Statistieken woonplaats Wijchen

Aantal inwoners per jaar
(kleine toename van 1,53% naar 36.865 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Wijchen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Wijchen is met 555 personen gestegen van 36.310 in 2013 tot 36.865 in 2023 (dat is 1,53%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Wijchen

Woonplaats Wijchen heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.986 hectare, waarvan 2.875 land en 110 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Wijchen telt 19.288 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 895 adressen per km2. Er wonen 16.245 huishoudens en er zijn in totaal 16.363 woningen. De woonplaats telt 19.175 auto's en 4.160 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Wijchen ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Wijchen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Wijchen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Wijchen valt samen met deze 3 wijken: wijk Wijchen buitengebied, wijk Wijchen kern, wijk Alverna. Zie dit overzicht van gebieden voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Wijchen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Wijchen
Kaart van de woonplaats Wijchen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Wijchen binnen de gemeente Wijchen.

Woningkenmerken
Er zijn 16.363 woningen in de woonplaats Wijchen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Wijchen in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 32% naar €309.731 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Wijchen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Wijchen, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Wijchen is met €75.726 toegenomen van €234.005 in 2013 tot €309.731 in 2022 (dat is 32%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Wijchen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Wijchen is €309.731, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 16.363 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Wijchen (geel), 6 woonplaatsen (groen), 9 wijken (oranje) en 54 buurten (blauw). De woonplaats Wijchen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Wijchen: er zijn 6.392 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Wijchen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 19.288 totaal in de woonplaats Wijchen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Wijchen telt in totaal 19.288 adressen, met 19.269 verblijfsobjecten en 19 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 95% van de adressen in woonplaats Wijchen ligt binnen de bebouwde kom en 5% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Wijchen
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Wijchen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Wijchen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Wijchen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Wijchen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Wijchen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Wijchen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Wijchen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Wijchen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Wijchen, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Wijchen is met 31.505 personen in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Wijchen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Wijchen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Wijchen in 2022 zijn Westers (2.970 inwoners) en Overig (1.300 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Wijchen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Wijchen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Wijchen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Wijchen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Wijchen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Wijchen zijn C (5.444 adressen) en A (4.513 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Wijchen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Wijchen: 5.444 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Wijchen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Wijchen
Er waren 153 verkeersongevallen totaal in 2021 in de woonplaats Wijchen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Wijchen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Wijchen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Wijchen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 16 stembureaus in de woonplaats Wijchen. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 16 stembureaus in de woonplaats Wijchen. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Wijchen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 16 stembureaus in de woonplaats Wijchen.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 52 stembureaus in de gemeente Wijchen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Wijchen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Wijchen.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Wijchen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Wijchen was in 2021 €28.800.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (4.160 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Wijchen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Wijchen zijn in totaal 4.160 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Wijchen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Wijchen
Er zijn 603 elektrische auto’s in november 2023 in de woonplaats Wijchen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Wijchen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 603 elektrische auto’s in de woonplaats Wijchen. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Wijchen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 19.627 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Wijchen in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Wijchen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 27.077 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Wijchen (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 19.786 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Wijchen in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Wijchen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Wijchen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 1.342 misdrijven in de woonplaats Wijchen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Wijchen, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Wijchen zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 15.390 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Wijchen 1.342 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Wijchen in 2022 zijn Horizontale fraude (190 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (188 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Wijchen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 124 misdrijven in de woonplaats Wijchen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Wijchen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Wijchen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Wijchen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 15,16 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Wijchen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Wijchen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Wijchen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Wijchen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Wijchen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Wijchen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Wijchen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Wijchen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Wijchen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal4.160Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij60Aantal2022
B-F Nijverheid en energie710Aantal2022
G+I Handel en horeca745Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie260Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed380Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening860Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg670Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten475Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners36.865Aantal2023
Mannen18.075Aantal2023
Vrouwen18.795Aantal2023
0 tot 15 jaar5.430Aantal2023
15 tot 25 jaar4.290Aantal2023
25 tot 45 jaar8.050Aantal2023
45 tot 65 jaar10.790Aantal2023
65 jaar of ouder8.310Aantal2023
Ongehuwd16.555Aantal2023
Gehuwd15.425Aantal2023
Gescheiden2.910Aantal2023
Verweduwd1.970Aantal2023
