Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Goirle:

Informatie woonplaats Goirle:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Goirle in de gemeente Goirle! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Goirle in de gemeente Goirle!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (kleine groei van 3,00% naar 20.947 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Goirle. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Inwoners in de woonplaats Goirle, 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in de woonplaats Goirle is met 609 personen gestegen van 20.337 in 2013 tot 20.947 in 2020 (dat is 3,00%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Goirle
Kaart van de woonplaats goirle. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Goirle binnen de gemeente Goirle.

De naam Goirle wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Goirle. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Goirle

Woonplaats Goirle heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.702 hectare, waarvan 2.665 land en 39 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Goirle telt 10.241 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 507 adressen per km2. Er wonen 8.974 huishoudens en er zijn in totaal 9.216 woningen. De woonplaats telt 10.688 auto's en 1.809 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Goirle ligt in de gemeente Goirle.

De brondata voor woonplaats Goirle is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Goirle zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Goirle valt samen met 26 verschillende buurten. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Goirle zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Goirle. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 9.216 woningen in de woonplaats Goirle
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Goirle:

9.216 woningen & 10.241 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (kleine toename van 3,40% naar €265.832 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Goirle. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Goirle, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Goirle is met €8.744 gestegen van €257.087 in 2013 tot €265.832 in 2019 (dat is 3,40%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 10.241 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. Woonplaats Goirle telt in totaal 10.241 adressen, met 10.235 verblijfsobjecten en 6 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Goirle.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

9.216 woningen & 10.241 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Goirle


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Goirle bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Goirle


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Goirle. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Goirle, 2013 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Goirle is met 416 personen toegenomen van 18.096 in 2013 tot 18.512 in 2020 (dat is 2,30%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Goirle: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Goirle.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Goirle. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Sporthal De Wissel SB 1 17-03


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Sporthal De Wissel SB 1 17-03 bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Sporthal De Wissel SB 1 17-03 is uitgebracht. Er liggen 7 stembureau's binnen de woonplaats Goirle. Stembureau Sporthal De Wissel SB 1 17-03 is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Goirle ligt. De gemeente Goirle telde bij deze verkiezingen in totaal 9 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Goirle. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Goirle.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.815)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Goirle.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Goirle was in 2018 €26.815.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (1.809 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Goirle.

Woonplaats Goirle telt in totaal 1.809 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Goirle, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Goirle zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 6.607 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 6.607 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 6.484 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Goirle 716 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Goirle.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Goirle voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.809Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij30Aantal2020
B-F Nijverheid en energie305Aantal2020
G+I Handel en horeca380Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie120Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed215Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening490Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten210Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners20.947Aantal2020
Mannen10.298Aantal2020
Vrouwen10.598Aantal2020
0 tot 15 jaar3.445Aantal2020
15 tot 25 jaar2.040Aantal2020
25 tot 45 jaar4.514Aantal2020
45 tot 65 jaar5.994Aantal2020
65 jaar of ouder4.874Aantal2020
Ongehuwd8.933Aantal2020
Gehuwd9.308Aantal2020
Gescheiden1.555Aantal2020
Verweduwd1.170Aantal2020
Westers totaal1.400Aantal2020
Geboorte totaal130Aantal2019
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal145Aantal2019
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid799Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag4.170Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar6.299Aantal2019
Opleidingsniveau hoog5.049Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura480Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2019
WMO cliënten1.385Aantal2019
WMO cliënten relatief68Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.272Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.374Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.181Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.275Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.463Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.337Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.639Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.561Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.268Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement739Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.215Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.348Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.536Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.074Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.038Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.414Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming14%Percentage2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal8.974Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens2.650Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen3.174Aantal2020
Huishoudens met kinderen3.259Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,28Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2019
Percentage werknemers86%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers16.698Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.072Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.815Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar30,66%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen30,74%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen23,33%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen4,54%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,20%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€111x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand280Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO760Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW280Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW4.489Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon18.512Aantal2020
Niet-westers totaal1.035Aantal2020
Marokko65Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba75Aantal2020
Suriname45Aantal2020
Turkije170Aantal2020
Overig niet-westers530Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,89Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km16Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand6,42Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand0,93Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand4,24Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand4,24Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,96Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km20Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,73Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km21Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km69Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,45Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,95Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km55Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,61Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km18Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km90Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,82Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km12Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km72Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km3,48Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km13Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km44Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,58Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km10Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km29Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,62Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km24Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,66Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km18Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,57Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km15Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,57Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,57Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,41Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,52Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,93Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,98Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,81Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand1,82Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,61Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,84Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,18Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,22Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,59Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,06Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,81Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,89Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand5,37Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand5,37Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand1,48Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand3,62Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand5,26Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand4,66Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand3,68Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand1,35Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km25Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2880Code2021
RegionaamGoirleNaam2021
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Diefstal per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal2.702Aantal hectaren2020
Oppervlakte land2.665Aantal hectaren2020
Oppervlakte water39Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage3%Percentage2020
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid507Gemiddeld aantal per km²2020
Adressen met postcode10.194Aantal2021
Adressen totaal10.241Aantal2021
Panden8.382Aantal2021
Percelen7.350Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal10.688Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine9.103Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.575Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen880Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad9.216Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€265.832Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning82%Percentage2020
Percentage meergezinswoning18%Percentage2020
Percentage bewoond97%Percentage2020
Percentage onbewoond3%Percentage2020
Koopwoningen69%Percentage2020
Huurwoningen totaal31%Percentage2020
In bezit woningcorporatie26%Percentage2020
In bezit overige verhuurders5%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200082%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Goirle:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Goirle. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Goirle. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!