Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Babberich:

Informatie woonplaats Babberich:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Babberich in de gemeente Zevenaar! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Babberich in de gemeente Zevenaar!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (kleine groei van 1,54% naar 1.852 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Babberich. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Inwoners in de woonplaats Babberich, 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in de woonplaats Babberich is met 28 personen toegenomen van 1.824 in 2013 tot 1.852 in 2020 (dat is 1,54%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Babberich
Kaart van de woonplaats babberich. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Babberich binnen de gemeente Zevenaar.

De naam Babberich wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Babberich en voor de wijk Babberich. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Babberich

Woonplaats Babberich heeft afgerond een totale oppervlakte van 607 hectare, waarvan 601 land en 6 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Babberich telt 943 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 97 adressen per km2. Er wonen 831 huishoudens en er zijn in totaal 833 woningen. De woonplaats telt 954 auto's en 164 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Babberich ligt in de gemeente Zevenaar.

De brondata voor woonplaats Babberich is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Babberich zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Babberich valt samen met de 3 buurten Babberich, Camphuizen en Buitengebied Babberich. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Babberich zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zevenaar. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Babberich:

833 woningen & adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (kleine afname van 1,53% naar €213.409 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Babberich. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Babberich, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Babberich is met €3.321 afgenomen van €216.730 in 2013 tot €213.409 in 2019 (dat is 1,53%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Babberich






Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!







Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Zevenaar bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Babberich






Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!







Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Babberich. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Babberich, 2013 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Babberich is met 1.578 personen in 2020 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013.

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Bevolking in woonplaats Babberich: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar






Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!







Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Babberich.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Babberich. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Kulturhus De Borg Babberich






Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!







Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Kulturhus De Borg Babberich bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Kulturhus De Borg Babberich is uitgebracht. Stembureau Kulturhus De Borg Babberich is het enige stembureau binnen de woonplaats Babberich. De gemeente Zevenaar telde bij deze verkiezingen in totaal 23 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Zevenaar. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Zevenaar.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.668)




Heel even geduld alsjeblieft...



de inkomensgegevens worden geladen!







Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Babberich.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Babberich was in 2018 €23.668.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (164 totaal)






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Babberich.

Woonplaats Babberich telt in totaal 164 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar






Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!







Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Babberich, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Babberich zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 617 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 34 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 617 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 605 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Babberich 50 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict





Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!







Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Babberich.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Babberich voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal164Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij16Aantal2020
B-F Nijverheid en energie26Aantal2020
G+I Handel en horeca35Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening31Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten21Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.852Aantal2020
Mannen922Aantal2020
Vrouwen925Aantal2020
0 tot 15 jaar277Aantal2020
15 tot 25 jaar183Aantal2020
25 tot 45 jaar372Aantal2020
45 tot 65 jaar623Aantal2020
65 jaar of ouder423Aantal2020
Ongehuwd751Aantal2020
Gehuwd830Aantal2020
Gescheiden156Aantal2020
Verweduwd101Aantal2020
Westers totaal218Aantal2020
Geboorte totaal10Aantal2019
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal15Aantal2019
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid309Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag438Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar741Aantal2019
Opleidingsniveau hoog234Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura41Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2019
Wmo-cliënten152Aantal2019
Wmo-cliënten relatief81%Percentage2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.212Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.710Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.630Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.940Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.513Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.189Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.572Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.685Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.357Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement600Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.060Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.190Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.368Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.057Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.207Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.523Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming3%Percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal831Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens263Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen278Aantal2020
Huishoudens met kinderen280Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,16Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2019
Percentage werknemers84%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  1.526Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.276Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.668Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar27,64%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen38,70%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen16,23%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen6,24%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,02%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€73x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand40Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO111Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW387Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.578Aantal2020
Niet-westers totaal55Aantal2020
Marokko5Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2020
Suriname5Aantal2020
Turkije5Aantal2020
Overig niet-westers40Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand3,10Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand5,92Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand3,18Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand5,82Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand5,82Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,85Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,51Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km24Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand4,08Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,59Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km15Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,74Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km13Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,53Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km28Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km0,46Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km37Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,81Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km12Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,81Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km7Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,83Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,49Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,49Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,68Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,91Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,35Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,95Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,00Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand7,74Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,01Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,63Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,99Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand4,24Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,39Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,85Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,36Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,26Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand3,65Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand18,89Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand3,71Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand5,15Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand31,74Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand3,99Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand4,64Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand19Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand3,99Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand12,83Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km20Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1298Code2021
RegionaamBabberichNaam2021
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Diefstal per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal607Aantal hectaren2020
Oppervlakte land601Aantal hectaren2020
Oppervlakte water6Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid97Gemiddeld aantal per km²2020
Adressen met postcode942Aantal2021
Adressen totaal943Aantal2021
Panden847Aantal2021
Percelen644Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal954Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine821Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof128Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen81Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad833Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€213.409Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning87%Percentage2020
Percentage meergezinswoning13%Percentage2020
Percentage bewoond97%Percentage2020
Percentage onbewoond3%Percentage2020
Koopwoningen58%Percentage2020
Huurwoningen totaal42%Percentage2020
In bezit woningcorporatie36%Percentage2020
In bezit overige verhuurders6%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200087%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Zevenaar:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Zevenaar. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zevenaar. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!