Corona-statistieken gemeente Barneveld

Informatie woonplaats Garderen:

Informatie woonplaats Garderen:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Garderen in de gemeente Barneveld! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Garderen in de gemeente Barneveld!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (4% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Garderen, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Garderen is tussen 2013 en 2020 met 85 personen toegenomen (afgerond is dat 4%): van 2.040 in 2013 tot 2.125 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Garderen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Garderen wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Garderen en voor de wijk Garderen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Garderen

Woonplaats Garderen heeft een totale oppervlakte van 1.379 hectare land (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Garderen telt 1.664 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 226 adressen per km2. Er wonen 825 huishoudens en er zijn in totaal 875 woningen. De woonplaats telt 1.340 auto's en 305 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Garderen ligt in de gemeente Barneveld.

De brondata voor woonplaats Garderen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Garderen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Garderen valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats Garderen en wijk Garderen zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Garderen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Barneveld. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 875 woningen in de woonplaats Garderen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Garderen:

875 woningen & 1.661 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Garderen (€400.000 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Garderen voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 1.661 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Garderen telt in totaal 1.661 adressen, met 1.521 verblijfsobjecten en 140 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Garderen.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

875 woningen & 1.661 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Garderen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Garderen was in 2017 €27.900.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (305 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Garderen.

Woonplaats Garderen telt in totaal 305 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Garderen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal305Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2019
B-F Nijverheid en energie55Aantal2019
G+I Handel en horeca80Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed50Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening65Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners2.125Aantal2020
Mannen1.050Aantal2020
Vrouwen1.075Aantal2020
0 tot 15 jaar335Aantal2020
15 tot 25 jaar255Aantal2020
25 tot 45 jaar385Aantal2020
45 tot 65 jaar635Aantal2020
65 jaar of ouder510Aantal2020
Ongehuwd830Aantal2020
Gehuwd1.040Aantal2020
Gescheiden120Aantal2020
Verweduwd130Aantal2020
Westers totaal75Aantal2020
Geboorte totaal15Aantal2019
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal15Aantal2019
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid154Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag460Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar790Aantal2019
Opleidingsniveau hoog330Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura35Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg6%Percentage2019
Wmo-cliënten75Aantal2019
Wmo-cliënten relatief35%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.750Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.550Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.630Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.660Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.760Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.400Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.890Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.900Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.950Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.350Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.080Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.310Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.790Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.560Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.560Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.040Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal825Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens210Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen300Aantal2020
Huishoudens met kinderen310Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2019
Percentage werknemers72%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 28%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  1.700Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €34.900Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €27.900Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar61,70 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen25,20 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen31,90 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen3,10 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,00 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO50Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW490Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.005Aantal2020
Niet-westers totaal45Aantal2020
Marokkogeen dataAantalgeen data
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2020
Suriname5Aantal2020
Turkije0Aantal2020
Overig niet-westers40Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,90Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt0,60Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,70Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,90Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand15,50Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,90Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand8,30Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand16,50Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand8,50Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2019
Café afstand7,40Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Cafés binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Cafés binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Cafetaria afstand0,60Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km7Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,40Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km9Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km4,90Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km51Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,70Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,70Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand11,20Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand8,50Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,90Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand0,50Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,10Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand1,10Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand6,00Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,90Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand9,00Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,50Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,90Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand4,20Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,70Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand10,90Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand20,10Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand8,90Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand9,80Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand28,00Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand6,80Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand15,30Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Podiumkunsten binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand16Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand15,70Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand9Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand6,70Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km38Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1057CodeWP1057
RegionaamGarderenNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.379Aantal hectaren2020
Oppervlakte land1.379Aantal hectaren2020
Oppervlakte watergeen dataAantal hectarengeen data
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid226Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.340Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.040Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof300Aantal2020
Personenauto's per huishouden2Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte97Aantal2020
Motorfietsen130Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad875Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€400.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning88%Percentage2019
Percentage meergezinswoning12%Percentage2019
Percentage bewoond92%Percentage2019
Percentage onbewoond8%Percentage2019
Koopwoningen75%Percentage2019
Huurwoningen totaal24%Percentage2019
In bezit woningcorporatie13%Percentage2019
In bezit overige verhuurders11%Percentage2019
Eigendom onbekend1%Percentage2019
Bouwjaar voor 200081%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Barneveld:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Barneveld. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Barneveld. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!