Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Statistieken postcode 4041

Bekijk de informatie over meer dan 50 onderwerpen voor de postcode 4041. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over meer dan 50 onderwerpen voor de postcode 4041. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Over postcode 4041

Postcode 4041 ligt binnen de gemeente Neder-Betuwe. Postcode 4041 telt 6.855 inwoners en 2.355 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 2,70 personen. Er zijn 2.250 woningen in postcodegebied 4041 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €269.000. Postcodegebied 4041 grenst aan de volgende 4 postcodegebieden: 3911, 4033, 4043 en 4051. Bekijk de straatnamen voor postcode 4041 in de tabel met adressen in Neder-Betuwe. De numerieke (viercijferige) postcode 4041 telt 158 volledige postcodes van zes posities.

Aantal inwoners per jaar (34% groei!)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 4041, jaren 2003 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in postcode 4041 is tussen 2003 en 2022 met 1.775 personen toegenomen (afgerond is dat 34%): van 5.080 in 2003 tot 6.855 in 2022.

Kaart van het postcodegebied 4041
Kaart van het postcodegebied 4041. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 4041 binnen de gemeente Neder-Betuwe. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 4041


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 4041 in 2022 is 6.855. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Neder-Betuwe. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2003 tot en met 2022.

Vrouwen en mannen in postcode 4041


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 2.884 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. Het poostcodegebied 4041 telt in totaal 2.884 adressen, met 2.878 verblijfsobjecten en 6 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 4041. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor het postcodegebied 4041. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

2.250 woningen & 2.884 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Informatie per "postcode-6" in postcode 4041

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2022 en het aantal inwoners per 2020 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 4041. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 158 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 6 numerieke postcodes in de gemeente Neder-Betuwe.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
4041AA1430
4041AB1140
4041AC2660
4041AD2220
4041AE3050

Toon alle 158 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 4041

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 4041 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
A.C.W. Staringhof9
Achterdorp36
Adriaan van Ostadestraat47
Amaliahof13
Ambtseweg12

Toon alle 117 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per postcode, gemeente Neder-Betuwe


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Neder-Betuwe bestaat uit 6 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per postcode (postcode 4041 telt 2.884 adressen).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 4041


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2022 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Autochtoon of migratie in postcode 4041


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 2021 in postcode 4041 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 4041 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 2021.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 4041 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning1.450gemiddeld jaarverbruik2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning3.130gemiddeld jaarverbruik2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens2.355aantal2020
Huishoudens eenpersoons665aantal2020
Huishoudens meerpersoons670aantal2020
Huishoudens eenouder kinderen120aantal2020
Huishoudens twee ouders kinderen890aantal2020
Gemiddelde huishoudgroote2,70gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen40-60 middencategorie2018
% laag huishoudinkomen32%percentage2018
% hoog huishoudinkomen23%percentage2018
Inwoners met WW bijstand AO uitkering320aantal inwoners2020
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners6.855aantal2022
Mannen3.230aantal2020
Vrouwen3.160aantal2020
0 tot 15 jaar1.490aantal2022
15 tot 25 jaar975aantal2022
25 tot 45 jaar1.730aantal2022
45 tot 65 jaar1.635aantal2022
65 jaar of ouder1.025aantal2022
Geboorte totaal100aantal2019

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond90%percentage2020
% Westerse migratie achtergrond10%percentage2020
% Niet-westerse migratie achtergrondgeen datapercentagegeen data
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand0,90kilometer2018
Café - aantal 1 KM0,70aantal2018
Café - aantal 3 KM1,30aantal2018
Café - aantal 5 KM6,40aantal2018
Cafetaria - afstand0,80kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM1,00aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM4,20aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM18,60aantal2018
Hotel - afstand4,10kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM1,00aantal2018
Hotel - aantal 10 KM4,20aantal2018
Hotel - aantal 20 KM28,30aantal2018
Restaurant - afstand0,60kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM3,10aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM5,90aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM20,90aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand26,40kilometer2018
Podiumkunsten - afstand9,70kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Podiumkunsten - aantal 10 KM0,70aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM4,70aantal2018
Museum - afstand4,40kilometer2018
Museum - aantal 5 KM1,00aantal2018
Museum - aantal 10 KM2,70aantal2018
Museum - aantal 20 KM14,20aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand0,80kilometer2018
Huisartsenpost - afstand13,90kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM0,70aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM1,30aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM5,60aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand13,90kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM2,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand10,00kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM0,60aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM6,50aantal2018
Apotheek - afstand0,90kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand1,00kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM0,60aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM1,40aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM8,70aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand0,70kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM1,30aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM2,80aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM13,60aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand0,80kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM2,10aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM3,40aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM14,10aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand0,80kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM3,00aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM3,80aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM4,70aantal2018
VMBO - afstand0,80kilometer2018
VMBO - aantal 3 KM3,00aantal2018
VMBO - aantal 5 KM3,80aantal2018
VMBO - aantal 10 KM4,70aantal2018
HAVO VWO - afstand1,10kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KM1,00aantal2018
HAVO VWO - aantal 5 KM1,00aantal2018
HAVO VWO - aantal 10 KM1,70aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand4,30kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM1,00aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM4,00aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM33,80aantal2018
Zwembad - afstand2,40kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand31,20kilometer2018
Bioscoop - afstand10,00kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Bioscoop - aantal 10 KM0,60aantal2018
Bioscoop - aantal 20 KM4,00aantal2018
Sauna - afstand20,90kilometer2018
Zonnebank - afstand9,70kilometer2018
Aantal adressen2.884aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand1,10kilometer2018
Treinstation - afstand1,40kilometer2018
Overstapstation - afstand17,20kilometer2018
Bibliotheek - afstand0,90kilometer2018
Brandweer - afstand0,90kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand0,80kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM0,70aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM1,10aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM9,20aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand0,50kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM3,70aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM7,90aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM27,10aantal2018
Warenhuis - afstand4,10kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM1,70aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM2,70aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM14,60aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode4041string2020
Omgevingsadressendichtheid523gemiddelde2020
Stedelijkheid4categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.250aantal2020
Niet bewoonde woningen85aantal2020
Woningen voor 1945190aantal2020
Woningen 1945 tot 1965255aantal2020
Woningen 1965 tot 1975485aantal2020
Woningen 1975 tot 1985195aantal2020
Woningen 1985 tot 1995305aantal2020
Woningen 1995 tot 2005230aantal2020
Woningen 2005 tot 2015255aantal2020
Woningen 2015 en later330aantal2020
Meergezinswoningen215aantal2020
% Huurwoningen30%percentage2020
% Koopwoningen70%percentage2020
Huurwoningen corporatie595aantal2020
Gemiddelde WOZ waarde€269.000Euro2020

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Neder-Betuwe.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

"40-60 midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 4041. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Neder-Betuwe
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Neder-Betuwe. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in Neder-Betuwe
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Neder-Betuwe:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2022. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Neder-Betuwe:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Neder-Betuwe. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Neder-Betuwe. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Neder-Betuwe. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 4041