Corona-statistieken gemeente Zaltbommel

Informatie woonplaats Brakel:

Informatie woonplaats Brakel:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Brakel in de gemeente Zaltbommel! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Brakel in de gemeente Zaltbommel!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (4% groei)






Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!







Aantal inwoners Brakel, jaren 2013 tot en met 2019.

Het aantal inwoners in woonplaats Brakel is tussen 2013 en 2019 met 121 personen toegenomen (afgerond is dat 4%): van 3.016 in 2013 tot 3.137 in 2019. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Brakel






Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!







Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2019 per leeftijdscategorie.

De naam Brakel wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Brakel en voor de Wijk 01 Brakel. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Brakel

Woonplaats Brakel heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.109 hectare, waarvan 942 land en 168 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Brakel telt 1.318 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 237 adressen per km2. Er wonen 1.296 huishoudens en er zijn in totaal 1.180 woningen. De woonplaats telt 1.728 auto's en 327 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Brakel ligt in de gemeente Zaltbommel.

De brondata voor woonplaats Brakel is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Brakel zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Brakel valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 4 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Brakel zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Brakel zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zaltbommel. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 1.180 woningen in Brakel
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Brakel:

1.180 woningen & 1.318 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Brakel.






Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!







Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Brakel:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 1.318 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 januari 2020. Woonplaats Brakel telt in totaal 1.318 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden






Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!







Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen






Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!







Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Brakel.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.180 woningen & 1.318 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.100)




Heel even geduld alsjeblieft...



de inkomensgegevens worden geladen!







Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Brakel.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Brakel was in 2018 €23.100.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (327 totaal)






Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!







Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Brakel.

Woonplaats Brakel telt in totaal 327 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal327aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij48aantal2019
B-F Nijverheid en energie101aantal2019
G+I Handel en horeca57aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie25aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed36aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening45aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten15aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners3.137aantal2019
Mannen1.627aantal2019
Vrouwen1.501aantal2019
0 tot 15 jaar579aantal2019
15 tot 25 jaar456aantal2019
25 tot 45 jaar747aantal2019
45 tot 65 jaar853aantal2019
65 jaar of ouder534aantal2019
Ongehuwd1.426aantal2019
Gehuwd1.419aantal2019
Gescheiden141aantal2019
Verweduwd141aantal2019
Geboorte totaal31aantal2018
Geboorte relatief12aantal per 1000 inwoners2018
Sterfte totaal20aantal2018
Sterfte relatief8aantal per 1000 inwoners2018
Diefstal per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.404gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.888gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.642gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.667gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.273gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.983gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.510gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.588gemiddeld kWh2018
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.702gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik appartement853gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.324gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.430gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.631gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.113gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.373gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.777gemiddeld m³2018
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.296aantal2019
Eenpersoonshuishoudens416aantal2019
Huishoudens zonder kinderen384aantal2019
Huishoudens met kinderen489aantal2019
Gemiddelde huishoudensgrootte2,39gemiddeld2019
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  2.345aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.234Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €23.100Euro2018
40% personen met laagste inkomen41%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen20%percentage2018
Actieven 15-75 jaar68,66 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen30,38 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen23,80 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen3,16 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,05 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand10aantal2019
Personen per soort uitkering; AO92aantal2019
Personen per soort uitkering; WW31aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW494aantal2017
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.769aantal2019
Westers totaal323aantal2019
Niet-westers totaal46aantal2019
Marokko5aantal2019
Nederlandse Antillen en Arubageen dataaantalgeen data
Surinamegeen dataaantalgeen data
Turkije5aantal2019
Overig niet-westers41aantal2019
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,67gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,76gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,63gemiddeld km2019
Afstand tot school0,59gemiddeld km2017
Scholen binnen 3 km2,05gemiddeld2017
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2628CodeWP2628
RegionaamBrakelNaam2019
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid334aantal per km22019
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal1.109hectaren2019
Oppervlakte land942hectaren2019
Oppervlakte water168hectaren2019
Mate van stedelijkheid5indicator 1-52019
Omgevingsadressendichtheid237gemiddeld per km22019
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.728aantal2019
Personenautos brandstof benzine1.288aantal2019
Personenautos overige brandstof439aantal2019
Personenautos per huishouden1,30gemiddeld2019
Motorfietsen126aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.180aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€246.468Euro2019
Percentage eengezinswoning90%percentage2019
Percentage meergezinswoning10%percentage2019
Percentage bewoond97%percentage2019
Percentage onbewoond3%percentage2019
Koopwoningen76%percentage2019
Huurwoningen totaal24%percentage2019
In bezit woningcorporatie18%percentage2019
In bezit overige verhuurders6%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200082%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200018%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Zaltbommel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Zaltbommel. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zaltbommel. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!