoudgroote2,30gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen60-80 boven middencategorie2018
% laag huishoudinkomen30%percentage2018
% hoog huishoudinkomen26%percentage2018
Inwoners met WW bijstand AO uitkering695aantal inwoners2020
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners14.650aantal2022
Mannen7.025aantal2020
Vrouwen7.275aantal2020
0 tot 15 jaar2.610aantal2022
15 tot 25 jaar1.555aantal2022
25 tot 45 jaar3.500aantal2022
45 tot 65 jaar3.840aantal2022
65 jaar of ouder3.145aantal2022
Geboorte totaal145aantal2019

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond80%percentage2020
% Westerse migratie achtergrond10%percentage2020
% Niet-westerse migratie achtergrond10%percentage2020
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand1,00kilometer2018
Café - aantal 1 KM2,30aantal2018
Café - aantal 3 KM4,70aantal2018
Café - aantal 5 KM7,80aantal2018
Cafetaria - afstand0,90kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM3,30aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM8,20aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM22,40aantal2018
Hotel - afstand4,50kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM1,80aantal2018
Hotel - aantal 10 KM25,30aantal2018
Hotel - aantal 20 KM175,70aantal2018
Restaurant - afstand0,80kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM4,30aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM13,20aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM25,80aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand9,40kilometer2018
Podiumkunsten - afstand6,20kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KM0,00aantal2018
Podiumkunsten - aantal 10 KM4,60aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM47,40aantal2018
Museum - afstand5,30kilometer2018
Museum - aantal 5 KM0,50aantal2018
Museum - aantal 10 KM7,00aantal2018
Museum - aantal 20 KM56,10aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand0,70kilometer2018
Huisartsenpost - afstand8,00kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM2,00aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM5,20aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM13,00aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand8,00kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM0,00aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM1,50aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM17,50aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand5,30kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM0,30aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM4,50aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM29,20aantal2018
Apotheek - afstand1,00kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand0,80kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM1,90aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM7,40aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM28,00aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand0,80kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM2,40aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM6,50aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM21,80aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand0,70kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM2,50aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM7,30aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM19,00aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand2,00kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM0,90aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM1,30aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM33,30aantal2018
VMBO - afstand2,00kilometer2018
VMBO - aantal 3 KM0,90aantal2018
VMBO - aantal 5 KM1,30aantal2018
VMBO - aantal 10 KM23,90aantal2018
HAVO VWO - afstand2,00kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KM0,90aantal2018
HAVO VWO - aantal 5 KM1,20aantal2018
HAVO VWO - aantal 10 KM14,70aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand7,10kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM3,80aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM21,30aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM44,10aantal2018
Zwembad - afstand1,90kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand9,70kilometer2018
Bioscoop - afstand6,20kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Bioscoop - aantal 10 KM2,90aantal2018
Bioscoop - aantal 20 KM20,90aantal2018
Sauna - afstand4,20kilometer2018
Zonnebank - afstand1,20kilometer2018
Aantal adressen7.500aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand2,20kilometer2018
Treinstation - afstand5,90kilometer2018
Overstapstation - afstand12,00kilometer2018
Bibliotheek - afstand1,20kilometer2018
Brandweer - afstand1,40kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand0,80kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM1,20aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM3,10aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM8,80aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand0,90kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM6,40aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM14,30aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM30,00aantal2018
Warenhuis - afstand1,50kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM1,60aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM9,90aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM59,30aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode2641string2020
Omgevingsadressendichtheid1.349gemiddelde2020
Stedelijkheid3categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad6.195aantal2020
Niet bewoonde woningen185aantal2020
Woningen voor 1945795aantal2020
Woningen 1945 tot 1965855aantal2020
Woningen 1965 tot 19751.500aantal2020
Woningen 1975 tot 19851.175aantal2020
Woningen 1985 tot 1995540aantal2020
Woningen 1995 tot 2005375aantal2020
Woningen 2005 tot 2015180aantal2020
Woningen 2015 en later770aantal2020
Meergezinswoningen1.500aantal2020
% Huurwoningen30%percentage2020
% Koopwoningen70%percentage2020
Huurwoningen corporatie1.240aantal2020
Gemiddelde WOZ waarde€308.000Euro2020

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

"60-80 boven midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 2641. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in Pijnacker-Nootdorp
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Pijnacker-Nootdorp:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2022. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Pijnacker-Nootdorp:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Pijnacker-Nootdorp. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Pijnacker-Nootdorp. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 2641