Corona-statistieken gemeente Molenlanden

Informatie buurt Dijkgebied Kinderdijk:

Informatie buurt Dijkgebied Kinderdijk:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Dijkgebied Kinderdijk in de gemeente Molenlanden! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Dijkgebied Kinderdijk in de gemeente Molenlanden!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (100% daling!)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners buurt Dijkgebied Kinderdijk, jaren 2013 tot en met 2020. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2016 berekend.

Het aantal inwoners in buurt Dijkgebied Kinderdijk is met 3 inwoners afgenomen (afgerond is dat 100%): van 3 in 2013 tot 0 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Dijkgebied Kinderdijk
Kaart van de wijk Kinderdijk met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Kinderdijk met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Dijkgebied Kinderdijk, 2: Kinderdijk Dorp, 3: Ihc Kinderdijk, 4: Kinderdijk buitengebied.

Over buurt Dijkgebied Kinderdijk

Buurt Dijkgebied Kinderdijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 56 hectare, waarvan 9 land en 48 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 117 adressen per km2. Er wonen 0 huishoudens in buurt Dijkgebied Kinderdijk. Postcode 0.0 is de meest voorkomende postcode in buurt Dijkgebied Kinderdijk. Buurt Dijkgebied Kinderdijk ligt binnen Wijk Kinderdijk in de gemeente Molenlanden.

Gemeente Molenlanden is in 2019 ontstaan vanuit de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard. De gegevens van de buurt Dijkgebied Kinderdijk voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn berekend. Voor de berekening is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS en het Kadaster, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 1 woningen in de buurt Dijkgebied Kinderdijk
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt Dijkgebied Kinderdijk:

1 woningen & adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in Dijkgebied Kinderdijk (€228.000 in 2016).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Dijkgebied Kinderdijk voor de jaren 2013 tot en met 2016.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Dijkgebied Kinderdijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Kinderdijk (Dijkgebied Kinderdijk is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Kinderdijk is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Dijkgebied Kinderdijk is €24.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.200. Buurt Dijkgebied Kinderdijk telt 2 inkomensontvangers op 0 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
2,50 % procent van de huishoudens in buurt Dijkgebied Kinderdijk heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Kinderdijk (Dijkgebied Kinderdijk is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Kinderdijk is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (0 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Dijkgebied Kinderdijk.

Buurt Dijkgebied Kinderdijk telt in totaal 0 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd in buurt buurt Dijkgebied Kinderdijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

Burgerlijke staat - buurt Dijkgebied Kinderdijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Molenlanden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Molenlanden. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Molenlanden. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Partycentrum De Klok


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij voor de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 zoals uitgebracht bij het Stembureau Partycentrum De Klok.


De grafiek toont het aantal uitgebrachte stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Partycentrum De Klok is uitgebracht. Er ligt binnen buurt Dijkgebied Kinderdijk geen stembureau. Stembureau Partycentrum De Klok is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Dijkgebied Kinderdijk ligt. De gemeente Molenlanden telde bij deze verkiezingen in totaal 134 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Molenlanden. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Molenlanden.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Vrouwen en mannen - buurt Dijkgebied Kinderdijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - buurt Dijkgebied Kinderdijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Dijkgebied Kinderdijk. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Definities misdaad
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Dijkgebied Kinderdijk, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Dijkgebied Kinderdijk zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 3 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 3 verschillende soorten delicten. Voor 0,93 % van alle buurten in heel Nederland zijn er in deze periode 3 of minder misdrijven geregistreerd. In 2020 werden in de buurt Dijkgebied Kinderdijk geen misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal misdaden voor de 3 soorten delicten die van 2012 tot en met 2020 geregistreerd zijn in de buurt Dijkgebied Kinderdijk.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in buurt Dijkgebied Kinderdijk naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.