Geboorte totaal300Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal350Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.282Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag7.490Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar11.910Aantal2021
Opleidingsniveau hoog8.310Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura915Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2021
WMO cliënten2.650Aantal2021
WMO cliënten relatief72Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.027Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.113Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.892Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.064Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.539Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.484Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.275Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.419Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.316Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement783Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.179Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.379Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.656Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.220Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning985Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.484Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief10.196Aantal2023
Energielabels Voorlopig6.859Aantal2023
Energielabels Onbepaald2.211Aantal2023
Energielabels A+++++5Aantal2023
Energielabels A++++12Aantal2023
Energielabels A+++19Aantal2023
Energielabels A++94Aantal2023
Energielabels A+166Aantal2023
Energielabels A4.513Aantal2023
Energielabels B4.009Aantal2023
Energielabels C5.444Aantal2023
Energielabels D1.439Aantal2023
Energielabels E363Aantal2023
Energielabels F462Aantal2023
Energielabels G529Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal16.245Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens5.255Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen5.190Aantal2023
Huishoudens met kinderen5.805Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2021
Percentage werknemers86%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers29.900Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.900Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.800Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen34%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen22%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen5,3%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,2%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,3%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€297x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand730Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO1.550Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW270Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW7.530Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland31.175Aantal2023
Herkomst Europa2.370Aantal2023
Herkomst buiten Europa3.330Aantal2023
Geboren in Nederland31.180Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa1.330Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.515Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.040Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.815Aantal2023
Autochtoon31.505Aantal2022
Westers totaal2.970Aantal2022
Niet-westers totaal2.230Aantal2022
Marokko185Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba230Aantal2022
Suriname200Aantal2022
Turkije315Aantal2022
Overig niet-westers1.300Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal559Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven94Aantal2022
Milieu overtredingen4Aantal2022
Oplichting227Aantal2022
Verkeersovertredingen199Aantal2022
Vernieling177Aantal2022
Overige misdrijven44Aantal2022
Totaal misdrijven1.342Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,21Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,95Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand1,32Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand9,06Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand9,06Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,01Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,09Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,92Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,75Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,81Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,18Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km27Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,85Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km50Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,73Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,82Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,93Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,85Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,73Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,41Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,76Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,95Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,32Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,71Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,41Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,87Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,08Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,45Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,49Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,33Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,12Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,44Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,91Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand10,98Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,23Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,97Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand5,88Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,89Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand2,24Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand1,92Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,96Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km33Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2564CodeWP2564
RegionaamWijchenNaamWijchen
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal2.986Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2.875Aantal hectaren2023
Oppervlakte water110Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid895Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal19.288Aantal2023
Adressen met postcode19.266Aantal2023
Adressen met woonfunctie16.838Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom18.414Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom874Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom16.110Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom728Aantal2023
Panden15.727Aantal2023
Percelen13.050Aantal2023
Panden voor 17002Aantal2023
Panden 1700 tot 1900172Aantal2023
Panden 1900 tot 1925179Aantal2023
Panden 1925 tot 1950627Aantal2023
Panden 1950 tot 19703.019Aantal2023
Panden 1970 tot 19804.047Aantal2023
Panden 1980 tot 19904.285Aantal2023
Panden 1990 tot 20002.777Aantal2023
Panden 2000 tot 20102.016Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.261Aantal2023
Panden 2020 en later818Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade16Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade135Aantal2021
Verkeersongevallen totaal153Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal19.175Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine15.825Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof3.355Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen1.375Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad16.363Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€309.731Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning80%Percentage2022
Percentage meergezinswoning20%Percentage2022
Percentage bewoond98%Percentage2022
Percentage onbewoond2%Percentage2022
Koopwoningen67%Percentage2022
Huurwoningen totaal33%Percentage2022
In bezit woningcorporatie26%Percentage2022
In bezit overige verhuurders7%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200081%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2022
Appartement3.349Aantal2023
Tussen of geschakelde woning6.392Aantal2023
Hoekwoning3.128Aantal2023
Tweeonder1kap1.870Aantal2023
Vrijstaande woning2.099Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats19Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend51Aantal2023
Woningtype n.v.t.2.431Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!