Corona-statistieken gemeente Wijchen

Informatie woonplaats Wijchen:

Informatie woonplaats Wijchen:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Wijchen in de gemeente Wijchen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Wijchen in de gemeente Wijchen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (0% kleine groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Wijchen, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Wijchen is tussen 2013 en 2020 met 150 personen toegenomen (afgerond is dat 0%): van 36.310 in 2013 tot 36.460 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Wijchen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Wijchen wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Wijchen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Wijchen

Woonplaats Wijchen heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.986 hectare, waarvan 2.877 land en 108 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Wijchen telt 18.698 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 889 adressen per km2. Er wonen 15.870 huishoudens en er zijn in totaal 16.039 woningen. De woonplaats telt 18.690 auto's en 3.125 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Wijchen ligt in de gemeente Wijchen.

De brondata voor woonplaats Wijchen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Wijchen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Wijchen valt samen met deze 3 wijken: wijk Wijchen buitengebied, wijk Wijchen Kern, wijk Alverna. Zie dit overzicht van gebieden voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Wijchen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Wijchen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 16.039 woningen in Wijchen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Wijchen:

16.039 woningen & 18.782 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Wijchen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Wijchen:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 18.782 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Wijchen telt in totaal 18.782 adressen, met 18.769 verblijfsobjecten en 13 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Wijchen.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

16.039 woningen & 18.782 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Wijchen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Wijchen was in 2018 €25.800.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (3.125 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Wijchen.

Woonplaats Wijchen telt in totaal 3.125 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Wijchen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.125aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij50aantal2019
B-F Nijverheid en energie625aantal2019
G+I Handel en horeca705aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie225aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed345aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening765aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten415aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners36.460aantal2020
Mannen17.935aantal2020
Vrouwen18.525aantal2020
0 tot 15 jaar5.605aantal2020
15 tot 25 jaar4.225aantal2020
25 tot 45 jaar7.850aantal2020
45 tot 65 jaar11.000aantal2020
65 jaar of ouder7.815aantal2020
Ongehuwd16.035aantal2020
Gehuwd15.560aantal2020
Gescheiden2.900aantal2020
Verweduwd1.950aantal2020
Geboorte totaal285aantal2019
Geboorte relatief8aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal320aantal2019
Sterfte relatief9aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.990gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.053gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.872gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.035gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.432gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.328gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.282gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.361gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.221gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement677gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.089gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.286gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.550gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.084gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning926gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.383gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal15.870aantal2020
Eenpersoonshuishoudens4.960aantal2020
Huishoudens zonder kinderen5.125aantal2020
Huishoudens met kinderen5.775aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,29gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  29.000aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €32.000Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €25.800Euro2018
40% personen met laagste inkomen39%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen20%percentage2018
Actieven 15-75 jaar60,37 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen33,73 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen22,41 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen6,31 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,60 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand750aantal2019
Personen per soort uitkering; AO1.520aantal2019
Personen per soort uitkering; WW510aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW7.040aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon31.515aantal2020
Westers totaal2.925aantal2020
Niet-westers totaal2.020aantal2020
Marokko180aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba220aantal2020
Suriname205aantal2020
Turkije290aantal2020
Overig niet-westers1.140aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,10gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,92gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,72gemiddeld km2019
Afstand tot school0,92gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km5,54gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2564CodeWP2564
RegionaamWijchenNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid1.268aantal per km22020
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal2.986hectaren2020
Oppervlakte land2.877hectaren2020
Oppervlakte water108hectaren2020
Mate van stedelijkheid4indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid889gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal18.690aantal2019
Personenautos brandstof benzine15.425aantal2019
Personenautos overige brandstof3.265aantal2019
Personenautos per huishouden1,20gemiddeld2019
Motorfietsen1.385aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad16.039aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€239.972Euro2019
Percentage eengezinswoning80%percentage2019
Percentage meergezinswoning20%percentage2019
Percentage bewoond98%percentage2019
Percentage onbewoond2%percentage2019
Koopwoningen66%percentage2019
Huurwoningen totaal34%percentage2019
In bezit woningcorporatie27%percentage2019
In bezit overige verhuurders7%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200082%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200018%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Wijchen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Wijchen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Wijchen. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!