Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Boekel:

Informatie woonplaats Boekel:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Boekel in de gemeente Boekel! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Boekel in de gemeente Boekel!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (8% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Boekel, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Boekel is tussen 2013 en 2020 met 710 personen toegenomen (afgerond is dat 8%): van 8.337 in 2013 tot 9.047 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Boekel
Kaart van de woonplaats boekel. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Boekel binnen de gemeente Boekel.

De naam Boekel wordt 4 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Boekel, voor de gemeente Boekel en voor de wijk Boekel. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Boekel

Woonplaats Boekel heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.364 hectare, waarvan 2.363 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Boekel telt 4.323 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 307 adressen per km2. Er wonen 3.522 huishoudens en er zijn in totaal 3.530 woningen. De woonplaats telt 4.964 auto's en 947 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Boekel ligt in de gemeente Boekel.

De brondata voor woonplaats Boekel is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Boekel zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Boekel valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 7 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Boekel zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Boekel zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Boekel. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 3.530 woningen in de woonplaats Boekel
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Boekel:

3.530 woningen & 4.296 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar ()


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 4.296 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Boekel telt in totaal 4.296 adressen, met 4.294 verblijfsobjecten en 2 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Boekel.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

3.530 woningen & 4.296 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Boekel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Boekel bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Boekel


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Boekel.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Boekel. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Sporthal De Burcht


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Sporthal De Burcht bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Sporthal De Burcht is uitgebracht. Er liggen 5 stembureau's binnen de woonplaats Boekel. Stembureau Sporthal De Burcht is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Boekel ligt. De gemeente Boekel telde bij deze verkiezingen in totaal 6 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Boekel. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Boekel.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Boekel.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Boekel was in 2018 €23.700.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (947 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Boekel.

Woonplaats Boekel telt in totaal 947 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Boekel, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Boekel zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 2.307 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 2.307 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 2.263 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Boekel 224 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Boekel.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Boekel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal947Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij156Aantal2019
B-F Nijverheid en energie235Aantal2019
G+I Handel en horeca180Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie60Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed95Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening125Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten90Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners9.047Aantal2020
Mannen4.594Aantal2020
Vrouwen4.453Aantal2020
0 tot 15 jaar1.431Aantal2020
15 tot 25 jaar1.136Aantal2020
25 tot 45 jaar2.121Aantal2020
45 tot 65 jaar2.602Aantal2020
65 jaar of ouder1.771Aantal2020
Ongehuwd4.293Aantal2020
Gehuwd3.843Aantal2020
Gescheiden495Aantal2020
Verweduwd425Aantal2020
Westers totaal600Aantal2020
Geboorte totaal65Aantal2019
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal70Aantal2019
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid383Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag2.192Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar3.333Aantal2019
Opleidingsniveau hoog1.301Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura160Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2019
Wmo-cliënten475Aantal2019
Wmo-cliënten relatief56%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.547Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.992Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.950Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.037Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.695Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.235Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.607Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.820Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.543Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement674Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.172Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.251Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.592Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.027Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.152Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.670Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.522Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens935Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen1.196Aantal2020
Huishoudens met kinderen1.426Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,47Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie75%Percentage2019
Percentage werknemers82%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 18%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  6.905Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.400Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.700Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar63,86 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen28,21 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen25,83 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen4,18 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,19 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand70Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO440Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW110Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW1.621Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon8.247Aantal2020
Niet-westers totaal200Aantal2020
Marokko5Aantal2020
Nederlandse Antillen en Arubageen dataAantalgeen data
Suriname15Aantal2020
Turkijegeen dataAantalgeen data
Overig niet-westers155Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,06Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt1,94Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf1,41Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,98Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand1,06Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand10,48Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand1,04Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand6,51Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand10,48Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,94Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,54Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,07Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,91Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand1,47Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km11Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,83Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km1,04Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km21Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand1,41Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,53Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km7Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,98Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,80Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,82Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,80Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand4,00Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,06Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand0,60Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,93Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand9,36Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,93Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,76Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,93Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,42Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,24Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,16Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand4,54Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,37Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand18,22Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand27,73Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand2,31Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand6,88Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand29,30Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand5,56Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand8,29Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand9,43Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand4,89Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km32Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3138CodeWP3138
RegionaamBoekelNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal2.364Aantal hectaren2020
Oppervlakte land2.363Aantal hectaren2020
Oppervlakte water1Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid307Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal4.964Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine3.988Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof971Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen681Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.530Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€278.473Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning86%Percentage2019
Percentage meergezinswoning14%Percentage2019
Percentage bewoond96%Percentage2019
Percentage onbewoond4%Percentage2019
Koopwoningen73%Percentage2019
Huurwoningen totaal27%Percentage2019
In bezit woningcorporatie17%Percentage2019
In bezit overige verhuurders9%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200073%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200027%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Boekel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Boekel. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Boekel. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!