Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Statistieken postcode 6604

Bekijk de informatie over meer dan 50 onderwerpen voor de postcode 6604. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over meer dan 50 onderwerpen voor de postcode 6604. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Over postcode 6604

Postcode 6604 ligt binnen de gemeente Wijchen. Postcode 6604 telt 4.035 inwoners en 1.540 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 2,60 personen. Er zijn 1.550 woningen in postcodegebied 6604 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €304.000. Postcodegebied 6604 grenst aan de volgende 8 postcodegebieden: 6537, 6546, 6601, 6603, 6615, 6616, 6641 en 6644. Bekijk de straatnamen voor postcode 6604 in de tabel met adressen in Wijchen. De numerieke (viercijferige) postcode 6604 telt 129 volledige postcodes van zes posities.

Aantal inwoners per jaar (5% daling)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 6604, jaren 2003 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in postcode 6604 is tussen 2003 en 2022 met 215 personen afgenomen (afgerond is dat 5%): van 4.250 in 2003 tot 4.035 in 2022.

Kaart van het postcodegebied 6604
Kaart van het postcodegebied 6604. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 6604 binnen de gemeente Wijchen. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 6604


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 6604 in 2022 is 4.035. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Wijchen. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2003 tot en met 2022.

Vrouwen en mannen in postcode 6604


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 2.134 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. Het poostcodegebied 6604 telt in totaal 2.134 adressen, met 2.133 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 6604. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor het postcodegebied 6604. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.550 woningen & 2.134 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Informatie per "postcode-6" in postcode 6604

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2022 en het aantal inwoners per 2020 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 6604. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 129 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 10 numerieke postcodes in de gemeente Wijchen.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
6604AA615
6604AB715
6604AC1540
6604AD510
6604AE4< 5

Toon alle 129 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 6604

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 6604 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
Achterloseweg6
Beuningsesteeg11
Bijsterhuizen373
Celsiusstraat38
Copernicusstraat23

Toon alle 38 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per postcode, gemeente Wijchen


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Wijchen bestaat uit 11 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen voor de 10 grootste postcodes in de gemeente Wijchen (postcode 6604 behoort met 2.134 adressen tot de top 10).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 6604


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2022 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Autochtoon of migratie in postcode 6604


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 2021 in postcode 6604 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 6604 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 2021.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 6604 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning1.400gemiddeld jaarverbruik2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning3.490gemiddeld jaarverbruik2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens1.540aantal2020
Huishoudens eenpersoons300aantal2020
Huishoudens meerpersoons515aantal2020
Huishoudens eenouder kinderen100aantal2020
Huishoudens twee ouders kinderen620aantal2020
Gemiddelde huishoudgroote2,60gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen60-80 boven middencategorie2018
% laag huishoudinkomen18%percentage2018
% hoog huishoudinkomen35%percentage2018
Inwoners met WW bijstand AO uitkering200aantal inwoners2020
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners4.035aantal2022
Mannen2.020aantal2020
Vrouwen2.015aantal2020
0 tot 15 jaar570aantal2022
15 tot 25 jaar650aantal2022
25 tot 45 jaar810aantal2022
45 tot 65 jaar1.410aantal2022
65 jaar of ouder595aantal2022
Geboorte totaal35aantal2019

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond90%percentage2020
% Westerse migratie achtergrond10%percentage2020
% Niet-westerse migratie achtergrondgeen datapercentagegeen data
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand2,10kilometer2018
Café - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Café - aantal 3 KM3,80aantal2018
Café - aantal 5 KM8,10aantal2018
Cafetaria - afstand0,80kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM0,80aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM17,20aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM27,90aantal2018
Hotel - afstand2,90kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM1,70aantal2018
Hotel - aantal 10 KM10,20aantal2018
Hotel - aantal 20 KM47,10aantal2018
Restaurant - afstand0,60kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM1,70aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM18,00aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM27,60aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand9,60kilometer2018
Podiumkunsten - afstand2,90kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KM1,00aantal2018
Podiumkunsten - aantal 10 KM5,60aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM12,80aantal2018
Museum - afstand2,30kilometer2018
Museum - aantal 5 KM1,40aantal2018
Museum - aantal 10 KM4,20aantal2018
Museum - aantal 20 KM16,10aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand1,60kilometer2018
Huisartsenpost - afstand8,00kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM7,40aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM10,60aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand8,10kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM1,30aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM3,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand7,80kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM2,30aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM6,60aantal2018
Apotheek - afstand1,90kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand0,70kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM1,30aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM4,90aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM12,40aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand0,70kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM1,70aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM7,10aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM16,70aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand1,20kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM0,50aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM4,00aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM11,00aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand2,20kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM1,70aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM3,70aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM17,50aantal2018
VMBO - afstand2,20kilometer2018
VMBO - aantal 3 KM1,30aantal2018
VMBO - aantal 5 KM2,10aantal2018
VMBO - aantal 10 KM14,10aantal2018
HAVO VWO - afstand3,10kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KM0,40aantal2018
HAVO VWO - aantal 5 KM1,10aantal2018
HAVO VWO - aantal 10 KM6,70aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand2,30kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM1,20aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM4,40aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM26,10aantal2018
Zwembad - afstand2,90kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand4,80kilometer2018
Bioscoop - afstand2,40kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KM1,00aantal2018
Bioscoop - aantal 10 KM2,50aantal2018
Bioscoop - aantal 20 KM7,30aantal2018
Sauna - afstand6,30kilometer2018
Zonnebank - afstand2,30kilometer2018
Aantal adressen2.134aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand0,80kilometer2018
Treinstation - afstand2,00kilometer2018
Overstapstation - afstand9,60kilometer2018
Bibliotheek - afstand3,10kilometer2018
Brandweer - afstand2,10kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand0,80kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM0,90aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM6,70aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM10,00aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand0,70kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM0,90aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM22,00aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM36,40aantal2018
Warenhuis - afstand2,30kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM1,50aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM5,30aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM15,50aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode6604string2020
Omgevingsadressendichtheid670gemiddelde2020
Stedelijkheid4categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.550aantal2020
Niet bewoonde woningen30aantal2020
Woningen voor 1945100aantal2020
Woningen 1945 tot 196595aantal2020
Woningen 1965 tot 197550aantal2020
Woningen 1975 tot 1985265aantal2020
Woningen 1985 tot 1995705aantal2020
Woningen 1995 tot 2005255aantal2020
Woningen 2005 tot 201550aantal2020
Woningen 2015 en later35aantal2020
Meergezinswoningen65aantal2020
% Huurwoningen10%percentage2020
% Koopwoningen90%percentage2020
Huurwoningen corporatie150aantal2020
Gemiddelde WOZ waarde€304.000Euro2020

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Wijchen.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

"60-80 boven midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 6604. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Wijchen
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Wijchen. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in Wijchen
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Wijchen:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2022. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Wijchen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Wijchen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Wijchen. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Wijchen. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 6604