Statistieken woonplaats Elburg

Aantal inwoners per jaar
(toename van 5,5% naar 12.620 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Elburg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Elburg is met 654 personen toegenomen van 11.966 in 2013 tot 12.620 in 2023 (dat is 5,5%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Elburg

Woonplaats Elburg heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.274 hectare, waarvan 1.268 land en 6 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Elburg telt 6.473 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 861 adressen per km2. Er wonen 5.200 huishoudens en er zijn in totaal 5.267 woningen. De woonplaats telt 6.445 auto's en 1.314 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Elburg ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Elburg is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Elburg zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Elburg valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats Elburg en wijk Elburg zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Elburg zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Elburg
Kaart van de woonplaats Elburg. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Elburg binnen de gemeente Elburg.

Woningkenmerken
Er zijn 5.267 woningen in de woonplaats Elburg.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Elburg in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(toename van 25% naar €294.375 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Elburg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Elburg, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Elburg is met €58.236 gestegen van €236.138 in 2013 tot €294.375 in 2022 (dat is 25%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Elburg.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Elburg is €294.375, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 20% en er zijn 5.267 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Elburg (geel), 2 woonplaatsen (groen), 3 wijken (oranje) en 17 buurten (blauw). De woonplaats Elburg wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Elburg: er zijn 2.262 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Elburg.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 6.473 totaal in de woonplaats Elburg

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Elburg telt in totaal 6.473 adressen, met 6.265 verblijfsobjecten, 205 standplaatsen en 3 ligplaatsen. 92% van de adressen in woonplaats Elburg ligt binnen de bebouwde kom en 8% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Elburg
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Elburg. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Elburg. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Elburg

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Elburg. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Elburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Elburg bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Elburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Elburg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Elburg, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Elburg is met 257 personen gestegen van 11.240 in 2013 tot 11.497 in 2022 (dat is 2,28%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Elburg naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Elburg
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Elburg in 2022 zijn Westers (494 inwoners) en Overig (430 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Elburg: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Elburg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Elburg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Elburg:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Elburg. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Elburg zijn C (1.598 adressen) en A (1.223 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Elburg. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Elburg: 1.598 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Elburg bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Elburg
Er waren 44 verkeersongevallen totaal in 2021 in de woonplaats Elburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Elburg. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Elburg vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Elburg

