Statistieken woonplaats Een

Aantal inwoners per jaar
(kleine krimp van 3,0% naar 803 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Een. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Een is met 25 personen afgenomen van 827 in 2013 tot 803 in 2023 (dat is 3,0%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Een

Woonplaats Een heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.620 hectare, waarvan 1.575 land en 44 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Een telt 643 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 73 adressen per km2. Er wonen 351 huishoudens en er zijn in totaal 435 woningen. De woonplaats telt 536 auto's en 135 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Een ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Een is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Een zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Een valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 3 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Een zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Een zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Een
Kaart van de woonplaats Een. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Een binnen de gemeente Noordenveld.

Woningkenmerken
Er zijn 435 woningen in de woonplaats Een.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Noordenveld in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(kleine groei van 1,35% naar €284.488 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Een. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Een, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Een is met €3.787 toegenomen van €280.700 in 2013 tot €284.488 in 2022 (dat is 1,35%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Noordenveld.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Een is €284.488, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 435 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Drenthe (bruin), gemeente Noordenveld (geel), 20 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 31 buurten (blauw). De woonplaats Een wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Een: er zijn 250 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Een.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 643 totaal in de woonplaats Een

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Een telt in totaal 643 adressen, met 502 verblijfsobjecten en 141 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 35% van de adressen in woonplaats Een ligt binnen de bebouwde kom en 65% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Noordenveld
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Een. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Een. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Een

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Een. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Een


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Noordenveld bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Een


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Een. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Een, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Een is met 9 personen afgenomen van 791 in 2013 tot 782 in 2022 (dat is 1,15%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Noordenveld naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Een
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Een in 2022 zijn Westers (30 inwoners) en Overig (15 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Een: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Een.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Een. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Noordenveld:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Noordenveld. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Een zijn B (104 adressen) en G (100 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Een. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel B komt het meeste voor in de woonplaats Een: 104 adressen hebben energielabel B. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Noordenveld bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Een
Er waren 5 verkeersongevallen totaal in 2021 in de woonplaats Een.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Een. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Een vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau MFA ”De Schans”

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in MFA ”De Schans” is uitgebracht. MFA ”De Schans” was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Een. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Noordenveld als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau MFA ”De Schans” bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 8 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de woonplaats Een stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Noordenveld telde bij deze verkiezingen in totaal 21 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Noordenveld. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Noordenveld.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.713)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Een.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Een was in 2020 €25.713.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (135 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Een (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Een zijn in totaal 135 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 135 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 125 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Een. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 oktober 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Een
Er zijn 11 elektrische auto’s in oktober 2023 in de woonplaats Een.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Een op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 11 elektrische auto’s in de woonplaats Een. Dit is het totaal aantal in oktober 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Een die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 471 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Een in oktober 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in oktober 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Een geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 888 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Een (in oktober 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 485 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Een in oktober 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in oktober 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Een geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Een. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 oktober 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 15 misdrijven in de woonplaats Een geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Een, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of april 2022 tot en met september 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Een zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 284 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 23 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Een 15 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Een in 2022 zijn Horizontale fraude (4 delicten) en Ongevallen (weg) (3 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 8 soorten delicten die in 2022 geregistreerd zijn in de woonplaats Een.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In september 2023 zijn er geen misdrijven in de woonplaats Een geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Een met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Een over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Noordenveld.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,23 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2022 in de woonplaats Een.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Een.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Een. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Een.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Een.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Een genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Een.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Een.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Een voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal135Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij30Aantal2022
B-F Nijverheid en energie20Aantal2022
G+I Handel en horeca15Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening15Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg25Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners803Aantal2023
Mannen406Aantal2023
Vrouwen396Aantal2023
0 tot 15 jaar115Aantal2023
15 tot 25 jaar65Aantal2023
25 tot 45 jaar150Aantal2023
45 tot 65 jaar281Aantal2023
65 jaar of ouder191Aantal2023
Ongehuwd341Aantal2023
Gehuwd356Aantal2023
Gescheiden55Aantal2023
Verweduwd35Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal10Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid50Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag150Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar311Aantal2021
Opleidingsniveau hoog180Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorg6%Percentage2021
WMO cliënten35Aantal2018
WMO cliënten relatief41Aantal per 1000 inwoners2018

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.091Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.302Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.230Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.080Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.502Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.273Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.358Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.317Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.946Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.911Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.080Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.300Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.423Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.143Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.490Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.091Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief210Aantal2023
Energielabels Voorlopig244Aantal2023
Energielabels Onbepaald178Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+1Aantal2023
Energielabels A74Aantal2023
Energielabels B104Aantal2023
Energielabels C72Aantal2023
Energielabels D43Aantal2023
Energielabels E11Aantal2023
Energielabels F48Aantal2023
Energielabels G100Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal351Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens101Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen145Aantal2023
Huishoudens met kinderen105Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,26Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2021
Percentage werknemers72%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 28%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers702Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.205Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.713Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen29%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen26%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen6,8%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,8%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,2%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,1%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€484x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO30Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW171Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland747Aantal2023
Herkomst Europa20Aantal2023
Herkomst buiten Europa30Aantal2023
Geboren in Nederland747Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa15Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa15Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa10Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa20Aantal2023
Autochtoon782Aantal2022
Westers totaal30Aantal2022
Niet-westers totaal15Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers15Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal3Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting5Aantal2022
Verkeersovertredingen5Aantal2022
Vernieling0Aantal2022
Overige misdrijven1Aantal2022
Totaal misdrijven15Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand4,45Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand12,24Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand18,03Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand19,88Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand4,35Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand9,08Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,59Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand4,55Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand3,56Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,47Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km25Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,39Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,49Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,44Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,08Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,08Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand12,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,45Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,45Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,55Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,15Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,89Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,85Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,19Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand9,93Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,85Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand20,43Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand20,68Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand4,65Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand27,02Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,68Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand8,62Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand23Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand18,58Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand9Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand13,29Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km30Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1634CodeWP1634
RegionaamEenNaamEen
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.620Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.575Aantal hectaren2023
Oppervlakte water44Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid73Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal643Aantal2023
Adressen met postcode632Aantal2023
Adressen met woonfunctie352Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom226Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom417Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom205Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom147Aantal2023
Panden489Aantal2023
Percelen457Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 190013Aantal2023
Panden 1900 tot 192539Aantal2023
Panden 1925 tot 195097Aantal2023
Panden 1950 tot 197068Aantal2023
Panden 1970 tot 198056Aantal2023
Panden 1980 tot 199032Aantal2023
Panden 1990 tot 200076Aantal2023
Panden 2000 tot 201068Aantal2023
Panden 2010 tot 202033Aantal2023
Panden 2020 en later9Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade5Aantal2021
Verkeersongevallen totaal5Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal536Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine361Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof175Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,48Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen60Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad435Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€284.488Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning97%Percentage2022
Percentage meergezinswoning3%Percentage2022
Percentage bewoond81%Percentage2022
Percentage onbewoond19%Percentage2022
Koopwoningen76%Percentage2022
Huurwoningen totaal24%Percentage2022
In bezit woningcorporatie10%Percentage2022
In bezit overige verhuurders15%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200078%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200022%Percentage2022
Appartement8Aantal2023
Tussen of geschakelde woning12Aantal2023
Hoekwoning10Aantal2023
Tweeonder1kap72Aantal2023
Vrijstaande woning250Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats141Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend3Aantal2023
Woningtype n.v.t.150Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!