Corona-statistieken hier

Informatie gemeente Wijchen:

Informatie gemeente Wijchen:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Wijchen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Wijchen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (12% groei!)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens worden geladen!Aantal inwoners gemeente Wijchen, jaren 1996 tot en met 2020.


Het aantal inwoners in gemeente Wijchen is met 4.553 inwoners toegenomen (afgerond is dat 12%): van 36.571 in 1996 tot 41.124 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Wijchen
Kaart van de gemeente Wijchen met het aantal inwoners per wijk in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Wijchen met het aantal inwoners per wijk in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Bergharen, 2: Hernen, 3: Batenburg, 4: Leur, 5: Wijchen buitengebied, 6: Wijchen Kern, 7: Niftrik, 8: Alverna, 9: Balgoij.

Over gemeente Wijchen

Wijchen is een gemeente in de provincie Gelderland. Gemeente Wijchen heeft afgerond een totale oppervlakte van 6.956 hectare, waarvan 6.618 land en 339 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.232 adressen per km2. Er wonen 17.729 huishoudens in gemeente Wijchen en de gemeente telt 7 woonplaatsen, 9 wijken en 60 buurten.

De naam Wijchen wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Wijchen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Kenmerken van de 17.885 woningen in gemeente Wijchen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken gemeente Wijchen:

17.885 woningen & 20.883 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in Wijchen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in Wijchen voor de periode 2013 tot en met 2020.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).


Bekijk de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:

Adressen: 20.883 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Gemeente Wijchen telt in totaal 20.883 adressen, met 20.867 verblijfsobjecten, 13 standplaatsen en 3 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Gemeente Wijchen.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

17.885 woningen & 20.883 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd in de gemeente Wijchen


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

Het aantal inwoners naar leeftijd is ook beschikbaar per los jaar in plaats van per leeftijdsgroep. Deze informatie is onderdeel van de download voor gemeente Wijchen.

Burgerlijke staat - 2020


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Wijchen
Cumulatieve cijfers per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona-informatie wordt geladen!Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Wijchen: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 2.678 personen uit de gemeente Wijchen positief op Corona getest, er zijn 141 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 51 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 1 maart 2021, week 09 2021).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Wijchen
Aantal overleden personen per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Wijchen.

Gemiddeld overleden 7,32 personen per week uit de gemeente Wijchen (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 06 van 2021).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 77 wijken en buurten in gemeente Wijchen. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Wijchen als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Wijchen als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Criminaliteit - gemeente Wijchen


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor gemeente Wijchen. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.900)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Wijchen.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt De Gamert heeft met €44.800 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Wijchen. En buurt Huissteden Zuiderpoort heeft met €17.700 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Wijchen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Wijchen is €25.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.900. Gemeente Wijchen telt 32.700 inkomensontvangers op 41.110 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,30 % procent van de huishoudens in gemeente Wijchen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Gelderland


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Gelderland (gemeente Wijchen is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Gelderland. De positie van gemeente Wijchen is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Europees parlement verkiezingen 23 mei 2019, uitslag gemeente Wijchen.

Winnende partij in Wijchen: PvdA met 3026 stemmen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal stemmen per partij in gemeente Wijchen, verkiezingsuitslag van 23 mei 2019.

Bekijk ook de uitslagen van alle andere verkiezingen sinds 2002 die voor gemeente Wijchen beschikbaar zijn.

Provinciale Staten verkiezingen 20 maart 2019, uitslag gemeente Wijchen.

Grootste partij in Wijchen: CDA met 2908 stemmen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal stemmen per partij in gemeente Wijchen, verkiezingsuitslag van 20 maart 2019.

Alle uitslagen
Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in gemeente Wijchen naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Bevolking in gemeente Wijchen: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Wijchen voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Wijchen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Wijchen.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Bedrijven (3.670 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in gemeente Wijchen.

