Statistieken woonplaats Woudrichem

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Woudrichem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook beschikbaar voor de gemeente Altena en per postcode, wijk of buurt.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de woonplaats Woudrichem. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 102 gebieden Altena / Bronnen & definities / Alle woonplaatsen / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (kleine groei van 2,01% naar 4.670 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Woudrichem. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de woonplaats Woudrichem, 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Woudrichem is met 92 personen toegenomen van 4.578 in 2013 tot 4.670 in 2022 (dat is 2,01%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Woudrichem
Kaart van de woonplaats Woudrichem. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Woudrichem binnen de gemeente Altena.

De naam Woudrichem wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de wijk Woudrichem. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Woudrichem

Woonplaats Woudrichem heeft afgerond een totale oppervlakte van 755 hectare, waarvan 668 land en 87 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Woudrichem telt 2.251 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 528 adressen per km2. Er wonen 2.020 huishoudens en er zijn in totaal 2.016 woningen. De woonplaats telt 2.525 auto's en 490 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Woudrichem ligt in de gemeente Altena.

De brondata voor woonplaats Woudrichem is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Woudrichem zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Woudrichem valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats Woudrichem en wijk Woudrichem zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Woudrichem zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Altena. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 2.016 woningen in de woonplaats Woudrichem
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Altena in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

2.016 woningen & 2.251 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (toename van 18% naar €290.980 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Woudrichem. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Woudrichem, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Woudrichem is met €44.968 gestegen van €246.011 in 2013 tot €290.980 in 2021 (dat is 18%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Woudrichem


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Woudrichem


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Woudrichem

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Woudrichem is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de woonplaats Woudrichem.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de woonplaats Woudrichem.

De gemeente Altena telde bij deze verkiezingen in totaal 31 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Altena. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Altena.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Woudrichem. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Woudrichem, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Woudrichem is met 4.195 personen in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013.

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Woudrichem: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Woudrichem.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Woudrichem. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Download alle informatie over de gemeente Altena:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Altena. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Altena. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Woudrichem.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Woudrichem was in 2020 €26.800.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (490 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Woudrichem zijn in totaal 490 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 490 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 485 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Woudrichem, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2021 tot en met augustus 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Woudrichem zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.274 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 31 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.274 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.253 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Woudrichem 64 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Woudrichem.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Adressen: 2.251 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De woonplaats Woudrichem telt in totaal 2.251 adressen, met 2.230 verblijfsobjecten en 21 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Woudrichem. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Woudrichem. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

2.016 woningen & 2.251 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Woudrichem voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal490Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2021
B-F Nijverheid en energie55Aantal2021
G+I Handel en horeca80Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed50Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening125Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg75Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten60Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.670Aantal2022
Mannen2.290Aantal2022
Vrouwen2.385Aantal2022
0 tot 15 jaar690Aantal2022
15 tot 25 jaar555Aantal2022
25 tot 45 jaar940Aantal2022
45 tot 65 jaar1.430Aantal2022
65 jaar of ouder1.055Aantal2022
Ongehuwd1.930Aantal2022
Gehuwd2.145Aantal2022
Gescheiden345Aantal2022
Verweduwd260Aantal2022
Westers totaal290Aantal2022
Geboorte totaal40Aantal2020
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal45Aantal2020
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid699,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag1.100Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar1.560Aantal2020
Opleidingsniveau hoog910Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura105Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9,11%Percentage2020
WMO cliënten269Aantal2020
WMO cliënten relatief59Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.085Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.161Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.838Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.170Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.371Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.036Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.377Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.427Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.199Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement783Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.051Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.229Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.278Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.789Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning921Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.338Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.251Aantal2022
Energielabels Voorlopig752Aantal2022
Energielabels Onbepaald247Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++0Aantal2022
Energielabels A+++0Aantal2022
Energielabels A++1Aantal2022
Energielabels A+4Aantal2022
Energielabels A526Aantal2022
Energielabels B413Aantal2022
Energielabels C548Aantal2022
Energielabels D142Aantal2022
Energielabels E73Aantal2022
Energielabels F125Aantal2022
Energielabels G171Aantal2022
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.020Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens595Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen710Aantal2022
Huishoudens met kinderen710Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2020
Percentage werknemers84%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers3.700Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.997Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.800Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen39,49%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen21,34%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar32,64%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen31,37%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen22,60%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen4,54%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,48%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,34%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,70%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€492x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand70Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO150Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW40Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW930Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon4.195Aantal2022
Niet-westers totaal185Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers155Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,73Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand12,31Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,73Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand12,31Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand12,31Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,65Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,54Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand9,60Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,09Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,54Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,83Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand9Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km16Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,66Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,66Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,49Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,79Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,79Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,45Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,49Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,15Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,71Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,87Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand0,94Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,43Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,58Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,81Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,04Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,73Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,24Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand4,20Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand11,30Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand29,20Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand0,67Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand6,31Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand31,70Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand0,92Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand11,50Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand13Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand7,02Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand20Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand9Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand13,07Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km54Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3306CodeWP3306
RegionaamWoudrichemNaamWoudrichem
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal755Aantal hectaren2022
Oppervlakte land668Aantal hectaren2022
Oppervlakte water87Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid528Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode2.250Aantal2022
Adressen totaal2.251Aantal2022
Adressen met woonfunctie2.042Aantal2022
Panden1.887Aantal2022
Percelen1.483Aantal2022
Panden voor 170020Aantal2022
Panden 1700 tot 1900131Aantal2022
Panden 1900 tot 192557Aantal2022
Panden 1925 tot 1950175Aantal2022
Panden 1950 tot 1970435Aantal2022
Panden 1970 tot 1980379Aantal2022
Panden 1980 tot 1990262Aantal2022
Panden 1990 tot 2000287Aantal2022
Panden 2000 tot 2010280Aantal2022
Panden 2010 en later0Aantal2022
Panden 2010 tot 2020193Aantal2022
Panden 2020 en later4Aantal2022
Diefstal64Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven14Aantal2021
Milieu overtredingen0Aantal2021
Oplichting35Aantal2021
Verkeersovertredingen8Aantal2021
Vernieling9Aantal2021
Overige misdrijven0Aantal2021
Totaal misdrijven130Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.525Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine2.065Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof460Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,23Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte375Aantal2020
Motorfietsen175Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.016Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€290.980Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning84%Percentage2021
Percentage meergezinswoning16%Percentage2021
Percentage bewoond98%Percentage2021
Percentage onbewoond2%Percentage2021
Koopwoningen66%Percentage2021
Huurwoningen totaal34%Percentage2021
In bezit woningcorporatie30%Percentage2021
In bezit overige verhuurders3%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200076%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200024%Percentage2021

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!