Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Statistieken woonplaats Beverwijk

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Beverwijk. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook beschikbaar voor de gemeente Beverwijk en per postcode, wijk of buurt.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de woonplaats Beverwijk. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Energielabels / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Verkeersongevallen / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 50 gebieden Beverwijk / Bronnen & definities / Alle woonplaatsen / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (stijging van 6% naar 39.915 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Beverwijk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de woonplaats Beverwijk, 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Beverwijk is met 2.353 personen gestegen van 37.562 in 2013 tot 39.915 in 2022 (dat is 6%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Beverwijk
Kaart van de woonplaats Beverwijk. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Beverwijk binnen de gemeente Beverwijk.

De naam Beverwijk wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Beverwijk. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Beverwijk

Woonplaats Beverwijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.433 hectare, waarvan 1.379 land en 53 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Beverwijk telt 22.356 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.883 adressen per km2. Er wonen 18.295 huishoudens en er zijn in totaal 18.209 woningen. De woonplaats telt 18.180 auto's en 4.505 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Beverwijk ligt in de gemeente Beverwijk.

De brondata voor woonplaats Beverwijk is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Beverwijk zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Beverwijk valt samen met deze 10 wijken: wijk Centrum, wijk Vondelkwartier, wijk Oranjebuurt, wijk Kuenenkwartier, wijk Warande, wijk Noordwestelijk tuinbouwgebied, wijk Oosterwijk en Zwaansmeer, wijk Meerestein, wijk De Pijp en Wijkerbroek, wijk Broekpolder. Zie dit overzicht van gebieden voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Beverwijk zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Beverwijk. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 18.209 woningen in de woonplaats Beverwijk
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Beverwijk in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

18.209 woningen & 22.356 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 36% naar €259.228 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Beverwijk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Beverwijk, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Beverwijk is met €68.396 gestegen van €190.832 in 2013 tot €259.228 in 2021 (dat is 36%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Beverwijk






Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!







Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Beverwijk






Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!







Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Beverwijk

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Beverwijk is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 16 stembureaus in de woonplaats Beverwijk.






Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!







Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 16 stembureaus in de woonplaats Beverwijk.

De gemeente Beverwijk telde bij deze verkiezingen in totaal 17 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Beverwijk. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Beverwijk.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Beverwijk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Beverwijk, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Beverwijk is met 414 personen afgenomen van 28.489 in 2013 tot 28.075 in 2022 (dat is 1,45%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Bevolking in woonplaats Beverwijk: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar






Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!







Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Beverwijk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Beverwijk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Download alle informatie over de gemeente Beverwijk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Beverwijk. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Beverwijk. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.524)




Heel even geduld alsjeblieft...



de inkomensgegevens worden geladen!







Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Beverwijk.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Beverwijk was in 2020 €26.524.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (4.505 totaal)






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Aantal bedrijven per sector per jaar in (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Beverwijk zijn in totaal 4.505 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:






Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!







Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Beverwijk, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2021 tot en met oktober 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Beverwijk zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 21.998 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 21.998 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 21.680 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de woonplaats Beverwijk 1.678 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict





Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!







Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, woonplaats Beverwijk.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Adressen: 22.356 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De woonplaats Beverwijk telt in totaal 22.356 adressen, met 22.286 verblijfsobjecten, 47 standplaatsen en 23 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden






Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!







Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Beverwijk. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen






Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!







Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Beverwijk. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

18.209 woningen & 22.356 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Adressen: energielabels








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Beverwijk. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 september 2022.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Beverwijk: 5.251 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Beverwijk bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Beverwijk








