Corona-statistieken gemeente Langedijk

Informatie woonplaats Broek op Langedijk:

Informatie woonplaats Broek op Langedijk:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Broek op Langedijk in de gemeente Langedijk! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Broek op Langedijk in de gemeente Langedijk!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (21% groei!)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Broek op Langedijk, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Broek op Langedijk is tussen 2013 en 2020 met 1.070 personen toegenomen (afgerond is dat 21%): van 5.049 in 2013 tot 6.118 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Broek op Langedijk
Kaart van de woonplaats broek-op-langedijk. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Broek op Langedijk binnen de gemeente Langedijk.

De naam Broek op Langedijk wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de buurt Broek op Langedijk. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Broek op Langedijk

Woonplaats Broek op Langedijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 462 hectare, waarvan 332 land en 130 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Broek op Langedijk telt 2.939 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 832 adressen per km2. Er wonen 2.406 huishoudens en er zijn in totaal 2.466 woningen. De woonplaats telt 3.359 auto's en 715 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Broek op Langedijk ligt in de gemeente Langedijk.

De brondata voor woonplaats Broek op Langedijk is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Broek op Langedijk zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Broek op Langedijk valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 2 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Broek op Langedijk zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Broek op Langedijk zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Langedijk. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 2.466 woningen in de woonplaats Broek op Langedijk
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Broek op Langedijk:

2.466 woningen & 2.939 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Broek op Langedijk (€294.945 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Broek op Langedijk voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 2.939 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Broek op Langedijk telt in totaal 2.939 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Broek op Langedijk.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

2.466 woningen & 2.939 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Broek op Langedijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Langedijk bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Broek op Langedijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.699)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Broek op Langedijk.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Broek op Langedijk was in 2018 €26.699.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (715 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Broek op Langedijk.

Woonplaats Broek op Langedijk telt in totaal 715 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Broek op Langedijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal715Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2019
B-F Nijverheid en energie124Aantal2019
G+I Handel en horeca174Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie50Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed104Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening199Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten65Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners6.118Aantal2020
Mannen3.032Aantal2020
Vrouwen3.082Aantal2020
0 tot 15 jaar1.108Aantal2020
15 tot 25 jaar750Aantal2020
25 tot 45 jaar1.396Aantal2020
45 tot 65 jaar1.665Aantal2020
65 jaar of ouder1.209Aantal2020
Ongehuwd2.842Aantal2020
Gehuwd2.644Aantal2020
Gescheiden403Aantal2020
Verweduwd239Aantal2020
Westers totaal393Aantal2020
Geboorte totaal74Aantal2019
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal40Aantal2019
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid1.841Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag1.273Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar2.068Aantal2019
Opleidingsniveau hoog1.252Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura164Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg9%Percentage2019
Wmo-cliënten214Aantal2019
Wmo-cliënten relatief35%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.010Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.999Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.810Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.059Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.961Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.590Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.239Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.330Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal921Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement420Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning581Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning831Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.070Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.341Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning541Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.081Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming32%Percentage2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.406Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens557Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen801Aantal2020
Huishoudens met kinderen1.053Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2019
Percentage werknemers83%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  4.673Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.795Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.699Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar62,28 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen25,90 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen29,49 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen4,10 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,80 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand50Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO219Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW60Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW1.104Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon5.393Aantal2020
Niet-westers totaal333Aantal2020
Marokko30Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba40Aantal2020
Suriname35Aantal2020
Turkije20Aantal2020
Overig niet-westers209Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,90Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt1,00Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,80Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,70Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km13Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand6,31Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand2,20Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand2,50Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand9,01Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km15Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km20Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km46Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,00Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,10Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km16Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,75Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km12Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km32Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,70Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km13Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km38Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km3,80Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km22Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km57Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km32Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km26Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km23Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,80Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km20Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,80Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,90Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,00Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,50Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand3,60Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,40Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,60Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,40Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,80Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand2,69Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,40Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,00Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,50Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,80Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand2,60Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand8,31Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,65Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand3,09Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand10,40Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand0,90Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand3,50Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand4,25Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand3,10Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km29Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1116CodeWP1116
RegionaamBroek op LangedijkNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal462Aantal hectaren2020
Oppervlakte land332Aantal hectaren2020
Oppervlakte water130Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid832Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal3.359Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine2.743Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof616Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen328Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.466Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€294.945Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning81%Percentage2019
Percentage meergezinswoning19%Percentage2019
Percentage bewoond98%Percentage2019
Percentage onbewoond2%Percentage2019
Koopwoningen71%Percentage2019
Huurwoningen totaal28%Percentage2019
In bezit woningcorporatie19%Percentage2019
In bezit overige verhuurders9%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200057%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200043%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Langedijk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Langedijk. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Langedijk. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!