Corona-statistieken gemeente Boxtel

Informatie woonplaats Boxtel:

Informatie woonplaats Boxtel:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Boxtel in de gemeente Boxtel! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Boxtel in de gemeente Boxtel!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (1% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Boxtel, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Boxtel is tussen 2013 en 2020 met 425 personen toegenomen (afgerond is dat 1%): van 25.535 in 2013 tot 25.960 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Boxtel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Boxtel wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de gemeente Boxtel en voor de wijk Boxtel. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Boxtel

Woonplaats Boxtel heeft afgerond een totale oppervlakte van 4.572 hectare, waarvan 4.472 land en 103 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Boxtel telt 13.220 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 380 adressen per km2. Er wonen 11.643 huishoudens en er zijn in totaal 11.427 woningen. De woonplaats telt 12.297 auto's en 2.229 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Boxtel ligt in de gemeente Boxtel.

De brondata voor woonplaats Boxtel is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Boxtel zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Boxtel valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 12 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Boxtel zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Boxtel zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Boxtel. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 11.427 woningen in de woonplaats Boxtel
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Boxtel:

11.427 woningen & 12.597 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Boxtel (€248.140 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Boxtel voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 12.597 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Boxtel telt in totaal 12.597 adressen, met 12.503 verblijfsobjecten en 94 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Boxtel.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

11.427 woningen & 12.597 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.185)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Boxtel.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Boxtel was in 2018 €25.185.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (2.229 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Boxtel.

Woonplaats Boxtel telt in totaal 2.229 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Boxtel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.229Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij100Aantal2019
B-F Nijverheid en energie440Aantal2019
G+I Handel en horeca490Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie145Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed200Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening555Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten295Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners25.960Aantal2020
Mannen12.928Aantal2020
Vrouwen13.013Aantal2020
0 tot 15 jaar3.959Aantal2020
15 tot 25 jaar2.964Aantal2020
25 tot 45 jaar5.994Aantal2020
45 tot 65 jaar7.218Aantal2020
65 jaar of ouder5.854Aantal2020
Ongehuwd11.728Aantal2020
Gehuwd10.718Aantal2020
Gescheiden2.060Aantal2020
Verweduwd1.480Aantal2020
Westers totaal2.350Aantal2020
Geboorte totaal190Aantal2019
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal265Aantal2019
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid582Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag6.248Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar8.058Aantal2019
Opleidingsniveau hoog5.239Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura620Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2019
Wmo-cliënten1.555Aantal2019
Wmo-cliënten relatief62%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.888Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.924Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.921Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.062Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.358Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.210Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.203Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.331Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.243Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement713Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.183Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.422Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.680Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.262Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning973Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.453Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal11.643Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens4.179Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen3.699Aantal2020
Huishoudens met kinderen3.829Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,18Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2019
Percentage werknemers86%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  20.695Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.742Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €25.185Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar59,56 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen38,16 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen19,02 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen6,35 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,32 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand430Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO1.130Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW320Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW5.379Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon21.095Aantal2020
Niet-westers totaal2.515Aantal2020
Marokko525Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba185Aantal2020
Suriname170Aantal2020
Turkije340Aantal2020
Overig niet-westers1.250Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,93Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt1,68Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf1,38Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,60Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,93Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand12,28Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand1,18Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand1,70Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand12,28Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,68Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,89Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km11Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km20Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,42Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km23Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,95Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km14Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km20Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand1,77Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km13Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km23Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,77Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km25Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km28Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km1,69Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km54Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand1,38Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km13Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,33Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km16Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,11Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,61Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,55Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,43Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,54Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,74Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand1,41Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,06Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand4,17Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,29Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,83Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand1,31Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand2,35Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,75Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,05Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,09Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,38Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand1,74Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand12,46Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand2,52Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand1,49Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand15,30Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand1,36Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km20Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand8,60Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km17Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand13Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand9,88Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand14,61Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km32Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2439CodeWP2439
RegionaamBoxtelNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal4.572Aantal hectaren2020
Oppervlakte land4.472Aantal hectaren2020
Oppervlakte water103Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage2%Percentage2020
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid380Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal12.297Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine10.073Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof2.234Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen980Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad11.427Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€248.140Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning69%Percentage2019
Percentage meergezinswoning31%Percentage2019
Percentage bewoond96%Percentage2019
Percentage onbewoond4%Percentage2019
Koopwoningen58%Percentage2019
Huurwoningen totaal41%Percentage2019
In bezit woningcorporatie33%Percentage2019
In bezit overige verhuurders9%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200086%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Boxtel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Boxtel. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Boxtel. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!