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Beverwijk. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Beverwijk vallen. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Beverwijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal4.505Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2021
B-F Nijverheid en energie885Aantal2021
G+I Handel en horeca1.170Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie330Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed320Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening785Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg575Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten425Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners39.915Aantal2022
Mannen20.000Aantal2022
Vrouwen19.915Aantal2022
0 tot 15 jaar6.385Aantal2022
15 tot 25 jaar4.415Aantal2022
25 tot 45 jaar10.755Aantal2022
45 tot 65 jaar10.955Aantal2022
65 jaar of ouder7.400Aantal2022
Ongehuwd19.785Aantal2022
Gehuwd14.535Aantal2022
Gescheiden3.660Aantal2022
Verweduwd1.945Aantal2022
Westers totaal4.920Aantal2022
Geboorte totaal410Aantal2020
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal425Aantal2020
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid2.896,06Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag9.460Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar13.840Aantal2020
Opleidingsniveau hoog6.830Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura955Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9,70%Percentage2020
WMO cliënten2.450Aantal2020
WMO cliënten relatief62Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.565Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.991Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.828Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.009Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.191Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.776Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.085Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.921Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.044Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement786Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.094Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.312Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.415Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.864Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning892Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.133Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief12.664Aantal2022
Energielabels Voorlopig6.599Aantal2022
Energielabels Onbepaald2.985Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++12Aantal2022
Energielabels A+++139Aantal2022
Energielabels A++17Aantal2022
Energielabels A+130Aantal2022
Energielabels A4.681Aantal2022
Energielabels B2.430Aantal2022
Energielabels C5.251Aantal2022
Energielabels D1.462Aantal2022
Energielabels E1.754Aantal2022
Energielabels F1.363Aantal2022
Energielabels G2.024Aantal2022
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal18.295Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens7.020Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen4.805Aantal2022
Huishoudens met kinderen6.460Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,17Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2020
Percentage werknemers87%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers31.500Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.846Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.524Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen37,63%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen19,08%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar27,84%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen39,47%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen17,51%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen6,49%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,52%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,93%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12,42%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€823x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand930Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO2.050Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW510Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW6.580Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon28.075Aantal2022
Niet-westers totaal6.920Aantal2022
Marokko555Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba205Aantal2022
Suriname405Aantal2022
Turkije2.445Aantal2022
Overig niet-westers3.320Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal600Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven145Aantal2021
Milieu overtredingen4Aantal2021
Oplichting300Aantal2021
Verkeersovertredingen358Aantal2021
Vernieling224Aantal2021
Overige misdrijven23Aantal2021
Totaal misdrijven1.678Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,64Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km20Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand2,01Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand2,01Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand2,01Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,59Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km17Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km25Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,46Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km14Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km69Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km95Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,54Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km21Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,58Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km25Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km32Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,47Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km9Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km42Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km60Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,48Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km10Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km47Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km71Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km4,31Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km22Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km87Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,49Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km20Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km32Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,65Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km22Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,55Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km22Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,29Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km21Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,92Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,31Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,44Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,45Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,16Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,82Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,42Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,42Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand5,99Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,62Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,71Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,73Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,43Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,15Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,63Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,46Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand1,64Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand12,84Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,25Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand11,29Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand1,81Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km25Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand1,24Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km13Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand13Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand2,22Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand1,46Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km52Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2735CodeWP2735
RegionaamBeverwijkNaamBeverwijk
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.433Aantal hectaren2022
Oppervlakte land1.379Aantal hectaren2022
Oppervlakte water53Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.883Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode22.248Aantal2022
Adressen totaal22.356Aantal2022
Adressen met woonfunctie18.925Aantal2022
Panden13.044Aantal2022
Percelen10.831Aantal2022
Panden voor 17008Aantal2022
Panden 1700 tot 1900332Aantal2022
Panden 1900 tot 19251.276Aantal2022
Panden 1925 tot 19502.904Aantal2022
Panden 1950 tot 19705.806Aantal2022
Panden 1970 tot 19802.290Aantal2022
Panden 1980 tot 19902.650Aantal2022
Panden 1990 tot 20001.754Aantal2022
Panden 2000 tot 20103.074Aantal2022
Panden 2010 en later0Aantal2022
Panden 2010 tot 20201.540Aantal2022
Panden 2020 en later508Aantal2022
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade66Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade274Aantal2021
Verkeersongevallen totaal341Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal18.180Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine15.650Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof2.525Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,99Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen1.540Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad18.209Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€259.228Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning55%Percentage2021
Percentage meergezinswoning45%Percentage2021
Percentage bewoond97%Percentage2021
Percentage onbewoond3%Percentage2021
Koopwoningen54%Percentage2021
Huurwoningen totaal46%Percentage2021
In bezit woningcorporatie38%Percentage2021
In bezit overige verhuurders8%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200078%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200022%Percentage2021

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!