Corona-statistieken gemeente Molenlanden

Informatie woonplaats Bleskensgraaf Ca:

Informatie woonplaats Bleskensgraaf Ca:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Bleskensgraaf Ca in de gemeente Molenlanden! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Bleskensgraaf Ca in de gemeente Molenlanden!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (1% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Bleskensgraaf Ca, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Bleskensgraaf Ca is tussen 2013 en 2020 met 53 personen toegenomen (afgerond is dat 1%): van 2.817 in 2013 tot 2.870 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Bleskensgraaf Ca


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Bleskensgraaf ca wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de wijk Bleskensgraaf Ca. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Bleskensgraaf Ca

Woonplaats Bleskensgraaf Ca heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.272 hectare, waarvan 1.220 land en 53 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Bleskensgraaf Ca telt 1.297 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 287 adressen per km2. Er wonen 985 huishoudens en er zijn in totaal 1.064 woningen. De woonplaats telt 1.360 auto's en 290 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Bleskensgraaf Ca ligt in de gemeente Molenlanden.

De brondata voor woonplaats Bleskensgraaf Ca is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Bleskensgraaf Ca zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Bleskensgraaf Ca valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats Bleskensgraaf Ca en wijk Bleskensgraaf Ca zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Bleskensgraaf Ca zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Molenlanden. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 1.064 woningen in de woonplaats Bleskensgraaf Ca
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Bleskensgraaf Ca:

1.064 woningen & 1.291 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Bleskensgraaf Ca (€297.000 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Bleskensgraaf Ca voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 1.291 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Bleskensgraaf Ca telt in totaal 1.291 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Bleskensgraaf Ca.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.064 woningen & 1.291 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.670)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Bleskensgraaf Ca.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Bleskensgraaf Ca was in 2017 €24.670.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (290 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Bleskensgraaf Ca.

Woonplaats Bleskensgraaf Ca telt in totaal 290 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Bleskensgraaf Ca voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal290aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij20aantal2019
B-F Nijverheid en energie80aantal2019
G+I Handel en horeca50aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie25aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed30aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening70aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten20aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners2.870aantal2020
Mannen1.445aantal2020
Vrouwen1.425aantal2020
0 tot 15 jaar625aantal2020
15 tot 25 jaar425aantal2020
25 tot 45 jaar595aantal2020
45 tot 65 jaar690aantal2020
65 jaar of ouder540aantal2020
Ongehuwd1.315aantal2020
Gehuwd1.265aantal2020
Gescheiden105aantal2020
Verweduwd175aantal2020
Geboorte totaal35aantal2019
Geboorte relatief12aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal30aantal2019
Sterfte relatief12aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.990gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.880gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.550gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.880gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.190gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.240gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.230gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.330gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.350gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement710gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.060gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.320gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.510gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.070gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.110gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.470gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal985aantal2020
Eenpersoonshuishoudens240aantal2020
Huishoudens zonder kinderen280aantal2020
Huishoudens met kinderen455aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,80gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  2.002aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €33.633Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.670Euro2017
40% personen met laagste inkomen42%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen23%percentage2018
Actieven 15-75 jaar63,79 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen26,78 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen31,06 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen4,87 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,79 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand20aantal2020
Personen per soort uitkering; AO80aantal2020
Personen per soort uitkering; WW20aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW510aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.670aantal2020
Westers totaal100aantal2020
Niet-westers totaal100aantal2020
Marokko0aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba10aantal2020
Suriname5aantal2020
Turkije5aantal2020
Overig niet-westers75aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,70gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,80gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,80gemiddeld km2019
Afstand tot school0,60gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km2,60gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1980CodeWP1980
RegionaamBleskensgraaf CaNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid235aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte111gemiddeld per km²2020
Oppervlakte totaal1.272hectaren2020
Oppervlakte land1.220hectaren2020
Oppervlakte water53hectaren2020
Mate van stedelijkheid5indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid287gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.360aantal2020
Personenautos brandstof benzine1.140aantal2020
Personenautos overige brandstof220aantal2020
Personenautos per huishouden1,40gemiddeld2020
Motorfietsen120aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.064aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€297.000Euro2019
Percentage eengezinswoning86%percentage2019
Percentage meergezinswoning14%percentage2019
Percentage bewoond95%percentage2019
Percentage onbewoond5%percentage2019
Koopwoningen67%percentage2019
Huurwoningen totaal26%percentage2019
In bezit woningcorporatie22%percentage2019
In bezit overige verhuurders4%percentage2019
Eigendom onbekend6%percentage2019
Bouwjaar voor 200075%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200025%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Molenlanden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Molenlanden. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Molenlanden. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!