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 7 stembureaus in de woonplaats Elburg. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 7 stembureaus in de woonplaats Elburg. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Elburg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 7 stembureaus in de woonplaats Elburg.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 34 stembureaus in de gemeente Elburg en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Elburg. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Elburg.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.544)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Elburg.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Elburg was in 2021 €24.544.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.314 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Elburg (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Elburg zijn in totaal 1.314 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 1.314 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.314 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Elburg. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Elburg
Er zijn 138 elektrische auto’s in november 2023 in de woonplaats Elburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Elburg op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 138 elektrische auto’s in de woonplaats Elburg. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Elburg die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 6.871 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Elburg in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Elburg geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 9.223 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Elburg (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 6.640 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Elburg in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Elburg geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Elburg. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 380 misdrijven in de woonplaats Elburg geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Elburg, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Elburg zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 4.044 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Elburg 380 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Elburg in 2022 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (65 delicten) en Horizontale fraude (51 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Elburg.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 27 misdrijven in de woonplaats Elburg geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Elburg met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Elburg over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Elburg.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,58 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Elburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Elburg.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Elburg. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Elburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Elburg.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Elburg genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Elburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Elburg.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Elburg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.314Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij40Aantal2022
B-F Nijverheid en energie250Aantal2022
G+I Handel en horeca300Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie85Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed95Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening225Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg195Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten125Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners12.620Aantal2023
Mannen6.275Aantal2023
Vrouwen6.345Aantal2023
0 tot 15 jaar2.190Aantal2023
15 tot 25 jaar1.585Aantal2023
25 tot 45 jaar2.960Aantal2023
45 tot 65 jaar3.365Aantal2023
65 jaar of ouder2.530Aantal2023
Ongehuwd5.295Aantal2023
Gehuwd5.835Aantal2023
Gescheiden880Aantal2023
Verweduwd610Aantal2023
Geboorte totaal140Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal105Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid995Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag3.021Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar4.071Aantal2021
Opleidingsniveau hoog2.160Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura257Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg8,3%Percentage2021
WMO cliënten565Aantal2021
WMO cliënten relatief47Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.892Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.051Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.801Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.957Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.062Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.987Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.147Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.355Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.422Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement939Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.288Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.487Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.593Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.092Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.134Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.618Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief2.708Aantal2023
Energielabels Voorlopig2.742Aantal2023
Energielabels Onbepaald958Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++36Aantal2023
Energielabels A+++71Aantal2023
Energielabels A++9Aantal2023
Energielabels A+21Aantal2023
Energielabels A1.223Aantal2023
Energielabels B880Aantal2023
Energielabels C1.598Aantal2023
Energielabels D457Aantal2023
Energielabels E216Aantal2023
Energielabels F489Aantal2023
Energielabels G450Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5.200Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.570Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.660Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.975Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2021
Percentage werknemers86%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers9.502Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.935Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.544Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen34%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen19%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen4,43%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,92%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,8%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,5%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€755x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand160Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO480Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW60Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW2.300Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland11.445Aantal2023
Herkomst Europa440Aantal2023
Herkomst buiten Europa740Aantal2023
Geboren in Nederland11.450Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa170Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa310Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa270Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa430Aantal2023
Autochtoon11.497Aantal2022
Westers totaal495Aantal2022
Niet-westers totaal525Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2022
Suriname40Aantal2022
Turkije25Aantal2022
Overig niet-westers430Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal83Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven50Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting65Aantal2022
Verkeersovertredingen82Aantal2022
Vernieling72Aantal2022
Overige misdrijven16Aantal2022
Totaal misdrijven380Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,27Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand16,12Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand1,27Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand15,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand22,72Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,72Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,66Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,68Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,07Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,69Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,44Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km33Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,71Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,66Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,58Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,99Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,22Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,38Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,39Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,98Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,12Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,24Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,71Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,26Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,46Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,16Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,37Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,73Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,05Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand20,49Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,29Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand8,85Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand40,44Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,46Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand15,46Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand21Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand16,88Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand18Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand12Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km29Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1844CodeWP1844
RegionaamElburgNaamElburg
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.274Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.268Aantal hectaren2023
Oppervlakte water6Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid861Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal6.473Aantal2023
Adressen met postcode6.410Aantal2023
Adressen met woonfunctie5.325Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom5.925Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom548Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom5.174Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom151Aantal2023
Percelen4.116Aantal2023
Panden5.148Aantal2023
Adressen met panden6.550Aantal2023
Panden voor 1700118Aantal2023
Panden 1700 tot 1900440Aantal2023
Panden 1900 tot 1925188Aantal2023
Panden 1925 tot 1950179Aantal2023
Panden 1950 tot 19701.184Aantal2023
Panden 1970 tot 19801.074Aantal2023
Panden 1980 tot 1990865Aantal2023
Panden 1990 tot 2000686Aantal2023
Panden 2000 tot 2010550Aantal2023
Panden 2010 tot 2020590Aantal2023
Panden 2020 en later223Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade9Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade35Aantal2021
Verkeersongevallen totaal44Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal6.445Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine5.240Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof1.195Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,23Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte516Aantal2022
Motorfietsen455Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.267Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€294.375Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning84%Percentage2022
Percentage meergezinswoning16%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen61%Percentage2022
Huurwoningen totaal39%Percentage2022
In bezit woningcorporatie29%Percentage2022
In bezit overige verhuurders10%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200081%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2022
Appartement835Aantal2023
Tussen of geschakelde woning2.262Aantal2023
Hoekwoning1.099Aantal2023
Tweeonder1kap492Aantal2023
Vrijstaande woning637Aantal2023
Ligplaats3Aantal2023
Standplaats205Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend23Aantal2023
Woningtype n.v.t.940Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!