Statistieken woonplaats de Lutte

Aantal inwoners per jaar
(toename van 10% naar 3.970 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats de Lutte. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats de Lutte is met 360 personen toegenomen van 3.610 in 2013 tot 3.970 in 2023 (dat is 10%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats de Lutte

Woonplaats de Lutte heeft afgerond een totale oppervlakte van 4.155 hectare, waarvan 4.134 land en 21 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats de Lutte telt 1.943 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 234 adressen per km2. Er wonen 1.585 huishoudens en er zijn in totaal 1.594 woningen. De woonplaats telt 2.360 auto's en 580 bedrijfsvestigingen. Woonplaats de Lutte ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats de Lutte is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats de Lutte zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats de Lutte valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats de Lutte en wijk De Lutte zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats de Lutte zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats de Lutte
Kaart van de woonplaats de Lutte. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats de Lutte binnen de gemeente Losser.

Woningkenmerken
Er zijn 1.594 woningen in de woonplaats de Lutte.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Losser in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 46% naar €396.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats de Lutte. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats de Lutte, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats de Lutte is met €124.000 toegenomen van €272.000 in 2013 tot €396.000 in 2022 (dat is 46%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Losser.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 1.943 totaal in de woonplaats de Lutte

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats de Lutte telt in totaal 1.943 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats de Lutte. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats de Lutte. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats de Lutte

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats de Lutte. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats de Lutte


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Losser bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats de Lutte


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats de Lutte. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats de Lutte, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats de Lutte is met 264 personen toegenomen van 3.321 in 2013 tot 3.585 in 2022 (dat is 7,9%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Losser naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats de Lutte
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats de Lutte in 2022 zijn Westers (260 inwoners) en Overig (35 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats de Lutte: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats de Lutte.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats de Lutte. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Losser:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Losser. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats de Lutte zijn A (465 adressen) en B (388 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats de Lutte. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats de Lutte: 465 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Losser bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats de Lutte

Er zijn voor de woonplaats de Lutte geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats de Lutte vallen.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Erve Boerrigter

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Erve Boerrigter is uitgebracht. Erve Boerrigter was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats de Lutte. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Losser als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Erve Boerrigter bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 5 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de woonplaats de Lutte stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Losser telde bij deze verkiezingen in totaal 14 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Losser. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Losser.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats de Lutte.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats de Lutte was in 2021 €28.600.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (580 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats de Lutte (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats de Lutte zijn in totaal 580 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats de Lutte. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats de Lutte
Er zijn 67 elektrische auto’s in september 2023 in de woonplaats de Lutte.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats de Lutte op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 67 elektrische auto’s in de woonplaats de Lutte. Dit is het totaal aantal in september 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats de Lutte die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.553 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats de Lutte in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats de Lutte geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.052 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats de Lutte (in september 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.442 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats de Lutte in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats de Lutte geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats de Lutte. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 83 misdrijven in de woonplaats de Lutte geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats de Lutte, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2022 tot en met augustus 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats de Lutte zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.061 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats de Lutte 83 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats de Lutte in 2022 zijn Overige vermogensdelicten (15 delicten) en Ongevallen (weg) (15 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats de Lutte.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In augustus 2023 zijn er 3 misdrijven in de woonplaats de Lutte geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats de Lutte met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats de Lutte over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Losser.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,30 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats de Lutte.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats de Lutte.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats de Lutte. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats de Lutte.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats de Lutte.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats de Lutte genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats de Lutte.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats de Lutte.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats de Lutte voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal580Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij95Aantal2022
B-F Nijverheid en energie80Aantal2022
G+I Handel en horeca120Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed65Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening100Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg50Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten45Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.970Aantal2023
Mannen2.055Aantal2023
Vrouwen1.915Aantal2023
0 tot 15 jaar575Aantal2023
15 tot 25 jaar475Aantal2023
25 tot 45 jaar735Aantal2023
45 tot 65 jaar1.185Aantal2023
65 jaar of ouder1.000Aantal2023
Ongehuwd1.670Aantal2023
Gehuwd1.905Aantal2023
Gescheiden195Aantal2023
Verweduwd195Aantal2023
Westers totaal260Aantal2022
Geboorte totaal40Aantal2021
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal20Aantal2021
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid96Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag670Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.370Aantal2021
Opleidingsniveau hoog890Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura50Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg5,0%Percentage2021
WMO cliënten165Aantal2021
WMO cliënten relatief42Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.830Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.230Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.120Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.160Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.370Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.270Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.160Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.020Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.900Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.540Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.440Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.660Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.800Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.110Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.710Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.960Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief665Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.079Aantal2023
Energielabels Onbepaald171Aantal2023
Energielabels A+++++1Aantal2023
Energielabels A++++3Aantal2023
Energielabels A+++17Aantal2023
Energielabels A++10Aantal2023
Energielabels A+6Aantal2023
Energielabels A465Aantal2023
Energielabels B388Aantal2023
Energielabels C302Aantal2023
Energielabels D177Aantal2023
Energielabels E72Aantal2023
Energielabels F141Aantal2023
Energielabels G162Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.585Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens365Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen620Aantal2023
Huishoudens met kinderen600Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie74%Percentage2021
Percentage werknemers79%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 21%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers3.200Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.300Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.600Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen26%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen30%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen2,90%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,20%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,50%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€275x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO100Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW870Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon3.585Aantal2022
Niet-westers totaal55Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers35Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal29Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven7Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting11Aantal2022
Verkeersovertredingen24Aantal2022
Vernieling3Aantal2022
Overige misdrijven8Aantal2022
Totaal misdrijven83Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand15,40Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand15,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Café afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km6,80Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km38Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand7,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand7,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand7,40Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand14,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand18,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,30Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand5,00Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand17Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand14,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand16,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km16Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1714CodeWP1714
Regionaamde LutteNaamde Lutte
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal4.155Aantal hectaren2023
Oppervlakte land4.134Aantal hectaren2023
Oppervlakte water21Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid234Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.943Aantal2023
Adressen met postcode1.915Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.668Aantal2023
Panden1.730Aantal2023
Percelen1.625Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 190070Aantal2023
Panden 1900 tot 192560Aantal2023
Panden 1925 tot 1950134Aantal2023
Panden 1950 tot 1970298Aantal2023
Panden 1970 tot 1980268Aantal2023
Panden 1980 tot 1990205Aantal2023
Panden 1990 tot 2000258Aantal2023
Panden 2000 tot 2010306Aantal2023
Panden 2010 tot 2020213Aantal2023
Panden 2020 en later95Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade15Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade38Aantal2021
Verkeersongevallen totaal53Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.360Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine1.895Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof465Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,50Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte57Aantal2022
Motorfietsen200Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.594Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€396.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning87%Percentage2022
Percentage meergezinswoning13%Percentage2022
Percentage bewoond94%Percentage2022
Percentage onbewoond6%Percentage2022
Koopwoningen79%Percentage2022
Huurwoningen totaal21%Percentage2022
In bezit woningcorporatie5%Percentage2022
In bezit overige verhuurders16%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200063%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200037%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 25 augustus 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!