'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Dijkgebied Kinderdijk: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Dijkgebied Kinderdijk voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Dijkgebied Kinderdijk ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Dijkgebied Kinderdijk.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Dijkgebied Kinderdijk: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Dijkgebied Kinderdijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal0Aantal2016
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2016
B-F Nijverheid en energie0Aantal2016
G+I Handel en horeca0Aantal2016
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2016
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2016
M-N Zakelijke dienstverlening0Aantal2016
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2016
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners0Aantal2020
Mannen0Aantal2020
Vrouwen0Aantal2020
0 tot 15 jaar0Aantal2020
15 tot 25 jaar0Aantal2020
25 tot 45 jaar0Aantal2020
45 tot 65 jaar0Aantal2020
65 jaar of ouder0Aantal2020
Ongehuwd0Aantal2020
Gehuwd0Aantal2020
Gescheiden0Aantal2020
Verweduwd0Aantal2020
Westers totaal0Aantal2020
Geboorte totaal0Aantal2016
Geboorte relatief5Aantal per 1000 inwoners2016
Sterfte totaal0Aantal2016
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2016
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
Wmo-cliëntengeen dataAantalgeen data
Wmo-cliënten relatiefgeen dataPercentagegeen data
Diefstal per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2016
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2016
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2016
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.330Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.740Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.600Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.970Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning5.370Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.420Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.920Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.890Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.250Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.000Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.040Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.360Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.730Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.000Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.190Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.250Gemiddeld per m³2016
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker81%percentage2016
Zware drinker6%percentage2016
Overmatige drinker4%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn53%percentage2016
Overgewicht51%percentage2016
Obesitas13%percentage2016
Roker13%percentage2016
Sporter45%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam37%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2016
Moeite met rondkomen9%percentage2016
Vrijwilligerswerk40%percentage2016
Mantelzorger16%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening31%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt21%percentage2016
Gehoorbeperking5%percentage2016
Gezichtsbeperking4%percentage2016
Mobiliteitsbeperking11%percentage2016
Minstens één beperking15%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie38%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam7%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal0Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens0Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen0Aantal2020
Huishoudens met kinderen0Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,90Gemiddeld aantal2016
Bevolkingsdichtheid126Aantal per km²2016
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers  2Aantal2016
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €33.200Gemiddeld in Euro2016
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.000Gemiddeld in Euro2016
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2016
20% personen met hoogste inkomen25%Percentage2016
Actieven 15-75 jaar69,00 %Percentage2016
40% huishoudens met laagste inkomen26,30 %Percentage2016
20% huishoudens met hoogste inkomen35,70 %Percentage2016
Huishoudens met een laag inkomen1,30 %Percentage2016
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,50 %Percentage2016
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2016
Personen per soort uitkering; AO0Aantal2016
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2016
Personen per soort uitkering; AOW0Aantal2016
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon0Aantal2020
Niet-westers totaal0Aantal2020
Marokko0Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2020
Suriname0Aantal2020
Turkije0Aantal2020
Overig niet-westers0Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,60Gemiddeld afstand in km2016
Afstand tot grote supermarkt0,80Gemiddeld afstand in km2016
Afstand tot kinderdagverblijf1,10Gemiddeld afstand in km2016
Afstand tot school0,70Gemiddeld afstand in km2016
Scholen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2016
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddeld afstand in km2016
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2016
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2016
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2016
Huisartsenpost afstand12,70Gemiddeld afstand in km2016
Apotheek afstand1,60Gemiddeld afstand in km2016
Ziekenhuis met poli afstand9,20Gemiddeld afstand in km2016
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km19Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuis afstand11,70Gemiddeld afstand in km2016
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2016
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddeld afstand in km2016
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2016
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2016
Grote supermarkten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2016
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddeld afstand in km2016
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2016
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2016
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km23Gemiddeld aantal2016
Warenhuis afstand4,90Gemiddeld afstand in km2016
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2016
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2016
Warenhuizen binnen 20 km28Gemiddeld aantal2016
