Corona-statistieken gemeente Schouwen Duiveland

Informatie woonplaats Brouwershaven:

Informatie woonplaats Brouwershaven:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Brouwershaven in de gemeente Schouwen Duiveland! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Brouwershaven in de gemeente Schouwen Duiveland!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (8% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Brouwershaven, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Brouwershaven is tussen 2013 en 2020 met 115 personen afgenomen (afgerond is dat 8%): van 1.376 in 2013 tot 1.261 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Brouwershaven


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Brouwershaven wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Brouwershaven en voor de wijk Brouwershaven. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Brouwershaven

Woonplaats Brouwershaven heeft afgerond een totale oppervlakte van 673 hectare, waarvan 668 land en 5 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Brouwershaven telt 1.849 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 247 adressen per km2. Er wonen 676 huishoudens en er zijn in totaal 774 woningen. De woonplaats telt 756 auto's en 126 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Brouwershaven ligt in de gemeente Schouwen Duiveland.

De brondata voor woonplaats Brouwershaven is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Brouwershaven zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Brouwershaven valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 3 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Brouwershaven zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Brouwershaven zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Schouwen Duiveland. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 774 woningen in de woonplaats Brouwershaven
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Brouwershaven:

774 woningen & 1.838 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Brouwershaven (€184.141 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Brouwershaven voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 1.838 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Brouwershaven telt in totaal 1.838 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Brouwershaven.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

774 woningen & 1.838 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.722)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Brouwershaven.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Brouwershaven was in 2017 €23.722.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (126 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Brouwershaven.

Woonplaats Brouwershaven telt in totaal 126 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Brouwershaven voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal126Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2019
B-F Nijverheid en energie25Aantal2019
G+I Handel en horeca35Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening25Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten15Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners1.261Aantal2020
Mannen626Aantal2020
Vrouwen636Aantal2020
0 tot 15 jaar105Aantal2020
15 tot 25 jaar125Aantal2020
25 tot 45 jaar215Aantal2020
45 tot 65 jaar381Aantal2020
65 jaar of ouder410Aantal2020
Ongehuwd441Aantal2020
Gehuwd551Aantal2020
Gescheiden145Aantal2020
Verweduwd110Aantal2020
Westers totaal105Aantal2020
Geboorte totaal0Aantal2019
Geboorte relatief4Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal15Aantal2019
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid189Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag340Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar421Aantal2019
Opleidingsniveau hoog180Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorg15%Percentage2019
Wmo-cliëntengeen dataAantalgeen data
Wmo-cliënten relatief87%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.259Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.210Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.150Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.210Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning1.970Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning2.737Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.989Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.392Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.234Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement940Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.110Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.210Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.240Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.562Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.082Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.294Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal676Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens290Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen245Aantal2020
Huishoudens met kinderen145Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,81Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2019
Percentage werknemers80%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 20%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  1.201Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €27.528Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €23.722Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen45%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar57,52 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen46,00 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen10,50 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen5,60 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,60 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO50Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW390Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.106Aantal2020
Niet-westers totaal50Aantal2020
Marokko0Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2020
Suriname5Aantal2020
Turkije5Aantal2020
Overig niet-westers40Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,49Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt1,67Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf2,00Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,50Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,49Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand10,08Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,50Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand8,99Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand33,92Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,67Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,63Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand9,69Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Café afstand3,82Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,87Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km6Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,43Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km7Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km9Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km0,21Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km11Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km29Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand2,00Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand3,90Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand9,88Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand9,88Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand9,88Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,43Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,48Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand0,73Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand2,43Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,57Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand1,57Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,08Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,49Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,96Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand0,59Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,87Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,77Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand0,91Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,17Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand31,19Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand54,98Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand10,17Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand3,25Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand66,97Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand7,78Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand10,19Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand31,27Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 20 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Sauna afstand27Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand31Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand20,85Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Attracties binnen 20 km0Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km12Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2674CodeWP2674
RegionaamBrouwershavenNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal673Aantal hectaren2020
Oppervlakte land668Aantal hectaren2020
Oppervlakte water5Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid247Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal756Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine616Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof140Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen95Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad774Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€184.141Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning93%Percentage2019
Percentage meergezinswoning7%Percentage2019
Percentage bewoond84%Percentage2019
Percentage onbewoond16%Percentage2019
Koopwoningen68%Percentage2019
Huurwoningen totaal30%Percentage2019
In bezit woningcorporatie26%Percentage2019
In bezit overige verhuurders3%Percentage2019
Eigendom onbekend1%Percentage2019
Bouwjaar voor 200099%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 20001%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Schouwen Duiveland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Schouwen Duiveland. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Schouwen Duiveland. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!