Statistieken woonplaats t Harde:

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats t Harde. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook beschikbaar voor de gemeente Elburg en per postcode, wijk of buurt.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de woonplaats t Harde. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 24 gebieden Elburg / Bronnen & definities / Alle woonplaatsen / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (toename van 7% naar 6.913 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de woonplaats 't Harde. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de woonplaats 't Harde, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de woonplaats 't Harde is met 435 personen gestegen van 6.478 in 2013 tot 6.913 in 2021 (dat is 7%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats 't Harde
Kaart van de woonplaats 't Harde. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats 't Harde binnen de gemeente Elburg.

Over woonplaats 't Harde

Woonplaats 't Harde heeft een totale oppervlakte van 2.998 hectare land (100 hectare is 1 km2). Woonplaats 't Harde telt 3.542 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 200 adressen per km2. Er wonen 2.752 huishoudens en er zijn in totaal 2.907 woningen. De woonplaats telt 3.556 auto's en 619 bedrijfsvestigingen. Woonplaats 't Harde ligt in de gemeente Elburg.

De brondata voor woonplaats 't Harde is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats 't Harde zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats 't Harde valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 6 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats 't Harde zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats 't Harde zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Elburg. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 2.907 woningen in de woonplaats 't Harde
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Elburg in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

2.907 woningen & 3.542 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (toename van 8% naar €275.664 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats 't Harde. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats 't Harde, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats 't Harde is met €20.174 toegenomen van €255.490 in 2013 tot €275.664 in 2021 (dat is 8%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inwoners naar leeftijd - woonplaats t Harde


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats t Harde


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats t Harde

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats t Harde is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de woonplaats t Harde.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de woonplaats t Harde.

De gemeente Elburg telde bij deze verkiezingen in totaal 14 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Elburg. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Elburg.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats 't Harde. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats 't Harde, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats 't Harde is met 332 personen gestegen van 6.108 in 2013 tot 6.441 in 2021 (dat is 5%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats t Harde: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats t Harde.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats t Harde. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Download alle informatie over de gemeente Elburg:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Elburg. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Elburg. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats 't Harde.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats 't Harde was in 2020 €23.300.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (619 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats 't Harde zijn in totaal 619 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 619 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 629 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats 't Harde, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2021 tot en met juni 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats 't Harde zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 1.962 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.962 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.899 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de woonplaats 't Harde 193 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, woonplaats 't Harde.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Adressen: 3.542 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De woonplaats t Harde telt in totaal 3.542 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats t Harde. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats t Harde. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

2.907 woningen & 3.542 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats 't Harde voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal619Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij26Aantal2021
B-F Nijverheid en energie131Aantal2021
G+I Handel en horeca106Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie40Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed35Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening121Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg101Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten70Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners6.913Aantal2021
Mannen3.455Aantal2021
Vrouwen3.459Aantal2021
0 tot 15 jaar1.274Aantal2021
15 tot 25 jaar754Aantal2021
25 tot 45 jaar1.630Aantal2021
45 tot 65 jaar1.725Aantal2021
65 jaar of ouder1.485Aantal2021
Ongehuwd2.841Aantal2021
Gehuwd3.329Aantal2021
Gescheiden371Aantal2021
Verweduwd341Aantal2021
Westers totaal262Aantal2021
Geboorte totaal75Aantal2020
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal55Aantal2020
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid692Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag1.458Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar1.921Aantal2020
Opleidingsniveau hoog835Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura125Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg6,63%Percentage2020
WMO cliënten371Aantal2020
WMO cliënten relatief54Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.918Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.737Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.644Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.854Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.140Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.945Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.124Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.324Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.320Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement745Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.111Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.270Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.386Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.035Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning991Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.481Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.752Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens723Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen959Aantal2021
Huishoudens met kinderen1.059Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,44Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2020
Percentage werknemers85%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers5.321Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.155Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.300Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen41,99%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen16,25%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar31,01%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen31,06%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen19,08%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen4,08%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,84%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,40%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,09%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€441x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand80Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO291Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW80Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW1.385Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon6.441Aantal2021
Niet-westers totaal215Aantal2021
Marokko20Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2021
Suriname25Aantal2021
Turkije15Aantal2021
Overig niet-westers180Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,64Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand20,35Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand0,88Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand11,33Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand22,07Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,79Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,71Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand5,78Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2018
Café afstand0,91Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,78Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km0,06Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km34Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,79Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,69Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,38Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,39Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,79Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,26Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand3,41Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,74Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,26Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,29Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand1,29Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand5,95Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,68Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,88Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand0,93Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,92Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,02Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand6,23Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,58Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand1,81Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand19,56Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand0,81Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand7,88Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand17,85Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand5,07Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand19,12Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand20Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand19,48Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand16Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand9Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand5,17Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km24Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1845Code2022
Regionaam't HardeNaam2022
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal2.998Aantal hectaren2021
Oppervlakte land2.998Aantal hectaren2021
Oppervlakte water0Aantal hectaren2021
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid200Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode3.506Aantal2022
Adressen totaal3.542Aantal2022
Panden3.088Aantal2022
Percelen2.415Aantal2022
Diefstal46Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven9Aantal2021
Milieu overtredingen1Aantal2021
Oplichting34Aantal2021
Verkeersovertredingen55Aantal2021
Vernieling34Aantal2021
Overige misdrijven11Aantal2021
Totaal misdrijven193Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal3.556Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine2.783Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof764Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen282Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.907Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€275.664Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning87%Percentage2021
Percentage meergezinswoning13%Percentage2021
Percentage bewoond97%Percentage2021
Percentage onbewoond3%Percentage2021
Koopwoningen67%Percentage2021
Huurwoningen totaal33%Percentage2021
In bezit woningcorporatie27%Percentage2021
In bezit overige verhuurders6%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200081%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2021

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 juni 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!