Café afstand3,50Gemiddeld afstand in km2016
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2016
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2016
Cafetaria afstand0,80Gemiddeld afstand in km2016
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2016
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2016
Cafetaria binnen 5 km13Gemiddeld aantal2016
Restaurant afstand0,80Gemiddeld afstand in km2016
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2016
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2016
Restaurants binnen 5 km14Gemiddeld aantal2016
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2016
Hotels binnen 5 km1,90Gemiddeld afstand in km2016
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2016
Hotels binnen 20 km71Gemiddeld aantal2016
Kinderdagverblijf afstand1,10Gemiddeld afstand in km2016
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2016
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2016
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2016
Buitenschoolseopvang afstand1,10Gemiddeld afstand in km2016
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2016
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2016
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2016
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddeld afstand in km2016
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2016
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2016
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs totaal afstand7,40Gemiddeld afstand in km2016
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km7Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs VMBO afstand7,40Gemiddeld afstand in km2016
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand7,60Gemiddeld afstand in km2016
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2016
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand5,00Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand1,60Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,50Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand14,70Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,50Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand1,30Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand0,40Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand12,10Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,90Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand4,70Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,90Gemiddeld afstand in km2016
Treinstation afstand11,20Gemiddeld afstand in km2016
Belangrijk overstapstation afstand13,80Gemiddeld afstand in km2016
Bibliotheek afstand1,10Gemiddeld afstand in km2016
Zwembad afstand4,50Gemiddeld afstand in km2016
Kunstijsbaan afstand14,10Gemiddeld afstand in km2016
Museum afstand9,80Gemiddeld afstand in km2016
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2016
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2016
Musea binnen 20 km31Gemiddeld aantal2016
Podiumkunsten afstand7,90Gemiddeld afstand in km2016
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2016
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2016
Podiumkunsten binnen 20 km20Gemiddeld aantal2016
Poppodium afstand12Gemiddeld aantal2016
Bioscoop afstand4,80Gemiddeld afstand in km2016
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2016
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2016
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2016
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2016
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2016
Attractie afstand12,50Gemiddeld afstand in km2016
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2016
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2016
Attracties binnen 50 km48Gemiddeld aantal2016
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2016
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19780901Code2020
RegionaamDijkgebied KinderdijkNaam2020
Soort regioBuurtCategorisch type2020
Sorteercode19780901Code2020
Oppervlakte totaal56Aantal hectaren2020
Oppervlakte land9Aantal hectaren2020
Oppervlakte water48Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode0.0Naam2020
Dekkingspercentage1%Percentage2016
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid117Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal0Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine0Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof0Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2016
Personenauto's naar oppervlakte0Aantal2020
Motorfietsen0Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1Aantal2016
Gemiddelde woningwaarde€228.000Gemiddeld in Euro2016
Percentage eengezinswoning70%Percentage2016
Percentage meergezinswoning30%Percentage2016
Percentage bewoond99%Percentage2016
Percentage onbewoond1%Percentage2016
Koopwoningen69%Percentage2016
Huurwoningen totaal31%Percentage2016
In bezit woningcorporatie24%Percentage2016
In bezit overige verhuurders7%Percentage2016
Eigendom onbekend0%Percentage2016
Bouwjaar voor 200049%Percentage2016
Bouwjaar vanaf 200051%Percentage2016

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Molenlanden. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

De gegevens van de buurt Dijkgebied Kinderdijk voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn berekend.

Gemeentelijke herindelingen en wijzigingen van indelingen van buurten binnen bestaande gemeenten maken het vergelijken van cijfers voor buurten over een langere tijdsperiode lastig. Dit is omdat de unieke code, omvang, vorm en inhoud van de buurten dan wijzigen waardoor de koppeling met cijfers over vorige jaren verloren gaat. En vanuit de leveranciers van open data zijn deze koppelingen niet of nauwelijks beschikbaar. De cijfers voor de ontbrekende jaren zijn daarom door onszelf gekoppeld en berekend.

Voor het koppelen is gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart: Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen en wat het percentage overlap in oppervlakte is. Dit percentage werkt 2 kanten op: Hoeveel procent van de huidige buurt overlapt met de vorige buurt? En hoeveel procent van het grondgebied van de vorige buurt is in de huidige buurt terechtgekomen?

Om de gegevens per onderwerp te koppelen zijn de geografische buurtpercentages en de cijfers per onderwerp per jaar voor de huidige en gekoppelde buurten gebruikt. Deze zijn met lineaire algebra verwerkt om te berekenen wat de historische buurtdata waarschijnlijk geweest is.