Corona-statistieken gemeente Wijchen

Informatie postcode 6605:

Informatie postcode 6605

Bekijk de informatie over meer dan 50 onderwerpen voor de postcode 6605. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over meer dan 50 onderwerpen voor de postcode 6605. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Over postcode 6605

Postcode 6605 ligt binnen de gemeente Wijchen. Postcode 6605 telt 10.915 inwoners en 4.605 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 2,40 personen. Er zijn 4.640 woningen in postcodegebied 6605 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €201.000. Bekijk de straatnamen voor postcode 6605 in de tabel met adressen in Wijchen.

Aantal inwoners per jaar (5% daling)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 6605, jaren 2010 tot en met 2019.

Het aantal inwoners in postcode 6605 is tussen 2010 en 2019 met 640 personen afgenomen (afgerond is dat 5%): van 11.555 in 2010 tot 10.915 in 2019.

Kaart van postcodegebied 6605
Kaart van het postcodegebied 6605. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!
Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd (2019)


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal inwoners naar leeftijd voor postcode 6605.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 6605 in 2019 is 10.915. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Wijchen. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2010 tot en met 2019.

Vrouwen en mannen in postcode 6605


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 4.713 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 januari 2020. Postcode 6605 telt in totaal 4.713 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Postcode 6605.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

Postcodegebied telt 4.640 woningen & 4.713 adressen:
Het aantal woningen is gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Aantal adressen per "postcode-6" in postcode 6605

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per volledige postcode van 6 posities voor postcode 6605. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Postcode Aantal adressen
6605AA32
6605AB29
6605AC36
6605AD38
6605AE38

Toon alle 266 rijen...

Aantal adressen per straat in postcode 6605

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 6605 voorkomt.

Straat Aantal adressen
Abersland586
Balgoijseweg13
Diemewei249
Diepvoorde735
Elsland225

Toon alle 25 rijen...

Aantal adressen per postcode, gemeente Wijchen


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Wijchen bestaat uit 11 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen voor de 10 grootste postcodes in de gemeente Wijchen (postcode 6605 behoort met 4.713 adressen tot de top 10).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 6605


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 per leeftijdscategorie.

Autochtoon of migratie in postcode 6605


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 2019 in postcode 6605 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 6605 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 2019.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2018. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Download alle informatie over Wijchen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Wijchen. Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Wijchen. Met verschillende handige overzichten voor alle wijken en buurten en alle jaren sinds !

Download!
Informatie over meer dan 100 onderwerpen!

De tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor postcode 6605 voor meer dan 100 onderwerpen! Gebruik het selectie filter boven de tabel en kies tussen de onderwerp categorieën:Heel even geduld alsjeblieft...

de tabel met alle onderwerpen wordt geladen!"40-60 midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 6605. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kenmerken van de woningen in Wijchen
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Wijchen:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Wijchen. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Meer informatie voor postcode 6605

 • Vorige postcode: 6604
 • Volgende postcode: 6606
 • Basisschool Trinoom in Wijchen
 • Basisschool Het Zuiderpad in Wijchen
 • Buurt Zevendreef in Wijchen (meer dan 90% van de adressen in Zevendreef heeft postcode 6605)
 • Buurt De Flier in Wijchen (meer dan 90% van de adressen in De Flier heeft postcode 6605)
 • Buurt De Meren in Wijchen (meer dan 90% van de adressen in De Meren heeft postcode 6605)
 • Buurt De Gamert in Wijchen (meer dan 90% van de adressen in De Gamert heeft postcode 6605)
 • Buurt De Geer in Wijchen (meer dan 90% van de adressen in De Geer heeft postcode 6605)
 • Buurt Elsland in Wijchen (meer dan 90% van de adressen in Elsland heeft postcode 6605)
 • Buurt Abersland in Wijchen (meer dan 90% van de adressen in Abersland heeft postcode 6605)
 • Buurt Kronenland in Wijchen (meer dan 90% van de adressen in Kronenland heeft postcode 6605)
 • Buurt Diemewei in Wijchen (meer dan 90% van de adressen in Diemewei heeft postcode 6605)
 • Buurt Oudelaan in Wijchen (meer dan 90% van de adressen in Oudelaan heeft postcode 6605)
 • Buurt De Ververt in Wijchen (meer dan 90% van de adressen in De Ververt heeft postcode 6605)
 • Buurt Hoogmeer in Wijchen (meer dan 90% van de adressen in Hoogmeer heeft postcode 6605)
 • Buurt Huissteden Zuiderpoort in Wijchen (meer dan 90% van de adressen in Huissteden Zuiderpoort heeft postcode 6605)
 • Buurt Diepvoorde in Wijchen (meer dan 90% van de adressen in Diepvoorde heeft postcode 6605)
 • Buurt De Weertjes in Wijchen (meer dan 90% van de adressen in De Weertjes heeft postcode 6605)
 • Buurt De Grippen in Wijchen (meer dan 90% van de adressen in De Grippen heeft postcode 6605)
 • Buurt Zesakkers in Wijchen (meer dan 90% van de adressen in Zesakkers heeft postcode 6605)
 • Buurt Sluiskamp in Wijchen (meer dan 90% van de adressen in Sluiskamp heeft postcode 6605)
 • Buurt De Lingert in Wijchen (meer dan 90% van de adressen in De Lingert heeft postcode 6605)