Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Groessen:

Informatie woonplaats Groessen:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Groessen in de gemeente Duiven! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Groessen in de gemeente Duiven!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (bijna gelijk gebleven: 1.987 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Groessen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de woonplaats Groessen, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de woonplaats Groessen is met 1.987 personen in 2021 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Groessen
Kaart van de woonplaats groessen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Groessen binnen de gemeente Duiven.

De naam Groessen wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Groessen en voor de wijk Groessen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Groessen

Woonplaats Groessen heeft afgerond een totale oppervlakte van 911 hectare, waarvan 884 land en 28 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Groessen telt 835 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 298 adressen per km2. Er wonen 778 huishoudens en er zijn in totaal 782 woningen. De woonplaats telt 1.213 auto's en 240 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Groessen ligt in de gemeente Duiven.

De brondata voor woonplaats Groessen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Groessen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Groessen valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 3 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Groessen zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Groessen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Duiven. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 782 woningen in de woonplaats Groessen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Duiven in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

782 woningen & 835 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (groei van 5% naar €334.778 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Groessen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Groessen, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Groessen is met €17.011 gestegen van €317.767 in 2013 tot €334.778 in 2020 (dat is 5%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 835 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. Groessen telt in totaal 835 adressen, met 834 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Groessen.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

782 woningen & 835 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Groessen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Duiven bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Groessen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Groessen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Groessen, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Groessen is met 29 personen afgenomen van 1.875 in 2013 tot 1.846 in 2021 (dat is 1,53%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Groessen: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Groessen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Groessen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Dorpshuis Groessen


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Dorpshuis Groessen bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Dorpshuis Groessen is uitgebracht. Stembureau Dorpshuis Groessen is het enige stembureau binnen de woonplaats Groessen. De gemeente Duiven telde bij deze verkiezingen in totaal 13 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Duiven. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Duiven.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2019 in de woonplaats Groessen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Groessen was in 2019 €28.200.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (240 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Groessen.

Woonplaats Groessen telt in totaal 240 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Groessen, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Groessen zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 387 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 29 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 387 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 368 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Groessen 51 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Groessen.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Groessen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal240Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij35Aantal2020
B-F Nijverheid en energie55Aantal2020
G+I Handel en horeca35Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed35Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening40Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten30Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.987Aantal2021
Mannen1.013Aantal2021
Vrouwen973Aantal2021
0 tot 15 jaar271Aantal2021
15 tot 25 jaar266Aantal2021
25 tot 45 jaar341Aantal2021
45 tot 65 jaar672Aantal2021
65 jaar of ouder431Aantal2021
Ongehuwd798Aantal2021
Gehuwd993Aantal2021
Gescheiden96Aantal2021
Verweduwd95Aantal2021
Westers totaal100Aantal2021
Geboorte totaal5Aantal2020
Geboorte relatief2Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal15Aantal2020
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid225Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag471Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar722Aantal2019
Opleidingsniveau hoog392Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura55Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2019
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.897Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.987Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.950Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.418Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.619Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.379Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.038Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.068Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.706Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.111Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.048Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.257Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.526Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.047Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.386Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.766Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming96%Percentage2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal778Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens156Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen296Aantal2021
Huishoudens met kinderen316Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,60Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie75%Percentage2019
Percentage werknemers78%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 22%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers1.705Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.500Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.200Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar33,20%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen21,83%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen33,57%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen1,81%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,91%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€209x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO50Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW391Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.846Aantal2021
Niet-westers totaal40Aantal2021
Marokko0Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2021
Suriname5Aantal2021
Turkije10Aantal2021
Overig niet-westers30Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,70Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km11Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand4,71Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand3,09Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand4,71Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand4,71Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand2,69Gemiddelde afstand in km2019
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Grote supermarkten binnen 5 km11Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km37Gemiddeld aantal2019
Warenhuis afstand3,40Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km15Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand2,79Gemiddelde afstand in km2019
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Cafetaria binnen 5 km21Gemiddeld aantal2019
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km30Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km0,90Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km43Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2019
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijven binnen 5 km24Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang afstand1,00Gemiddelde afstand in km2019
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang binnen 5 km21Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km15Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,19Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km12Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,19Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,59Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,31Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand8,50Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand3,70Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,31Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,90Gemiddelde afstand in km2019
Treinstation afstand2,60Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand12,49Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand3,50Gemiddelde afstand in km2019
Zwembad afstand4,60Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand26,99Gemiddelde afstand in km2019
Museum afstand4,31Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand4,81Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand12Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand4,31Gemiddelde afstand in km2019
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand9,49Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km25Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2097Code2021
RegionaamGroessenNaam2021
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Diefstal per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal911Aantal hectaren2021
Oppervlakte land884Aantal hectaren2021
Oppervlakte water28Aantal hectaren2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid298Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode835Aantal2021
Adressen totaal835Aantal2021
Panden810Aantal2021
Percelen736Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.213Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.013Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof201Aantal2020
Personenauto's per huishouden2Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen155Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad782Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€334.778Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning96%Percentage2020
Percentage meergezinswoning4%Percentage2020
Percentage bewoond97%Percentage2020
Percentage onbewoond3%Percentage2020
Koopwoningen82%Percentage2020
Huurwoningen totaal16%Percentage2020
In bezit woningcorporatie11%Percentage2020
In bezit overige verhuurders5%Percentage2020
Eigendom onbekend2%Percentage2020
Bouwjaar voor 200080%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Duiven:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Duiven. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Duiven. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 21 oktober 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!