Gemeente Wijchen telt in totaal 3.670 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Geboorte en sterfte per 1000 inwoners


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal geborenen- en overleden personen per 1000 inwoners in 2020.

De naam van de wijk of buurt wordt zichtbaar als je op de bol klikt. In bijzondere gevallen kunnen wat extremere cijfers ontstaan, zie deze toelichting waarbij ook de gegevens voor heel Nederland getoond worden.

Top 5 gemeente Wijchen: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Wijchen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.670aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij150aantal2019
B-F Nijverheid en energie725aantal2019
G+I Handel en horeca775aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie260aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed400aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening875aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten485aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners41.110aantal2020
Mannen20.334aantal2020
Vrouwen20.776aantal2020
0 tot 15 jaar6.249aantal2020
15 tot 25 jaar4.860aantal2020
25 tot 45 jaar8.644aantal2020
45 tot 65 jaar12.587aantal2020
65 jaar of ouder8.770aantal2020
Ongehuwd18.078aantal2020
Gehuwd17.710aantal2020
Gescheiden3.145aantal2020
Verweduwd2.177aantal2020
Geboorte totaal323aantal2019
Geboorte relatief8aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal346aantal2019
Sterfte relatief8aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.060gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.060gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.870gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.010gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.430gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.310gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.280gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.430gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.270gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement690gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.090gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.280gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.540gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.090gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning950gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.420gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%percentage2013
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker85%percentage2016
Zware drinker9%percentage2016
Overmatige drinker6%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2016
Overgewicht53%percentage2016
Obesitas15%percentage2016
Roker20%percentage2016
Sporter52%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam43%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2016
Moeite met rondkomen16%percentage2016
Vrijwilligerswerk32%percentage2016
Mantelzorger16%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening35%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid38%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2016
Gehoorbeperking5%percentage2016
Gezichtsbeperking6%percentage2016
Mobiliteitsbeperking10%percentage2016
Minstens één beperking17%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie48%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal17.729aantal2020
Eenpersoonshuishoudens5.390aantal2020
Huishoudens zonder kinderen5.804aantal2020
Huishoudens met kinderen6.535aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  32.700aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €31.900Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €25.900Euro2018
40% personen met laagste inkomen39%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen20%percentage2018
Actieven 15-75 jaar60,90 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen32,50 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen23,30 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen5,90 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,30 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand760aantal2019
Personen per soort uitkering; AO1.640aantal2019
Personen per soort uitkering; WW560aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW7.890aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon35.929aantal2020
Westers totaal3.112aantal2020
Niet-westers totaal2.069aantal2020
Marokko180aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba225aantal2020
Suriname202aantal2020
Turkije293aantal2020
Overig niet-westers1.169aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,30gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt1,10gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,80gemiddeld km2019
Afstand tot school0,90gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km5,10gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0296Code2020
RegionaamWijchenNaam2020
Soort regioGemeenteType2020
Bevolkingsdichtheid621aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte325gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal6.956hectaren2020
Oppervlakte land6.618hectaren2020
Oppervlakte water339hectaren2020
Meest voorkomende postcode0.0postcode2020
Mate van stedelijkheid3indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.232gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal21.490aantal2019
Personenautos brandstof benzine17.595aantal2019
Personenautos overige brandstof3.895aantal2019
Personenautos per huishouden1,20gemiddeld2019
Motorfietsen1.600aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad17.885aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€247.000Euro2019
Percentage eengezinswoning82%percentage2019
Percentage meergezinswoning18%percentage2019
Percentage bewoond98%percentage2019
Percentage onbewoond2%percentage2019
Koopwoningen67%percentage2019
Huurwoningen totaal32%percentage2019
In bezit woningcorporatie26%percentage2019
In bezit overige verhuurders7%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200082%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200018%percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Wijchen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Wijchen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Wijchen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Wijchen. Met verschillende handige overzichten voor alle 77 wijken en buurten en alle jaren sinds 2013! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, Excel analyse mogelijkheden, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!